informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Przeciwdziałamy skutkom inflacji – dodatkowe wsparcie dla organizacji pozarządowych w 2022 r.

W celu przeciwdziałania skutkom inflacji i utrzymania zaplanowanego poziomu wsparcia osób niepełnosprawnych organizacje pozarządowe (Zleceniobiorcy) mogą wnioskować o zwiększenie dofinansowania na realizację zadań zlecanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji.

Kto może wnioskować o zwiększenie dofinansowania?

Organizacje pozarządowe, które zawarły umowy wieloletnie w ramach konkursu:

 • „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (nr 1/2019);
 • „Pokonamy bariery” (nr 1/2020).

Jakiego okresu finansowania może dotyczyć wniosek?

Zwiększenie dofinansowań może dotyczyć wyłącznie realizacji projektów w:

 • trzecim okresie finansowania (konkurs nr 1/2019 „Kierunek AKTYWNOŚĆ”),
 • drugim okresie finansowania (konkurs nr 1/2020 „Pokonamy bariery”),

trwającym maksymalnie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Kwota zwiększenia

Kwota, o jaką nastąpi zwiększenie dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS za sierpień 2022 r. (tj. 16,1%) i kwoty dofinansowania wynikającej z aneksu zawartego na bieżący okres finansowania.

Warunki i termin złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania

 1. Decyzja w sprawie zwiększenia wysokości dofinansowania podejmowana jest na uzasadniony wniosek Zleceniobiorcy.
 2. Przyczyną zwiększenia wysokości kwoty dofinansowania może być wyłącznie negatywny wpływ sytuacji makroekonomicznej na prawidłową i efektywną realizację projektu.
 3. Zaproponowane przez Zleceniobiorcę zmiany w budżecie projektu mogą dotyczyć wszystkich kategorii kosztów, w tym kategorii kosztów osobowych.
 4. Kwota, o jaką może nastąpić zwiększenie dofinansowania dotyczy kosztów bieżących projektu.
 5. Do wniosku należy załączyć propozycję aktualizacji budżetu projektu (w wersji MS Excel) oraz propozycję aktualizacji wartości wskaźników ewaluacji. Wartość wskaźnika produktu oraz wskaźnika rezultatu nie może ulec zmniejszeniu.
 6. Wniosek należy złożyć w jednostce organizacyjnej PFRON wskazanej do realizacji umowy, tj. w Oddziale lub Departamencie ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w terminie do 19 października 2022 r.
 7. Wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorcy.
 8. Wniosek można złożyć na kilka sposobów:
 • Osobiście.
 • Przesłać pocztą na adres jednostki organizacyjnej PFRON wskazany w umowie o zlecenie realizacji zadań. Data stempla pocztowego nie może być późniejsza niż 19 października 2022 r.
 • Podpisany elektronicznie wniosek przesłać na skrzynkę mailową jednostki organizacyjnej PFRON wskazanej do realizacji umowy lub poprzez platformę ePUAP. Fundusz akceptuje: kwalifikowany podpis elektroniczny (złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpis zaufany (Profil Zaufany na platformie ePUAP).

Zmiana warunków ogłoszenia konkursu w zakresie wniosku o zwiększenie dofinansowania

 1. Dla trzeciego okresu finansowania konkursu „Kierunek AKTYWNOŚĆ” i drugiego okresu finansowania konkursu „Pokonamy bariery”, nie mają zastosowania zapisy rozdziału XIII. ust. 7 ogłoszenia konkursu: „Kwota dofinansowania wnioskowana na kolejny okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu”.
 2. Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do wniesienia dodatkowego wkładu własnego (w wyniku zwiększenia kwoty dofinansowania wkład własny może zostać ustalony na poziomie niższym od wymaganego minimum).
 3. Możliwe jest przekroczenie limitów kosztów kwalifikowalnych wyznaczonych w ogłoszeniu o konkursie.
 4. Wartość wskaźnika nakładu może ulec podwyższeniu, w tym może przekroczyć wartość wskaźnika bazowego.
 5. Jeżeli zwiększenie kwoty dofinansowania spowoduje powstanie obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla danego projektu – powinno to zostać odpowiednio uwzględnione w aneksie do umowy wieloletniej.
 6. W przypadku projektów, w których koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem – stawki ryczałtowe wyliczane są zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

Decyzja w sprawie zwiększenia dofinansowania

Decyzję w sprawie zwiększenia wysokości dofinansowania podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON. Zakres rzeczowy i finansowy umowy podlega zmianie w formie aneksu. Jeżeli przed zawarciem aneksu Zleceniobiorcy została przekazana całość dofinansowania, przekazanie środków finansowych wynikających ze zwiększenia dofinansowania, nastąpi w ramach drugiej lub trzeciej transzy.

Pytania

Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielą pracownicy jednostek organizacyjnych PFRON wskazanych do realizacji umowy wieloletniej. O szczegółach zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

Umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” (nr 1/2021)

Zarząd PFRON czyni starania o zwiększenie środków na realizację zadania z przeznaczeniem na zastosowanie podobnego mechanizmu zwiększenia kwoty dofinansowania do umów zawartych w 2022 r. O szczegółach poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Data publikacji: 2022-09-19
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Autor: Wydział ds. Zlecania Zadań