informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Ogłoszenie o naborze kandydatów NGO do komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach konkursu „Możemy więcej”

Zapraszamy organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach konkursu pod nazwą „Możemy więcej”.

I. Podmioty uprawione do zgłaszania kandydatów

Pod pojęciem „organizacji pozarządowej” należy rozumieć:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj.:
  • kościelne osoby prawne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami.

II. Warunki zgłoszenia kandydatów

 1. Każda z organizacji pozarządowych może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.
 2. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, które złożą wniosek w ramach konkursu pod nazwą. „Możemy więcej”.
 3. Kandydatem do komisji konkursowej nie może być osoba, która współpracuje lub w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowała (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją pozarządową biorącą udział w konkursie.

III. Przedmiot oceny

Komisja konkursowa ocenia wnioski dotyczące zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, złożone do PFRON w ramach konkursu pod nazwą. „Możemy więcej”.

IV. Kryteria wyboru kandydatów

Kandydat musi spełniać następujące warunki:

 1. uzyskać rekomendację organizacji pozarządowej do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
 2. posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 3. posiadać minimum dwuletni staż w organizacjach pozarządowych;
 4. posiadać obywatelstwo RP i korzystać z pełni praw publicznych.

V. Wymagane dokumenty oraz termin ich przekazania

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na „Formularzu zgłoszenia kandydata NGO do udziału w pracach komisji konkursowej”, którego wzór stanowi załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.

Formularz należy złożyć w terminie do dnia 3 listopada 2023 r.

 • W przypadku Formularza składanego w wersji papierowej, dokumenty należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub przesłać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej – Zadania zlecane, konkurs „Możemy więcej”.
 • W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową należy również przesłać skan zgłoszenia drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl, najpóźniej w terminie do dnia 3 listopada 2023 r. Nie będziemy rozpatrywać zgłoszeń, w przypadku których ten warunek nie zostanie spełniony.
 • Dopuszczamy możliwość przekazania zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl, (bez konieczności przekazania wersji papierowej). Jednakże w takim przypadku wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z tym, że kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP).

Uwaga: W przypadku zgłoszenia, które zostanie złożone osobiście do PFRON za datę złożenia uznamy datę wpływu do Biura PFRON.

Uwaga: W przypadku zgłoszenia złożonego drogą pocztową za datę złożenia uznamy datę stempla pocztowego – należy pamiętać o obowiązku przekazania skanu na podany powyżej adres e-mail najpóźniej do dnia 3 listopada 2023 r.

VI. Zasady pracy komisji konkursowej

Przewidujemy, iż ocena merytoryczna wniosków:

 • rozpocznie się w styczniu 2024 roku;
 • zakończy się maju 2024 roku.
  • Do obowiązków członka komisji konkursowej należeć będzie w szczególności obecność oraz czynny udział w pracach komisji. Udział w posiedzeniach komisji odbywać się będzie w dni robocze, w godzinach 9:00-16:00.
  • Prace komisji konkursowej mogą odbywać się w formie zdalnej, przy zastosowaniu urządzeń umożliwiających prowadzenie telekonferencji.
  • Dokumenty, związane z pracami komisji muszą być podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego ( kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP).

Praca w komisji konkursowej ma charakter nieodpłatny.

VII. Dokumenty konkursowe

Z treścią ogłoszenia konkursu pod nazwą. „Możemy więcej” oraz z „Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, można zapoznać się na stronie internetowej PFRON. Link do dokumentacji konkursu "Możemy więcej": https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-realizowane-konkursy/mozemy-wiecej-konkurs-12023/dokumentacja-konkursowa/.

Wszelkie zapytania związane z naborem kandydatów prosimy kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl

Data publikacji: 2023-10-26
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi