informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tu znajdziesz dokumenty potrzebne do ubiegania się o refundację składek KRUS

Broszura inforamcyjna - Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników
Okładka broszury- Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne: osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników
Publikacja - Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne: osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku Wn-U-A

W pozycji 1 wskaż dwa pola, które określą:

 • jaki rodzaj dokumentu składasz (‘Zgłoszeniowy’ albo ‘Korygujący’) oraz
 • czy refundacja dotyczy składek rolnika i/czy domownika.

Wybierz:

 • Pole 1 ‘Zgłoszeniowy’, jeśli po raz pierwszy składasz wniosek za dany kwartał;
 • Pole 5 ‘Korygujący’, jeśli składasz korektę wniosku, który wcześniej złożyłeś za dany kwartał;

oraz

 • Pole 2 ‘Dotyczący refundacji wyłącznie w odniesieniu do wnioskodawcy’ łącznie z jednym z pól: 1 lub 5, jeśli ubiegasz się o refundację składek KRUS poniesionych tylko za siebie;
 • Pole 3 ‘Dotyczący refundacji wyłącznie w odniesieniu do domowników’ łącznie z jednym z pól: 1 lub 5, jeśli ubiegasz się o refundację składek KRUS poniesionych tylko za niepełnosprawnych domowników;
 • Pole 4 ‘Dotyczący refundacji zarówno w odniesieniu do wnioskodawcy, jak i do domowników’ łącznie z jednym z pól: 1 lub 5, jeśli składasz wniosek o refundację składek poniesionych zarówno za siebie, jak i za niepełnosprawnego domownika (domowników).

Uwaga! Jeśli zaznaczysz pole 3 albo pole 4 w pozycji 1 wypełnij także pozycję 11 wniosku – ‘Numery PESEL niepełnosprawnych domowników, których dotyczy wniosek’.

W pozycji 2 wpisz numer w rejestrze PFRON, jeżeli został Tobie nadany przed dniem złożenia wniosku.

W pozycji 3 wpisz numer NIP płatnika składek, jeżeli został Tobie nadany przed dniem złożenia wniosku.

W pozycji 4 wpisz swój numer PESEL, jako rolnika.

W pozycji 5 podaj pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której masz siedzibę lub miejsce zamieszkania. Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju znajdziesz w tym miejscu. Pozycję 5 wypełnij, gdy składasz Wn-U-A po raz pierwszy oraz w przypadku zmiany danych adresowych. Jeśli Twój pierwszy wniosek rozpatrzyliśmy pozytywnie, a Ty nie zmieniasz danych adresowych, to nie musisz wypełniać pozycji 5 w każdym kolejnym wniosku.

W pozycjach 6 i 7 wpisz Twoje nazwisko i imię, jako rolnika, który ubiega się o refundację składek KRUS.

W pozycjach 3, 4, 6, 7 wpisz dane, pod którymi jako rolnik jesteś zarejestrowany w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

W pozycji 8 wpisz kwartał i rok prowadzenia działalności rolniczej, za który składasz wniosek.

Składki za dany kwartał musisz zapłacić w terminie. Za składki opłacone terminowo uznajemy składki opłacone w terminie określonym przez ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników lub składki opłacone z opóźnieniem nie dłuższym niż 14 dni. Wniosek o refundację składek KRUS za dany kwartał możesz złożyć dopiero po opłaceniu składek za ten kwartał. Zatem składki muszą być opłacone najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

W pozycji 9 wpisz kwotę ubezpieczenia emerytalno-rentowego za kwartał wskazany w pozycji 8.

W pozycji 10 wpisz kwotę ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego za kwartał wskazany w pozycji 8.

Jeśli jesteś rolnikiem niepełnosprawnym i nie masz domowników niepełnosprawnych zgłoszonych do ubezpieczenia, to w pozycji 9 i 10 wpisz wyłącznie składki KRUS opłacone za siebie.

Jeśli jesteś rolnikiem niepełnosprawnym oraz opłacasz składki KRUS za niepełnosprawnego domownika, to w pozycji 9 i 10 wpisz sumę składek własnych i niepełnosprawnego domownika.

Jeśli jesteś rolnikiem pełnosprawnym, ale opłacasz składki KRUS za niepełnosprawnego domownika, to w pozycji 9 i 10 wpisz wyłącznie składki opłacone za niepełnosprawnego domownika.

W pozycji 9 i 10 nie uwzględniaj składki zdrowotnej, ponieważ ta składka nie podlega refundacji. Z refundacji wyłączone są także składki KRUS sfinansowane ze środków publicznych.

Uwaga! Jeżeli Ty jako rolnik lub Twój domownik prowadzicie pozarolniczą działalność gospodarczą i płacisz zwiększoną składkę KRUS, to możesz ubiegać się o refundację składek KRUS w takiej wysokości, w jakiej zostały przez Ciebie opłacone. W tej sytuacji musisz posiadać i przesłać do PFRON aktualną decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ustalającą podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Dokument ten powinien zawierać informację o opłaceniu podwójnej składki emerytalno-rentowej

W pozycji 11 wpisz numery PESEL niepełnosprawnych domowników, których dotyczy składany wniosek. Niewykorzystane miejsca zostaw puste. Jeżeli ubiegasz się o refundację składek niepełnosprawnego domownika i wykazujesz jego PESEL w pozycji 11, to pamiętaj o wypełnieniu pola 3 lub 4 w pozycji 1 ‘Rodzaj dokumentu’.

Jeśli nie zgłaszasz do refundacji składek niepełnosprawnych domowników, to nie uzupełniaj pozycji 11 i nie zaznaczaj pola 3 i 4 w pozycji 1 ‘Rodzaj dokumentu’.

Uwaga! W pozycji 11 nie wpisuj Twojego numeru PESEL, jako rolnika, którego dotyczy wniosek Wn-U-A.

W pozycji 12 zaznacz:

 • pole 1, jeżeli nie otrzymałeś pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie;
 • pole 2, jeżeli otrzymałeś wyłącznie pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie udzieloną przez PFRON;
 • pole 3, jeżeli otrzymałeś w okresie bieżącego roku i dwóch lat poprzedzających rok bieżący pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie inną, niż udzielona przez PFRON.

Jeśli zaznaczysz pole 3, to załącz do wniosku Wn-U-A:

 • kopię zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie innej, niż udzielona przez PFRON albo
 • oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie innej, niż udzielona przez PFRON.

Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis powinno zawierać podstawowe dane dotyczące otrzymanej pomocy, tj.:

 • dane organu udzielającego pomocy (nazwa, adres, NIP);
 • dane beneficjenta pomocy (nazwa, adres, NIP);
 • wysokość pomocy (także w przeliczeniu na euro);
 • dzień udzielenia pomocy;
 • podstawę prawną udzielenia pomocy oraz okres, za który pomoc została udzielona;
 • sektor, w związku z którym pomoc została udzielona.

Każde zaświadczenie lub oświadczenie załączasz jeden raz do wniosku. Jeśli nie masz nowego zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, to w kolejno składanym wniosku Wn-U-A w pozycji 12 nie zaznaczaj pola 3.

Uwaga! Możesz nie wypełniać pozycji 12, jeśli:

 • nie otrzymałeś pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie lub
 • otrzymałeś wyłącznie pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie udzieloną przez PFRON.

Pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Refundacji składek KRUS udzielamy jako pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Pomocy tej nie możemy wypłacić, gdy w okresie roku bieżącego oraz 2 lat go poprzedzających:

 • miałaby przekroczyć limity indywidualne określone dla danego podmiotu lub
 • miałyby przekroczyć limity krajowe, ustalone dla wszystkich podmiotów, korzystających z tego rodzaju pomocy.

Jeśli ubiegasz się o pomoc de minimis w rybołówstwie, to pomoc nie może być Tobie udzielona, gdy spowodowałaby ona przekroczenie w okresie bieżącego roku kalendarzowego i poprzedzających go dwóch lat:

 • limitu indywidualnego, który wynosi 30 000 euro,
 • limitu krajowego, który dla Polski wynosi 41 330 000 euro.

Jeśli ubiegasz się o pomoc de minimis w rolnictwie, to pomoc nie może być Tobie udzielona, gdy spowodowałaby ona przekroczenie w okresie bieżącego roku kalendarzowego i poprzedzających go dwóch lat:

 • limitu indywidualnego, który wynosi 20 000 euro,
 • limitu krajowego, który dla Polski wynosi 295 932 125 euro.

W pozycji 13 wpisz kwotę pomocy, jaką otrzymałeś ze środków publicznych spoza PFRON, do składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie) za kwartał wskazany w pozycji 8.

Jeśli nie otrzymałeś innej pomocy, to w pozycji 13 wpisz 0. Jeśli nie wypełnisz pozycji 13, to dla nas będzie to oznaczać, że nie otrzymałeś innej pomocy do składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie) za kwartał wskazany w pozycji 8.

Pamiętaj! Jeżeli w pozycji 13 wpiszesz kwotę wyższą niż 0, to:

 • ‘Należna kwota refundacji’ w pozycji 14 będzie niższa o wartość z pozycji 13;
 • musisz wypełnić punkt 4 w Formularzu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PdR).

Nie musisz uzupełniać pozycji 14. Może pozostać ona pusta. W takiej sytuacji ustalimy należną kwotę refundacji na podstawie kwot wykazanych w pozycjach: 9, 10 i 13.

Należna kwota refundacji wyliczana jest według wzoru:

Pozycja 14 = (pozycja 9 + pozycja 10) – pozycja 13

Refundację składek KRUS wypłacamy wyłącznie przelewem na rachunek bankowy rolnika. Dlatego w pozycji 15 wpisz Twój numer rachunku bankowego. Wpisz 26 cyfr. Numeru rachunku bankowego nie musisz podawać w każdym wniosku. Jeżeli numer rachunku bankowego podany w pierwszym wniosku nie zmienia się, a pierwszy wniosek zweryfikowaliśmy poprawnie, to pozycję 15 w kolejnych wnioskach możesz pozostawić pustą.

W pozycjach od 16 do 24 (sekcja E.1.) wpisz Twój adres i dane kontaktowe, jako rolnika, który ubiega się o refundację składek. Podaj Twój adres zamieszkania. Jeśli nie masz adresu e-mail lub numeru telefonu albo faxu, to pola z tymi danymi pozostaw puste.

Pozycje od 26 do 34 wypełnij, jeżeli Twój adres do korespondencji jest inny niż adres wykazany w sekcji E.1.

Jeśli chcesz, aby korespondencja w sprawie refundacji składek KRUS była wysyłana na imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika, to w pozycjach od 25 do 34 (sekcja E.2.), wskaż imię i nazwisko oraz adres do korespondencji pełnomocnika. Jednocześnie do wniosku załącz odpowiednie pełnomocnictwo. Jeśli pełnomocnik nie ma adresu e-mail lub numeru telefonu albo faxu, to pola z tymi danymi pozostaw puste.

Pozycje od 16 do 34 wypełnij, jeśli składasz wniosek Wn-U-A po raz pierwszy oraz gdy chcesz zmienić dane. Jeśli pierwszy wniosek Wn-U-A będzie w całości poprawnie wypełniony, to w kolejnych wnioskach nie musisz uzupełniać sekcji E.1. i sekcji E.2., o ile nie zmieniasz wcześniej wykazanych adresów.

W pozycji 35 podaj datę opłacenia składek KRUS za kwartał wykazany w pozycji 8. Wskaż datę w formacie rok-miesiąc-dzień. W przypadku opłaty bezgotówkowej wpisz dzień obciążenia rachunku bankowego, a w przypadku opłaty gotówkowej wskaż datę wpłaty należności w placówce pocztowej lub innej placówce uprawnionej do poboru opłat.

Jeśli składasz korektę zerującą, czyli w pozycjach 9 i 10 wniosku Wn-U-A wpisujesz wartość 0, to pozycja 35 może pozostać pusta.

Uwaga! Data opłacenia składek w pozycji 35 nie może być późniejsza od daty wysłania wniosku, ponieważ wniosek o refundację można złożyć dopiero po opłaceniu składek.

W pozycji 36 podaj datę wypełnienia wniosku w formacie rok-miesiąc-dzień.

Jeżeli jesteś rolnikiem i wniosek Wn-U-A w pozycji 37 podpisujesz we własnym imieniu, to w pozycji tej wpisz swoje imię i nazwisko i podpisz wniosek.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem rolnika i wniosek Wn-U-A w pozycji 37 podpisujesz w imieniu rolnika, to w pozycji tej wpisz swoje imię i nazwisko i podpisz wniosek.

Osoba składająca podpis w pozycji 37 oświadcza, że:

 • rolnik nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON w kwocie, która przekracza ogółem 100 zł;
 • wykazała we wniosku Wn-U-A dane zgodne ze stanem prawnym i faktycznym;
 • jest świadoma odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Oświadczenie to umożliwia również wybór formy składania wniosków. Jeśli składasz wnioski papierowo, a chciałbyś zmienić formę na elektroniczną zaznacz właściwy kwadrat i złóż wniosek jak co kwartał. Na podstawie takiego oświadczenia otrzymasz od PFRON listownie hasło i login do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji wraz z informacją jak rozpocząć pracę w systemie. Jeżeli elektroniczne złożenie dokumentu w danym kwartale jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, w celu zachowania terminu, wyślij wniosek w formie papierowej.

Refundacji składek KRUS udzielamy jako pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Dlatego do każdego wniosku Wn-U-A lub korekty wniosku Wn-U-A musisz załączyć formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – INF-O-PdR.
Formularz INF-O-PdR znajdziesz w tym miejscu.