informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania - 1 Konkurs na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż dnia 26.08.2016 r. Zarząd PFRON podjął następujące decyzje w sprawie dofinansowania wniosków złożonych w pierwszym otwartym konkursie na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B, w ramach art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

PFRON informuje, że:

 1. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o podjętej decyzji, w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od daty podjęcia decyzji. PFRON poinformuje w ww. piśmie Wnioskodawcę (Wnioskodawcę-Lidera) o:
 • Ewentualnych zidentyfikowanych podczas oceny merytorycznej niekwalifikowalnych, zbędnych lub zawyżonych kosztach w budżecie projektu, Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) zobowiązany jest do zaktualizowania budżetu projektu, zgodnie z uwagami PFRON.
 • Ewentualnej konieczności zaktualizowania harmonogramu, Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider), zobowiązany jest do zaktualizowania harmonogramu projektu zgodnie z uwagami PFRON.
 1. Wnioski, które nie uzyskały dofinansowania podlegają archiwizacji.
 2. Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od negatywnej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o podjętej decyzji. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przed podpisaniem umowy Wnioskodawca zobowiązany będzie:

 1. Zgłosić bezzwłocznie do PFRON wszelkie informacje o zdarzeniach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanego dofinansowania, a także poinformować PFRON o wszelkich zmianach dotyczących realizacji projektu (np. w zakresie terminów realizacji poszczególnych działań) dokonanych przed dniem podpisania umowy,
 2. W przypadku, gdy umowę będą podpisywały inne osoby, niż statutowo upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy - dostarczyć oryginał pełnomocnictwa szczegółowego (z treści którego wynikać będzie upoważnienie do podpisania umowy w imieniu Wnioskodawcy) lub kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 3. Przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):
 • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,

 • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji budżetu i harmonogramu projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów zawarte są w załącznikach na stronie: Zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - treść obowiązująca od dnia 10 grudnia 2015 r.

Tłumaczenie na język migowy

Tłumaczenie na język migowy