informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika oraz od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego.

Branżowe tarcze antykryzysowe

Tarcze 5.0 i 6.0 tj. ustawy: z dnia 17 września 2020 r. [podstawa prawna 1] oraz z dnia 9 grudnia 2020 r. [podstawa prawna 2],  które zmieniają ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [podstawa prawna 3] wprowadzają kolejny pakiet wsparcia dla przedsiębiorców w określonych branżach. Dodatkowo Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego [podstawa prawna 4] przedłuża - wskazanym w tym rozporządzeniu branżom - termin przekazania zaliczek na podatek dochodowy.

Główne założenia wyżej wskazanych przepisów prawa, o których mowa poniżej, mogą mieć wpływ
na udzielaną przez PFRON pomoc w postaci dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne [podstawa prawna 5].

Informacje na temat dotychczasowych form wsparcia uwzględnionych m. in. w tarczach antykryzysowych od 1.0 do 4.0 dostępne są w tym miejscu.

Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z albo świadczącego usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, albo prowadzącego muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach nie będące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. [podstawa prawna 6]

Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 września 2020 r., działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. [podstawa prawna 7]

W kontekście zwolnienia ze składek ZUS istotne jest to, iż ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. zawiera również delegację dla Rady Ministrów, która w drodze rozporządzenia będzie mogła wydłużyć okres zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień, wrzesień i listopad 2020 r.
a refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą w ściśle określonych branżach, spełniająca warunki zdefiniowane przepisami prawa (szczegółowe warunki na witrynie ZUS), która skorzysta z możliwości zwolnienia z płatności składek ZUS za lipiec, sierpień, wrzesień lub listopad 2020 r., nie składa wniosku Wn-U-G do PFRON za ten okres sprawozdawczy. Dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o refundację składek ZUS, okresy zwolnienia w ZUS odpowiadają okresom wnioskowania o refundację do PFRON.

W przypadku złożenia wniosku Wn-U-G/otrzymania refundacji składek za okres sprawozdawczy, objęty zwolnieniem, osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą zobowiązana jest sporządzić zerującą korektę wniosku Wn-U-G i zwrócić kwotę pobraną w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania do dnia zwrotu, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Odsetek nie nalicza się w przypadku, gdy wystąpienie okoliczności, powodujących obowiązek zwrotu było niezależne od niepełnosprawnego przedsiębiorcy [podstawa prawna 8]. Niepełnosprawny przedsiębiorca pisemnie informuje PFRON o tym, iż obowiązek zwrotu był od niego niezależny. Korekta wniosku powinna zawierać wartość 0 zł w pozycjach, w których wpisuje się kwoty opłaconych składek oraz kwoty do wypłaty (poz. 17, 18, 23 wniosku Wn-U-G), a pole dotyczące daty zapłacenia składek pozostaje niewypełnione (poz. 45 we wniosku Wn-U-G).


Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień, wrzesień i listopad 2020 r.
a dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne (wykonujący działalność gospodarczą w ściśle określonych branżach), spełniający warunki zdefiniowane przepisami prawa (szczegółowe warunki na witrynie ZUS), który skorzysta z możliwości zwolnienia z płatności składek ZUS, we wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wykazuje koszty płacy, bez uwzględnienia składek ZUS (pozycja 52 formularza INF-D-P – koszty płacy bez składek ZUS, a pozycja 53 formularza INF-D-P - bez wykazywania kwoty pomniejszenia z tytułu zwolnienia z opłacania składek do ZUS). Wynika to z brzmienia art. 26a ust. 4 ustawy o rehabilitacji [podstawa prawna 9], zgodnie z którym dofinansowanie przysługuje do maksymalnie 90% lub 75% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy.

Dla pracodawców osób niepełnosprawnych, w zależności od daty wypłaty wynagrodzenia pracownika, mogą być to okresy sprawozdawcze w PFRON: lipiec, sierpień, wrzesień lub listopad 2020 r. (gdy wynagrodzenie jest płacone w tym samym miesiącu) albo czerwiec, lipiec, sierpień lub październik 2020 r. (gdy wynagrodzenie jest płacone w kolejnym miesiącu). Pracodawca uprawniony do zwolnienia z płatności składek ZUS, który w składanych wnioskach uwzględni składki ZUS w kosztach płacy pracowników niepełnosprawnych (poz. 52 w załączniku INF-D-P), zobowiązany jest sporządzić korektę wniosków Wn-D z załącznikami i wykazać w poz. 52 w załączniku/ach INF-D-P faktycznie poniesione, z zachowaniem terminów przewidzianych prawem, koszty płacy, tj. wyłącznie wynagrodzenie netto i zaliczkę na podatek dochodowy. Ponadto, gdy należna za te okresy sprawozdawcze kwota dofinansowania zmniejszy się, to należy zwrócić kwotę pobraną w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania do dnia zwrotu, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Odsetek nie nalicza się w przypadku, gdy wystąpienie okoliczności, powodujących obowiązek zwrotu było niezależne od pracodawcy [podstawa prawna 10]. Pracodawca informuje PFRON pisemnie o tym, iż obowiązek zwrotu był niezależny od pracodawcy.

Przedłuża się terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy pobranych od podatników przez płatników w październiku, listopadzie lub grudniu 2020 r.

Przedłużone terminy upływają dnia:

1) 20 maja 2021 r. - w przypadku zaliczek na podatek dochodowy pobranych od podatników przez płatników w październiku 2020 r.;

2) 20 czerwca 2021 r. - w przypadku zaliczek na podatek dochodowy pobranych od podatników przez płatników w listopadzie 2020 r.;

3) 20 lipca 2021 r. - w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od podatników przez płatników w grudniu 2020 r. [podstawa prawna 11]

Dla pracodawców osób niepełnosprawnych, w zależności od daty wypłaty wynagrodzenia pracownika, mogą być to okresy sprawozdawcze w PFRON: październik, listopad, grudzień 2020 r. (gdy wynagrodzenie jest płacone w tym samym miesiącu) lub wrzesień, październik, listopad 2020 r. (gdy wynagrodzenie jest płacone w kolejnym miesiącu).

Przedłużenie terminów, o których mowa powyżej, dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, prowadzących na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.

Przesunięcie przepisem prawa terminu przekazania zaliczki na podatek dochodowy wyznacza uprawnionemu pracodawcy nowy termin płatności danej należności. Dlatego też Fundusz uznaje, iż przyznane pracodawcy odroczenia terminu płatności podatku, związane z panowaniem koronawirusa, będą traktowane jako wyznaczenie nowych terminów płatności. Jeśli więc pracodawca dotrzyma nowego terminu płatności (lub opóźni się z płatnością maksymalnie o 14 dni), ma prawo uznać, że warunek terminowości opłacenia podatku został dotrzymany.

Uprawniony pracodawca, który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników (2 000 zł miesięcznie na pracownika z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy - na okres 3 miesięcy, przy czym wynagrodzenie pracownika nie może przekraczać 300% przeciętnego wynagrodzenia) [podstawa prawna 12].

Nowo wprowadzone przepisy przewidują także możliwość przyznania przez Radę Ministrów tego rodzaju dofinansowania innym przedsiębiorcom (inne kody PKD/zmodyfikowane warunki przyznania dofinansowania) w drodze rozporządzenia. Może to oznaczać, że w przyszłości Rada Ministrów rozszerzy katalog przedsiębiorców uprawnionych do dofinansowania, o ile będą ku temu podstawy [podstawa prawna 13].

Świadczenia pozyskane przez pracodawcę do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych z FGŚP nie wykluczają możliwości otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON. Niemniej pracodawca, zamierzający skorzystać ze wsparcia z FGŚP, o którym mowa - powinien dowiedzieć się, czy nie ma żadnych przeszkód w łączeniu obu rodzajów dofinansowań, ze strony podmiotu, który udziela pomocy w postaci dofinansowania z FGŚP. W zakresie PFRON istotne jest, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych.

Wyłączenia tego nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika:

 • ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5,
 • z dochodów publicznych (wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych), o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [podstawa prawna 14].

Nowe dofinansowanie z FGŚP stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) [podstawa prawna 15]. Dlatego też pracodawca, który otrzymał lub otrzyma nowe dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, musi – w celu otrzymania faktycznie należnej kwoty dofinasowania do wynagrodzeń z PFRON:

 • Wypłacić całe koszty płacy pracownika niepełnosprawnego zgodnie z wymogami art. 26a ust. 1a¹ pkt 1a, 2, 3 i ust. 1a² ustawy o rehabilitacji, tj. we właściwej formie, we właściwych terminach oraz w przypadku wynagrodzenia netto – przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do PFRON (tak, aby pracownik mógł dysponować pensją przed złożeniem wniosku przez pracodawcę).
 • Wykazać kwotę wsparcia, pozyskaną do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego
  z FGŚP, stanowiącą pomoc publiczną - w pozycjach 49 i 53 załącznika INF-D-P oraz w sekcji
  E formularza INF-O-PP – w punkcie 5 i 8.

W przypadku, gdy pracodawca nie wykazał w powyżej wskazanych pozycjach formularzy pomocy pozyskanej dla danej osoby z FGŚP (w danym okresie sprawozdawczym) powinien złożyć korektę wniosku Wn-D (oraz załączników), w której wykaże tę informację. Korekta ta może spowodować obowiązek zwrotu do PFRON kwoty zawyżonego dofinansowania. Bowiem wartość dofinansowania
do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego z PFRON wyliczana jest zgodnie z objaśnieniem nr 17 do druku INF-D-P. Wg tego objaśnienia kwotę do wypłaty wykazywaną w poz. 55 załącznika INF-D-P ustala się poprzez wybranie najniższej kwoty spośród:

 • kwoty ustalonej na podstawie art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji (poz. 51 formularza
  INF-D-P);
 • kwoty kosztów płacy pomniejszonej o ewentualnie już otrzymaną pomoc na te same koszty (poz. 52-53 formularza INF-D-P);
 • limitu kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego (poz. 54 formularza INF-D-P).

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może - na podstawie umowy - udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. [podstawa prawna 16]

Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Nowo wprowadzone przepisy przewidują także możliwość przyznania przez Radę Ministrów tego rodzaju dotacji innym przedsiębiorcom (inne kody PKD/zmodyfikowane warunki przyznania dotacji) w drodze rozporządzenia. Może to oznaczać, że w przyszłości Rada Ministrów rozszerzy katalog przedsiębiorców uprawnionych do dotacji, o ile będą ku temu podstawy [podstawa prawna 17].

Wsparcie to stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1)[podstawa prawna 18]. Niemniej jednak dotacja ta nie jest przyznawana w odniesieniu do konkretnych kosztów kwalifikowanych (np. kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych). W związku z tym otrzymane wsparcie, w postaci dotacji, które nie zostało przeznaczone na pokrycie kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych, nie powinno być wykazywane w formularzach Wn-D, INF-D-P ani INF-O-PP. Natomiast pracodawca, który w całości lub w części przeznaczył dotację na pokrycie kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych, zgłaszanych do dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON, musi – w celu otrzymania faktycznie należnej kwoty dofinasowania do wynagrodzeń z PFRON:

 • Wypłacić całe koszty płacy pracownika niepełnosprawnego zgodnie z wymogami art. 26a ust. 1a¹ pkt 1a, 2, 3 i ust. 1a² ustawy o rehabilitacji, tj. we właściwej formie, we właściwych terminach oraz
  w przypadku wynagrodzenia netto – przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
  do PFRON (tak, aby pracownik mógł dysponować pensją przed złożeniem wniosku przez pracodawcę).
 • Wykazać kwotę dotacji, przeznaczoną na sfinansowanie kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego, stanowiącą pomoc publiczną - w pozycji 53 załącznika INF-D-P.
 • Nie wykazywać kwoty dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego w pkt 5 i 8 w sekcji E formularza INF-O-PP ani w pozycji 49 załącznika
  INF-D-P.

W przypadku, gdy pracodawca nie wykazał w poz. 53 formularza INF-D-P kwoty dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów płacy danej osoby niepełnosprawnej (w danym okresie sprawozdawczym) powinien złożyć korektę wniosku Wn-D (oraz załączników), w której wykaże tę informację. Korekta ta może spowodować obowiązek zwrotu do PFRON kwoty zawyżonego dofinansowania. Bowiem wartość dofinansowania do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego z PFRON wyliczana jest zgodnie
z objaśnieniem nr 17 do druku INF-D-P. Wg tego objaśnienia kwotę do wypłaty wykazywaną w poz. 55 załącznika INF-D-P ustala się poprzez wybranie najniższej kwoty spośród:

 • kwoty ustalonej na podstawie art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji (poz. 51 formularza
  INF-D-P);
 • kwoty kosztów płacy pomniejszonej o ewentualnie już otrzymaną pomoc na te same koszty
  (poz. 52-53 formularza INF-D-P);
 • limitu kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego (poz. 54 formularza INF-D-P).

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach
i targowiskach;

47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach
i targowiskach;

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

49.32.Z - Działalność taksówek osobowych;

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

56.29.Z -  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury;

74.20.Z - Działalność fotograficzna;

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej    niesklasyfikowana;

79.11.A - Działalność agentów turystycznych;

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;

79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;

85.59.A - Nauka języków obcych;

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;

86.10.Z - Działalność szpitali;

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;

86.90.D - Działalność paramedyczna;

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza;

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;

91.02.Z - Działalność muzeów;

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;

93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Podstawy prawne

 1. Dz.U. z 2020 r., poz. 1639.
 2. Dz. U z 2020 r. poz. 2255.
 3. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, ze zm.
 4. Dz.U. z 2020, poz. 2054.
 5. Na podstawie odpowiednio art. 26a-26c i 25a-25d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2020 r., poz. 426, ze zm.).
 6. Art. 31zo ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, ze zm.).
 7. Art. 31zo ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 8. Art. 49e. ust. 4 ustawy o rehabilitacji (…).
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2020 r., poz. 426, ze zm.).
 10. Art. 49e. ust. 4 ustawy o rehabilitacji (…).
 11. § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz.U. z 2020, poz. 2054).
 12. Art. 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 13. Art. 15ggb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 14. Art. 26b ust. 7 i 8 ustawy o rehabilitacji.
 15. Art. 15zzzh ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 16. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 17. 15zze5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 18. Art. 15zzzh ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.