informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tu znajdziesz  dokumenty potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku Wn-D i INF-D-P

W pozycji 1 wskaż, jaki rodzaj dokumentu składasz.

Wybierz:

 • Zgłoszeniowy, jeśli składasz pierwszy wniosek o dofinansowanie.
 • Dotyczy miesięcznego dofinansowania, jeśli numer PFRON został już nadany i składasz kolejny wniosek o dofinansowanie.
 • Korygujący, jeśli składasz korektę wniosku, który wcześniej złożyłeś za dany okres sprawozdawczy.

W pozycji 2 wpisz numer w rejestrze PFRON, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia wniosku.
W pozycji 3 wpisz numer NIP, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa.
W pozycji 4 wpisz numer REGON, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. Jeśli pracodawca posiada 9-cyfrowy numer REGON, to po dziewiątej cyfrze wpisz pięć zer.
W pozycji 5 wpisz pełną nazwę pracodawcy zgodną z danymi wykazanymi w CEIDG lub KRS.

Pozycję 2 wypełnij, jeśli posiadasz już numer w rejestrze PFRON, natomiast pozycje 3, 4, 5 wypełnij w każdym wniosku Wn-D.

W pozycji 6 wpisz kod formy prawnej pracodawcy.

Wskaż odpowiedni kod:

1A – przedsiębiorstwo państwowe
1B – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
1C – jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej
1D – spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
2 – pracodawca nienależący do kategorii określonych kodem od 1A do 1D.

Jeśli pracodawca prowadzi działalność jako osoba fizyczna, to wpisz kod 2.

W pozycji 7 podaj kod szczególnej formy prawnej pracodawcy, określony w przepisach, które dotyczą sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej.

Wszystkie kody szczególnej formy prawnej znajdziesz poniżej.

 1. spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (kod 019),
 2. spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (kod 023),
 3. uczelnie (kod 044),
 4. fundacje rodzinne (kod 048),
 5. fundusze (kod 049),
 6. Kościół Katolicki (kod 050),
 7. inne kościoły i związki wyznaniowe (kod 051),
 8. europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (kod 053),
 9. stowarzyszenia niewpisane do KRS (kod 055),
 10. organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (kod 060),
 11. partie polityczne (kod 070),
 12. samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (kod 076),
 13. przedstawicielstwa zagraniczne (kod 080),
 14. wspólnoty mieszkaniowe (kod 085),
 15. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (kod 099),
 16. proste spółki akcyjne (kod 113),
 17. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych (kod 114),
 18. spółki partnerskie (kod 115),
 19. spółki akcyjne (kod 116),
 20. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 117),
 21. spółki jawne (kod 118),
 22. spółki komandytowe (kod 120),
 23. spółki komandytowo-akcyjne (kod 121),
 24. spółki europejskie (kod 122),
 25. przedsiębiorstwa państwowe (kod 124),
 26. towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (kod 126),
 27. instytucje gospodarki budżetowej (kod 132),
 28. związki zawodowe rolników indywidualnych (kod 133),
 29. towarzystwa reasekuracji wzajemnej (kod 134),
 30. główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji (kod 135),
 31. główne oddziały zagranicznych oddziałów ubezpieczeń (kod 136),
 32. ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe (kod 137),
 33. ogólnokrajowe związki międzybranżowe (kod 138),
 34. spółdzielnie (kod 140),
 35. jednostki badawczo- rozwojowe (kod 141),
 36. spółdzielnie europejskie (kod 142),
 37. związki rolników, kółek i organizacji rolniczych (kod 143),
 38. związki rolniczych zrzeszeń branżowych (kod 145),
 39. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (kod 146),
 40. cechy rzemieślnicze (kod 147),
 41. fundacje (kod 148),
 42. izby rzemieślnicze (kod 152),
 43. Związek Rzemiosła Polskiego (kod 154),
 44. stowarzyszenia (kod 155),
 45. związki stowarzyszeń (kod 156),
 46. stowarzyszenia kultury fizycznej (kod 157),
 47. związki sportowe (kod 158),
 48. polskie związki sportowe (kod 159),
 49. inne organizacje społeczne lub zawodowe (kod 160),
 50. kolumny transportu sanitarnego (kod 161),
 51. stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym (kod 162),
 52. zrzeszenia handlu i usług (kod 163),
 53. zrzeszenia transportu (kod 164),
 54. instytuty badawcze i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz (kod 165),
 55. ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług (kod 166),
 56. ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu (kod 167),
 57. inne organizacje podmiotów gospodarczych (kod 168),
 58. izby gospodarcze (kod 169),
 59. przedsiębiorstwa zagraniczne (kod 171),
 60. związki zawodowe (kod 172),
 61. związki pracodawców (kod 174),
 62. federacje/konfederacje związków pracodawców (kod 175),
 63. kółka rolnicze (kod 177),
 64. rolnicze zrzeszenia branżowe (kod 178),
 65. oddziały zagranicznych przedsiębiorców (kod 179),
 66. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (kod 180),
 67. stowarzyszenia ogrodowe (kod 181),
 68. związki stowarzyszeń ogrodowych (kod 182),
 69. jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną (kod 183),
 70. jednostki organizacyjne związków zawodowych posiadające osobowość prawną (kod184),
 71. przedszkola publiczne (kod 381),
 72. przedszkola niepubliczne (kod 382),
 73. publiczne szkoły podstawowe (kod 383),
 74. publiczne szkoły ponadpodstawowe (kod 384),
 75. publiczne gimnazja (kod 384),
 76. publiczne szkoły ponadgimnazjalne (kod 386),
 77. publiczne szkoły artystyczne (kod 387),
 78. niepubliczne szkoły podstawowe (kod 388),
 79. niepubliczne gimnazja (kod 389),
 80. niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (kod 390),
 81. niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne (kod 391),
 82. niepubliczne szkoły artystyczne (kod 392),
 83. publiczne placówki systemu oświaty (kod 393),
 84. niepubliczne placówki systemu oświaty (kod 394),
 85. inne publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 395),
 86. inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 396),
 87. publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 397),
 88. niepubliczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 398),
 89. organy władzy, administracji rządowej (kod 401),
 90. organy kontroli państwowej i ochrony prawa (kod 402),
 91. wspólnoty samorządowe (kod 403),
 92. sądy i trybunały (kod 406),
 93. Skarb Państwa (kod 409),
 94. państwowe jednostki organizacyjne (kod 428),
 95. gminne samorządowe jednostki organizacyjne (kod 429),
 96. powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (kod 430),
 97. wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (kod 431),
 98. związki metropolitalne (kod 432),
 99. jednostki organizacyjne związków metropolitalnych (kod 433),
 100. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (kod 439),
 101. bez szczególnej formy prawnej (kod 999).

Jeśli pracodawca prowadzi działalność jako osoba fizyczna, to wpisz kod 099.

W pozycji 8 podaj formę własności. Określ ją na podstawie procentowego udziału własności. Wskaż odpowiedni kod:
1 - Skarbu Państwa
2 - państwowych osób prawnych
3 - jednostek samorządu terytorialnego,
4 - krajowych osób fizycznych,
5 - pozostałych krajowych jednostek prywatnych,
6 - osób zagranicznych.

Jeśli pracodawca prowadzi działalność jako osoba fizyczna, to wpisz kod 4.

W pozycji 9 wpisz kod, który określi wielkość pracodawcy.

Wielkość pracodawcy zależna jest od liczby zatrudnionych pracowników i rocznych obrotów netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług oraz operacji finansowych.

Wskaż właściwy kod:

kod 0 - mikroprzedsiębiorca - to przedsiębiorca, który:

 • zatrudnia mniej niż 10 pracowników i
 • jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub
 • całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

kod 1 – mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który:

 • zatrudnia mniej niż 50 pracowników i
 • jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub
 • całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

kod 2 - średni przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który:

 • zatrudnia mniej niż 250 pracowników i
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub
 • całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

kod 3 – inny przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który nie należy do wielkości oznaczonej kodem 0-2;

kod 4 – pracodawca, który nie jest przedsiębiorcą.

Uwaga! Jeśli wypełniasz wniosek jako pracodawca, dla którego dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, aby określić wielkość przedsiębiorstwa, stosuj przepisy unijne*. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo jest powiązane z innym przedsiębiorcami, to zsumuj dane dotyczące stanu zatrudnienia oraz dane finansowe (roczny obrót lub roczna suma bilansowa) swoje oraz wszystkich jednostek powiązanych z Twoim przedsiębiorstwem. Dane o liczbie personelu, zatrudnionego zarówno w Twoim przedsiębiorstwie, jak i podmiotach powiązanych, określ według art. 5 Załącznika nr I do rozporządzenia unijnego*.

Do określania liczby zatrudnionych i kwot finansowych wykorzystuj dane obliczane w skali rocznej, za ostatni zatwierdzony okres obrachunkowy. Uwzględniaj je od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie stwierdzisz, że:

 • w skali rocznej przekroczyłeś określone powyżej pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe, albo że
 • nastąpił spadek poniżej tych pułapów,

to uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa nastąpi tylko, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. Ta zasada nie dotyczy tzw. zmian dynamicznych, czyli sytuacji, które wynikają ze zmiany w strukturze właścicielskiej przedsiębiorstwa. Gdy nastąpi zmiana w strukturze właścicielskiej, wielkość zmień w dniu dokonania się tej zmiany, jeśli wynika tak z ponownej analizy danych dotyczących zatrudnienia i danych finansowych.

Jeśli wypełniasz wniosek za nowo utworzone przedsiębiorstwo, którego księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, odpowiednie dane przyjmij z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego.

*Załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

W pozycji 10 wpisz identyfikator gminy (7 cyfr), w której pracodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania weź pod uwagę wyłącznie, gdy nie masz innej siedziby jako pracodawca.

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju znajdziesz w tym miejscu.

W pozycji 11 wpisz klasę działalności (PKD), w związku z którą jako pracodawca ubiegasz się o pomoc. Jeśli pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w pozycji 11 wpisz 0000 (cztery zera).

Schemat klasyfikacji PKD 2007 znajdziesz w tym miejscu.

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.
W pozycji 12 wpisz miesiąc i rok, za który pracodawca ubiega się o dofinansowanie. Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za ten okres musisz zapłacić przed złożeniem wniosku.

Uwaga! Dofinansowanie przysługuje na wniosek, który jako pracodawca musisz złożyć w odpowiednim terminie, osobno za każdy okres sprawozdawczy. Wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR (jeśli jest wymagany) złóż do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Przykład: Termin złożenia wniosku za grudzień 2022 r. upływał 25 stycznia 2023 r., a termin złożenia wniosku za styczeń 2023 r. upływał 27 lutego 2023 r. (25 luty 2023 r. wypadał w sobotę, więc termin jest przesunięty na kolejny dzień roboczy). Terminów tych pracodawca musi przestrzegać, bez względu na to, czy wynagrodzenie pracownika za dany okres sprawozdawczy (miesiąc) wypłaca w tym samym, czy w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

W pozycji 13 podaj całą kwotę dofinansowania, o jaką wnioskujesz jako pracodawca. Kwota ta wynika z sumy pozycji 55 ‘Do wypłaty’ z załączników INF-D-P, dołączonych do wniosku.

Pierwszy wniosek Wn-D za dany okres sprawozdawczy

Należna kwota dofinansowania w pozycji 13 we wniosku Wn-D powinna być sumą pozycji 55 ze wszystkich dołączonych do tego wniosku załączników INF-D-P.

Korekta wniosku Wn-D za dany okres sprawozdawczy

Jeśli składasz korektę do wniosku Wn-D załącz tylko te INF-D-P, które chcesz skorygować lub dodać (korekta zwiększająca). W takim przypadku kwota, którą wpisujesz w pozycji 13 korygującego wniosku Wn-D, powinna być sumą pozycji 55 z poprawnych załączników INF-D-P złożonych pierwotnie (nie korygowanych) oraz korygowanych lub nowych załączników INF-D-P.

W pozycji 14 wpisz taką liczbę załączników INF-D-P, jaką dodajesz do składanego wniosku lub do korekty wniosku Wn-D.

Jeśli składasz korektę do wniosku Wn-D załącz tylko te INF-D-P, które chcesz skorygować lub dodać (korekta zwiększająca). W takiej sytuacji w pozycji 14 podaj liczbę załączników INF-D-P dodanych wyłącznie do korekty wniosku Wn-D.

W pozycji 14 nie uwzględniaj załącznika INF-O-PP ani INF-O-PR.

Dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacamy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy pracodawcy. Dlatego w pozycji 15 wpisz numer rachunku bankowego pracodawcy. Wpisz 26 cyfr. Numeru rachunku bankowego nie musisz podawać w każdym wniosku. Jeżeli numer rachunku bankowego podany w pierwszym wniosku nie zmienia się, a pierwszy wniosek został zweryfikowany poprawnie, to pozycję 15 w kolejnych wnioskach możesz pozostawić pustą.

W pozycjach od 16 do 24 (sekcja D.1.) wpisz adres i dane kontaktowe pracodawcy. Podaj dane siedziby pracodawcy. Jeśli pracodawca nie ma adresu e-mail lub numeru telefonu albo faxu, to pola z tymi danymi pozostaw puste.

Pozycje od 26 do 34 wypełnij, jeżeli adres do korespondencji pracodawcy jest inny niż adres wykazany w sekcji D.1.

Jeśli chcesz, aby korespondencja w sprawie dofinansowania była wysyłana na imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika, to w pozycjach od 25 do 34 (sekcja D.2.), wskaż imię i nazwisko oraz adres do korespondencji pełnomocnika. Jednocześnie do wniosku załącz odpowiednie pełnomocnictwo. Jeśli pełnomocnik nie ma adresu e-mail lub numeru telefonu albo faxu, to pola z tymi danymi pozostaw puste.

Pozycje od 16 do 34 wypełnij,  jeśli składasz wniosek Wn-D po raz pierwszy oraz w sytuacji zmiany danych. Jeśli pierwszy wniosek Wn-D będzie w całości poprawnie wypełniony, to w kolejnych wnioskach nie musisz uzupełniać sekcji D1 i sekcji D2, o ile nie zmieniasz wcześniej wykazanych adresów.

W pozycji 35 wstaw znak X w polu, które określa w danym miesiącu status pracodawcy. Może to być ‘Zakład pracy chronionej’, ‘Zakład aktywności zawodowej’ lub ‘Inny pracodawca’. ‘Inny pracodawca’ zaznacz, jeśli pracodawca nie jest Zakładem pracy chronionej (ZPCHr) oraz Zakładem aktywności zawodowej (ZAZ). Jeśli status ZPCHr lub ZAZ nie trwał przez cały miesiąc zaznacz dwa pola jednocześnie.

Jeśli w trakcie danego miesiąca pracodawca traci lub nabywa status ZPCHr, to we wniosku Wn-D, w pozycji 35 zaznacz punkt 1 (‘Zakład pracy chronionej’) oraz punkt 3 (‘Inny pracodawca’). W takiej sytuacji wylicz odpowiednio wymiary czasu pracy pracowników zgłoszonych do dofinansowania tj.:

 • etat pracownika w okresie zatrudnienia u pracodawcy, gdy posiadał status ZPCHr oraz
 • etat pracownika w okresie zatrudnienia u pracodawcy, gdy nie posiadał statusu ZPCHr,

a następnie wykaż te dane w odpowiednich pozycjach (od 21-44) w INF-D-P.

W pozycji 36 podaj liczbę osób niepełnosprawnych nowo zatrudnionych (oraz przejętych na podstawie art. 231 Kodeksu pracy) w miesiącu, którego dotyczy wniosek. Dane te wykaż w etatach, a nie w osobach. Uwzględnij pracowników nowo zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy. Jeśli pracodawca prowadzi zakład pracy chronionej, uwzględnij także nowo zatrudnionych wykonawców pracy nakładczej, jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości:

 • najniższego wynagrodzenia – w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania,
 • połowy najniższego wynagrodzenia – w stosunku do pozostałych wykonawców.

Wymiar czasu pracy wykonawców pracy nakładczej ustala się jako iloraz wysokości ustalonego wynagrodzenia i najniższego wynagrodzenia.

Nie uwzględniaj w tej pozycji pracowników niepełnosprawnych nowo zatrudnionych lub przejętych na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, którzy przebywają na urlopie bezpłatnym. Jeśli pracownik jest zatrudniony lub przejęty na podstawie art. 231 Kodeksu pracy w trakcie miesiąca albo przebywa na urlopie bezpłatnym przez część tego miesiąca, wymiar czasu pracy tego pracownika musi być odpowiednio pomniejszony.

Dane w pozycji 36 podaj stosując zaokrąglenie w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4 albo w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9.

Przykład 1

Pracownik zatrudniony na cały etat od 1 lutego 2023 r. We wniosku Wn-D za luty 2023 r. w pozycji 36 wpisz 1,000.

Przykład 2

Pracownik zatrudniony na cały etat od 1 lutego 2023 r., natomiast od 15 lutego 2023 r. pracownik ten jest na urlopie bezpłatnym. We wniosku Wn-D za luty 2023 r. w poz. 36 wpisz 0,500.

1 etat X 14/28 = 0,500

Przykład 3

Pracownik zatrudniony na pół etatu od 15 lutego 2023 r. We wniosku Wn-D za luty 2023 r. w pozycji 36 wpisz 0,250.

0,5 etatu X 14/28 = 0,250

Przykład 4

Pracownik zatrudniony na pół etatu od 15 lutego 2023 r. natomiast od 25 lutego 2023 r. pracownik ten jest na urlopie bezpłatnym. We wniosku Wn-D za luty 2023 r. w pozycji 36 wpisz 0,179.

0,5 etatu X 10/28 = 0,179

W pozycji 37 ‘Ogółem’ i w pozycji 38 ‘Osoby niepełnosprawne’ podaj stan zatrudnienia w miesiącu, którego dotyczy wniosek Wn-D. Dane te wykaż w etatach, a nie w osobach. Uwzględniaj tu pracowników zatrudnionych na podstawie umów, które wynikają z Kodeksu pracy z wyłączeniem osób wskazanych poniżej.

Pracodawca, który prowadzi zakład pracy chronionej do stanu zatrudnienia zalicza także osoby niepełnosprawne, które wykonują pracę nakładczą, jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości:

 • najniższego wynagrodzenia – w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania,
 • połowy najniższego wynagrodzenia – w stosunku do pozostałych wykonawców.

Wymiar czasu pracy osób, które wykonują pracę nakładczą, ustala się jako iloraz wysokości ustalonego wynagrodzenia i najniższego wynagrodzenia.

Dane w pozycji 37 ‘Ogółem’ i w pozycji 38 ‘Osoby niepełnosprawne’ podaj stosując zaokrąglenie w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4 albo w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9.

W jakim celu wykazujesz stan zatrudnienia w pozycji 37 ‘Ogółem’ i w pozycji 38 ‘Osoby niepełnosprawne’?

Dane w pozycji 37 ‘Ogółem’ i w pozycji 38 ‘Osoby niepełnosprawne’ wykazujesz w celu sprawdzenia, czy pracodawca zatrudnia 25 lub więcej etatów, a jeżeli tak, czy osiąga sześcioprocentowy (6%) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie, jeśli:

 • zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.
 • zatrudnia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników - w tym przypadku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest nieistotny.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie przysługuje pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Kogo nie wliczać do stanu zatrudnienia w pozycji 37 ‘Ogółem’ i w pozycji 38 ‘Osoby niepełnosprawne’?

Do liczby pracowników nie wliczaj:

 • osób niepełnosprawnych, które przebywają na wszystkich urlopach bezpłatnych (czyli urlopach bezpłatnych, które wynikają z Kodeksu pracy oraz urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielania określają inne przepisy);
 • osób pełnosprawnych, które:
  • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
  • przebywają na urlopie rodzicielskim;
  • przebywają na urlopach wychowawczych;
  • nie świadczą pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej oraz służby zastępczej;
  • są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
  • nie świadczą pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
  • przebywają na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy (innych urlopach bezpłatnych niż te wynikające z Kodeksu pracy).

Od kiedy wliczać pracownika niepełnosprawnego do stanu zatrudnienia?

Sposób wliczania pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w pozycji 38 ‘Osoby niepełnosprawne’ zależy od kilku czynników:

 • od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności;
 • od tego, czy jest to pierwsze czy kolejne orzeczenie przedłożone pracodawcy;
 • od terminu, w jakim pracownik wystąpił z wnioskiem o wydanie kolejnego orzeczenia;
 • od terminu ustalenia niepełnosprawności/stopnia niepełnosprawności, wskazanego w orzeczeniu.

Pierwsze orzeczenie pracownika dostarczone pracodawcy
Wlicz pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych od dnia otrzymania przez pracodawcę pierwszego orzeczenia o niepełnosprawności.

Kolejne orzeczenie pracownika dostarczone pracodawcy
Wlicz pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych od dnia złożenia przez pracownika wniosku o wydanie orzeczenia, jeśli:

 • wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następnym po dniu upływu terminu ważności poprzedniego orzeczenia oraz z treści orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

Wlicz pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie do trzech miesięcy, które poprzedzają dzień przedstawienia pracodawcy orzeczenia, jeśli:

 • wniosek o wydanie orzeczenia został złożony później niż w dniu następnym po dniu upływu terminu ważności poprzedniego orzeczenia oraz z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

Schorzenia szczególne w orzeczeniu

Schorzenia szczególne to orzeczona w orzeczeniu choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsja oraz choroba narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym (osoby niewidome). W przypadku osób niewidomych dla potwierdzenia schorzenia, dopuszczalne jest również zaświadczenie lekarza specjalisty – schorzenie to nie musi wynikać z orzeczenia. Za wyjątkiem osób niewidomych, możesz wykazać pracownika ze schorzeniem, jeśli informacja o schorzeniu szczególnym wynika z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu.

Uwzględnij schorzenie szczególne od dnia otrzymania od pracownika orzeczenia (lub zaświadczenia w przypadku osób niewidomych), w którym jest informacja o schorzeniu szczególnym. Zasada ta dotyczy dokumentowania schorzeń na podstawie pierwszych i kolejnych orzeczeń (lub zaświadczeń w przypadku osób niewidomych).

Przykład 1

W lutym 2023 r. pracodawca zatrudnia:

 • 35 osób pełnosprawnych na cały etat, w tym 2 osoby pełnosprawne przez cały ten miesiąc przebywały na urlopie wychowawczym,
 • 6 osób niepełnosprawnych na pół etatu, w tym 1 osoba niepełnosprawna przez cały ten miesiąc przebywała na urlopie bezpłatnym.

Pozycja 37 ‘Ogółem’= 35,500

(35x1-2x1)+(6x0,5-1x0,5)=33+2,5=35,500

Pozycja 38 ‘Osoby niepełnosprawne’=2,500

 6x0,5-1x0,5=2,500

Wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – co najmniej 6%.

Wskaźnik zatrudnienia we wniosku za luty 2023 r. został osiągnięty.

(poz. 38/poz. 37) x100= (2,5/35,5)x 100=7,04

Przykład 2

W lutym 2023 r. pracodawca zatrudnia:

 • 39 osób pełnosprawnych na cały etat, w tym 1 osoba pełnosprawna przez cały ten miesiąc przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym,
 • 6 osób niepełnosprawnych na pół etatu, w tym 2 osoby niepełnosprawne przez cały ten miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym.

Pozycja 37 ‘Ogółem’=40,000

(39x1-1x1)+(6x0,5-2x0,5)=38+2=40,000

Pozycja 38 ‘Osoby niepełnosprawne’=2,000

 6x0,5-2x0,5=2,000

Wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – co najmniej 6%.

Wskaźnik zatrudnienia we wniosku za luty 2023 r. nie został osiągnięty, dlatego dofinansowanie do wynagrodzeń za ten okres nie przysługuje.

(poz. 38/poz. 37) x100=(2/40)x 100=5

Przykład 3

W lutym 2023 r. pracodawca zatrudnia:

 • 10 osób pełnosprawnych na cały etat, w tym 1 osoba pełnosprawna od 15 lutego 2023 r. przebywa na urlopie rodzicielskim,
 • 6 osób niepełnosprawnych na pół etatu, w tym 1 osoba niepełnosprawne od 15 lutego 2023 r. przebywa na urlopie bezpłatnym.

Pozycja 37 ‘Ogółem’=12,250

(10x1-1x1x0,5)+(6x0,5-1x0,5x0,5)=9,5+2,75=12,250

Pozycja 38 ‘Osoby niepełnosprawne’=2,750

 6x0,5-1x0,5x0,5=2,750

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym przykładzie jest nieistotny, ponieważ pracodawca zatrudnia mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Pozycje 39 ‘Ogółem’ i 40 ‘Osoby niepełnosprawne’ w części ‘Bieżący stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym’ oraz pozycje 41 ‘Ogółem’ i 42 ‘Osoby niepełnosprawne’ w części ‘Średni stan zatrudnienia za 12 miesięcy poprzedzających okres sprawozdawczy’ wypełnij, jeśli wniosek dotyczy pracodawcy, dla którego dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.

W pozycji 39 ‘Ogółem’ i 40 ‘Osoby niepełnosprawne’ podaj stan zatrudnienia w miesiącu, którego dotyczy wniosek Wn-D. W pozycji 41 ‘Ogółem’ i 42 ‘Osoby niepełnosprawne’ podaj średni stan zatrudnienia za 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc, którego dotyczy wniosek. Dane te wykaż w etatach, a nie w osobach. Jeśli składasz wniosek od stycznia 2015 r., nie wypełniaj pozycji 40 ‘Osoby niepełnosprawne’ i pozycji 42 ‘Osoby niepełnosprawne’.

Dane wykazane w pozycjach od 39 do 42 we wniosku Wn-D podaj stosując zaokrąglenie w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4 albo w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9.

Pamiętaj! Stany zatrudnienia w pozycjach 39 i 41 we wniosku Wn-D powinny obejmować również personel przedsiębiorstw powiązanych z pracodawcą, który ubiega się o dofinansowanie. Po ustaleniu podmiotów powiązanych zsumuj — zgodnie z przepisami unijnymi* — dane dotyczące zatrudnienia wszystkich podmiotów, które należą do danej jednostki gospodarczej.

*Załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

W jakim celu wykazujesz stan zatrudnienia w pozycjach od 39 do 42 we wniosku Wn-D?

Dane w pozycjach od 39 do 42 we wniosku Wn-D wypełniasz w celu wykazania efektu zachęty metodą ilościową. We wnioskach, które składałeś za okresy do grudnia 2014 r. efekt zachęty ilościowy był spełniony, jeśli w miesiącu zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego wykazałeś wzrost netto zatrudnienia ogółem (poz. 39 > poz.41) i jednocześnie wykazałeś wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych (poz. 40 > poz. 42). Natomiast we wnioskach, które składasz za okresy od stycznia 2015 r. efekt zachęty ilościowy jest spełniony, jeśli w miesiącu zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego wykażesz wyłącznie wzrost netto zatrudnienia ogółem (poz. 39 > poz. 41). Dlatego we wnioskach składanych za okresy od stycznia 2015 r. nie musisz wypełniać pozycji 40 ‘Osoby niepełnosprawne’ i pozycji 42 ‘Osoby niepełnosprawne’.

Jeśli nie spełniasz warunku efektu zachęty metodą ilościową, to sprawdź, czy wykażesz efekt zachęty metodą jakościową. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym miejscu.

Kogo wliczyć do stanu zatrudnienia w pozycjach od 39 do 42 we wniosku Wn-D?

Dane w pozycjach od 39 do 42 we wniosku Wn-D ustal na podstawie przepisów unijnych*. Do stanu zatrudnienia w pozycjach od 39 do 42 we wniosku Wn-D wlicz:

 • Pracowników, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W tej grupie osób uwzględnij też członków zarządu. Osoba pełniąca tę funkcję powoływana jest uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Oznacza to, że swoje obowiązki służbowe wykonuje w drodze powołania.
 • Osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, czyli osoby związane z przedsiębiorstwem umową cywilnoprawną, np. umowa o dzieło lub umową zlecenie. Uwzględnij te osoby, o ile praca świadczona na podstawie tych umów wykonywana jest według zasad tworzących stosunek pracy. Przy ustalaniu stanów zatrudnienia na podstawie przepisów unijnych osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej może być traktowana jako pracownik w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. O rodzaju stosunku prawnego nie decyduje nazwa umowy, ale jej treść. Jeżeli umowa wykazuje wspólne cechy dla umowy o pracę i umowy prawa cywilnego z jednakowym ich nasileniem, o jej typie decyduje zgodny zamiar stron i cel umowy. Wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę jest jedną z cech umowy o pracę. Dlatego elementy stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 Kodeksu pracy oraz cel umowy wraz ze zgodnym zamiarem stron powinny być oceniane indywidualnie w każdym przypadku. Określenie czy forma zawartej umowy cywilnoprawnej jest zbliżona do umowy o pracę, a więc ustalenie możliwości wliczenia osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną do stanów zatrudnienia w pozycjach 39 i 41 we wniosku Wn-D leży po stronie pracodawcy. Ważne jest, aby pracodawca stosował takie same zasady wliczania osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w każdym miesiącu i w przypadku tej samej umowy nie dopuszczał do sytuacji, że raz zleceniobiorcę wliczy do stanu zatrudnienia, a innym razem już nie. W tej grupie osób uwzględnij także pracowników zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Formalnym pracodawcą pracownika zatrudnionego za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej jest ta agencja, jednakże faktycznie pracownik ten wykonuje zadania na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, do którego został przez agencję oddelegowany.
 • Właścicieli-kierowników, czyli osoby zatrudnione na podstawie kontraktów menadżerskich oraz właścicieli włączonych w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Są to osoby, które zajmują się organizacyjną stroną funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jeżeli właściciel uczestniczy w procesie produkcji lub świadczenia usług (np. sam obsługuje maszynę lub świadczy usługi), to może być również ujęty w kategorii ‘pracownicy’.
  Jeśli chodzi o wspólników/akcjonariuszy spółek kapitałowych oraz komandytariuszy spółek komandytowych i akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych, to wymaga to indywidualnej oceny. Warunkiem kwalifikacji tych osób do jednej z powyżej wskazanych grup jest ich zaangażowanie w spółce. Formalne zatrudnienie w spółce lub zaangażowanie w działalność spółki w innej formie jest równoznaczne z zaliczeniem go do grupy ‘pracownicy’, ‘osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego’ lub ‘właściciele-kierownicy’. Jeżeli jednak wskazane powyżej osoby korzystają z przysługujących im praw (w związku z posiadaniem udziałów/akcji w spółce) jedynie w drodze czerpania korzyści finansowych bez faktycznego wpływu na działalność, to nie powinny być one uwzględniane w personelu przedsiębiorstwa. Przy czym ocena tej kwestii jest niezależna od wielkości udziałów w spółce czy akcjonariacie spółki.
  Z kolei oceniając status osób, które zasiadają w radach nadzorczych czy komisjach rewizyjnych, trzeba przede wszystkim przeanalizować uprawnienia organów, w których zasiadają te osoby. W związku z tym, że rady nadzorcze i komisje rewizyjne nie mają bezpośredniego wpływu na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, nie zaliczaj osób w nich zasiadających do personelu tego przedsiębiorstwa.
 • Partnerów, którzy prowadzą regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpią z niego korzyści finansowe, czyli np. partnerów spółki partnerskiej lub osoby, które mając działalność gospodarczą, świadczą pracę na rzecz pracodawcy, który ubiega się o dofinansowanie.
  Przykład: Architekt prowadzący działalność gospodarczą jest zatrudniony w pracowni projektowej. Pracuje tam 40 godzin w tygodniu i wykonuje obowiązki pracownika zatrudnionego przez podmiot, na rzecz którego świadczy pracę. Obowiązki te są jednak wykonywane na podstawie umowy zlecenia, gdzie pracownik (przedsiębiorstwo przez niego zarejestrowane) jest zleceniobiorcą, natomiast pracodawca jest zleceniodawcą.
  Z grupy osób prowadzących działalność gospodarczą we współpracy z badanym przedsiębiorstwem, które traktujemy jak jego pracowników, należy wyłączyć, np. podmioty realizujące stałe umowy dostawy czy transportu. Współpraca w tym zakresie nie powoduje, że dostawcę lub przewoźnika trzeba zaliczyć do pracowników zleceniodawcy usługi. W przypadku szpitala do jego personelu zaliczymy np. lekarzy, pielęgniarki i inny personel medyczny i administracyjny mający zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale nie uwzględnimy w nim np. dostawców leków ani firm transportowych odbierających ze szpitala odpady medyczne.

Przy wliczaniu personelu do danego przedsiębiorstwa zasadą powinno być odzwierciedlenie ich faktycznego wkładu w potencjał przedsiębiorstwa. Każdą osobę, która regularnie, w pełnym wymiarze i w ciągu całego roku wykonuje pracę na rzecz przedsiębiorstwa (niezależnie od formy prawnej regulującej zakres jej obowiązków służbowych oraz charakteru jej relacji z przedsiębiorstwem) uznajemy za pojedynczą roczną jednostkę pracy. W przepisach unijnych jest ona określana skrótem RJP. W przypadku osób, które:

 • nie przepracowały pełnego roku lub
 • wykonują swoje obowiązki w niepełnym wymiarze godzin,

wartość RJP obliczana jest jako ułamek czasu ich pracy, który jest określany w odniesieniu do pojedynczej RJP (40 godzin tygodniowo). Możliwa jest sytuacja, w której zaangażowanie danej osoby w pracę jednego przedsiębiorstwa lub kilku przedsiębiorstw powiązanych przekroczy pojedynczą RJP. Dotyczy to w szczególności pracowników, którzy wykonują różne rodzajowo czynności, np. na podstawie kilku umów o pracę w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub różnych przedsiębiorstw powiązanych. W takiej sytuacji, czas pracy wykonywanej na podstawie każdej z umów przeliczamy na RJP.

Pamiętaj! Wliczanie powyżej wskazanych osób do stanu zatrudnienia nie oznacza, że na te osoby przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń. Dofinansowanie przysługuje wyłącznie na pracowników zatrudnionych w oparciu o przepisy Kodeksu pracy oraz w przypadku Zakładów Pracy Chronionej - na niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej.

* art. 2 pkt 32 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz art. 3 i 5 załącznika nr I do tego rozporządzenia

Kogo nie wliczać do stanu zatrudnienia w pozycjach od 39 do 42 we wniosku Wn-D?

Według przepisów unijnych oraz wyjaśnień UOKiK w pozycjach od 39 do 42 we wniosku Wn-D nie uwzględniaj:

 • praktykantów lub studentów, którzy odbywają szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym,
 • osób, które przebywają na urlopach związanych z rodzicielstwem (macierzyńskich, ojcowskich tzw. tacierzyńskich, wychowawczych, rodzicielskich),
 • osób, które przebywają na urlopie bezpłatnym,
 • osób, które przebywają na świadczeniu rehabilitacyjnym.

W pozycji 43 podaj datę wypełnienia wniosku w formacie rok-miesiąc-dzień.

Jeżeli jesteś pracodawcą i wniosek Wn-D w pozycji 44 podpisujesz we własnym imieniu, to w pozycji tej wpisz swoje imię i nazwisko i podpisz wniosek.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem pracodawcy i wniosek Wn-D w pozycji 44 podpisujesz w imieniu pracodawcy, to w pozycji tej wpisz swoje imię i nazwisko i podpisz wniosek.

Osoba składająca podpis w pozycji 44 oświadcza, że:

 • pracodawca nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON w kwocie, która przekracza ogółem 100 zł;
 • pracodawca nie jest przedsiębiorcą, który znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według przepisów unijnych, dotyczących udzielania pomocy publicznej;
 • wykazała we wniosku Wn-D oraz w dodanych do wniosku formularzach INF-D-P dane zgodne ze stanem prawnym i faktycznym;
 • jest świadoma odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Oświadczenie to umożliwia również wybór formy składania wniosków. Jeśli składasz wnioski papierowo, a chciałbyś zmienić formę na elektroniczną zaznacz właściwy kwadrat i złóż wniosek jak co miesiąc. Na podstawie takiego oświadczenia otrzymasz od PFRON listownie hasło i login do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji wraz z informacją jak rozpocząć pracę w systemie. Jeżeli elektroniczne złożenie dokumentu w danym miesiącu jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, w celu zachowania terminu, wyślij wniosek w formie papierowej.

W pozycji 1 wpisz numer w rejestrze PFRON, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia wniosku. Wskaż ten sam numer, który podajesz we wniosku Wn-D.
W pozycji 2 wpisz numer PESEL pracownika niepełnosprawnego, którego dotyczy INF-D-P.
W pozycji 3 wpisz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość pracownika. Pozycję tę uzupełnij tylko w sytuacji, gdy pracownik nie posiada numeru PESEL.
W pozycji 4 wpisz NIP pracownika — pozycja ta nie jest obowiązkowa.
W pozycjach 5 i 6 wpisz nazwisko i imię pracownika. Jeżeli pracownik posiada drugie imię, to wpisz je w pozycji 7.
W pozycjach od 8 do 16 wpisz adres pracownika.

Pierwsze imię, nazwisko i PESEL pracownika niepełnosprawnego wypełnij w każdym załączniku INF-D-P, który dotyczy tego pracownika. Wypełnij te dane bez względu na to, czy składasz INF-D-P za danego pracownika po raz pierwszy, czy też po raz kolejny.

Zaś pozycje od 7 do 16 wypełnij jeśli składasz informację za danego pracownika po raz pierwszy lub, gdy dane te uległy zmianie. Jeśli Twój wcześniejszy wniosek, który zawiera INF-D-P na danego pracownika został rozpatrzony przez PFRON pozytywnie, a Ty nie zmieniasz danych w pozycjach od 7 do 16, to nie musisz ich wypełniać.

W pozycji 17 w INF-D-P wpisz miesiąc i rok, za który składasz tę informację. Natomiast w pozycji 18 w INF-D-P wpisz miesiąc i rok, w którym wypłaciłeś wynagrodzenie pracownikowi za okres sprawozdawczy, określony w pozycji 17.

Pamiętaj, że wynagrodzenie pracownika za okres wykazany w pozycji 17 musisz wypłacić:

 • w terminie, który wynika z odrębnych przepisów lub z uchybieniem tego terminu nie dłuższym niż 14 dni oraz
 • przed złożeniem wniosku Wn-D za ten okres.

Dlatego wniosek Wn-D z załącznikami możesz złożyć dopiero, gdy pracownik dysponuje wynagrodzeniem za okres, którego dotyczy wniosek. Jednak nie może to być później niż do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek (bez względu na okres wypłaty tego wynagrodzenia, który jest wskazywany w pozycji 18 załącznika INF-D-P).

W pozycji 19 wstaw znak X w odpowiednim polu w zależności od tego czy składana informacja będzie dołączona do wniosku zwykłego, czy też korekty.

W pozycji 20 wpisz numer informacji INF-D-P, dołączonej do wniosku Wn-D. Jeżeli składasz wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia jednego pracownika, to w pozycji tej wpisz „1”. Jeżeli załączasz dwa formularze INF-D-P, druki te będą ponumerowane „1” — na pierwszym INF-D-P, „2” — na kolejnym. Określ numery załączników INF-D-P osobno dla każdego wniosku. Jeśli więc we wniosku zwykłym za dany miesiąc dodasz pięć załączników INF-D-P, to będą one kolejno oznaczone w pozycji 20 od numeru 1 do numeru 5. Jeśli do korekty wniosku za ten sam miesiąc dodasz tylko trzy załączniki INF-D-P, to będą one kolejno oznaczone w pozycji 20 od numeru 1 do numeru 3.

Wymiar czasu pracy pracownika, który wykazujesz w pozycjach od 21 do 26 lub w pozycjach od 33 do 38 w INF-D-P powinien być taki sam jak wymiar czasu pracy tego pracownika, który uwzględniłeś w poz. 38 we wniosku Wn-D. Jeśli pracownik jest zatrudniony w trakcie miesiąca albo przebywa na urlopie bezpłatnym przez część tego miesiąca, wymiar czasu pracy tego pracownika musi być odpowiednio pomniejszony. Przy ustalaniu wysokości etatu pracownika pamiętaj o zasadach wliczania pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie pierwszego lub kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Są one opisane w odpowiedzi na pytanie 16.

Pracodawca, który prowadzi zakład pracy chronionej wskazuje etat pracownika w pozycjach od 21 do 32.

W pozycjach od 21 do 23 wskaż wymiar etatu pracownika przy odpowiednim stopniu niepełnosprawności, jeśli pracownik posiada schorzenie szczególne, które uprawnia pracodawcę do podwyższonej kwoty dofinansowania.

W pozycjach od 24 do 26 wskaż wymiar etatu pracownika przy odpowiednim stopniu niepełnosprawności, jeśli pracownik nie posiada schorzenia szczególnego, które uprawnia pracodawcę do podwyższonej kwoty dofinansowania.

Jeżeli pracownik ma jednocześnie ustalone prawo do emerytury w okresie, za który składany jest wniosek, to wymiar etatu tej osoby za czas, w którym miała ustalone prawo do emerytury, wskaż również w odpowiedniej pozycji od 27 do 32.

Pracodawca, który nie prowadzi zakładu pracy chronionej wskazuje etat pracownika w pozycjach od 33 do 44.

W pozycjach od 33 do 35 wskaż wymiar etatu pracownika przy odpowiednim stopniu niepełnosprawności, jeśli pracownik posiada schorzenie szczególne, które uprawnia pracodawcę do podwyższonej kwoty dofinansowania.

W pozycjach od 36 do 38 wskaż wymiar etatu pracownika przy odpowiednim stopniu niepełnosprawności, jeśli pracownik nie posiada schorzenia szczególnego, które uprawnia pracodawcę do podwyższonej kwoty dofinansowania.

Jeżeli pracownik ma jednocześnie ustalone prawo do emerytury w okresie, za który składany jest wniosek, to wymiar etatu tej osoby za czas, w którym miała ustalone prawo do emerytury, wskaż również w odpowiedniej pozycji od 39 do 44.

Jakie schorzenia szczególne uprawniają pracodawcę do zwiększonej kwoty dofinansowania?

Osobami o szczególnych schorzeniach są osoby, wobec których orzeczono:

 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C), ale tylko za miesiące od stycznia 2011 r.,
 • epilepsję (06-E), a także
 • osoby niewidome (04-O)— wyłącznie w stopniu znacznym i umiarkowanym. W tym przypadku dla potwierdzenia schorzenia, dopuszczalne jest również zaświadczenie lekarza specjalisty – schorzenie to nie musi wynikać z orzeczenia.

Za wyjątkiem osób niewidomych, możesz wykazać wartość etatu pracownika w pozycjach od 21 do 23 lub w pozycjach od 33 do 35, jeśli informacja o schorzeniu szczególnym wynika z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności lub równoznacznym orzeczeniu.

W pozycji 45 wpisz datę zatrudnienia pracownika w formacie rok-miesiąc-dzień.

Jeśli jest przerwa między dwiema umowami o pracę (nawet jednodniowa), to wpisz datę zatrudnienia wynikającą z kolejnej umowy o pracę. W takiej sytuacji efekt zachęty dla tego pracownika zbadaj w miesiącu ponownego zatrudnienia.

Jeśli pracownik jest przejęty na podstawie art. 23¹ kodeksu pracy, to wpisz datę przejęcia pracownika. Efekt zachęty dla tego pracownika zbadaj w miesiącu przejęcia pracownika.

W pozycji 46 zaznacz znakiem X właściwy punkt. Jeżeli dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego stanowi dla pracodawcy pomoc publiczną zaznacz punkt 1. Pamiętaj, że pomoc udzielana ze środków państwa, dowolnemu podmiotowi, który prowadzi działalność gospodarczą, jest pomocą publiczną. Jeżeli w świetle przepisów unijnych, nie jesteś przedsiębiorcą, a więc nie prowadzisz działalności gospodarczej, zaznacz punkt 2. Jeśli zaznaczysz pkt 2, nie masz obowiązku badania efektu zachęty, a więc nie uzupełniasz w INF-D-P pozycji 48.

Kiedy mamy do czynienia z pomocą publiczną?

Ocena, czy określone wsparcie uznajemy za pomoc publiczną odbywa się w oparciu o art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pomocą publiczną jest pomoc udzielana przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:

 • jest przyznawana przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,
 • udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
 • ma charakter selektywny - uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów,
 • grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE,
 • jest przyznawana przedsiębiorcy.

Jeśli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną.

Przy ocenie warunków wystąpienia pomocy publicznej, najbardziej istotne jest, czy podmiot, który otrzymuje pomoc jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów unijnych. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie unijnym jest rozumiane bardzo szeroko i obejmuje swym zakresem wszystkie kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą. Nie jest istotna forma prawna tych podmiotów i źródło ich finansowania. Nie ma znaczenia również fakt czy prawo krajowe nadaje danemu podmiotowi status przedsiębiorcy, ani czy są to podmioty nie nastawione na zysk. Zgodnie z orzecznictwem sądów Unii Europejskiej, przez działalność gospodarczą należy rozumieć oferowanie towarów i usług na rynku, przy czym pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej, jak i usługowej.

W pozycji 47 zaznacz znakiem X właściwy punkt. Jeśli pracodawca prowadzi działalność gospodarczą - jest przedsiębiorcą w świetle przepisów i wyjaśnień Komisji Europejskiej - zaznacz punkt 1. Jeśli pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej zaznacz punkt 2.

Pamiętaj, że pojęcie przedsiębiorcy w prawie unijnym jest rozumiane bardzo szeroko i obejmuje swym zakresem wszystkie kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą. Nie jest istotna forma prawna tych podmiotów i źródło ich finansowania. Nie ma znaczenia również fakt czy prawo krajowe nadaje danemu podmiotowi status przedsiębiorcy, ani czy są to podmioty nie nastawione na zysk. Zgodnie z orzecznictwem sądów Unii Europejskiej, przez działalność gospodarczą należy rozumieć oferowanie towarów i usług na rynku, przy czym pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej, jak i usługowej.

W pozycji 48 zaznacz znakiem X odpowiedni punkt. Wypełnij pozycję 48 w odniesieniu do wszystkich pracowników niepełnosprawnych, dla których sporządzasz informację INF-D-P, niezależnie od daty ich zatrudnienia. Zaznacz punkt 1, jeśli:

 • wykazałeś efekt zachęty w związku z zatrudnieniem danego pracownika albo
 • nie miałeś obowiązku wykazywania efektu zachęty na daną osobę.

Dofinansowanie nie przysługuje, jeśli zaznaczysz punkt 1 w pozycji 46 i punkt 2 w pozycji 48. Tak wypełnione pozycje 46 i 48 oznaczają, że pracodawca, dla którego wnioskowane dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, nie może wykazać efektu zachęty na danego pracownika. Wykazanie efektu zachęty jest jednym z podstawowych warunków uzyskania dofinansowania.

W jaki sposób wykazać efekt zachęty?

Efekt zachęty ustalasz w miesiącu zatrudnienia pracownika. Jeżeli efekt zachęty jest wykazany w miesiącu podjęcia pracy przez osobę niepełnosprawną, to jest on spełniony dla całego nieprzerwanego okresu zatrudnienia tej osoby. W przypadku przejęcia pracownika na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, efekt zachęty zbadaj na miesiąc jego przejęcia.

Efekt zachęty możesz wykazać:

 • metodą ilościową - przez wykazanie wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem w miesiącu podjęcia zatrudnienia przez pracownika, na którego pracodawca zamierza pobierać dofinansowanie, w stosunku do przeciętnego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc podjęcia zatrudnienia przez tego pracownika lub
 • metodą jakościową - przez wykazanie, że:
  • pracownik podjął pracę na wakacie zwolnionym przez innego pracownika:
   • z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
   • za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
   • na mocy porozumienia stron,
   • wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
   • z upływem czasu, na który została zawarta,
   • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta,
  • miejsce pracy zatrudnionego pracownika powstało w wyniku:
   • wygaśnięcia umowy o pracę,
   • zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika – na jego wniosek.

Jeśli pracodawca jest powiązany z innymi podmiotami, to efekt zachęty metodą ilościową ustalaj w oparciu o personel wszystkich podmiotów z danej jednostki gospodarczej.

Jeśli pracodawca powiązany z innymi podmiotami nie wykazuje efektu zachęty metodą ilościową w oparciu o personel własny i podmiotów powiązanych, to może sprawdzić, czy spełnia warunek efektu zachęty metodą jakościową. Jednak tej oceny dokonuje już wyłącznie w zakresie własnego personelu.

Więcej informacji w sprawie badania efektu zachęty znajdziesz w tym miejscu.

Kiedy nie masz obowiązku badać efektu zachęty?

Efektu zachęty nie badasz, jeśli:

 • Składasz informację INF-D-P za miesiąc lipiec 2016 r. lub późniejsze miesiące i dotyczy ona pracownika, który stał się niepełnosprawny w trakcie zatrudnienia w Twojej firmie. Nie ma tu znaczenia data zatrudnienia.
 • Ubiegasz się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na którego otrzymywałeś pomoc przed 1 stycznia 2009 r. w oparciu o obowiązujące wtedy przepisy krajowe lub wspólnotowe.

W opisanych przypadkach trzeba także zaznaczyć punkt 1 w pozycji 48.

Jeżeli na podstawie innych przepisów nie otrzymujesz pomocy publicznej i pomocy de minimis do kosztów płacy pracownika, którego dotyczy INF-D-P – w pozycji 49 wpisz 0.

Jeżeli koszty płacy tego pracownika nie są finansowane ze środków publicznych, w tym w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych, udzielanych na podstawie przepisów odrębnych – w pozycji 53 również wpisz 0.

Jeśli otrzymasz pomoc publiczną lub de minimis na koszty płacy pracownika niepełnosprawnego, na podstawie przepisów innych niż art. 26 a-c ustawy o rehabilitacji, wykaż tę kwotę w pozycjach 49 i 53 załącznika INF-D-P. Jeśli część kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego pokryjesz ze środków publicznych, które nie stanowią pomocy publicznej lub de minimis, wykaż tę kwotę wyłącznie w pozycji 53.

Pozycje 49 i 53 nie mogą pozostać puste. Muszą być one uzupełnione wartością większą lub równą zero. Pozycja 53 nie może mieć wartości niższej od tej wykazanej w pozycji 49.

Pamiętaj, jeśli wynagrodzenia pracownika nie wypłaciłeś do dnia złożenia wniosku Wn-D, to – we wnioskach składanych za miesiące od lipca 2016 r. – w pozycji 53 wpisz kwotę z pozycji 52. W takiej sytuacji kwota dofinansowania do wypłaty wyniesie 0 zł (poz. 55 w INF-D-P).

Jeżeli składasz wniosek za bieżące miesiące, to nie wypełniaj pozycji 50.

Pozycję 50 uzupełnij we wnioskach, które składasz za okresy od stycznia 2009 r. do grudnia 2014 r. Wpisz:

 • 1276 – jeśli wypełniasz wniosek za okresy od stycznia 2009 r. do sierpnia 2012 r. włącznie;
 • 1386 – jeśli wypełniasz wniosek za okresy od września do grudnia 2012 r. włącznie,
 • 1500 – jeśli wypełniasz wniosek za okresy od stycznia 2013 r. do marca 2014 r. włącznie.

Pozycji 50 nie wypełniaj, jeśli wypełniasz wniosek za okresy od kwietnia 2014 r.

W pozycji 51 wpisz kwotę ustaloną na podstawie art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji. Wskaż kwotę obliczoną odpowiednio do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej, który podałeś w pozycjach od 21 do 44.

Kwoty podane w ustawie są kwotami maksymalnego dofinansowania, jakie możesz otrzymać na pracownika, który zatrudniony jest na cały etat. Od wniosku składanego za styczeń 2023 r. kwoty te wynoszą:

 • 2 400 zł – na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności,
 • 1 350 zł – na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 500 zł – na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Jeżeli pracownik posiada schorzenie szczególne, to powyższe kwoty zwiększa się o:

 • 1 200 zł – na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3600 zł),
 • 900 zł – na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2250 zł),
 • 600 zł – na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1100 zł).

Uwaga! W objaśnieniu nr 14 do załącznika INF-D-P ustawodawca nie uwzględnił jeszcze nowych kwot dofinansowania, ale musisz je stosować przy uzupełnianiu wniosku za okresy od stycznia 2023 r., na podstawie art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji.

Jakie schorzenia szczególne uprawniają pracodawcę do zwiększonej kwoty dofinansowania?

Osobami o szczególnych schorzeniach są osoby, wobec których orzeczono:

 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C), ale tylko za miesiące od stycznia 2011 r.,
 • epilepsję (06-E), a także
 • osoby niewidome (04-O)— wyłącznie w stopniu znacznym i umiarkowanym. W tym przypadku dla potwierdzenia schorzenia, dopuszczalne jest również zaświadczenie lekarza specjalisty – schorzenie to nie musi wynikać z orzeczenia.

Za wyjątkiem osób niewidomych, możesz wystąpić z wnioskiem o wyższą kwotę dofinansowania i wykazać wartość etatu pracownika w pozycjach od 21 do 23 lub w pozycjach od 33 do 35, jeśli informacja o schorzeniu szczególnym wynika z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności lub równoznacznym orzeczeniu.

Maksymalne kwoty dofinansowania od stycznia 2009 do grudnia 2022

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wykazywane w pozycji 51 od stycznia 2009 do grudnia 2022

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wykazywane w pozycji 51 od stycznia 2009 do grudnia 2022

Koszty płacy, które trzeba wykazać w pozycji 52 to:

 • wynagrodzenie brutto,
 • finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia,
 • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

Do wynagrodzenia, które jest składnikiem kosztów płacy wlicz:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • wynagrodzenie za czas choroby,
 • wynagrodzenie za urlop,
 • wynagrodzenie za dni usprawiedliwionej nieobecności płatnej przez pracodawcę,
 • nagrody i premie, o ile można je przyporządkować do jednego miesiąca,
 • prowizję,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • dodatki za godziny nadliczbowe,
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek brygadzistowski,
 • dodatek stażowy
 • dodatek wyrównawczy,
 • dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

Uwaga! Od kwietnia 2023 r. do wynagrodzenia brutto wlicz również koszty pracy zdalnej: ekwiwalenty i ryczałty, wypłacane pracownikowi niepełnosprawnemu w związku z pracą zdalną. Świadczenia te zostały określone w art. 6724 § 3 i 4 Kodeksu pracy.

Do kosztów płacy nie wliczaj:

 • wszystkich zasiłków, w tym zasiłku chorobowego i rehabilitacyjnego,
 • ekwiwalentów, które nie dotyczą pracy zdalnej, np. za urlop wypoczynkowy lub pranie odzieży,
 • innych dodatków o świadczeniowym charakterze, odpraw, nagród jubileuszowych czy zapomóg.

Wszystkie składniki kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego muszą być wypłacone w terminie lub z uchybieniem terminu nie dłuższym niż 14 dni. Zapłata składek ZUS z uchybieniem terminu powyżej 14 dni jest możliwa, o ile nie przekroczy ona 2% należnych składek za dany okres sprawozdawczy.

Pamiętaj, że od 1 lipca 2016 r. wniosek Wn-D z załącznikami możesz złożyć, gdy pracownik dysponuje wynagrodzeniem za okres, którego dotyczy wniosek. Jednak nie może to być później niż do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek.

W pozycji 54 wpisz 75% lub 90% kosztów płacy, wskazanych w pozycji 52.

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 75% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, jeśli pracodawca jest przedsiębiorcą według przepisów i wyjaśnień Komisji Europejskiej;
 • 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, jeśli pracodawca nie jest przedsiębiorcą według przepisów i wyjaśnień Komisji Europejskiej.

Jeżeli w pozycji 46 w INF-D-P zaznaczyłeś punkt 1 (dofinansowanie stanowi pomoc publiczną), to w pozycji 54 wpisz 75% kosztów płacy, wskazanych w pozycji 52.

Jeżeli w pozycji 46 w INF-D-P zaznaczyłeś punkt 2 (dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej) i w pozycji 47 także zaznaczyłeś punkt 2 (pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej), to w pozycji 54 wpisz 90% kosztów płacy, wskazanych w pozycji 52.

Jeżeli w pozycji 46 w INF-D-P zaznaczyłeś punkt 2 (dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej) i w pozycji 47 zaznaczyłeś punkt 1 (pracodawca prowadzi działalność gospodarczą), to w pozycji 54 wpisz 75% kosztów płacy, wskazanych w pozycji 52.

Dane wykazywane w pozycji 54 podaj stosując zaokrąglenie w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4 albo w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9.

Aby ustalić kwotę do wypłaty musisz mieć uzupełnione pozycje od 51 do 54 w INF-D-P. W oparciu o nie wyliczysz wartość w pozycji 55.

Kwota do wypłaty to najniższa wartość spośród:

 • wartości wykazanej w pozycji 51 (Kwota ustalona na podstawie art. 26a ust. 1 i 1b ustawy) w INF-D-P,
 • wartości wykazanej w pozycji 52 (Koszty płacy) i pomniejszonej o kwotę z pozycji 53 (Pomniejszenia) w INF-D-P,
 • wartości wykazanej w pozycji 54 (Limit kosztów płacy) w INF-D-P.

Jeżeli dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego stanowi dla pracodawcy pomoc publiczną, to do każdego wniosku Wn-D i każdej korekty wniosku Wn-D dodaj:

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – INF-O-PR, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych lub
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie — INF-O-PP, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w pozostałych sektorach.