informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Uwaga!
Wzór wniosku, który można pobrać poniżej stosuj:

 • do 31.08.2022 r. do wniosków zwykłych i korygujących za okresy od stycznia 2009 r.
 • od 1.09.2022 r. wyłącznie do wniosków zwykłych za okresy od stycznia 2009 do grudnia 2021 r. włącznie (może to mieć miejsce w sytuacji, gdy występujesz obecnie o refundację składek za jakiś miesiąc z okresu od stycznia 2009 r. do grudnia 2021 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu składania tego wniosku).

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku Wn-U-G obowiązującego do 31.08.2022 r.

W pozycji nr 3 wniosku Wn-U-G wpisz numer NIP osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.
Pozycję 4 uzupełnij, jeżeli NIP osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą jest inny niż NIP płatnika składek podlegających refundacji (NIP, pod którym niepełnosprawny jest zarejestrowany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w celu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne). Niewypełnienie poz. 4 jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o identyczności NIP osoby wykonującej działalność gospodarczą oraz NIP płatnika składek podlegających refundacji.

Ważne

W sytuacji, gdy numer NIP osoby wykonującej działalność gospodarczą jest różny od numeru NIP, pod którym wnioskodawca jest zarejestrowany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w celu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, należy obowiązkowo wypełnić zarówno poz. 3 jak i poz. 4 we wniosku Wn-U-G.

W pozycji 10 we wniosku Wn-U-G wpisz  kod odpowiadający formie prawnej składającego wniosek:

 • 1A – przedsiębiorstwo państwowe
 • 1B – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
 • 1C – jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej
 • 1D – spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
 • 2 – podmiot nienależący do kategorii określonych kodem od 1A do 1D.

W pozycji 11 we wniosku Wn-U-G podaj kod szczególnej formy prawnej. Podmiot może być zakwalifikowany do jednej z niżej wymienionych grup:

 1. spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (kod 019),
 2. spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (kod 023),
 3. uczelnie (kod 044),
 4. fundacje rodzinne (kod 048),
 5. fundusze (kod 049),
 6. Kościół Katolicki (kod 050),
 7. inne kościoły i związki wyznaniowe (kod 051),
 8. europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (kod 053),
 9. stowarzyszenia niewpisane do KRS (kod 055),
 10. organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (kod 060),
 11. partie polityczne (kod 070),
 12. samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (kod 076),
 13. przedstawicielstwa zagraniczne (kod 080),
 14. wspólnoty mieszkaniowe (kod 085),
 15. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (kod 099),
 16. proste spółki akcyjne (kod 113),
 17. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych (kod 114),
 18. spółki partnerskie (kod 115),
 19. spółki akcyjne (kod 116),
 20. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 117),
 21. spółki jawne (kod 118),
 22. spółki komandytowe (kod 120),
 23. spółki komandytowo-akcyjne (kod 121),
 24. spółki europejskie (kod 122),
 25. przedsiębiorstwa państwowe (kod 124),
 26. towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (kod 126),
 27. instytucje gospodarki budżetowej (kod 132),
 28. związki zawodowe rolników indywidualnych (kod 133),
 29. towarzystwa reasekuracji wzajemnej (kod 134),
 30. główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji (kod 135),
 31. główne oddziały zagranicznych oddziałów ubezpieczeń (kod 136),
 32. ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe (kod 137),
 33. ogólnokrajowe związki międzybranżowe (kod 138),
 34. spółdzielnie (kod 140),
 35. jednostki badawczo- rozwojowe (kod 141),
 36. spółdzielnie europejskie (kod 142),
 37. związki rolników, kółek i organizacji rolniczych (kod 143),
 38. związki rolniczych zrzeszeń branżowych (kod 145),
 39. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (kod 146),
 40. cechy rzemieślnicze (kod 147),
 41. fundacje (kod 148),
 42. izby rzemieślnicze (kod 152),
 43. Związek Rzemiosła Polskiego (kod 154),
 44. stowarzyszenia (kod 155),
 45. związki stowarzyszeń (kod 156),
 46. stowarzyszenia kultury fizycznej (kod 157),
 47. związki sportowe (kod 158),
 48. polskie związki sportowe (kod 159),
 49. inne organizacje społeczne lub zawodowe (kod 160),
 50. kolumny transportu sanitarnego (kod 161),
 51. stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym (kod 162),
 52. zrzeszenia handlu i usług (kod 163),
 53. zrzeszenia transportu (kod 164),
 54. instytuty badawcze i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Lukasiewicz (kod 165),
 55. ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług (kod 166),
 56. ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu (kod 167),
 57. inne organizacje podmiotów gospodarczych (kod 168),
 58. izby gospodarcze (kod 169),
 59. przedsiębiorstwa zagraniczne (kod 171),
 60. związki zawodowe (kod 172),
 61. związki pracodawców (kod 174),
 62. federacje/konfederacje związków pracodawców (kod 175),
 63. kółka rolnicze (kod 177),
 64. rolnicze zrzeszenia branżowe (kod 178),
 65. oddziały zagranicznych przedsiębiorców (kod 179),
 66. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (kod 180),
 67. stowarzyszenia ogrodowe (kod 181),
 68. związki stowarzyszeń ogrodowych (kod 182),
 69. jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną (kod 183),
 70. jednostki organizacyjne związków zawodowych posiadające osobowość prawną (kod184),
 71. przedszkola publiczne (kod 381),
 72. przedszkola niepubliczne (kod 382),
 73. publiczne szkoły podstawowe (kod 383),
 74. publiczne szkoły ponadpodstawowe (kod 384),
 75. publiczne gimnazja (kod 384),
 76. publiczne szkoły ponadgimnazjalne (kod 386),
 77. publiczne szkoły artystyczne (kod 387),
 78. niepubliczne szkoły podstawowe (kod 388),
 79. niepubliczne gimnazja (kod 389),
 80. niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (kod 390),
 81. niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne (kod 391),
 82. niepubliczne szkoły artystyczne (kod 392),
 83. publiczne placówki systemu oświaty (kod 393),
 84. niepubliczne placówki systemu oświaty (kod 394),
 85. inne publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 395),
 86. inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 396),
 87. publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 397),
 88. niepubliczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 398),
 89. organy władzy, administracji rządowej (kod 401),
 90. organy kontroli państwowej i ochrony prawa (kod 402),
 91. wspólnoty samorządowe (kod 403),
 92. sądy i trybunały (kod 406),
 93. Skarb Państwa (kod 409),
 94. państwowe jednostki organizacyjne (kod 428),
 95. gminne samorządowe jednostki organizacyjne (kod 429),
 96. powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (kod 430),
 97. wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (kod 431),
 98. związki metropolitalne (kod 432),
 99. jednostki organizacyjne związków metropolitalnych (kod 433),
 100. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (kod 439),
 101. bez szczególnej formy prawnej (kod 999).

Forma własności jest określana na podstawie procentowego udziału własności. Wskaż odpowiedni kod odpowiadający własności.

 1. Skarbu Państwa,
 2. państwowych osób prawnych,
 3. jednostek samorządu terytorialnego,
 4. krajowych osób fizycznych,
 5. pozostałych krajowych jednostek prywatnych,
 6. osób zagranicznych.

 

Wielkość przedsiębiorcy zależna jest od ilości zatrudnionych pracowników i rocznych obrotów netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług oraz operacji finansowych.
W pozycji 13 wniosku Wn-U-G należy podać odpowiedni kod określający wielkość przedsiębiorcy. Wpisz kod nie poprzedzając go zerem.

 • kod 0 - mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które:
  • zatrudnia mniej niż 10 pracowników i
  • jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub
  • całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
 • kod 1 - małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które:
  • zatrudnia mniej niż 50 pracowników i
  • jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub
  • całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;
 • kod 2 - średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które:
  • zatrudnia mniej niż 250 pracowników i
  • jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub
  • całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

W pozycji 14 podaj pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której składający wniosek ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju.

W pozycji nr 15 we wniosku Wn-U-G wpisz numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Podaje tę klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaj klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód.
PKD 2007 (pdf, 1.1 MB)

Nie. Pozycje 7, 10-15 oraz 24-43 na wniosku Wn-U-G wypełnij przy składaniu wniosku po raz pierwszy lub w razie aktualizacji danych.

W przypadku zmiany danych takich jak:  NIP, REGON, PKD, nazwa wnioskodawcy, należy przesłać do Biura PFRON informację obejmującą zakres zmian.

W pozycji 19 wniosku Wn-U-G - „Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej” wpisz liczbę dni kalendarzowych miesiąca, którego dotyczy wniosek. Niewypełnienie poz. 19 jest równoznaczne z prowadzeniem przez składającego wniosek działalności gospodarczej przez wszystkie dni miesiąca.

W pozycji 20 „Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej oraz udokumentowanej niepełnosprawności” wpisz liczbę dni kalendarzowych w okresie sprawozdawczym, w których wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą i jednocześnie jego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy o rehabilitacji została potwierdzona ważnym orzeczeniem.

Ważne

Refundacja składki emerytalnej i rentowej jest wyliczana proporcjonalnie do liczby dni zawartej w pozycji 20 (składki na ubezpieczenia społeczne są refundowane wyłącznie za okres, w którym wnioskodawca ma udokumentowaną niepełnosprawność).

Zaznacz pole 1 lub 2 w pozycji 21 we wniosku Wn-U-G lub nie wypełniaj tej pozycji jeżeli:

 • nie otrzymałeś pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie, bądź
 • otrzymałeś wyłącznie pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie udzieloną przez PFRON.

Zaznacz pola 3 w pozycji 21 we wniosku Wn-U-G – „Wnioskodawca otrzymał pomoc de minimis inną niż udzielona przez PFRON” – jeżeli otrzymałeś w okresie bieżącego roku i dwóch lat poprzedzających rok bieżący, pomoc de minimis inną, niż udzielona przez PFRON.

W przypadku zaznaczenia pola 3 w pozycji 21 musisz załączyć do wniosku Wn-U-G:

 • kopię zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis innej niż udzielona przez PFRON albo
 • oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis.

Każde zaświadczenie lub oświadczenie załącza się jednokrotnie.

Załączone oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis powinno zawierać podstawowe dane dotyczące otrzymanej pomocy, tj.:

 • dane organu udzielającego pomocy (nazwa, adres, NIP),
 • dane beneficjenta pomocy (nazwa, adres, NIP),
 • wysokość pomocy (także w przeliczeniu na euro),
 • dzień udzielenia pomocy,
 • podstawę prawną udzielenia pomocy oraz okres, za który pomoc została udzielona.

POMOC DE MINIMIS

Zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego refundacja składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana jako pomoc de minimis .

Pomocy tej nie udziela się w przypadku, gdy jej wartość brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku kalendarzowego i poprzedzających go dwóch lat, spowodowałaby przekroczenie kwoty:

 • 200 tyś. euro w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gosp. inną niż w sektorze transportu drogowego towarów,
 • 100 tyś. euro w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gosp. w sektorze transportu drogowego towarów.  

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rybołówstwie, pomoc nie może być udzielona w przypadku, gdy spowodowałaby ona przekroczenie w okresie bieżącego roku kalendarzowego i poprzedzających go dwóch lat:

 • maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość 30 tys. euro,
 • skumulowanej kwoty pomocy dla rybołówstwa określonej dla RP,

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc nie może być udzielona w przypadku, gdy spowodowałaby ona przekroczenie w okresie bieżącego roku kalendarzowego i poprzedzających go dwóch lat:

 • maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość 20 tys. euro,
 • maksymalnej skumulowanej kwoty dla sektora produkcji rolnej określonej dla RP

W związku z tym wnioskodawca, który otrzymał pomoc de minimis (lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) – inną niż udzieloną przez PFRON, powinien przekazać Funduszowi zaświadczenia o udzielonej pomocy celem monitorowania wysokości tej pomocy.

W pozycji numer 22 wniosku Wn-U-G wpisz kwotę zrefundowanych ze środków publicznych (innych niż PFRON) składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe), które otrzymałeś na podstawie innych przepisów. Niewypełnienie tej pozycji oznacza, że kwota zrefundowanych ze środków publicznych składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie odrębnych przepisów wynosi 0. Wypełnienie poz. 22 kwotą wyższą niż 0 oznacza, iż "Należna kwota refundacji" będzie niższa o wykazaną w tej pozycji wartość.

Ważne

W przypadku, gdy w pozycji numer 22 wniosku Wn-U-G wykażesz wartość wyższą niż 0, musisz wypełnić w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:

 • punkt 4 w Formularzu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PdR) lub
 • część D w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-PdM)  
  - poprzez wpisanie danych dotyczących otrzymanej pomocy.

 

Nie musisz uzupełniać pozycji 23 we wniosku Wn-U-G. Może ona pozostać pusta. W takiej sytuacji System Obsługi Dofinansowań i Refundacji – wg wskazanego w objaśnieniu do formularza Wn-U-G wzoru – wyliczy przysługującą za ten okres kwotę refundacji.

Wyliczenie kwoty refundacji do maja 2011

W odniesieniu do refundacji składek za okresy do maja 2011 r. włącznie, pozycja ta jest wyliczana według równania:
(poz. 17 + poz. 18) × poz. 20.1/poz. 19 – poz.22.

Wyliczenie kwoty refundacji od czerwca 2011

W odniesieniu do refundacji składek za okresy od czerwca 2011 r. włącznie, pozycja ta jest wyliczana według równania:
(poz. 17 + poz. 18) × (poz. 20.2 x 1 + poz. 20.3 x 0,6 + poz. 20.4 x 0.3) /poz. 19 – poz 22.

W pozycjach 25-33 (Sekcja E.1.), wpisz adres wnioskodawcy.

Pozycje 35-43 wypełnij, jeżeli adres do korespondencji wnioskodawcy jest inny niż adres wykazany w sekcji E.1.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa obejmującego składanie Wn-U-G, w poz. 34-43 wskaż  imię i nazwisko oraz adres do korespondencji pełnomocnika. Jednocześnie do wniosku załącz odpowiednie pełnomocnictwo.

Tak. W poz. 44 wpisz kod dotyczący terminu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne:
1 - jeżeli jesteś zobowiązany do opłacania składek do 10. dnia każdego miesiąca (w przypadku składania wniosku za okres nie późniejszy niż grudzień 2021 r.) lub do 20. dnia każdego miesiąca (w przypadku wniosku składanego za okres nie wcześniejszy niż styczeń 2022 r.)
2 - jeżeli jesteś zobowiązany do opłacania składek do 15. dnia każdego miesiąca.
W przypadku wniosków za okresy począwszy od stycznia 2022 r. niewypełnienie tej pozycji oznacza, że kod terminu płatności składek jest równy 1.

W poz. 45 podaj datę w formacie rok-miesiąc-dzień. W przypadku opłaty bezgotówkowej wpisz dzień obciążenia rachunku bankowego, a w przypadku opłaty gotówkowej wskaż datę wpłaty należności w placówce pocztowej lub innej placówce uprawnionej do poboru opłat.

W przypadku, gdy składasz korektę zerującą, czyli w poz. 17 i 18 wniosku Wn-U-G wpisujesz wartość 0, pozycja 45 może pozostać pusta.

Ważne

Data opłacenia składek w pozycji 45 nie może być późniejsza niż dzień złożenia/wysłania wniosku. Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni.