informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Raport z ewaluacji mid-term projektu „Staż w administracji publicznej (…) II i wnioski płynące z jego lektury

W ramach projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej izawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II” w dniu 5 listopada 2014 r. Grupa Sterująca Projektem przyjęła uchwałą opracowany przez firmę Openfiled Sp. z o.o. raport dotyczący badania ewaluacyjnego mid-term, w którym dokonano oceny dotychczasowych rezultatów, przebiegu i sposobu realizacji działań podejmowanych w projekcie. Niniejszy raport stanowi zgodnie zwnioskiem o dofinansowanie produkt wytworzony w ramach projektu.

W ramach przeprowadzonego badania ewaluacyjnego Wykonawca wykorzystywał następujące metody i techniki badawcze: analiza desk research, indywidualne wywiady pogłębione z kadrą merytoryczną, indywidualne wywiady pogłębione zuczestnikami/uczestniczkami projektu, wywiady kwestionariuszowe (CAWI) zuczestnikami/uczestniczkami projektu, telefoniczne wywiady pogłębione z kadrą zarządzającą projektem, wywiady telefoniczne (CATI) z uczestnikami spotkań informacyjno--świadomościowych/seminariów, a także wewnętrzny panel badawczy z kadrą obsługującąprojekt.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze wnioski i rekomendacje[ 1 ] wskazane w raporcie z badania ewaluacyjnego mid-term projektu „Staż w administracji publicznej(…)II”.

[ 1 ] Raport z badania ewaluacyjnego mid-term projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej izawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II” przygotowany przez firmę Openfield Sp. z o.o. na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Opole, 06.11.2014 r .

Wnioski:

 • Aktualny poziom osiągnięcia twardych rezultatów określonych we wniosku odofinansowanie pozwala prognozować pełne osiągnięcie założonych celów związanych z rekrutacją uczestników/uczestniczek, oferowanymi formami wsparcia oraz szkoleniami informacyjno-świadomościowych/seminariów zgodnie zharmonogramem. Wskaźniki produktów i rezultatów osiągane są według założeń, corokuje pełne osiągnięcie wskaźników w ww. zakresie. Część wskaźników została już osiągnięta lub osiągnęła wartość wyższą niż zakładano.
 • Zagrożenie nieosiągnięcia założonej wartości dotyczy jedynie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Wskaźnik ten identyfikowany jest jako najtrudniejszy do osiągnięcia. Konieczne jest zatem podjęcie dodatkowych działań, które zmaksymalizują szanse naosiągnięcie tego wskaźnika - intensyfikację wsparcia uczestników projektu pozakończeniu stażu rehabilitacyjnego poprzez zwiększenie zakresu pomocy wposzukiwaniu pracy, napisaniu listu motywacyjnego, czy przygotowaniu dorozmowy kwalifikacyjnej na konkretne stanowisko.
 • Cele ogólne i szczegółowe założone w projekcie odpowiadają bezpośrednio napotrzeby beneficjentów wsparcia, a także uwzględniają społeczne wymogi i realia dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (dalej: ON) poprzez podjęcie działań na rzecz zwiększenia szans ON na rynku pracy i ułatwienie zdobycia zatrudnienia, ale także poprzez objęcie działaniami przedstawicieli administracji publicznej ukierunkowanych na zmianę społecznego postrzegania ON.
 • Główną motywacją do zgłoszenia się do projektu była chęć zmiany swojej sytuacji zawodowej. Istotne dla uczestników było przede wszystkim odbycie 3-miesięcznego stażu z powodów ekonomicznych.
 • Działania ukierunkowane na promocję projektu okazały się być skuteczne i efektywne. Najbardziej efektywnym źródłem przekazywania informacji na temat przedsięwzięcia jest Internet - strony internetowe dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych, portale zawierające ogłoszenia o pracę, a także strony internetowe Lidera i Partnerów.
 • Projekt umożliwia rozpoznanie indywidualnych potrzeb ON i dostosowanie odpowiednich form wsparcia do nich. Pełne rozpoznanie oczekiwań i potrzeb umożliwia efektywne działania w ramach projektu, a także osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.
 • Poziom satysfakcji z udziału w projekcie uczestników jest wysoki. Najmocniejszą stronę projektu w odczuciu beneficjentów stanowi możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu rehabilitacyjnego oraz perspektywiczne postrzeganie efektów tego stażu - zwiększenie szans na zatrudnienie, zmiany osobowościowe, szansa na zmianę sytuacji życiowej. Jako najsłabszą stronę projektu zidentyfikowano brak zapewnienia zatrudnienia w wyniku odbycia stażu.
 • Beneficjenci oczekują holistycznego podejścia obejmującego wszelkie aspekty dotyczące aktywizacji zawodowej. Główną motywacją do udziału w projekcie było jednak uzyskanie zatrudnienia jako efektu uczestnictwa, co sprawia, że główne oczekiwania Beneficjentów Ostatecznych (dalej: BO) oscylują wokół zdobycia iutrzymania zatrudnienia. Jednocześnie dotychczas udzielone wsparcie w odczuciu osób objętych badaniem nie oddziałuje odpowiednio mocno na ich sytuację zawodową, a BO oczekują dalszego wsparcia miękkiego (tj. wsparcia psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy).
 • Wsparcie w ramach projektu najlepiej dostosowane jest do osób niepełnosprawnych, które posiadają kwalifikacje oczekiwane na rynku pracy, mają wykształcenie co najmniej średnie, jednak brakuje im doświadczenia - udział w projekcie w takim przypadku stanowi uzupełnienie posiadanego potencjału o doświadczenie, umożliwiające efektywne poszukiwanie pracy, uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia.
 • Pozytywnie oceniany jest sposób zarządzania projektem i jego wdrażania. Struktura komunikacyjna w projekcie stanowi mocną stronę projektu. Utrzymana jest stała komunikacja między Liderem a Partnerami oraz Partnerami i zespołem merytorycznym.
 • Przedstawiciele kadry merytorycznej zwracali uwagę na obciążenia dużą biurokracją, która z perspektywy Lidera jest konieczna ze względu na określone wymogi formalne i obowiązkiem Lidera jest dopilnowanie, by zostały spełnione wszelkie konieczne wymagania.
 • Spotkania informacyjno-świadomościowe/seminaria z przedstawicielami administracji publicznej okazały się skuteczną metodą kształtowania postaw w I sektorze. Realizowane działania w tym zakresie odnoszą oczekiwane rezultaty.

Rekomendacje:

 • Zaleca się koncentrację działań ukierunkowanych na wsparcie BO w zakresie wsparcia aktywności zawodowej oraz uzyskania zatrudnienia. Badani BO kończący 3-miesięczny staż, mają poczucie, iż wsparcie ze strony specjalistów jest mniejsze niż w początkowej fazie projektu, co zmniejsza ich szanse na znalezienie zatrudnienia. Nie wynika to jednak z ograniczonego dostępu do specjalistów, lecz zmiany charakteru wsparcia: staż odbywał się w każdy dzień roboczy, natomiast wsparcie wformie doradztwa psychologicznego jest świadczone w wymiarze kilku godzin wmiesiącu, w zależności odindywidualnych potrzeb Uczestnika. Niemniej jednak zauważa się potrzebę intensyfikacji wsparcia po zakończonym stażu rehabilitacyjnym w celu pomocy wposzukiwaniu pracy przez BO i utrwalenia wypracowanych postaw oraz wsparcia wobszarach miękkich. Z uwagi na specyfikę grupy docelowej zaleca się zwiększenie zakresu wsparcia psychologa i doradcy zawodowego (…).
 • Prowadząc działania promocyjne projektu w celu maksymalizacji efektów, należy wykorzystywać najbardziej efektywny kanał informacyjny zidentyfikowany podczas ewaluacji - Internet. Wdrożenie rekomendacji pozwoli na skuteczne rozpowszechnianie informacji o projekcie.
 • Zalecane jest zwiększenie godzinowego wymiaru wsparcia ze strony specjalistów - odpowiednio do potrzeb uczestników projektu. W tym celu uzasadnione jest zaangażowanie większej liczby osób lub zwiększenie wymiaru czasu pracy kadry merytorycznej w dziedzinach, na które jest największe zapotrzebowanie ze strony beneficjentów (np. w zakresie indywidualnego wsparcia psychologicznego) wposzczególnych etapach realizacji projektu.
 • Istotne jest uwzględnienie potrzeb ON wynikających z posiadanej niepełnosprawności. Badani/e beneficjenci/tki zwrócili/ły uwagę na słabe dostosowanie miejsc odbywania stażu w administracji, a także słaby dostęp dospecjalistycznego sprzętu, co jest źródłem poczucia dyskryminacji. Zaleca się bardziej intensywne informowanie BO o dostępności specjalistycznego sprzętu wramach udzielanego wsparcia.
 • Zaleca się zwiększenie działań informacyjnych w zakresie rozpowszechniania informacji na temat korzyści płynących z zatrudnienia ON w jeszcze większym zakresie.
 • Zasadne jest wygospodarowanie większej ilości środków na dojazdy pracowników merytorycznych do osób niepełnosprawnych zgodnie z potrzebami zidentyfikowanymi w trakcie trwania projektu tak, by BO z mniejszych miejscowości mogli skorzystać zewsparcia bez konieczności pokonywania dużych odległości.
 • Właściwe jest, z punktu widzenia sprawnej realizacji projektu, dokonanie usprawnień w zakresie obiegu dokumentów na wszystkich szczeblach wdrażania projektu, celem uniknięcia przedłużania się czasu podejmowanych w ramach projektu czynności.