informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Pracodawca, który przed zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej chce przygotować ją do pracy, może zaprosić ją na staż zawodowy. Wynagrodzenie, w formie stypendium stażowego sfinansuje urząd pracy. Urzędy pracy mają także możliwość dofinansowania szkoleń pracowników niepełnosprawnych.

Szkolenia i staże Pracowników

Czym jest zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego?

Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego jest pomocą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o którą może ubiegać się pracodawca zatrudniający takie osoby. Szkolenie osób niepełnosprawnych może być organizowane także przez pracodawcę.

Kto może ubiegać się o zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego?

Z wnioskiem o udzielenie pomocy w postaci zwrotu kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego występuje pracodawca zatrudniający taką osobę.

W jakiej wysokości przysługuje zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego?

Koszty szkolenia mogą być zrefundowane do wysokości 70% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę, przy czym:- w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą,- w odniesieniu do dużych przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą.Refundacja obejmuje poniesione w związku ze szkoleniem koszty:- usług świadczonych przez osoby prowadzące szkolenie poniesione za godziny, podczas których prowadzą one szkolenie,- usług tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,- podróży osób prowadzących szkolenie, uczestników szkolenia, tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,- zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia,- usług doradczych,- obsługi administracyjno-biurowej,- wynajmu pomieszczeń,- amortyzacji wyposażenia i narzędzi, z wyłączeniem wyposażenia i narzędzi zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia,- materiałów szkoleniowych.Refundacja jest przeznaczona również na pokrycie wydatków obejmujących koszty płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.

Gdzie składać wniosek w sprawie zwrotu kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego?

Wniosek o przyznanie refundacji składa się przed rozpoczęciem projektu szkoleniowegodo starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy. Starosta pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta sporządza uzasadnienie.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pracodawcęo rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę z pracodawcą. Umowę zawiera się w formie pisemnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. 2016, Poz. 2046),rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r., Nr 1970).