informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - treść obowiązująca od dnia 10 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna:

Art. 51 ust. 3 pkt 4 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Definicje pojęć:

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

 1. badaniu – należy przez to rozumieć badania, ekspertyzy i analizy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 2. PFRON lub Funduszu – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. podmiocie badawczym – należy przez to rozumieć:
 1. szkołę wyższą,
 2. placówkę Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytut badawczy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o instytutach badawczych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1095),
 4. inny podmiot o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 2. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot badawczy ubiegający sięo dofinansowanie ze środków PFRON na realizację projektu,
 3. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie projektu badawczego,
 4. zamawiającym – należy przez to rozumieć:
  1. ministerstwo,
  2. urząd centralny,
  3. jednostkę samorządu terytorialnego,
  4. organizację pozarządową działającą na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie realizacji badania,
 6. zasadach – należy przez to rozumieć zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zasady wspierania realizacji badań:

 1. Pomoc na realizację badań realizowana jest w następujących modułach:
  1. Moduł A - zamawianie badań przez zamawiających (ministerstwa, urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych),
  2. Moduł B - dofinansowanie realizacji projektów badawczych na wniosek podmiotu badawczego (szkoła wyższa, placówka Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy, inny podmiot o udokumentowanym dorobku badawczym),
  3. Moduł C - finansowanie badań, których tematyka określana jest przez Fundusz.
 2. Dofinansowanie projektów badawczych w module B następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.
 3. Wdanym roku kalendarzowym PFRON może ogłosić więcej niż jeden konkurs.
 4. W ogłoszeniu o konkursie mogą zostać umieszczone dodatkowo informacje, dotyczące między innymi warunków realizacji projektów badawczych, limitów kosztów kwalifikowalnych, maksymalnej kwoty dofinansowania na realizację projektu, kryteriów udziału wkonkursie, preferencji stosowanych przy wyborze projektów.

Obszar tematyczny badań:

 1. Fundusz może finansować realizację projektów badawczych dotyczących problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które obejmują:
  1. badania diagnozujące sytuację społeczną i ekonomiczną osób niepełnosprawnych,
  2. badania dotyczące dobrych praktyk w zakresie integracji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
  3. badania, których wynikiem jest ocena sprawności działania systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
  4. badania dotyczące stosowanych w polityce społecznej Polski, innych krajów UEi świata rozwiązań w obszarze niepełnosprawności, z uwzględnieniem osiąganych rezultatów i możliwości zastosowania rozwiązań zagranicznychw warunkach polskich,
  5. badania monitorujące i ewaluacyjne, umożliwiające ocenę realizowanych działańi interwencji publicznych w obszarze niepełnosprawności,
  6. inne badania z różnych dziedzin nauki i techniki, których tematyka dotyczy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 2. Wyniki badań, o których mowa w pkt. 1.a. – 1.e. mają służyć do:
  1. formułowania strategii polityki społecznej w obszarze niepełnosprawności na poziomie kraju, regionu i poziomie lokalnym,
  2. formułowania programów realizujących politykę społeczną wobec osób niepełnosprawnych,
  3. standaryzacji i podnoszenia jakości usług skierowanych do osób niepełnosprawnych,
  4. standaryzacji terminologii diagnozowania stanu i uwarunkowań niepełnosprawności, uwzględniającej zakres i wielkość niezbędnego wsparcia,
  5. upowszechniania dobrych praktyk.
 3. Wyniki badań, o których mowa w pkt. 1.f mają służyć rozwojowi:
  1. technologii w zakresie likwidacji barier funkcjonalnych osób niepełnosprawnych,
  2. nauki w dziedzinach dotyczących problematyki niepełnosprawności.