informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tu znajdziesz  dokumenty potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku Wn-D i INF-D-P

W pozycji 6 we wniosku Wn-D wpisz kod odpowiadający formie prawnej pracodawcy:
1A – przedsiębiorstwo państwowe
1B – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
1C – jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej
1D – spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
2 – pracodawca nienależący do kategorii określonych kodem od 1A do 1D.

W pozycji 7 we wniosku Wn-D podaj kod szczególnej formy prawnej. Podmiot może być zakwalifikowany do jednej z niżej wymienionych grup:

 1. spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (kod 019),
 2. spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (kod 023),
 3. uczelnie (kod 044),
 4. fundusze (kod 049),
 5. Kościół Katolicki (kod 050),
 6. inne kościoły i związki wyznaniowe (kod 051),
 7. europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (kod 053),
 8. stowarzyszenia niewpisane do KRS (kod 055),
 9. organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (kod 060),
 10. partie polityczne (kod 070),
 11. samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (kod 076),
 12. przedstawicielstwa zagraniczne (kod 080),
 13. wspólnoty mieszkaniowe (kod 085),
 14. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (kod 099),
 15. proste spółki akcyjne (kod 113),
 16. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych (kod 114),
 17. spółki partnerskie (kod 115),
 18. spółki akcyjne (kod 116),
 19. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 117),
 20. spółki jawne (kod 118),
 21. spółki komandytowe (kod 120),
 22. spółki komandytowo-akcyjne (kod 121),
 23. spółki europejskie (kod 122),
 24. przedsiębiorstwa państwowe (kod 124),
 25. towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (kod 126),
 26. instytucje gospodarki budżetowej (kod 132),
 27. związki zawodowe rolników indywidualnych (kod 133),
 28. towarzystwa reasekuracji wzajemnej (kod 134),
 29. główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji (kod 135),
 30. główne oddziały zagranicznych oddziałów ubezpieczeń (kod 136),
 31. ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe (kod 137),
 32. ogólnokrajowe związki międzybranżowe (kod 138),
 33. spółdzielnie (kod 140),
 34. jednostki badawczo- rozwojowe (kod 141),
 35. spółdzielnie europejskie (kod 142),
 36. związki rolników, kółek i organizacji rolniczych (kod 143),
 37. związki rolniczych zrzeszeń branżowych (kod 145),
 38. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (kod 146),
 39. cechy rzemieślnicze (kod 147),
 40. fundacje (kod 148),
 41. izby rzemieślnicze (kod 152),
 42. Związek Rzemiosła Polskiego (kod 154),
 43. stowarzyszenia (kod 155),
 44. związki stowarzyszeń (kod 156),
 45. stowarzyszenia kultury fizycznej (kod 157),
 46. związki sportowe (kod 158),
 47. polskie związki sportowe (kod 159),
 48. inne organizacje społeczne lub zawodowe (kod 160),
 49. kolumny transportu sanitarnego (kod 161),
 50. stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym (kod 162),
 51. zrzeszenia handlu i usług (kod 163),
 52. zrzeszenia transportu (kod 164),
 53. instytuty badawcze i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Lukasiewicz (kod 165),
 54. ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług (kod 166),
 55. ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu (kod 167),
 56. inne organizacje podmiotów gospodarczych (kod 168),
 57. izby gospodarcze (kod 169),
 58. przedsiębiorstwa zagraniczne (kod 171),
 59. związki zawodowe (kod 172),
 60. związki pracodawców (kod 174),
 61. federacje/konfederacje związków pracodawców (kod 175),
 62. kółka rolnicze (kod 177),
 63. rolnicze zrzeszenia branżowe (kod 178),
 64. oddziały zagranicznych przedsiębiorców (kod 179),
 65. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (kod 180),
 66. stowarzyszenia ogrodowe (kod 181),
 67. związki stowarzyszeń ogrodowych (kod 182),
 68. jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną (kod 183),
 69. jednostki organizacyjne związków zawodowych posiadające osobowość prawną (kod184),
 70. przedszkola publiczne (kod 381),
 71. przedszkola niepubliczne (kod 382),
 72. publiczne szkoły podstawowe (kod 383),
 73. publiczne szkoły ponadpodstawowe (kod 384),
 74. publiczne gimnazja (kod 384),
 75. publiczne szkoły ponadgimnazjalne (kod 386),
 76. publiczne szkoły artystyczne (kod 387),
 77. niepubliczne szkoły podstawowe (kod 388),
 78. niepubliczne gimnazja (kod 389),
 79. niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (kod 390),
 80. niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne (kod 391),
 81. niepubliczne szkoły artystyczne (kod 392),
 82. publiczne placówki systemu oświaty (kod 393),
 83. niepubliczne placówki systemu oświaty (kod 394),
 84. inne publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 395),
 85. inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 396),
 86. publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 397),
 87. niepubliczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 398),
 88. organy władzy, administracji rządowej (kod 401),
 89. organy kontroli państwowej i ochrony prawa (kod 402),
 90. wspólnoty samorządowe (kod 403),
 91. sądy i trybunały (kod 406),
 92. Skarb Państwa (kod 409),
 93. państwowe jednostki organizacyjne (kod 428),
 94. gminne samorządowe jednostki organizacyjne (kod 429),
 95. powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (kod 430),
 96. wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (kod 431),
 97. związki metropolitalne (kod 432),
 98. jednostki organizacyjne związków metropolitalnych (kod 433),
 99. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (kod 439),
 100. bez szczególnej formy prawnej (kod 999).

Forma własności jest określana na podstawie procentowego udziału własności. Wskaż odpowiedni kod odpowiadający własności.

 1. Skarbu Państwa,
 2. państwowych osób prawnych,
 3. jednostek samorządu terytorialnego,
 4. krajowych osób fizycznych,
 5. pozostałych krajowych jednostek prywatnych,
 6. osób zagranicznych.

Wielkość pracodawcy zależna jest od ilości zatrudnionych pracowników i rocznych obrotów netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług oraz operacji finansowych.
W pozycji 9 wniosku WN-D wpisz odpowiedni kod określający wielkość przedsiębiorcy. Kod 0 – mikroprzedsiębiorca, kod 1 – przedsiębiorca mały, kod 2 – przedsiębiorca średni, kod 3 – inny przedsiębiorca, kod 4 – pracodawca nie będący przedsiębiorcą. Wnioskodawca wpisuje kod nie poprzedzając go zerem.

kod 0 - mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który:

 • zatrudnia mniej niż 10 pracowników i
 • jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub
 • całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

kod 1 – mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który:

 • zatrudnia mniej niż 50 pracowników i
 • jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub
 • całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

kod 2 - średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który:

 • zatrudnia mniej niż 250 pracowników i
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub
 • całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

kod 3 – inny przedsiębiorca – przedsiębiorca, który nie należy do wielkości oznaczonej kodem 0-2

kod 4 - pracodawca nie będący przedsiębiorcą

W pozycji 10 podaj pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której pracodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

W pozycji nr 11 we wniosku Wn-D wpisz numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
W przypadku pracodawcy, który nie prowadzi działalności gospodarczej w pozycji 11 wpisz 0000 (cztery zera).

PKD 2007 (czytaj)

W pozycji 13 wniosku Wn-D „Należna kwota dofinansowania” - niezależnie od tego, czy jest to wniosek pierwszy, czy korygujący - podaj całą kwota dofinansowania wynikającą z sumy wszystkich załączników INF-D-P dla pracowników, na których chcesz uzyskać dofinansowanie. Suma ta jest liczona z pozycji 55 „Do wypłaty” z załączników INF-D-P.

Składanie pierwszego WN-D

Kwota wnioskowana w pozycji 13 na Wn-D powinna być równa sumie pozycji 55 ze wszystkich dołączonych do tego wniosku załączników INF-D-P.

Składanie korekty

Składając korektę do wniosku Wn-D załącz tylko te INF-D-P, które chcesz skorygować lub dodać (korekta zwiększająca). Wtedy kwota, którą wpisujesz w pozycji 13 korygującego wniosku Wn-D powinna być sumą pozycji 55 z poprawnych załączników złożonych pierwotnie (nie korygowanych) oraz korygowanych lub nowych.

W pozycji 14 na dokumencie Wn-D wpisz taką ilość załączników INF-D-P, jaką załączasz do składanego wniosku lub do korekty wniosku Wn-D.

Nie. Pozycje 6-11 oraz 15-23 i 25-33 we wniosku Wn-D wypełnij przy składaniu wniosku po raz pierwszy lub w razie aktualizacji danych.

W przypadku zmiany danych takich jak: NIP, REGON, PKD, nazwa wnioskodawcy, należy przesłać do Biura PFRON informację obejmującą zakres zmian.

W pozycjach 16-23 (Sekcja D.1), wpisz adres wnioskodawcy.

Pozycje 26-34 wypełnij, jeżeli adres do korespondencji wnioskodawcy jest inny niż adres wykazany w sekcji D.1.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa obejmującego składanie informacji i wniosków, w poz. 25-34 wskaż imię i nazwisko oraz adres do korespondencji pełnomocnika. Jednocześnie do wniosku załącz  odpowiednie pełnomocnictwo. W przypadku pracodawców rozliczających się z PFRON elektronicznie przedmiotowe pełnomocnictwo powinno być niezwłocznie przesłane do Funduszu w wersji papierowej.

W przypadku, gdy pracodawca w jednym miesiącu sprawozdawczym posiada zarówno status ZPCHR jak i status otwartego rynku pracy, we wniosku Wn-D, w poz. 35 zaznacz jednocześnie pole 1 ("Zakład pracy chronionej), jak i pole 3 ("Inny pracodawca").

W takiej sytuacji wylicz proporcjonalnie wymiary czasu pracy dla danego pracownika - dla zatrudnienia w ZPCHR i w przedsiębiorstwie z otwartego rynku pracy - a następnie wykaż te dane w odpowiednich pozycjach (od 21-44) w formularzu INF-D-P.

W pozycji 36 w dokumencie Wn-D podaj liczbę osób niepełnosprawnych nowo zatrudnionych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy wniosek. Dane te wykaż w etatach, a nie w osobach.

Kogo nie należy wliczyć do stanu zatrudnienia

Do liczby pracowników, nie wliczaj osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób pełnosprawnych zatrudnionych:

 • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • przebywających na urlopie rodzicielskim;
 • przebywających na urlopach wychowawczych;
 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej oraz służby zasadniczej;
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielania określają inne przepisy.

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej do stanu zatrudnienia zalicza także osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości:

 • najniższego wynagrodzenia – w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania,
 • połowy najniższego wynagrodzenia – w stosunku do pozostałych wykonawców.

Wymiar czasu pracy zatrudnionych, o których mowa powyżej, ustala się jako iloraz wysokości ustalonego wynagrodzenia i najniższego wynagrodzenia.

Przykład 1:

Pracownik zatrudniony na jeden etat, zatrudnienie od dnia 1 stycznia 2021 r. We wniosku Wn-D za styczeń 2021 w poz. 36 wpisz 1.00

Przykład 2

Pracownik zatrudniony na jeden etat, zatrudnienie od dnia 11 stycznia 2021 r. We wniosku Wn-D za styczeń 2021 w poz. 36 wykaż proporcjonalny wymiar czasu pracy.

1 etat X 21/31 = 0,677

Uwaga!!! Dane wykazane w poz. 36-42 podaj stosując zaokrąglenie w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4 albo w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9.

W pozycji 37 „Ogółem” i 38 „Osoby niepełnosprawne” w dokumencie Wn-D podaj stan zatrudnienia w miesiącu, którego dotyczy wniosek. Dane te wykaż w etatach, a nie w osobach.

Kogo nie należy wliczyć do stanu zatrudnienia

Do liczby pracowników, nie wliczaj osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób pełnosprawnych zatrudnionych:

 • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • przebywających na urlopie rodzicielskim;
 • przebywających na urlopach wychowawczych;
 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej oraz służby zasadniczej;
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielania określają inne przepisy.

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej do stanu zatrudnienia zalicza także osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości:

 • najniższego wynagrodzenia – w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania,
 • połowy najniższego wynagrodzenia – w stosunku do pozostałych wykonawców.

Wymiar czasu pracy zatrudnionych, o których mowa powyżej, ustala się jako iloraz wysokości ustalonego wynagrodzenia i najniższego wynagrodzenia.

Uwaga!!! Dane wykazane w poz. 36-42 podaj stosując zaokrąglenie w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4 albo w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9.

W pozycji 39 „Ogółem” i 40 „Osoby niepełnosprawne” w dokumencie Wn-D podaj stan zatrudnienia w miesiącu, którego dotyczy wniosek. Dane te wykaż w etatach, a nie
w osobach. W przypadku wypełniania wniosku za okres późniejszy niż grudzień 2014, nie wypełniaj pozycji 40.

Pozycje 39-40 wypełnia pracodawca, dla którego dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.

Kogo należy wliczyć do stanu zatrudnienia

Dane wykazywane w tych pozycjach ustal na podstawie przepisów wspólnotowych – Rozporządzenia Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi do stanu zatrudnienia należy wliczyć:

 • pracowników;
 • osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
 • właścicieli-kierowników;
 • partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe.

Dla właścicieli oraz partnerów prowadzących regularną działalność gospodarczą
w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe, nie ustala się nominalnego wymiaru czasu pracy (etatu), więc przyjmij dla tych osób nominalny wymiar czasu pracy równy 1. Natomiast ewentualne ustalenie przeciętnego miesięcznego wymiaru czasu tych osób może wynikać z formalnej niepełno miesięcznej aktywności tych osób (np. gdy wspólnik przystąpił do spółki w połowie miesiąca).

Uwaga!!! Wliczanie ww. osób do stanu zatrudnienia, nie oznacza, że na te osoby przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji. Dofinansowanie przysługuje wyłącznie na pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu Pracy oraz w przypadku Zakładów Pracy Chronionej na niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej, o których mowa w ustawie o rehabilitacji.

Kogo nie należy wliczyć do stanu zatrudnienia

Zgodnie z prawem wspólnotowym do bieżącego stanu zatrudnienia nie wliczaj:

 • praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym,
 • osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem (macierzyńskich, ojcowskich (tzw. tacierzyńskich), wychowawczych, rodzicielskich ,
 • osób przebywających na urlopie bezpłatnym,
 • osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym.

Jeżeli jesteś powiązany z innymi podmiotami, dane w pozycji 39 i 40 wykaż w odniesieniu do stanów zatrudnienia u siebie i wszystkich podmiotów powiązanych.

Uwaga!!! Dane wykazane w poz. 36-42 podaj stosując zaokrąglenie w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4 albo w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9.

W pozycji 41 „Ogółem” i 42 „Osoby niepełnosprawne” w dokumencie Wn-D podaj średni stan zatrudnienia za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, którego dotyczy wniosek. Dane te wykaż w etatach, a nie w osobach. W przypadku wypełniania wniosku za okres późniejszy niż grudzień 2014, nie wypełniaj pozycji 42.

Pozycje 41-42 wypełnia pracodawca, dla którego dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.

Kogo należy wliczyć do stanu zatrudnienia

Dane wykazywane w tych pozycjach ustal na podstawie przepisów wspólnotowych – Rozporządzenia Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi do stanu zatrudnienia należy wliczyć:

 • pracowników;
 • osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
 • właścicieli-kierowników;
 • partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe.

Dla właścicieli oraz partnerów prowadzących regularną działalność gospodarczą w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe, nie ustala się nominalnego wymiaru czasu pracy (etatu), więc przyjmij dla tych osób nominalny wymiar czasu pracy równy 1. Natomiast ewentualne ustalenie przeciętnego miesięcznego wymiaru czasu tych osób może wynikać z formalnej niepełno miesięcznej aktywności tych osób (np. gdy wspólnik przystąpił do spółki w połowie miesiąca).

Uwaga!!! Wliczanie ww. osób do stanu zatrudnienia, nie oznacza, że na te osoby przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji. Dofinansowanie przysługuje wyłącznie na pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu Pracy oraz na niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej, o których mowa w ustawie o rehabilitacji.

Kogo nie należy wliczyć do stanu zatrudnienia

Zgodnie z prawem wspólnotowym do bieżącego stanu zatrudnienia nie wliczaj:

 • praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym,
 • osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem (macierzyńskich, ojcowskich (tzw. tacierzyńskich), wychowawczych, rodzicielskich ,
 • osób przebywających na urlopie bezpłatnym,
 • osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym.

Jeżeli jesteś powiązany z innymi podmiotami, dane w pozycji 41 i 42 wykaż w odniesieniu do stanów zatrudnienia u siebie i wszystkich podmiotów powiązanych.

Uwaga!!! Dane wykazane w poz. 36-42 podaj stosując zaokrąglenie w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4 albo w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9.

Nie. Pozycje 7-16 na formularzu INF-D-P wypełnij w przypadku składania informacji za danego pracownika po raz pierwszy lub w razie, gdy dane te uległy zmianie.

W pozycji 17 w formularzu INF-D-P wpisz miesiąc i rok, za który składana jest informacja. Natomiast w pozycji 18 w formularzu INF-D-P wpisz miesiąc i rok, w którym wypłacono wynagrodzenie pracownikowi za okres sprawozdawczy określony w pozycji 17.

UWAGA!!! Od 1 lipca 2016 r. możesz złożyć wniosek o dofinansowanie pracownika niepełnosprawnego dopiero po wypłacie wynagrodzenia tego pracownika (tj. z chwilą, gdy pracownik dysponuje wypłacona kwotą) - z zachowaniem wszystkich terminów określonych w ustawie i aktach wykonawczych.

W pozycji nr 20 wpisz numer informacji INF-D-P dołączonej do wniosku Wn-D.

Przykład:

Pracodawca występuje o dofinansowanie do wynagrodzeń 2 pracowników niepełnosprawnych dołączając do wniosku Wn-D dwa załączniki INF-D-P. Na załącznikach INF-D-P za poszczególne osoby należy w poz. 20 wpisać kolejny numer tj. 1- na pierwszym INF-D-P, 2 - na drugim INF-D-P.

W opisanej sytuacji nie ma ciągłości zatrudnienia tego pracownika, a więc w pozycji  45 w formularzu INF-D-P wpisz datę zawarcia kolejnej umowy o pracę. Efekt zachęty dla tego pracownika zbadaj w miesiącu ponownego zatrudnienia.

W pozycji 46 w załączniku INF-D-P zaznacz znakiem X odpowiednie pole. Jeżeli dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego stanowi dla Ciebie pomoc publiczną zaznacz punkt 1. Pamiętaj, że pomoc udzielana ze środków państwa, dowolnemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, jest pomocą publiczną. Jeżeli w świetle przepisów Komisji Europejskiej, nie jesteś przedsiębiorcą i nie prowadzisz działalności gospodarczej zaznacz punkt 2.

Ocena, czy określone środki należy uznać za pomoc publiczną odbywa się w oparciu o art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w świetle którego pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:

 • jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,
 • udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
 • ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),
 • grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE,
 • jest przyznawane przedsiębiorcy.

Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, wymienione powyżej warunki muszą zaistnieć łącznie. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną.

Przy dokonywaniu oceny wsparcia w kontekście spełniania przesłanek występowania pomocy publicznej, kwestią podstawową jest to, czy podmiot je otrzymujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów unijnych. Należy podkreślić, iż pojęcie przedsiębiorcy w prawie unijnym jest rozumiane bardzo szeroko i obejmuje swym zakresem wszystkie kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą niezależnie od formy prawnej tych podmiotów i źródeł ich finansowania. Co więcej nie ma znaczenia fakt, czy prawo krajowe nadaje danemu podmiotowi status przedsiębiorcy, ani czy są to podmioty nie nastawione na zysk. Zgodnie z orzecznictwem sądów Unii Europejskiej, przez działalność gospodarczą należy rozumieć oferowanie towarów i usług na rynku, przy czym pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej, jak i usługowej.

Uwaga!!! W przypadku zaznaczenia punktu 2, nie masz obowiązku badania efektu zachęty, a więc nie uzupełniasz w formularzu INF-D-P pozycji 48.

Pozycję 48 wypełnij w odniesieniu do wszystkich pracowników niepełnosprawnych, dla których sporządzasz informację INF-D-P (niezależnie od daty ich zatrudnienia). Zaznacz pole 1 jeżeli wykazałeś efekt zachęty albo nie miałeś obowiązku wykazywania efektu zachęty.

Efekt zachęty jest spełniony co do zasady w przypadku, gdy zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego powoduje w miesiącu rozpoczęcia pracy przez pracownika niepełnosprawnego wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających ten miesiąc (metoda ilościowa). Istnieje wyjątek, kiedy efekt zachęty możesz wykazać mimo braku wzrostu zatrudnienia. Będzie nim przypadek, gdy zatrudniłeś pracownika niepełnosprawnego na wakat zwolniony w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem (metoda jakościowa):

 • z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
 • za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
 • na mocy porozumienia stron,
 • wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • z upływem czasu, na który została zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta
 • na skutek wygaśnięcia umowy o pracę,
 • na skutek zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.

Efekt zachęty ustalasz jednokrotnie w związku z okresem zatrudnienia pracownika do czasu ustania zatrudnienia lub zmiany statusu tego pracownika. Oznacza to, że jeżeli efekt zachęty wykazałeś w miesiącu rozpoczęcia pracy przez osobę niepełnosprawną, to trwa on przez cały okres jej zatrudnienia (jako osoby niepełnosprawnej). W przypadku przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, efekt zachęty należy zbadać na miesiąc jego przejęcia.

Pamiętaj iż w myśl art. 26 Kodeksu Pracy stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a gdy go nie określono, w dniu zawarcia umowy. Wobec tego datą wyznaczającą nawiązanie stosunku pracy może być data rozpoczęcia pracy, gdy taką podano w umowie o pracę, bądź też data zawarcia umowy, gdy w umowie nie wskazano daty rozpoczęcia pracy lub pokrywa się ona z dniem zawarcia umowy o pracę. W przypadku gdy data podpisania umowy przypada w innym miesiącu niż data rozpoczęcia pracy - efekt zachęty metodą ilościową lub jakościową należy badać na miesiąc rozpoczęcia pracy przez osobę niepełnosprawną, przy czym pracodawca powinien dysponować orzeczeniem o niepełnosprawności w dniu podpisania umowy o pracę, bo jedynie wtedy jest w stanie wykazać, ze osiąga cel pomocy publicznej w formie subsydiów płacowych, tj. zachęcania pracodawców do zwiększenia poziomu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Efektu zachęty nie badasz gdy:

 • składasz informację INF-D-P za okres sprawozdawczy nie wcześniejszy niż lipiec 2016 r. dotyczącą pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia w Twojej firmie, bez względu na datę zatrudnienia.
 • ubiegasz się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na którego otrzymywałeś pomoc przed 1 stycznia 2009 r. w oparciu o ówcześnie obowiązujące przepisy krajowe lub wspólnotowe, pomoc ta mogła być udzielana:
 1. na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
 2. refundację składek na ubezpieczenia społeczne,
 3. zwrot kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej,
 4. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
 5. zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia osoby pomagającej pracownikowi niepełnosprawnemu,
 6. zwrot przez okres roku kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy w wysokości 60%,
 7. na podstawie odrębnych przepisów w granicach wynikających z art. 5 i 6 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2204/2002,
 8. jako pomoc na zatrudnienie osób niepełnosprawnych indywidualnie notyfikowana - przede wszystkim gdy dotyczyła wynagrodzeń.

W opisanych przypadkach należy zaznaczyć pole 1 w pozycji 48.

Uwaga !!! Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku jednoczesnego zaznaczenia: pola 1 w pozycji 46 i pola 2 w pozycji 48 . Oznacza to bowiem, że pracodawca, dla którego wnioskowane dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, nie może wykazać efektu zachęty na danego pracownika. Wykazanie efektu zachęty w przypadku pracodawcy, dla którego wnioskowana pomoc stanowi pomoc publiczną, jest jednym z podstawowych warunków uzyskania dofinansowania.

Jeżeli na podstawie innych przepisów nie otrzymujesz pomocy publicznej i pomocy de minimis w odniesieniu do kosztów płacy pracownika, którego dotyczy INF-D-P – w pozycji 49 wpisz 0.

Jeżeli koszty płacy tego pracownika nie są finansowane ze środków publicznych, w tym w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych udzielanych na podstawie przepisów odrębnych – w pozycji 53 również wpisz 0.

W sytuacji, gdy otrzymasz pomoc publiczną lub de minimis na koszty płacy pracownika niepełnosprawnego (na podstawie przepisów innych niż art. 26 a-c ustawy o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), wykaż tę kwotę w poz. 49 i 53 załącznika INF-D-P. W przypadku, gdy część kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego pokryjesz ze środków publicznych, które nie stanowią pomocy publicznej lub de minimis, wykaż tę kwotę wyłącznie w pozycji 53. Pozycje 49 i 53 muszą być uzupełnione wartością większą lub równą zero. Nie mogą one pozostać puste.

Uwaga!!!

Za okresy sprawozdawcze począwszy od lipca 2016 r., jeżeli nie wypłacono wynagrodzenia do dnia złożenia wniosku Wn-D, to poz. 53 = poz. 52, a kwota dofinansowania  do wypłaty wyniesie wówczas 0 zł ( poz. 55 w formularzu INF-D-P).

Rok

Miesiąc

Minimalne wynagrodzenie

2011

I-XII

1276

2012

I-VIII

1276

2012

IX-XII

1386

2013

I-XII

1500

2014

I-III

1500

2014

IV-XII

nie uzupełniamy tej pozycji

 

UWAGA!

Za okresy od kwietnia 2014 r. pozycji 50 na załączniku INF-D-P nie uzupełniamy.

W pozycji 51 wpisz kwotę ustaloną na podstawie art. 26a ust.1 i 1b ustawy o rehabilitacji. Kwoty dofinansowania podane poniżej są kwotami maksymalnego dofinansowania, jakie możesz otrzymać na pracownika zatrudnionego na cały etat. Jeśli pracownik jest zatrudniony na część etatu, to wpisz w poz. 51 odpowiednio pomniejszoną kwotę.

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzeń od stycznia 2023 r. wynoszą:

 • 2 400 zł – na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności,
 • 1 350 zł – na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 500 zł – na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Jeżeli dofinansowanie dotyczy pracownika ze schorzeniem szczególnym, to powyższe kwoty zwiększa się o:

 • 1 200 zł – na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3600 zł),
 • 900 zł – na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2250 zł),
 • 600 zł – na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1100 zł).

Schorzenia szczególne, które uprawniają do podwyższonej kwoty dofinansowania to: choroba psychiczna (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsja (06-E) oraz osoby niewidome w stopniu umiarkowanym i znacznym (04-O).

Maksymalne kwoty dofinansowania od stycznia 2009 do grudnia 2022

Koszty płacy to:

 • wynagrodzenie brutto,
 • finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia,
 • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

Do najbardziej typowych składników wynagrodzenia, wchodzących w skład kosztów płacy należą: wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie za urlop i za dni usprawiedliwionej nieobecności płatnej przez pracodawcę. Natomiast, najczęściej spotykanymi fakultatywnymi dodatkami do wynagrodzenia są m.in.:

 • nagrody i premie,
 • prowizja,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • dodatki za godziny nadliczbowe,
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek brygadzistowski,
 • dodatek stażowy
 • dodatek wyrównawczy,
 • dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia,

Do kosztów płacy nie wliczamy:

 • wszystkich zasiłków, w tym zasiłku chorobowego i rehabilitacyjnego,
 • ekwiwalentów, w tym za urlop wypoczynkowy lub pranie odzieży,
 •  innych dodatków o świadczeniowym charakterze, odpraw, nagród jubileuszowych czy zapomóg.

Jak wyjaśnia BON – za wynagrodzenie brutto, o którym mowa wyżej, należy uznać: "(…) kwoty wypłacane pracownikowi, które mają charakter wynagrodzenia, a nie np. zasiłku, deputatu, czy ekwiwalentu.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 75% tych kosztów. W pozycji 54 druku INF-D-P należy wyliczyć 75% lub 90% wykazanych kosztów płacy w pozycji 52 .

Jeżeli w pozycji 46 formularza INF-D-P zaznaczyłeś pole 1- dofinansowanie stanowi pomoc publiczną - wówczas pozycja 54 stanowi 75% wykazanych kosztów płacy w pozycji 52.

Jeżeli w pozycji 46 formularza INF-D-P zaznaczyłeś pole 2 - dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej i w pozycji 47 także zaznaczyłeś pole 2 – pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej – wówczas pozycja ta stanowi 90% wykazanych kosztów płacy w pozycji 52.

Jeżeli w pozycji 46 formularza INF-D-P zaznaczyłeś pole 2 - dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej i w pozycji 47 zaznaczyłeś pole 1 – pracodawca prowadzi działalność gospodarczą – wówczas pozycja ta stanowi 75% wykazanych kosztów płacy w pozycji 52.

Uwaga!!! Dane wykazywane w pozycji 54 podaj stosując zaokrąglenie w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4, albo w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9.

Przy ustalaniu kwoty miesięcznego dofinansowania przysługującego dla pracownika z określonym stopniem niepełnosprawności, wylicz:

 • kwotę ustaloną na podstawie art. 26a ust.1 i 1b ustawy o rehabilitacji (druk INF-D-P - poz. 51) proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy
 • koszty płacy poniesione przez pracodawcę za dany okres sprawozdawczy (druk INF-D-P - poz. 52),
 • limit kosztów płacy (druk INF-D-P - poz. 54) , który stanowi 75% lub 90% kosztów płacy w zależności od typu pracodawcy.

Ostateczne wyliczenie kwoty miesięcznego dofinansowania (druk INF-D-P pozycja 55) odbywa się, zgodnie z przypisem numer 17 do formularza INF-D-P, poprzez wybranie najniższej kwoty spośród:

 • wartości wykazanej w pozycji 51 formularza INF-D-P,
 • wartości wykazanej w pozycji 52 i pomniejszonej o kwotę z pozycji 53 w INF-D-P,
 • wartości wykazanej w pozycji 54 formularza INF-D-P.