informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tu znajdziesz dokumenty potrzebne do ubiegania się o refundację składek KRUS

Broszura inforamcyjna - Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników
Okładka broszury- Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne: osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników
Publikacja - Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne: osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników

Informacje

Termin składania wniosku

Wniosek Wn-U-A (wersja edytowalna) wraz z formularzem INF-O-PdR prześlij do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek za dany kwartał, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przepisy te wskazują, że składki na ubezpieczenia społeczne rolników opłacane są co kwartał. Termin płatności przypada ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału. W związku z powyższym wniosek o refundację składek za dany kwartał złóż w terminie od 1 do ostatniego  dnia drugiego miesiąca kwartału.

Ważne

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
Sobota została uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy, w związku z tym w przypadku, gdy ostatni dzień terminu na złożenie wniosku przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni.

Terminy złożenia wniosku Wn-U-A w 2022 r.

I KWARTAŁ 2022 - od 1 do 28 lutego 2022 r.
II KWARTAŁ 2022 - od 1 do 31 maja 2022 r.
III KWARTAŁ 2022 - od 1 do 31 sierpnia 2022 r.
IV KWARTAŁ 2022 - od 1 do 30 listopada 2022 r.

Fundusz refunduje składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników, pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 40 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, przekraczającym 14 dni.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r., poz. 266, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 743, ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1218)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., Nr 121, poz. 810)
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9)
  • Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190, z 28.06.2014 r., str. 45)