informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie pierwszego otwartego konkursu na finansowanie badań, ekspertyz i analiz Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Ogłoszenie z dnia 7 marca 2016 r. pierwszego otwartego konkursu na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B, w ramach art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza pierwszy otwarty konkurs na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych w module B i zaprasza do składania wniosków.

I. Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 7 marca 2016 roku do 29 kwietnia 2016 roku.

II. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:

 • szkoły wyższe,
 • placówki Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym.

III. Podstawowe warunki realizacji konkursu

Konkurs realizowany jest na podstawie „Zasad finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” .

IV. Szczególne warunki realizacji konkursu

 1. Uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie. Złożenie wniosku wspólnego uznaje się za wypełnienie tego warunku przez każdego Wnioskodawcę odrębnie.
 2. W ramach 1 wniosku możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON 1projektu badawczego.
 3. Dofinansowanie ze środków PFRON 1 projektu badawczego nie może przekroczyć 500.000,00 zł.
 4. W projektach zgłaszanych w ramach konkursu wymagane jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pn. „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych wczęści lub w całości ze środków PFRON wramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” , przy czym:
 1. audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) jest równa bądź przekracza 700.000 zł,
 2. audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wraz zwartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę, w ramach zadań ustawowych lub programów, októrych mowa w rozdziale II „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego (…)” - jest równa lub przekracza 1.000.000zł:
 3. za kwalifikowalny uznawany jest koszt audytu nie przekraczający 2% łącznych kosztów kwalifikowalnych danego projektu.

V. Szczegółowe zasady składania wniosków

 1. Przed złożeniem wniosku Wnioskodawca winien zapoznać się z „ Zasadami finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych ” oraz „ Szczegółowymi zasadami finansowania badań, ekspertyz ianaliz dotyczących rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych, MODUŁ B Dofinansowanie realizacji projektów badawczych (patrz Załączniki )”.
 2. Wnioski są składane w Biurze PFRON (Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa), wwersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej) na nośniku elektronicznym, bezpośrednio w Kancelarii PFRON lub drogą pocztową.
 3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Biura PFRON, awprzypadku wniosków wysłanych za pomocą operatora pocztowego wrozumieniu ustawy z dnia 23listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) - datę nadania przesyłki.
 4. Wniosek należy sporządzić na formularzu Wniosek o dofinansowanie (…) (patrz Załączniki) ”.
 5. Wniosek, aby spełniał wymogi konkursowe musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z formą reprezentacji określoną wrejestrze sądowym lub winnym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wnioskodawcy) albo przez pełnomocnika.
 6. Wymagane jest, aby Pełnomocnictwo do podpisania wniosku było dołączone do wniosku (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy).
 7. Wszystkie strony wniosku muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy lub przez pełnomocnika Wnioskodawcy.

VI. Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych wramach konkursu wynosi ogółem 1.650.000,00 zł , w tym:

 • dla jednostek sektora finansów publicznych - 720.000,00 zł;
 • dla jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 930.000,00 zł.

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych przez Zarząd PFRON w ramach konkursu jest posiadanie środków finansowych na realizację zadania.

Tłumaczenie na język migowy