informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika oraz od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Dofinansowanie do wynagrodzeń nie przysługuje na pracowników z ustalonym prawem do emerytury, którzy posiadają lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. W związku z powyższym, dofinansowanie będzie przysługiwało tylko w sytuacji, gdy zatrudniony pracownik legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Przepis ten obowiązuje począwszy od wniosków za 03/2011.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Jednym z podstawowych warunków ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych jest wykazanie efektu zachęty. Z obowiązku tego jesteś zwolniony, jeżeli dofinansowanie do wynagrodzeń nie stanowi dla Ciebie pomocy publicznej.

Efekt zachęty wykazujesz na każdego pracownika zatrudnionego jako osoba niepełnosprawna od 1 stycznia 2009 r. Pamiętaj, że warunkiem zatrudnienia pracownika jako osoby niepełnosprawnej jest przedstawienie przez osobę niepełnosprawną ważnego orzeczenia potwierdzającego jej niepełnosprawność najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę.

Efekt zachęty jest spełniony co do zasady w przypadku, gdy zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego powoduje w miesiącu rozpoczęcia pracy przez pracownika niepełnosprawnego wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających ten miesiąc (metoda ilościowa).

Istnieje wyjątek, kiedy efekt zachęty możesz wykazać mimo braku wzrostu zatrudnienia. Będzie nim przypadek, gdy zatrudniłeś pracownika niepełnosprawnego na wakat zwolniony w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem (metoda jakościowa):

 • z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
 • za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
 • na mocy porozumienia stron,
 • wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • z upływem czasu, na który została zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta
 • na skutek wygaśnięcia umowy o pracę,
 • na skutek zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.

Efekt zachęty ustalasz jednokrotnie w związku z okresem zatrudnienia pracownika do czasu ustania zatrudnienia lub zmiany statusu tego pracownika. Oznacza to, że jeżeli efekt zachęty wykazałeś w miesiącu rozpoczęcia pracy przez osobę niepełnosprawną, to trwa on przez cały okres jej zatrudnienia (jako osoby niepełnosprawnej). W przypadku przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, efekt zachęty należy zbadać na miesiąc jego przejęcia.

Pamiętaj, iż w myśl art. 26 Kodeksu Pracy stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a gdy go nie określono, w dniu zawarcia umowy. Wobec tego datą wyznaczającą nawiązanie stosunku pracy może być data rozpoczęcia pracy, gdy taką podano
w umowie o pracę, bądź też data zawarcia umowy, gdy w umowie nie wskazano daty rozpoczęcia pracy lub pokrywa się ona z dniem zawarcia umowy o pracę. W przypadku gdy data podpisania umowy przypada w innym miesiącu niż data rozpoczęcia pracy - efekt zachęty metodą ilościową lub jakościową należy badać na miesiąc rozpoczęcia pracy przez osobę niepełnosprawną, przy czym pracodawca powinien dysponować orzeczeniem o niepełnosprawności w dniu podpisania umowy o pracę, bo jedynie wtedy jest w stanie wykazać, ze osiąga cel pomocy publicznej w formie subsydiów płacowych, tj. zachęcania pracodawców do zwiększenia poziomu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Efekt zachęty ustaje:

 • w przypadku utraty ciągłości zatrudnienia - jeżeli ponownie zatrudniasz tę samą osobę niepełnosprawną wykazujesz efekt zachęty w miesiącu ponownego zatrudnienia;
 • w przypadku utraty statusu pracownika jako osoby niepełnosprawnej (upłynięcie ważności orzeczenia). W takiej sytuacji efekt zachęty zostaje zachowany wyłącznie po przedstawieniu kolejnego orzeczenia. Z nowego orzeczenia powinno wynikać, że niepełnosprawność istniała w okresie między pierwszym i drugim orzeczeniem, a pracownik pozostawał w zatrudnieniu.

Efektu zachęty nie badasz gdy:

 1. nie ubiegasz się o pomoc publiczną;
 2. składasz informację INF-D-P za okres sprawozdawczy nie wcześniejszy niż lipiec 2016 r. dotyczącą pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia w Twojej firmie, bez względu na datę zatrudnienia;
 3. ubiegasz się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na którego otrzymywałeś pomoc przed 1 stycznia 2009 r. w oparciu o ówcześnie obowiązujące przepisy krajowe lub wspólnotowe, pomoc ta mogła być udzielana:
  • na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
  • refundację składek na ubezpieczenia społeczne,
  • zwrot kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla nowozatrudnionej osoby niepełnosprawnej,
  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
  • zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia osoby pomagającej pracownikowi niepełnosprawnemu,
  • zwrot przez okres roku kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy w wysokości 60%,
  • na podstawie odrębnych przepisów w granicach wynikających z art. 5 i 6 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2204/2002,
  • jako pomoc na zatrudnienie osób niepełnosprawnych indywidualnie notyfikowana - przede wszystkim gdy dotyczyła wynagrodzeń.

Zaznaczenie pola 1 w poz. 48 INF-D-P będzie oznaczało, że warunek efektu zachęty został spełniony lub nie miałeś obowiązku jego wykazania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1)
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. C 202 z 7.06.2016 r.)

Efekt zachęty wykazujesz na każdego pracownika zatrudnionego jako osoba niepełnosprawna od 1 stycznia 2009 r. Pamiętaj, że warunkiem zatrudnienia pracownika jako osoby niepełnosprawnej jest przedstawienie przez osobę niepełnosprawną ważnego orzeczenia potwierdzającego jej niepełnosprawność najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę.

Z obowiązku tego jesteś zwolniony, jeżeli dofinansowanie do wynagrodzeń nie stanowi dla Ciebie pomocy publicznej.

Ważne
W przypadku pracowników, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia, o dofinansowanie do ich wynagrodzenia możesz ubiegać się od dnia otrzymania pierwszego orzeczenia, ale nie wcześniej niż od okresu sprawozdawczego 07/2016 r., pod warunkiem terminowego złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1)
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. C 202 z 7.06.2016 r.)

Efekt zachęty wykazujesz na każdego pracownika  zatrudnionego jako osoba niepełnosprawna od 1 stycznia 2009 r. Pamiętaj, że warunkiem zatrudnienia pracownika jako osoby niepełnosprawnej jest przedstawienie przez osobę niepełnosprawną ważnego orzeczenia potwierdzającego jej niepełnosprawność najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę.

Efekt zachęty jest spełniony co do zasady w przypadku, gdy zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego  powoduje w miesiącu rozpoczęcia pracy przez pracownika niepełnosprawnego wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających ten miesiąc (metoda ilościowa).

Istnieje wyjątek, kiedy efekt zachęty możesz wykazać mimo braku wzrostu zatrudnienia. Będzie nim przypadek, gdy zatrudniłeś pracownika niepełnosprawnego na wakat zwolniony w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem (metoda jakościowa):

 • z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
 • za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
 • na mocy porozumienia stron,
 • wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • z upływem czasu, na który została zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta
 • na skutek wygaśnięcia umowy o pracę,
 • na skutek zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.

Efekt zachęty ustalasz jednokrotnie w związku z okresem zatrudnienia pracownika do czasu ustania zatrudnienia lub zmiany statusu tego pracownika. Oznacza to, że jeżeli efekt zachęty wykazałeś w miesiącu rozpoczęcia pracy przez osobę niepełnosprawną, to trwa on przez cały okres jej zatrudnienia (jako osoby niepełnosprawnej). W przypadku przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na podstawie art. 23Kodeksu pracy, efekt zachęty należy zbadać na miesiąc jego przejęcia.

Pamiętaj, iż w myśl art. 26 Kodeksu Pracy stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a gdy go nie określono, w dniu zawarcia umowy. Wobec tego datą wyznaczającą nawiązanie stosunku pracy może być data rozpoczęcia pracy, gdy taką podano
w umowie o pracę, bądź też data zawarcia umowy, gdy w umowie nie wskazano daty rozpoczęcia pracy lub pokrywa się ona z dniem zawarcia umowy o pracę. W przypadku gdy data podpisania umowy przypada w innym miesiącu niż data rozpoczęcia pracy - efekt zachęty metodą ilościową lub jakościową należy badać na  miesiąc rozpoczęcia pracy przez osobę niepełnosprawną, przy czym pracodawca powinien dysponować orzeczeniem o niepełnosprawności w dniu podpisania umowy o pracę, bo jedynie wtedy jest w stanie wykazać, że osiąga cel pomocy publicznej w formie subsydiów płacowych, tj. zachęcania pracodawców do zwiększenia poziomu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Ważne

W przypadku pracowników, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia, o dofinansowanie do ich wynagrodzenia możesz ubiegać się od dnia otrzymania pierwszego orzeczenia, ale nie wcześniej niż od okresu sprawozdawczego  07/2016 r., pod warunkiem terminowego  złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1)
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. C 202 z 7.06.2016)

Efekt zachęty ustalasz jednokrotnie w związku z okresem zatrudnienia pracownika do czasu ustania zatrudnienia lub zmiany statusu tego pracownika. Oznacza to, że jeżeli efekt zachęty wykazałeś w miesiącu rozpoczęcia pracy przez osobę niepełnosprawną, to trwa on przez cały okres jej zatrudnienia (jako osoby niepełnosprawnej). W przypadku przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na podstawie art. 23Kodeksu pracy, efekt zachęty należy zbadać na miesiąc jego przejęcia.

Efekt zachęty ustaje:

 • w przypadku utraty ciągłości zatrudnienia - jeżeli ponownie zatrudniasz tę samą osobę niepełnosprawną wykazujesz efekt zachęty w miesiącu ponownego zatrudnienia;
 • w przypadku utraty statusu pracownika jako osoby niepełnosprawnej (upłynięcie ważności orzeczenia). W takiej sytuacji efekt zachęty zostaje zachowany wyłącznie po przedstawieniu kolejnego orzeczenia. Z nowego orzeczenia powinno wynikać, że niepełnosprawność istniała w okresie między pierwszym i drugim orzeczeniem, a pracownik pozostawał w zatrudnieniu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1)
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. C 202 z 7.06.2016 r.)

Na pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2009 r. efektu zachęty nie da się ustalić, są natomiast wyjątki kiedy nie musisz go ustalać i uznajesz za istniejący.
Są to przypadki, gdy przed 1 stycznia 2009 r. korzystałeś z pomocy publicznej (w oparciu o przepisy wówczas obowiązujące) na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które obecnie zgłaszasz do dofinansowania. Jeżeli taka pomoc nie była Ci przyznana, dofinansowanie do tych pracowników nie będzie przysługiwało.

Pomoc ta mogła być udzielana:

 1. na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
 2. refundację składek na ubezpieczenia społeczne,
 3. zwrot kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla nowozatrudnionej osoby niepełnosprawnej,
 4. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
 5. zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia osoby pomagającej pracownikowi niepełnosprawnemu,
 6. zwrot przez okres roku kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy w wysokości 60%,
 7. na podstawie odrębnych przepisów w granicach wynikających z art. 5 i 6 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2204/2002,
 8. jako pomoc na zatrudnienie osób niepełnosprawnych indywidualnie notyfikowana - przede wszystkim gdy dotyczyła wynagrodzeń.

Efektu zachęty nie badasz, gdy składasz informację INF-D-P za okres sprawozdawczy nie wcześniejszy niż lipiec 2016 r. dotyczącą pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia w Twojej firmie, bez względu na datę zatrudnienia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 237, poz. 1652)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1)
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. C 202 z 7.06.2016 r.)
 • Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002 r., str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 273 i Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006 r., str. 85)
 • Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3, ze zm.)

Tak. Aby dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego  przysługiwało, musisz wypłacać wynagrodzenie tego pracownika na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych. Przepis ten obowiązuje począwszy od wniosków za 12/2012 r.

Ważne

Od 1 lipca 2016 r. możesz złożyć wniosek o dofinansowanie pracownika niepełnosprawnego dopiero po wypłacie wynagrodzenia tego pracownika (tj. z chwilą, gdy pracownik dysponuje wypłacona kwotą) - z zachowaniem wszystkich terminów określonych w ustawie i aktach wykonawczych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

W przypadku, gdy będziesz przekazywać wynagrodzenie na konto pracownika, powinien być to rachunek bankowy wskazany przez tego pracownika, np. w oświadczeniu. Pracownik powinien być właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego numeru konta.

W wyjątkowych przypadkach, gdy osoby niepełnosprawne mają trudności w codziennej egzystencji, może to być również rachunek innej osoby (np. opiekuna, pełnomocnika). Pełnomocnictwo udzielone przez pracownika osobie trzeciej do odebrania wynagrodzenia nie może być uznane za przeniesienie prawa do wynagrodzenia na tę osobę. Pełnomocnictwo do odbioru wynagrodzenia powinno być udzielone na piśmie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Składając wniosek po raz pierwszy, przekaż osobiście lub pocztą (na adres Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa):

 1. wniosek WN-D (pdf. 312 KB)
 2. kopię aktualnych dokumentów potwierdzających:
  • pełną nazwę pracodawcy, a także jej skrót, o ile posiada, oraz
  • numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa.

Aktualnie Fundusz nie wymaga kopii dokumentów określonych w tym punkcie, gdyż weryfikuje zgodność danych wykazanych we wniosku w rejestrach publicznych: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz rejestrze REGON, prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny.

W przypadku ustalenia niezgodności danych wykazanych we wniosku z danymi znajdującymi się w rejestrach publicznych, zostaniesz  wezwany do złożenia wyjaśnień i/lub przesłania kopii aktualnych dokumentów potwierdzających wskazane dane.

 1. formularz INF-D-P (pdf. 413 KB) jest to miesięczna  informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (do wniosku Wn-D załączasz tyle formularzy INF-D-P na ilu pracowników ubiegasz się o dofinansowanie);
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (INF-O-PR pdf. 306 KB) - w przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych
  bądź formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP pdf.  360 KB) – w przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą w pozostałych sektorach;
 1. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej (doc 31 KB)  - w sytuacji, gdy załączasz INF-O-PR i tylko w przypadku, gdy nie otrzymałeś dotychczas pomocy publicznej na te same koszty, na które ubiegasz się o dofinansowanie
  z Funduszu;
 2. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych (doc 23,5 KB) - obowiązek ten nie dotyczy Cię jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w sektorach rolnictwa  i rybołówstwa (do wniosku załączasz wtedy formularz INF-O-PR) lub jeśli jesteś mikro- lub małym przedsiębiorcą.
 3. pełnomocnictwo -  jeżeli chcesz upoważnić inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w swoim imieniu.

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. W celu ustanowienia pełnomocnika możesz skorzystać z wzoru proponowanego przez Fundusz. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale. Zamiast oryginału dokumentu możesz złożyć jego odpis, w sytuacji gdy jego zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez notariusza albo przez pełnomocnika będącego jednocześnie adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. W przypadku kiedy nie chcesz żeby osoba przez Ciebie upoważniona w dalszym ciągu mogła podpisywać i przesyłać dokumenty w Twoim imieniu, prześlij do Funduszu odwołanie pełnomocnictwa. Ponadto trzeba pamiętać, że pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.

Ważne
Jeżeli jesteś pracodawcą i nie prowadzisz  działalności gospodarczej  do wniosku o dofinansowanie nie załączasz dokumentów, o których mowa powyżej w punkcie 4, 5 i 6.

W przypadku, gdy chcesz w kolejnych miesiącach składać wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej, zaznacz pole wybieram elektroniczną formę składania wniosków w części Oświadczenia na wniosku Wn-D. Po złożeniu takiego oświadczenia otrzymasz od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz. Jeżeli elektroniczne złożenie dokumentu w danym miesiącu jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, w celu zachowania terminu wyślij wniosek w formie papierowej.

Dokumenty zgłoszeniowe dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych składasz w formie pisemnej do Biura Funduszu mieszczącego się pod adresem:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa


Natomiast kolejne wnioski o dofinansowanie składasz do właściwego terytorialnie oddziału PFRON. W kolejnych miesiącach ubiegania się o dofinansowanie składasz:

 • Wn-D (pdf 312 KB) – wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • INF-D-P (pdf 413 KB) - miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (formularz INF-D-P składasz na każdego pracownika na którego ubiegasz się o dofinansowanie w danym miesiącu)
 • INF-O-PP (pdf 360 KB)  - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub INF-O-PR (pdf. 306 KB) -  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (INF-O-PR) w zależności od sektora prowadzonej przez Ciebie działalności.
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy (doc. 31 KB) - w sytuacji, gdy załączasz INF-O-PR i tylko w przypadku, gdy nie otrzymałeś dotychczas pomocy publicznej na te same koszty, na które ubiegasz się o dofinansowanie z Funduszu

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 743, ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312, ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1)

Wniosek składasz w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.

Pamiętaj - że jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
Sobota została uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy, w związku z tym w przypadku, gdy ostatni dzień terminu na złożenie wniosku przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni.

Terminy złożenia wniosku Wn-D w 2021 r.

 

Koszty płacy poniesione za miesiąc:

Termin złożenia Wn-D

Styczeń 2021

do 25 lutego 2021

Luty 2021

do 25 marca 2021

Marzec 2021

do 26 kwietnia 2021

Kwiecień 2021

do 25 maja 2021

Maj 2021

do 25 czerwca 2021

Czerwiec 2021

do 26 lipca 2021

Lipiec 2021

do 25 sierpnia 2021

Sierpień 2021

do 27 września 2021

Wrzesień 2021

do 25 października 2021

Październik 2021

do 25 listopada 2021

Listopad 2021

do 27 grudnia 2021

Grudzień 2021

do 25 stycznia 2022

Ważne

Od 1 lipca 2016 r. możesz złożyć wniosek o dofinansowanie pracownika niepełnosprawnego dopiero po wypłacie wynagrodzenia tego pracownika (tj. z chwilą, gdy pracownik dysponuje wypłaconą kwotą) - z zachowaniem wszystkich terminów określonych w ustawie i aktach wykonawczych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 r., poz. 735, ze zm.)

Ze środków PFRON możesz się ubiegać o dofinansowanie do poniesionych na pracowników niepełnosprawnych kosztów płacy.

Przez koszty te należy rozumieć:

 • wynagrodzenie brutto,
 • finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia,
 • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

Do kosztów płacy nie wliczasz świadczeń tj.:

 • wszystkich zasiłków, w tym zasiłku chorobowego i rehabilitacyjnego,
 • ekwiwalentów, w tym za urlop wypoczynkowy lub pranie odzieży
 • innych dodatków o świadczeniowym charakterze, odpraw, nagród jubileuszowych czy zapomóg.

Dodatkowo kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 75% poniesionych kosztów płacy- jeżeli jesteś pracodawcą  prowadzącym działalność gospodarczą
 • 90 % poniesionych kosztów płacy- jeżeli jesteś pracodawcą, który nie prowadzi działalności gospodarczej

Od 1 kwietnia 2020 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (bez względu na status pracodawcy) wynosi:

 • 1 950 zł – na osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności,
 • 1 200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

 • 1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3150 zł),
 • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2100 zł),
 • 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1050 zł).

Fundusz wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu pracownika. Kwoty dofinansowania podane powyżej są kwotami maksymalnego dofinansowania jakie możesz otrzymać na pracownika zatrudnionego na pełen etat. W przypadku gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu kwoty te należy przeliczyć proporcjonalnie do części etatu jaką pracownik przepracował w danym miesiącu.
Począwszy od okresu sprawozdawczego 03/2011 r. dofinansowanie nie przysługuje na pracowników z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

Ostateczne wyliczenie kwoty miesięcznego dofinansowania odbywa się  zgodnie z przypisem numer 17 do formularza INF-D-P. Należy  wybrać  najniższą kwotę spośród:

 1. maksymalnej kwoty dofinansowania przypisanej do danego stopnia niepełnosprawności, obliczonej proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy  (druk INF-D-P - poz. 51);
 2. kwoty kosztów płacy ustalonych w danym okresie sprawozdawczym pomniejszonej o wartość pomocy otrzymanej do tych samych kosztów z innych źródeł; (druk INF-D-P - poz. 52 pomniejszona o kwotę z poz. 53);
 3. kwoty limitu kosztów płacy, która stanowi 75% lub 90% kosztów płacy w zależności od typu pracodawcy (druk INF-D-P - poz. 54)

Kwota „Do wypłaty” jest równa 0 zł w przypadku jednoczesnego zaznaczenia pola 1 w poz. 46 („Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną”) i pola 2 w pozycji 48 („Pracownik zatrudniony w warunkach efektu zachęty”).

Ważne

Za okresy sprawozdawcze, począwszy od lipca 2016 r., jeżeli nie wypłaciłeś wynagrodzenia do dnia złożenia wniosku Wn-D,  to poz. 53 = poz. 52, a kwota dofinansowania  do wypłaty wyniesie wówczas 0 zł ( poz. 55 w formularzu INF-D-P).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Tak. Jednym z podstawowych warunków ubiegania się o dofinansowanie jest terminowe ponoszenie kosztów płacy.
Pracodawca musi wypłacać wszystkie elementy kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego w terminie bądź z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni. Dopuszczalna jest dopłata składek ZUS z uchybieniem terminu powyżej 14 dni, o ile nie przekroczy ona 2% należnych składek za dany okres sprawozdawczy.

Terminy ponoszenia kosztów płacy określają odrębne przepisy:

 • wynagrodzenie - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • składki na ubezpieczenia społeczne - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ważne

Za okresy sprawozdawcze począwszy od lipca 2016 r., jeżeli nie wypłaciłeś wynagrodzenia do dnia złożenia wniosku Wn-D,  to poz. 53 = poz. 52, a kwota dofinansowania  do wypłaty wyniesie wówczas 0 zł ( poz. 55 w formularzu INF-D-P).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Możesz dokonywać potrąceń od wynagrodzenia pracownika np. z tytułu:

 • spłaty raty pożyczki z ZFRON,
 • spłaty pożyczek z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • składek członkowskich,
 • obciążeń pracowniczych - kar i niedoborów,
 • udziałów członkowskich w spółdzielniach,
 • potrąceń komorniczych lub sądowych itd.

Potrącenie takie musi jednak wynikać z umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, bądź z innych podstaw prawnych możliwych do udowodnienia. W takich przypadkach uznaje się, że pracodawca poniósł koszty wynagrodzenia, a część wypłaty pracownika została potrącona na poczet jego zobowiązań.
W przypadku prowadzenia przez Fundusz postępowania sprawdzającego, będziesz zobowiązany do przedstawienia wszelkich dokumentów potwierdzających zasadność wypłaty pomniejszonego wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Sposób wliczania zależy od tego, czy jest to pierwsze czy kolejne orzeczenie przedłożone pracodawcy oraz od terminu w jakim pracownik wystąpił z wnioskiem o wydanie orzeczenia.

W przypadku gdy pracownik przedstawił Ci pierwsze orzeczenie o niepełnosprawności, wtedy wliczasz tę osobę do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych od dnia przedstawienia orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Powyższa zasada obowiązuje również w odniesieniu do dokumentów potwierdzających wystąpienie u pracownika schorzeń szczególnych.

W przypadku gdy pracownik przedstawił Ci kolejne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność:

 • Wliczasz  tę osobę do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli:
  • z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność

Przykład:

do 28 X 2016 r. pracownik legitymował się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności
29 X 2016 r. pracownik złożył wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia
Orzeczenie: „umiarkowany stopień niepełnosprawności datuje się od 29 X 2016 r.”, „niepełnosprawność istnieje od 2005 r.”, orzeczenie przedstawione pracodawcy 15 IV 2017 r.
Rozwiązanie: do 28 X 2016 r. – pracownik wliczany do stanu zatrudnienia osób o lekkim stopniu niepełnosprawności, od 29 X 2016 r. – do stanu osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 • Wliczasz tę osobę do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia:
  • jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna
  • bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

Tym samym wliczasz pracownika do stanu zatrudnienia na bieżąco od dnia przedstawienia przez niego nowego orzeczenia, a wstecznie w okresie do trzech miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia orzeczenia.

Pamiętaj, że przed przedstawieniem przez pracownika kolejnego orzeczenia, gdy nie dysponujesz żadnym dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność pracownika – traktujesz go jak osobę niebędącą osobą niepełnosprawną, niezależnie od tego, że wiesz, iż pracownik złożył wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia.

Przykład:

do 28 X 2016 r. pracownik legitymował się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności
12 XII 2016 r. złożył wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia (po upływie ważności poprzedniego).
Orzeczenie: „umiarkowany stopień niepełnosprawności datuje się od 12 XII 2016 r.”, „niepełnosprawność istnieje od  2005 r.”, orzeczenie przedstawione pracodawcy
15 IV 2017 r.

Rozwiązanie: do 28 X 2015 r. – pracownik wliczany do stanu zatrudnienia osób o lekkim stopniu niepełnosprawności, od 15 I 2017 r. – do stanu osób o umiarkowanym st. niepełnosprawności.

Pamiętaj, że wliczanie pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie jest jednoznaczne z możliwością ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Tak. Od 1 stycznia 1998 r. podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną jest m. in. orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Orzeczenie o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji -  traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji - traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • całkowitej niezdolności do pracy - traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • całkowitej niezdolności do pracy wydane w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r. - traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • częściowej niezdolności do pracy - traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności;
 • częściowej niezdolności do pracy wydane w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r. - traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Tak. Osoby, które przed dniem 01.01.1998 r. zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, zachowują uprawnienia należne osobom niepełnosprawnym na czas, na jaki zostało wydane orzeczenie.

Orzeczenie o zaliczeniu do:

 • I grupy inwalidów, traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • II grupy inwalidów, traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • III grupy inwalidów, traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Wyjątek stanowi orzeczenie III grupy inwalidztwa, wydane przez organy orzecznicze Ministerstwa Obrony Narodowej i organy orzecznicze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Traktowane jest ono jako orzeczenie o braku niepełnosprawności, ponieważ dotyczy osób zdolnych do pracy poza służbą.

Zakwalifikowanie do lekkiego stopnia niepełnosprawności, może mieć miejsce tylko wtedy, gdy orzeczenie o III grupie inwalidztwa z tytułu niezdolności do służby mundurowej zawiera równocześnie orzeczenie III grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Decyzja o przyznaniu lub kontynuacji renty nie jest podstawą do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Za osobę niepełnosprawną uznaje się bowiem osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

 • o lekkim, umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
 • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Tak. W przypadku, gdy niepełnosprawność zostaje orzeczona wyrokiem sądowym dokumentami potwierdzającymi niepełnosprawność, uznawanymi przez PFRON są:

 • kopia wyroku sądowego,
 • decyzja ZUS o przyznaniu bądź kontynuacji renty (wydane na podstawie wyroku sądowego),
 • zaświadczenie ZUS o niepełnosprawności (wydane na podstawie wyroku sądowego).

Prawomocny wyrok sądowy zmieniający decyzję ZUS i przyznający prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, ma powagę rzeczy osądzonej  i daje podstawę do traktowania osoby jako osoby niepełnosprawnej. Prawomocne orzeczenie wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydaje, lecz również inne sądy oraz organy państwowe i organy administracji publicznej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Tak. W odniesieniu do okresów sprawozdawczych, począwszy od stycznia 2011 r. osobami o szczególnych schorzeniach są m. in. osoby niewidome. Zgodnie z wyjaśnieniami Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnoprawnych za osobę niewidomą należy uznać osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu  chorób narządu wzroku - w stopniu znacznym i umiarkowanym.

W związku z powyższym, jeżeli zatrudniasz osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem 04-O, możesz ubiegać się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia zwiększone o 1200 zł.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Począwszy od stycznia 2011 r. osobami o szczególnych schorzeniach są osoby, w odniesieniu do których orzeczono:

 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
 • epilepsję (06-E) oraz
 • osoby niewidome (04-O) - w  stopniu znacznym i umiarkowanym.

Aby wystąpić z wnioskiem o zwiększoną kwotę dofinansowania, stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego musi wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Symbol przyczyny niepełnosprawności podany na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności oznacza:

 • 01-U – upośledzenie umysłowe;
 • 02-P – choroby psychiczne;
 • 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
 • 04-O – choroby narządu wzroku;
 • 05-R - upośledzenie narządu ruchu;
 • 06-E – epilepsja,
 • 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;
 • 08-T – choroby układu pokarmowego;
 • 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;
 • 10-N – choroby neurologiczne;
 • 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
 • 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kwotę nienależnie otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami należy zwrócić na numer rachunku bankowego BGK 66 1130 1017 0019 9361 9020 0041.

Nie. Środki z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przekazywane są wyłącznie na rachunek bankowy pracodawcy wskazany na wniosku Wn-D (poz. 15). Fundusz nie przekazuje dofinansowania przekazem pocztowym.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Aby złożyć  wnioski Wn-D w formie elektronicznej, zaznacz pole wybieram elektroniczną formę składania wniosków w części Oświadczenia na wniosku Wn-D/korekcie wniosku Wn-D. Po złożeniu takiego oświadczenia, otrzymasz listownie identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz. Powyższa korespondencja zawierać będzie również instrukcję pierwszego logowania w systemie. W kolejnych miesiącach ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń, będziesz miał możliwość składania wniosków Wn-D wraz z wymaganymi załącznikami oraz ich korygowania w formie elektronicznej. Jeżeli elektroniczne złożenie dokumentu w danym miesiącu jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, w celu zachowania terminu musisz wysłać wniosek w formie papierowej do właściwego terytorialnie oddziału PFRON

Informacje na temat elektronicznego składania wniosków oraz korekt wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zawarte są w artykule Przygotowywanie i wysyłanie dokumentów.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

W przypadku utraty loginu i/lub hasła, prześlij do Funduszu prośbę o ponowne udostępnienie danych umożliwiających zalogowanie się do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Prośba o nadanie nowego hasła i loginu powinna zawierać Twoje dane:

 • Nazwę pracodawcy
 • Adres
 • NIP
 • REGON
 • Nr PFRON
 • login do logowania się w SODIR, otrzymany od PFRON (o ile jest znany)

Dodatkowo ww. prośba powinna być podpisana przez Ciebie lub osobę upoważnioną, dla której przedłożyłeś w Funduszu stosowne pełnomocnictwo.

Prośbę o nadanie nowych danych do logowania zawierającą wyżej wskazane informacje prześlij w formie maila lub pisma tradycyjnego do właściwego terytorialnie oddziału PFRON. Odpowiedź na poprawnie sformułowaną prośbę otrzymasz pisemnie za pośrednictwem poczty.

W sytuacji, gdy nie otrzymałeś jeszcze korespondencji z  loginem i hasłem jednorazowym i nie masz możliwości złożenia wniosku elektronicznie- a zbliża się termin na jego złożenie-  powinieneś przesłać dokumenty w formie papierowej do właściwego terytorialnie oddziału PFRON celem zachowania terminu.

Nie. Pracodawcy nie mają obowiązku składania do PFRON rozliczeń rocznych z pomocy uzyskanej w ramach dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Jeżeli korzystałeś z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, masz obowiązek przechowywać dokumentację pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby z naruszoną sprawnością organizmu – niezdolnej do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej – nie wyklucza możliwości zatrudnienia takiej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej. Pracodawca w celu zatrudnienia w/w osoby powinien przystosować stanowisko pracy do jej potrzeb lub zatrudnić ją w formie telepracy.
Kontrolę w zakresie przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Ustawa o rehabilitacji nie nakłada na osobę niepełnosprawną obowiązku informowania pracodawcy o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Korzystanie przez osobę niepełnosprawną z uprawnień pracowniczych przewidzianych w ww. ustawie jest prawem, a nie obowiązkiem danego pracownika.

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania danych osobowych, jeżeli ich podanie jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. W tej kategorii mieści się również informacja o stopniu niepełnosprawności.

Zgłoszenie pracodawcy faktu posiadania przez pracownika dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność zależy wyłącznie od decyzji tego pracownika. Osoba niepełnosprawna nie zgłaszając tego faktu, nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320, ze zm.)

Jeżeli jesteś pracodawcą, który nie prowadzi działalności gospodarczej nie składasz informacji o pomocy publicznej (formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie- INF-O-PP), gdyż dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników nie stanowi dla Ciebie pomocy publicznej. Informację, czy wnioskowana pomoc stanowi dla pracodawcy pomoc publiczną określana jest na formularzu INF-D-P w poz. 46.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Pracownik zatrudniony był od 15 marca 2017 r. i w tym dniu dostarczył mi orzeczenie o niepełnosprawności. Chcę złożyć wniosek o dofinansowanie za marzec 2017 r. W jaki sposób wyliczyć przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy tego pracownika za okres sprawozdawczy? W którą pozycję (21-44) na załączniku INF-D-P wpisać wyliczony wymiar czasu pracy? Jak w takim przypadku wyliczyć kwotę dofinansowania (poz. 55 na INF-D-P) za tego pracownika?

Przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego wpisujesz w pozycjach 21-44 na INF-D-P w zależności od:

 • stopnia jego niepełnosprawności,
 • typu pracodawcy (rynek otwarty bądź chroniony),
 • posiadania przez pracownika schorzeń szczególnych,
 • ustalonego prawa do emerytury;

Przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy ustalasz jako iloczyn wymiaru czasu pracy pracownika oraz iloraz liczby dni wliczania do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i liczby dni w okresie sprawozdawczym.

Przykład:

Pracownik zatrudniony na 1 etat, zatrudnienie od 15 marca 2017 r., wliczasz go do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych od 15 marca 2017 r.
1 etat X 17/31 = 0,548

Ważne

Dane wykazywane w pozycjach 21-44 podajesz stosując zaokrąglenie w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4 albo w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9.

W związku z powyższym, zatrudniając pracownika legitymującego się orzeczeniem o stopniu umiarkowanym z symbolem niepełnoprawności 02-P, wyliczony wymiar etatu dla otwartego rynku pracy wpisz w poz. 34, natomiast dla rynku chronionego w poz. 22.

W przypadku, gdy pracownik posiadał we wskazanym okresie zatrudnienia ustalone prawo do emerytury, stosowny wymiar czasu pracy wpisz  także w pozycje 28 lub 40 (w zależności, czy jest to ZPCHR, czy otwarty rynek pracy).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych składa wniosek o dofinansowanie w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek.

Jeżeli nie złożyłeś wniosku w obowiązującym Cię terminie, możesz zwrócić się z prośbą o przywrócenie terminu na złożenie w/w dokumentu. Aby termin został przywrócony musisz spełnić trzy poniższe warunki:

 1. Wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu  w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny przekroczenia terminu na złożenie wniosku;
 2. Uprawdopodobnić, że uchybienie terminu nastąpiło bez Twojej winy;
 3. Dopełnić czynności dla której termin został przekroczony - czyli złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami za dany miesiąc;

Prośbę o przywrócenie terminu prześlij na adres Funduszu w Warszawie: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. W tym celu możesz skorzystać z wzoru wniosku o przywrócenie terminu udostępnionego przez Fundusz.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 r., poz. 735, ze zm.)

ZAKRES PRZEDMIOTOWY ROZŁOŻENIA NA RATY/ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI:

 1. REFUNDACJA - należności pieniężne dotyczące zwrotu środków przyznanych osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji
 2. DOFINANSOWANIE - należności pieniężne dotyczące zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przyznanego na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji

Zgodnie z treścią art. 49f ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji, na wniosek dłużnika lub strony umowy, której przedmiot obejmuje dokonanie wydatków ze środków Funduszu, organy i podmioty powołane do zawierania takich umów mogą rozłożyć na raty spłatę tych należności lub odroczyć termin ich płatności (w drodze umowy), w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi, lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności w rozumieniu art. 49 ust. 5b.

Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności stosuje się do:

 • należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacenia składek za niepełnosprawnego domownika na podstawie art. 25a (art. 49f ust.3a);
 • należności pieniężnych dotyczących zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przyznanego na podstawie art. 26a (art. 49f ust. 3c).

ZAKRES PODMIOTOWY WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ROZŁOŻENIE NA RATY/ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

O rozłożenia na raty/odroczenie terminu płatności może ubiegać się:

 • osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji;
 • niepełnosprawny rolnik z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji;
 • rolnik zobowiązany do opłacenia składek za niepełnosprawnego domownika z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji;
 • pracodawca z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przyznanego na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji.

PRZESŁANKI UBIEGANIA SIĘ O ROZŁOŻENIE NA RATY/ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

Rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności może nastąpić ze względu na ważny interes dłużnika, interes publiczny, względy gospodarcze i społeczne.

Przez ważny interes dłużnika należy rozumieć wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od wnioskodawcy, które uniemożliwiają jednorazową spłatę zadłużenia. Rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności należności będzie możliwe w przypadku:

 • gdy jednorazowe opłacenie należności pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,
 • przewlekłej choroby zobowiązanego;
 • znacznego pogorszenia stanu zdrowia, które skutkowałoby zmianą stopnia niepełnosprawności lub/i zakończeniem prowadzenia działalności;
 • konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny pozbawiającej zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu;
 • zdarzenia losowego, np. śmierć członka rodziny zagrażająca dalszej egzystencji dłużnika, kradzież mienia, klęski żywiołowe, np. powódź, pożar, susza, katastrofy naturalne lub awarie techniczne, których skutki zagrażają zdrowiu i życiu, lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodującego okoliczności osłabiające możliwości płatnicze dłużnika.

Przez interes publiczny należy rozumieć respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo i zaufanie obywateli do organów władzy.

Przez względy społeczne i gospodarcze należy rozumieć m.in.:

 • zagrożenie likwidacją pracodawcy lub likwidacją działalności gospodarczej.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Dłużnik ubiegający się o zastosowanie ulgi musi złożyć wniosek. Wniosek powinien spełnić wymogi formalne określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735, ze zm.), w szczególności:

 • wskazanie strony od której pochodzi;
 • adres strony;
 • żądanie, np. rozłożenie na raty płatności należności;
 • przyczyny ubiegania się o zastosowanie ulgi – wniosek powinien być wyczerpująco umotywowany i wskazywać okoliczności niezależne od wnioskodawcy, na zaistnienie których dłużnik nie miał wpływu, a których zaistnienie powoduje, że nie jest w stanie jednorazowo wywiązać się ze spłaty zobowiązań;
 • przyczyny ubiegania się o ulgę powinny być potwierdzone stosowną dokumentacją określającą zasadność rozłożenia na raty/odroczenia terminu płatności, w tym dokumentacją odzwierciedlającą sytuację finansową oraz możliwości płatnicze wnioskodawcy;
 • proponowany harmonogram spłaty rat lub datę, do której spłata należności ma być odroczona;
 • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania. W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo.

WYKAZ DOKUMENTÓW

Rodzaj oraz zakres dokumentacji, na podstawie której dokonywana będzie analiza zaistnienia przesłanek warunkujących rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności, powinien być uzależniony od formy prawnej podmiotu ubiegającego się o udzielenie ulgi oraz od rodzaju prowadzonej ewidencji finansowej.

Dokumenty dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej:

 • Roczne sprawozdanie finansowe za dwa ostatnie lata wraz z raportem biegłego rewidenta (dofinansowanie).
 • Sprawozdanie z działalności za dwa ostatnie lata (dofinansowanie).
 • Sprawozdanie F-01 za rok bieżący (dofinansowanie).
 • Prognozy finansowe na rok bieżący i następny, w tym bilans, rachunek wyników i przepływów finansowych (dofinansowanie).
 • Zestawienie istotnych danych o bieżącej sytuacji finansowej, np. umów, kontraktów, zleceń, porozumień, wygranych przetargów (dofinansowanie, refundacja).
 • Kserokopia zeznań podatkowych PIT za ostatni rok i oświadczenie o dochodach przypadających na członka rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskanych w okresie ostatnich trzech miesięcy (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu lub zaleganiu z podatkami (dofinansowanie, refundacja).
 • Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w regulowaniu składek (dofinansowanie).

Inne dokumenty:

 • Aktualne dokumenty potwierdzające zadłużenie z tytułu innych zobowiązań, np. z tytułu czynszu, opłat za energię elektryczną, opłat za gaz, kredytu bankowego (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Aktualne dokumenty potwierdzające bieżące wydatki np. wydatki na leki oraz leczenie (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Zaświadczenie o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Harmonogram spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego (dofinansowanie, refundacja).
 • Protokół komisji określający wysokość i zakres oszacowanych szkód np.: z pożaru, powodzi (dofinansowanie, refundacja).
 • Wszelkie inne dokumenty mające wpływ, zdaniem strony, na rozpatrzenie sprawy (dofinansowanie, refundacja).

WAŻNE

 • Instytucja rozłożenia na raty zapłaty należności/odroczenia terminu płatności stanowi szczególnego rodzaju ulgę, której zastosowanie może mieć miejsce w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie. Stosowanie tego rodzaju ulgi oparte jest na uznaniu administracyjnym, co oznacza, że organ może, ale nie musi skorzystać z uprawnienia określonego w tym przepisie.
 • Tylko kwota określona w decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nakazującej zwrot środków Funduszu może być przedmiotem postępowania o przyznanie ulgi, tym samym wystąpienie z wnioskiem o rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności należności staje się zasadne dopiero po uzyskaniu przez decyzję nakazującą zwrot środków waloru ostateczności.
 • Złożenie wniosku o rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności nie gwarantuje, że ulga w tym zakresie zostanie przyznana. W przypadku nieudostępnienia przez wnioskodawcę dokumentacji potwierdzającej istnienie przesłanek mogących stanowić podstawę udzielenia ulgi, Prezes Zarządu PFRON odmówi jej przyznania.
 • Prezes Zarządu PFRON przyznaje ulgę w formie umowy.
 • Warunki rozłożenia na raty/odroczenia terminu płatności:
 1. Rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności może nastąpić tylko raz, a całkowity okres spłaty należności nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku odsetki za zwłokę są naliczane na datę wpływu wniosku do PFRON.
 3. Organ ustala dodatkową opłatę równą sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym, że stawka ta nie może być niższa niż 8% ani od stopy oprocentowania kredytu, który dłużnik mógłby uzyskać na zasadach rynkowych. Opłata dodatkowa wynosi 11,87% kwoty głównej należności.
 4. W okresie obowiązywania umowy Prezes Zarządu PFRON nie wydaje decyzji o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania, nie dłużej jednak niż do dnia poprzedzającego dzień powstania dalszych zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekraczających ogółem kwotę 100 zł.
 • Zawarcie umowy o ratalnej spłacie zadłużenia/odroczeniu terminu płatności należności powoduje po stronie dłużnika obowiązek dokonywania w terminie i w pełnej wysokości wpłat na poszczególne raty, zgodnie z harmonogramem spłaty zadłużenia. W przypadku dokonania wpłaty na poczet danej raty po terminie albo w terminie, ale w zaniżonej wysokości, umowa ulega rozwiązaniu, a należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Natychmiastowa wymagalność należności skutkuje podjęciem działań zmierzających do przymusowego dochodzenia należności w trybie postępowania egzekucyjnego, co przyczyni się do zwiększenia zadłużenia nie tylko o należne odsetki za zwłokę, ale również o ewentualne koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1336)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1218)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz. 735, ze zm.)

ZAKRES PRZEDMIOTOWY UMORZENIA:

 1. REFUNDACJA - należności pieniężne dotyczące zwrotu środków przyznanych osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji
 2. DOFINANSOWANIE - odsetki od nienależnie pobranych kwot na podstawie art. 26a, pod warunkiem spłaty kwoty głównej należności nie później niż w terminie określonym w art. 49e ust. 2 ustawy o rehabilitacji

Zgodnie z treścią art. 49f ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, na wniosek dłużnika lub strony umowy, której przedmiot obejmuje dokonanie wydatków ze środków Funduszu, organy i podmioty powołane do zawierania takich umów mogą umorzyć (w drodze decyzji) w części lub całości należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi, lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności w rozumieniu art. 49 ust. 5b ww. ustawy.

Umorzenie stosuje się do:

 • należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacenia składek za niepełnosprawnego domownika na podstawie art. 25a (art. 49f ust.3a);
 • odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, pod warunkiem spłaty kwoty głównej należności nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia okoliczności powodujących obowiązek zwrotu (art. 49f ust. 3b).

ZAKRES PODMIOTOWY WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UMORZENIE

O umorzenie może ubiegać się:

 • osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji;
 • niepełnosprawny rolnik z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji;
 • rolnik zobowiązany do opłacenia składek za niepełnosprawnego domownika z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji;
 • pracodawca, z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu odsetek od nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji.

PRZESŁANKI UBIEGANIA SIĘ O UMORZENIE

Umorzenie w części lub całości należności może nastąpić ze względu na ważny interes dłużnika, interes publiczny, względy gospodarcze i społeczne, a także inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności, o której mowa w art. 67d § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Stwierdzenie całkowitej nieściągalności należności

Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy:

 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
 • kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia  w postępowaniu egzekucyjnym;
 • kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 5.000,00 zł, i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

Przez ważny interes dłużnika należy rozumieć wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od wnioskodawcy, które uniemożliwiają spłatę zadłużenia. Umorzenie należności pieniężnych będzie możliwe w przypadku:

 • gdy opłacenie należności pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,
 • przewlekłej choroby zobowiązanego;
 • znacznego pogorszenia stanu zdrowia, które skutkowałoby zmianą stopnia niepełnosprawności lub/i zakończeniem prowadzenia działalności;
 • konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny pozbawiającej zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu;
 • zdarzenia losowego, np. śmierć członka rodziny zagrażająca dalszej egzystencji dłużnika, kradzież mienia, klęski żywiołowe, np. powódź, pożar, susza, katastrofy naturalne lub awarie techniczne, których skutki zagrażają zdrowiu i życiu, lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodującego okoliczności osłabiające możliwości płatnicze dłużnika.

Przez interes publiczny należy rozumieć respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo i zaufanie obywateli do organów władzy.

Przez względy społeczne i gospodarcze należy rozumieć m.in.:

 • zagrożenie likwidacją pracodawcy lub likwidacją działalności gospodarczej.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Dłużnik ubiegający się o zastosowanie ulgi musi złożyć wniosek.

Wniosek powinien spełnić wymogi formalne określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735, ze zm.), w szczególności:

 • wskazanie strony, od której pochodzi;
 • adres strony;
 • żądanie, np. umorzenie należności, umorzenie odsetek;
 • przyczyny ubiegania się o zastosowanie ulgi – wniosek powinien być wyczerpująco umotywowany i wskazywać okoliczności niezależne od wnioskodawcy, na zaistnienie których dłużnik nie miał wpływu, a których zaistnienie powoduje, że nie jest w stanie wywiązać się z zobowiązań;
 • przyczyny ubiegania się o ulgę powinny być potwierdzone stosowną dokumentacją określającą zasadność umorzenia, w tym dokumentacją odzwierciedlającą sytuację finansową oraz możliwości płatnicze wnioskodawcy.
 • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania. W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo.

WYKAZ DOKUMENTÓW

Rodzaj oraz zakres dokumentacji, na podstawie której dokonywana będzie analiza zaistnienia przesłanek warunkujących umorzenie należności lub odsetek powinien być uzależniony od formy prawnej podmiotu ubiegającego się o udzielenie ulgi oraz od rodzaju prowadzonej ewidencji finansowej.

Dokumenty potwierdzające całkowitą nieściągalność:

 • Prawomocne postanowienie sądu zawierające szczegółowe uzasadnienie przyczyn oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania.
 • Prawomocne postanowienie sądu o niezaspokojeniu kwoty zaległości w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym.
 • Bilans likwidacyjny oraz dokonanie podziału funduszów masy.
 • Postanowienie właściwego organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w przypadku stwierdzenia, że w tym postępowaniu nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Dokumenty dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej:

 • Roczne sprawozdanie finansowe za dwa ostatnie lata wraz z raportem biegłego rewidenta (dofinansowanie).
 • Sprawozdanie z działalności za dwa ostatnie lata (dofinansowanie).
 • Sprawozdanie F-01 za rok bieżący (dofinansowanie).
 • Prognozy finansowe na rok bieżący i następny, w tym bilans, rachunek wyników i przepływów finansowych (dofinansowanie).
 • Zestawienie istotnych danych o bieżącej sytuacji finansowej, np. umów, kontraktów, zleceń, porozumień, wygranych przetargów (dofinansowanie, refundacja).
 • Kserokopia zeznań podatkowych PIT za ostatni rok i oświadczenie o dochodach przypadających na członka rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskanych w okresie ostatnich trzech miesięcy (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu lub zaleganiu z podatkami (dofinansowanie, refundacja).
 • Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w regulowaniu składek (dofinansowanie).
 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie strona otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenia o wielkości pomocy otrzymanej tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy lub nieotrzymaniu pomocy powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania strony (dofinansowanie, refundacja);
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – INF-O-PdM lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie INF-O-PdR (dofinansowanie, refundacja).

Inne dokumenty:

 • Aktualne dokumenty potwierdzające zadłużenie z tytułu innych zobowiązań, np. z tytułu czynszu, opłat za energię elektryczną, opłat za gaz, kredytu bankowego (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Aktualne dokumenty potwierdzające bieżące wydatki np. wydatki na leki oraz leczenie (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Zaświadczenie o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Harmonogram spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego (dofinansowanie, refundacja).
 • Protokół komisji określający wysokość i zakres oszacowanych szkód np.: z pożaru, powodzi (dofinansowanie, refundacja).
 • Wszelkie inne dokumenty mające wpływ, zdaniem strony, na rozpatrzenie sprawy (dofinansowanie, refundacja).

WAŻNE

 • Instytucja umorzenia należności stanowi szczególnego rodzaju ulgę, której zastosowanie może mieć miejsce w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności. Stosowanie tego rodzaju ulgi oparte jest na uznaniu administracyjnym, co oznacza, że organ może, ale nie musi skorzystać z uprawnienia określonego w tym przepisie.
 • Tylko kwota określona w decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nakazującej zwrot środków Funduszu może być przedmiotem postępowania o przyznanie ulgi, tym samym wystąpienie z wnioskiem o umorzenie należności staje się zasadne dopiero po uzyskaniu przez decyzję nakazującą zwrot środków waloru ostateczności.
 • Złożenie wniosku o umorzenie nie gwarantuje, że ulga w tym zakresie zostanie przyznana. W przypadku nieudostępnienia przez wnioskodawcę dokumentacji potwierdzającej istnienie przesłanek mogących stanowić podstawę udzielenia ulgi, Prezes Zarządu PFRON odmówi jej przyznania.
 • W przypadku nieuregulowania kwoty głównej w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia okoliczności powodujących obowiązek zwrotu, Prezes Zarządu PFRON odmówi przyznania ulgi – warunek dotyczy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Prezes Zarządu PFRON przyznaje ulgę w formie decyzji.
 • Przyznana ulga stanowi pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
 • Odsetki za zwłokę, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy, zostaną naliczone na dzień wydania decyzji.
 • Wydanie decyzji odmawiającej umorzenia powoduje wymagalność należności wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia wpłaty. Ostateczny charakter decyzji (strona nie wniesie odwołania) skutkuje podjęciem działań zmierzających do przymusowego dochodzenia należności w trybie postępowania egzekucyjnego, co przyczyni się do zwiększenia zadłużenia nie tylko o należne odsetki za zwłokę, ale również o ewentualne koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1336)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1218)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2021 r., poz. 735, ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.) str. 1
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej- art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652)
 • Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002 r., str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 273 i Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006 r., str. 85)
 • Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 743, ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312, ze zm.)