informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Sięgamy po sukces” – decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania w kierunkach pomocy 1, 3, 4, 5 i 6

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął drugą decyzję w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dofinansowań na realizację w 2022 roku wniosków złożonych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Sięgamy po sukces” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Udzielone dofinansowania

W ramach drugiej decyzji Zarządu PFRON dofinansowanie uzyskało 185 wniosków na łączną kwotę 57.058.979,29 zł. W ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków PFRON, planowane jest objęcie wsparciem 37.121 osób niepełnosprawnych. W przypadku projektów wieloletnich liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dotyczy wszystkich okresów finansowania.

Informacje o udzielonych dofinansowaniach – w podziale kierunki pomocy – przedstawiono w poniższej tabeli.

Wnioski dofinansowane w konkursie nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”

Liczba wniosków dofinansowanych

Kwota dofinansowania PFRON

Minimalna liczba pkt

Kierunek pomocy 1

26

23 563 015,92

56

Kierunek pomocy 3

117

21 909 833,75

47

Kierunek pomocy 4

19

5 095 237,58

51,5

Kierunek pomocy 5

16

2 446 365,04

54

Kierunek pomocy 6

7

4 044 527,00

50

Ogółem

185

57 058 979,29

 

Listy wniosków dofinansowanych

 1. Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”. 
 2. Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”.
 3. Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”.
 4. Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”.
 5. Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.”

Listy rezerwowe

 1. Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”.
 2. Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”.
 3. Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”.
 4. Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”.

Łączna kwota udzielonych dofinansowań w konkursie

Łączna kwota udzielonych dofinansowań w konkursie pn. „Sięgamy po sukces” (nr 1/2021), uwzględniająca dwie decyzje Zarządu PFRON, wynosi już 288.463 252,47 zł i dotyczy realizacji 523 projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Umowa o zlecenie realizacji zadań

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Informacje dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale IX i X regulaminów składania, rozpatrywania i realizacji projektów w ramach poszczególnych kierunków pomocy.

Wymagane zaświadczenia

Jednocześnie przypominamy, że przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

 • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
 • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy (…).

Kolejne decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania

Podjęcie kolejnej decyzji o udzieleniu dofinansowania planowane jest po zakończeniu ponownej oceny merytorycznej wniosków dokonywanej w wyniku złożonych odwołań.

Data publikacji: 2022-04-14
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Autor: Wydział ds. Zlecania Zadań