informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Instrukcja dotycząca aktualizacji wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego do umów wieloletnich, zawartych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji (…), na kolejny okres realizacji projektów od dnia 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020

Aktualizacja wniosków dotyczy drugiego okresu realizacji projektów wieloletnich (tj. od dnia od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.) i obejmie Zleceniobiorców, z którymi zawarte zostały umowy wieloletnie w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w konkursie o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”

Aktualizacja wniosku następuje poprzez Generator Wniosków, po wcześniejszym odblokowaniu Generatora przez PFRON i zmianie statusu wniosku na „propozycja aneksu dla drugiego okresu finansowania” (zmiana statusu wniosku dokonywana jest przez pracownika Funduszu obsługującego dany wniosek).

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu zaktualizowany wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego kolejny okres realizacji projektu. Z uwagi na fakt, że w 2018 roku ww. termin upływa w sobotę, elektroniczna wersja zaktualizowanego wniosku musi zostać złożona do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez Generator Wniosków, do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 2400. Wsparcie techniczne udzielane jest w dniach roboczych w godzinach 9 – 17, pytania należy kierować na adres zadania_zlecane@pfron.org.pl

Ocena formalna oraz merytoryczna zaktualizowanego wniosku przeprowadza jest przez Fundusz na podstawie elektronicznej wersji wniosku - na etapie składania aktualizacji wniosku w ramach trybu pozakonkursowego Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku.

Papierowa wersja zaktualizowanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami stanowi załącznik do aneksu do umowy o zlecenie realizacji zadań. Na etapie zawierania aneksu do umowy zaktualizowany wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców) i zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej zaktualizowanego wniosku, która weryfikowana jest na podstawie sumy kontrolnej.

Podczas aktualizowania wniosku na drugi okres realizacji projektu, Zleceniobiorca zamieszcza informacje dotyczące drugiego okresu realizacji projektu, w tym m.in. opracowany dla drugiego okresu realizacji - szczegółowy budżet i harmonogram projektu. Opracowując budżet należy uwzględnić obowiązujące limity kosztów kwalifikowanych, które zostały wyznaczone w ogłoszeniu o konkursie.

Jeżeli wartość wskaźników nakładu zgłoszonych w zaktualizowanym wniosku jest wyższa lub niższa od wartości tych wskaźników zgłoszonych we wniosku na pierwszy okres realizacji projektu, Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia w zaktualizowanym wniosku wyjaśnień w tym zakresie.

Kwota dofinansowania wnioskowana na drugi okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu.

Zgodnie z regulaminem rozpatrywania zaktualizowanych wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego obowiązującego w przypadku umów wieloletnich, o którym mowa w „Zasadach wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, podczas analizy zaktualizowanego wniosku komisja:

  1. ustala, czy zgłoszony w ramach trybu pozakonkursowego projekt jest tożsamy z projektem objętym umową wieloletnią oraz czy ewentualne zgłoszone przez Wnioskodawcę w projekcie poprawki są racjonalne i niezbędne,
  2. przeprowadza weryfikację budżetu projektu (w celu wyeliminowania nieuprawnionych, zbędnych i zawyżonych kosztów) oraz ocenę spójności budżetu z ewentualnie skorygowaną częścią merytoryczną projektu, a także ocenę spójności z kosztami wskazanymi we wniosku składanym w ramach konkursu,
  3. przeprowadza ocenę wartości wskaźnika nakładu pod względem racjonalności – w sytuacji, gdy wartość wskaźnika zaproponowana w zaktualizowanym wniosku jest wyższa od wartości z poprzedniego okresu realizacji projektu.

W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej w ramach konkursu podlegać będzie zmianie w formie aneksu. Warunkiem zawarcia aneksu jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu.

 

 

Data publikacji: 2018-11-20
Departament ds. Programów
Autor: Ludmiła Wolska