informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Instrukcja dotycząca aktualizacji wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego do umów wieloletnich, zawartych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji (…), na kolejny okres realizacji projektów od dnia 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Aktualizacja wniosków na kolejny okres realizacji projektów wieloletnich, tj. od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. obejmie Zleceniobiorców, z którymi zawarte zostały umowy wieloletnie w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w następujących konkursach:

Aktualizacja wniosku następuje poprzez Generator Wniosków, po wcześniejszym odblokowaniu Generatora przez PFRON i zmianie statusu wniosku na „propozycja aneksu dla trzeciego okresu finansowania” – dotyczy umowy zawartej w konkursie pn. „Samodzielni i skuteczni” lub  „propozycja aneksu dla drugiego okresu finansowania” – w przypadku umowy zawartej w konkursie pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”. Zmiana statusu wniosku dokonywana jest przez pracownika Funduszu obsługującego dany wniosek. Po dokonaniu zmiany statusu wniosku w części podsumowanie pojawi się przycisk „aktualizuj wniosek”. Użycie przycisku spowoduje odblokowanie wniosku do edycji. Z uwagi na wyczyszczenie harmonogramu projektu oraz tabeli budżetowej generator automatycznie wykazuje błąd w Części B oraz w Części C wniosku.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu zaktualizowany wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego kolejny okres realizacji projektu. Z uwagi na fakt, że w 2019 roku ww. termin upływa w niedzielę, elektroniczna wersja zaktualizowanego wniosku musi zostać złożona do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez Generator Wniosków, do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 2400. Wsparcie techniczne udzielane jest w dniach roboczych w godzinach 9 - 17. Opis problemu proszę przesłać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

Ocena formalna oraz merytoryczna zaktualizowanego wniosku przeprowadza jest przez Fundusz na podstawie elektronicznej wersji wniosku - na etapie składania aktualizacji wniosku w ramach trybu pozakonkursowego Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku.

Papierowa wersja zaktualizowanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami stanowi załącznik do aneksu do umowy o zlecenie realizacji zadań. Na etapie zawierania aneksu do umowy zaktualizowany wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców) i zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej zaktualizowanego wniosku, która weryfikowana jest na podstawie sumy kontrolnej.

Podczas aktualizowania wniosku na kolejny okres realizacji projektu, Zleceniobiorca zamieszcza informacje dotyczące tego okresu realizacji, w tym m.in. opracowany dla tego  okresu realizacji - szczegółowy budżet i harmonogram projektu. Opracowując budżet należy uwzględnić obowiązujące limity kosztów kwalifikowalnych, które zostały wyznaczone w ogłoszeniu o konkursie.

Jeżeli wartość wskaźników nakładu zgłoszonych w zaktualizowanym wniosku jest wyższa lub niższa od wartości tych wskaźników zgłoszonych we wniosku na pierwszy okres realizacji projektu, Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia w zaktualizowanym wniosku wyjaśnień w tym zakresie.

Kwota dofinansowania wnioskowana na drugi okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu.

Zgodnie z regulaminem rozpatrywania zaktualizowanych wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego obowiązującego w przypadku umów wieloletnich, o którym mowa w „Zasadach wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, podczas analizy zaktualizowanego wniosku zespół oceniający:

  1. ustala czy zgłoszony w ramach trybu pozakonkursowego projekt jest tożsamy z projektem objętym umową wieloletnią oraz czy ewentualne zgłoszone przez Wnioskodawcę w projekcie poprawki są racjonalne i niezbędne,
  2. przeprowadza weryfikację budżetu projektu (m.in. w celu wyeliminowania nieuprawnionych, zbędnych i zawyżonych kosztów) oraz ocenę spójności budżetu z ewentualnie skorygowaną częścią merytoryczną projektu, a także ocenę spójności z kosztami wskazanymi we wniosku składanym w ramach konkursu,
  3. przeprowadza ocenę wartości wskaźnika nakładu pod względem racjonalności – w sytuacji, gdy wartość wskaźnika zaproponowana w zaktualizowanym wniosku jest wyższa od wartości z poprzedniego okresu realizacji projektu. Ocena wartości wskaźnika nakładu przeprowadzana jest z uwzględnieniem wartości wskaźnika bazowego ustalonego przez Zarząd PFRON na podstawie analizy wartości wskaźników nakładu w projektach tego samego typu, zgłoszonych w konkursie. Jeżeli podczas oceny merytorycznej aktualizowanego w trybie pozakonkursowym wniosku zostanie zidentyfikowane przekroczenie wartości wskaźnika nakładu w stosunku do wartości wskaźnika bazowego, wówczas zaproponowana przez zespół kwota dofinansowania ulega obniżeniu.

W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej w ramach konkursu podlegać będzie zmianie w formie aneksu. Warunkiem zawarcia aneksu jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu.