informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 22 marca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. z 2023 r. poz. 532).

Wnioskodawca

 1. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (ze względu na stan zdrowia), zwana dalej „osobą uprawnioną”,
 2. osoba będąca członkiem rodziny osoby uprawnionej, w tym współmałżonkiem, dzieckiem własnym i przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem i synową, zwana dalej „członkiem rodziny”,
 3. osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną.

Formy szkolenia

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie do wybranej przez siebie poniższej formy szkolenia:

 1. język polski w piśmie nauczany metodą glottodydaktyczną – wyłącznie dla osoby uprawnionej,
 2. polski język migowy (PJM) – naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych,
 3. system językowo-migowy (SJM) – podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną,
 4. sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) – podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu,
 5. tłumacz-przewodnik.

Wysokość dofinansowania

 1. dla osoby uprawnionej – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia,
 2. dla członka rodziny osoby uprawnionej – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia,
 3. dla osoby mającej stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia,
 4. wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 5. kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa wnioskodawcy w szkoleniu.

Wzory wniosków

 1. wniosek osoby uprawnionej,
 2. wniosek członka rodziny,
 3. wniosek osoby mającej stały lub bezpośredni kontakt.

Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa dokument zawierający informację o programie szkolenia oraz liczbie godzin szkolenia. Informacją, w zależności od postaci składanego wniosku, może być wydruk ze strony internetowej organizatora szkolenia, broszura informacyjna organizatora szkolenia, zapis do pliku cyfrowej kopii strony internetowej organizatora szkolenia lub zapis do pliku cyfrowego odwzorowania broszury.

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek składa się do oddziału Funduszu właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

Forma złożenia wniosku

Wniosek można złożyć według własnego wyboru:

 1. w formie pisemnej,
 2. w postaci papierowej lub elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek w postaci elektronicznej wnioskodawca przekazuje na adres elektronicznej skrzynki podawczej.

Od 1 kwietnia 2023 r. wniosek w postaci elektronicznej można złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Fundusz pod nazwą iPFRON+

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego w iPFRON+.

Oświadczenie organizatora szkolenia

Po podpisaniu umowy dofinansowania, wnioskodawca jest zobowiązany do przekazania przed dniem rozpoczęcia szkolenia oświadczenia organizatora szkolenia.

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20),
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. z 2023 r. poz. 532).