informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tu znajdziesz dokumenty potrzebne do ubiegania się o refundację składek KRUS

Broszura inforamcyjna - Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników
Okładka broszury- Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne: osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników
Publikacja - Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne: osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku Wn-U-A

Wypełnienie pozycji numer 1 we wniosku Wn-U-A jest uzależnione od rodzaju dokumentu („Zgłoszeniowy”, „Korygujący”) oraz od tego, czy refundacja dotyczy składek rolnika, czy też domownika.

Wybierz rodzaj dokumentu „Zgłoszeniowy” (pole 1), jeżeli po raz pierwszy składasz wniosek Wn-U-A za dany kwartał.

Wybierz rodzaj dokumentu „Korygujący” (pole 5) w przypadku składania korekty wniosku Wn-U-A za dany kwartał.

Jeśli ubiegasz się wyłącznie o refundację poniesionej za siebie składki na ubezpieczenia KRUS, zaznacz (łącznie z jednym z pól 1 i 5) także pole 2 - „Dotyczący refundacji wyłącznie w odniesieniu do wnioskodawcy”.

W przypadku, gdy ubiegasz się o refundację składek poniesionych wyłącznie za niepełnosprawnych domowników, zaznacz (łącznie z jednym z pól 1 i 5) także pole  3 - „Dotyczący refundacji wyłącznie w odniesieniu do domowników”.

W przypadku, gdy składasz wniosek o refundację składek poniesionych zarówno za siebie, jak i za niepełnosprawnego domownika (domowników), zaznacz (łącznie z jednym z pól 1 i 5)  także pole  4 – „Dotyczący refundacji zarówno w odniesieniu do wnioskodawcy, jak i do domowników”.

Uwaga!!! W przypadku zaznaczenia pola 3 lub 4 w pozycji 1 „Rodzaj dokumentu”, wypełnij także pozycję 11 wniosku - „Numery PESEL niepełnosprawnych domowników, których dotyczy wniosek”, poprzez wpisanie numeru (-ów) PESEL niepełnosprawnych domowników, o których refundację poniesionych składek ubiegasz się we wniosku.

W pozycję nr 3,4,6,7 (numer NIP płatnika składek, numer PESEL, Imię i nazwisko) we wniosku Wn-U-A wpisz dane, pod którymi jako rolnik jesteś zarejestrowany w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

W pozycji 5 podaj pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której masz miejsce zamieszkania.

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

We wniosku Wn-U-A, w pozycję 9 wpisz kwotę opłaconych w całości składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowe. W pozycję 10 wpisz kwotę opłaconych w całości składek na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

W sytuacji, gdy jako niepełnosprawny rolnik zobowiązany jesteś do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, we wniosku Wn-U-A, w pozycji 9 i 10 wpisz sumę poniesionych w całości składek własnych i niepełnosprawnego domownika.

W przypadku, gdy jako pełnosprawny rolnik zobowiązany jesteś do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, w pozycji 9 i 10 Wn-U-A wpisz wyłącznie  opłacone składki za niepełnosprawnego domownika.

 

W pozycji 11 wpisz numery PESEL niepełnosprawnych domowników, których dotyczy składany wniosek. Niewykorzystane miejsca zostają puste.

W przypadku wpisania PESEL-i niepełnosprawnych domowników w polu nr 11, we wniosku Wn-U-A, pamiętaj o wypełnieniu pola 3 lub 4 w pozycji 1 („Rodzaj dokumentu”), we wniosku Wn-U-A.

Uwaga!!! W pozycji nr 11 nie wpisuj numeru PESEL niepełnosprawnego rolnika, którego dotyczy wniosek.

Zaznacz pole 1 lub 2 w pozycji 12 we wniosku Wn-U-A lub nie wypełniaj tej pozycji jeżeli:

 • nie otrzymałeś pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie, bądź
 • otrzymałeś wyłącznie pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie udzieloną przez PFRON.

Zaznacz pola 3 w pozycji 12 we wniosku Wn-U-A – „Wnioskodawca otrzymał pomoc de minimis inną niż udzielona przez PFRON” – jeżeli otrzymałeś w okresie bieżącego roku i dwóch lat poprzedzających rok bieżący, pomoc de minimis inną, niż udzielona przez PFRON.

W przypadku zaznaczenia pola 3 w pozycji 12 musisz załączyć do wniosku Wn-U-A:

 • kopię zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis innej niż udzielona przez PFRON albo
 • oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis.

Każde zaświadczenie lub oświadczenie załącza się jednokrotnie.

Załączone oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis powinno zawierać podstawowe dane dotyczące otrzymanej pomocy, tj.:

 • dane organu udzielającego pomocy (nazwa, adres, NIP),
 • dane beneficjenta pomocy (nazwa, adres, NIP),
 • wysokość pomocy (także w przeliczeniu na euro),
 • dzień udzielenia pomocy,
 • podstawę prawną udzielenia pomocy oraz okres, za który pomoc została udzielona.

POMOC DE MINIMIS

Zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego refundacja składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana jako pomoc de minimis .

Pomocy tej nie udziela się w przypadku, gdy jej wartość brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku kalendarzowego i poprzedzających go dwóch lat, spowodowałaby przekroczenie kwoty:

 • 200 tyś. euro w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gosp. inną niż w sektorze transportu drogowego towarów,
 • 100 tyś. euro w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gosp. w sektorze transportu drogowego towarów. 

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rybołówstwie, pomoc nie może być udzielona w przypadku, gdy spowodowałaby ona przekroczenie w okresie bieżącego roku kalendarzowego i poprzedzających go dwóch lat:

 • maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość 30 tys. euro,
 • skumulowanej kwoty pomocy dla rybołówstwa określonej dla RP,

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc nie może być udzielona w przypadku, gdy spowodowałaby ona przekroczenie w okresie bieżącego roku kalendarzowego i poprzedzających go dwóch lat:

 • maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość 20 tys. euro,
 • maksymalnej skumulowanej kwoty dla sektora produkcji rolnej określonej dla RP

W związku z tym wnioskodawca, który otrzymał pomoc de minimis (lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) – inną niż udzieloną przez PFRON, powinien przekazać Funduszowi zaświadczenia o udzielonej pomocy celem monitorowania wysokości tej pomocy.

W pozycji numer 13 wpisz kwotę zrefundowanych ze środków publicznych (innych niż PFRON) składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie), które otrzymałeś na podstawie innych przepisów. Niewypełnienie tej pozycji oznacza, że kwota zrefundowanych ze środków publicznych składek wynosi 0. Wypełnienie pozycji 13 kwotą wyższą niż 0 oznacza, iż "Należna kwota refundacji" będzie niższa o wykazaną w tej pozycji wartość.

Uwaga!!! W przypadku, gdy w pozycji numer 13 wniosku Wn-U-A wykażesz wartość wyższą niż 0, musisz wypełnić punkt 4 w Formularzu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PdR), poprzez wpisanie danych dotyczących otrzymanej pomocy.

Nie musisz uzupełniać pozycji 14 we wniosku Wn-U-A. Może ona pozostać pusta. W takiej sytuacji System Obsługi Dofinansowań i Refundacji – wg wskazanego w objaśnieniu do wniosku Wn-U-A wzoru – wyliczy przysługującą wnioskodawcy kwotę refundacji.

Pozycja ta jest wyliczana według równania:
(poz. 9 + poz. 10) – poz. 13

Nie. Pozycje 5, 15-34 na wniosku Wn-U-A wypełnij przy składaniu wniosku po raz pierwszy lub w razie aktualizacji danych.

W pozycjach 16-23 (Sekcja E.1.), wpisz adres wnioskodawcy.

Pozycje 26-34 wypełnij, jeżeli adres do korespondencji wnioskodawcy jest inny niż adres wykazany w sekcji E.1.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa obejmującego składanie Wn-U-A, w poz. 25-34 wskaż  imię i nazwisko oraz adres do korespondencji pełnomocnika. Jednocześnie do wniosku załącz odpowiednie pełnomocnictwo.

Tak. W pozycji 35 podaj datę w formacie rok-miesiąc-dzień. W przypadku opłaty bezgotówkowej wpisz dzień obciążenia rachunku bankowego, a w przypadku opłaty gotówkowej wskaż datę wpłaty należności w placówce pocztowej lub innej placówce uprawnionej do poboru opłat.
W przypadku, gdy składasz korektę zerującą, czyli w poz. 9 i 10 wniosku Wn-U-A wpisujesz wartość 0, pozycja  35 może pozostać pusta.

Uwaga !!! Data opłacenia składek w pozycji 35 nie może być późniejsza od daty wysłania wniosku, ponieważ wniosek  o refundację należy złożyć po opłaceniu składek.