informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI”

logo - Fundusze Europejskie Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460) występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji”, który będzie stanowił projekt pozakonkursowy koncepcyjny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

I. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólne z Liderem Projektu oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jako partnerem przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja i wdrożenie projektu pt. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji” na podstawie porozumienia o dofinansowanie, które Lider Projektu podpisze z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

II. Zakres tematyczny partnerstwa

Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod względem społecznym i finansowym modelu rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał wpływ na jakość usług świadczonych przez podmioty zajmujące się zawodowym i społecznym włączeniem osób zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych.

W ramach partnerstwa:

 1. Na etapie przygotowania projektu zadaniem wyłonionego Partnera będzie pomoc w przygotowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
 2. Na etapie realizacji projektu zadaniem Partnera będzie uczestnictwo w realizacji projektu w zakresie i w sposób określony w umowie o partnerstwie.

Określenie zakresu, sposobu, warunków i kosztów realizacji zadań Partnera w ramach projektu nastąpi w oparciu o ofertę Partnera oraz uzgodnienia dokonane pomiędzy Liderem i Partnerem na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz w trakcie procesu oceny wniosku przez Instytucję Pośredniczącą.

Projekt przewiduje realizację następujących działań wynikających w ramach poszczególnych kamieni milowych:

 1. Kamień milowy I - 9 m-cy od rozpoczęcia projektu: Opracowanie wstępnego modelu kompleksowej rehabilitacji
  W ramach projektu powołany zostanie zespół ekspertów ds. opracowania modelu kompleksowej rehabilitacji, w skład którego wejdą: przedstawiciele każdego z partnerów, przedstawiciele instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, jak również przedstawiciele organizacji pracodawców i pracowników.
  Zespół na podstawie: analizy aktualnych rozwiązań i instrumentów z zakresu rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, dobrych praktyk oraz diagnozy potrzeb i barier w w/w zakresie opracuje założenia modelu kompleksowej rehabilitacji,  które następnie będą poddane szerokim konsultacjom społecznym.
  Na podstawie wniosków z konsultacji zostanie opracowany wstępny model kompleksowej rehabilitacji, zawierający m.in. szczegółowy opis poszczególnych obszarów rehabilitacji (społecznej, zawodowej, leczniczej i psychologicznej), zasady wyboru ośrodków do pilotażowego wdrożenia, sposób prowadzenia kompleksowej rehabilitacji, zasady rekrutacji uczestników, sposób funkcjonowania i propozycję źródeł finansowania ośrodków kompleksowej rehabilitacji.
  W ramach tego etapu zostanie także przeprowadzone badanie potrzeb osób wymagających kompleksowej rehabilitacji oraz zostaną opracowane kryteria kwalifikujące osoby do udziału w kompleksowej rehabilitacji, z uwzględnieniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).
 1. Kamień milowy II - 42 m-ce od osiągnięcia I kamienia milowego: Pilotażowe wdrożenie wstępnego modelu kompleksowej rehabilitacji
  Wstępny model kompleksowej rehabilitacji zostanie wdrożony pilotażowo w 4 ośrodkach wyłonionych w drodze procedury przetargowej. W ramach tego etapu zostaną zorganizowane również szkolenia dla lekarzy orzekających na temat oceny funkcjonalnej zgodnej z ICF i modelu kompleksowej rehabilitacji oraz szkolenia personelu ośrodków wybranych do pilotażu na temat wdrażania modelu kompleksowej rehabilitacji.
  Zadaniem partnera będzie także dokonanie oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem ICF oraz udział w diagnozie i ocenie kompetencji zawodowych w ośrodkach na grupie 600 uczestników projektu.
  Kompleksowa rehabilitacja w ośrodku będzie obejmować 4 rodzaje rehabilitacji:
 • leczniczą – obejmującą przeprowadzenie niezbędnej diagnostyki oraz planowanie i realizację kompleksowego programu rehabilitacji przez zespół specjalistów (lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów oraz innych specjalistów);
 • zawodową – obejmującą poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże, próby pracy, doradztwo dla pracodawcy, jak również inne instrumenty aktywnej polityki rynku pracy, realizowane we współpracy z instytucjami rynku pracy;
 • społeczną – obejmującą przywrócenie pełnej samodzielności we wszystkich wymiarach życia społecznego: kulturowym, społecznym i zawodowym, edukację osób zdrowych w zakresie problematyki niepełnosprawności, udział w zajęciach i warsztatach polegających na wyrabianiu w uczestniku zaradności osobistej i pobudzaniu aktywności społecznej, wzbudzaniu w uczestniku akceptacji własnej sytuacji życiowej, umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością, pracy nad relacjami z osobami najbliższymi, wzmacnianiu motywacji do realizacji zadań szkoleniowych, podnoszeniu poziomu kompetencji miękkich potrzebnych w pracy, tj. umiejętności organizacji czasu, komunikacji interpersonalnej, kontroli emocji, skuteczności działania, i innych;
 • psychologiczną – obejmującą indywidualne porady psychologiczne zarówno dla osoby uczestniczącej w procesie kompleksowej rehabilitacji, jak również dla jej otoczenia, warsztaty, które mają na celu przywrócenie osobie z niepełnosprawnością równowagi psychicznej i odzyskanie poczucia własnej wartości.
 1. Kamień milowy III - 6 m-cy od osiągnięcia II kamienia milowego: Wypracowanie ostatecznego kształtu modelu kompleksowej rehabilitacji wraz z rekomendacjami
  Po zakończeniu pilotażu modelu, zespół powołany do opracowania modelu opracuje ostateczną wersję modelu kompleksowej rehabilitacji, z uwzględnieniem m.in. wniosków z pilotażu. W ramach tego etapu zostaną także opracowane rekomendacje do systemowego wdrożenia modelu kompleksowej rehabilitacji oraz projekty zmian w ustawodawstwie, które  zostaną przekazane odpowiednim instytucjom systemu zabezpieczenia społecznego, jak również Zespołowi ds. kompleksowej rehabilitacji. Ponadto zostanie przeprowadzona ocena skutków wprowadzenia modelu do systemu zabezpieczenia społecznego.

III. Wymagania wobec Partnera

Partnerem może być podmiot krajowy wybrany zgodnie z procedurą określoną w art. 33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460) spełniający następujące wymagania:

 1. Wymogi formalne:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
  2. aktualne zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.
  3. aktualne zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
  4. oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2017 poz. 1137) – zawarte w treści oferty.
  5. oświadczenie, iż oferent nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – zawarte w treści oferty.
  6. oświadczenie, że oferent nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania –zawarte w treści oferty.
  7. deklaracja gotowości współpracy z PFRON jako Liderem oraz ZUS jako Partnerem projektu w trakcie przygotowania projektu oraz podczas jego realizacji  - zawarta w treści oferty.
 1. Wymogi merytoryczne:
  1. Prowadzenie udokumentowanej działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez okres co najmniej 5 lat.
  2. Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji co najmniej 3 projektów dotyczących zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym  co najmniej dwóch projektów, w których miało miejsce praktyczne wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).
  3. Doświadczenie w zakresie opracowania i publikacji  artykułów dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych w czasopismach specjalistycznych/branżowych znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części A i części B (minimum 10) oraz publikacje w formie wydawnictw książkowych z ISBN (minimum 3).
  4. Opis koncepcji udziału w projekcie, z uwzględnieniem w szczególności propozycji realizacji odpowiednich działań merytorycznych (zadań) opisanych w punkcie II. Zakres tematyczny partnerstwa, zawartych w poszczególnych kamieniach milowych, wraz z propozycją działań w obszarze zarządzania i monitoringu prowadzonych działań oraz szacunkowym kosztem realizacji zaproponowanych działań Partnera w ramach projektu.
  5. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zespołu merytorycznego składającego się co najmniej z kierownika zespołu, którym powinien być samodzielny pracownik naukowy z doświadczeniem w realizacji badań i projektów związanych z problematyką oceny zdolności do pracy, w tym osób niepełnosprawnych oraz następujących ekspertów: 2 lekarzy medycyny o specjalności  w zakresie medycyny pracy lub chorób wewnętrznych lub neurologii lub rehabilitacji medycznej lub ortopedii, 2 psychologów oraz 2 specjalistów w zakresie psychospołecznych i fizycznych wymagań pracy oraz czynników środowiska pracy.
   Możliwe jest łączenie funkcji kierownika zespołu oraz eksperta.
   Zespół merytoryczny powinien dysponować doświadczeniem w przeprowadzaniu kompleksowej, funkcjonalnej oceny zdolności do pracy. Przez kompleksową, funkcjonalną ocenę zdolności do pracy rozumie się ocenę funkcji i struktur ciała wykonaną przez lekarza, psychologa oraz ocenę aktywności i uczestnictwa w korelacji z czynnikami środowiskowymi.
  6. Posiadanie wyposażenia badawczego obejmującego narzędzia badawcze do kompleksowej, funkcjonalnej oceny zdolności do pracy w zakresie fizycznych, psychospołecznych i sensorycznych (wzrokowych i słuchowych) możliwości i sprawności osoby niepełnosprawnej.

Partnerem nie może być podmiot podlegający wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub wobec którego orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:

 • 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Nie dopuszcza się składania ofert w konsorcjum 2 lub więcej podmiotów.

W ramach naboru partnera Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako Lider Projektu planuje wybór jednego partnera.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż jednym z partnerów realizujących projekt będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jako jednostka sektora finansów publicznych nie podlega procedurze naboru.

IV. Niezbędne dokumenty

Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):

 1. Wypełniony „Formularz oferty” zgodny co do treści z wzorem dołączonym do ogłoszenia, w tym wymagane oświadczenia oraz deklaracja.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
 3. Aktualne zaświadczenie wydane przez ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.
 4. Aktualne zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.

V. Kryteria wyboru

 1. Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu w postaci potencjału ludzkiego i technicznego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 40 pkt.:
  1. potencjał ludzki, tzn. zespół merytoryczny – od 0 do 20 pkt.
  2. potencjał techniczny – od 0 do 20 pkt.
 2. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań w projekcie – od 0 do 60 pkt.:
  1. 0-15 pkt. – rodzaj i zakres merytoryczny działań w kamieniu milowym I
  2. 0-15 pkt. – rodzaj i zakres merytoryczny działań w kamieniu milowym II
  3. 0-20 pkt. – rodzaj i zakres merytoryczny działań w kamieniu milowym III
  4. 0-10 pkt. – opis i zakres merytoryczny działań w obszarze zarządzania i monitoringu prowadzonych działań.

Do wyboru na Partnera wymagane jest uzyskanie łącznie co najmniej 70 punktów.

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460).

PFRON zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do oferenta o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów.

VI. Procedura wyboru Partnera

 1. Ogłaszający nabór powoła Komisję do oceny zgłoszeń kandydatów na Partnera.
 2. Ogłaszający zamierza dokonać wyboru jednego Partnera spośród zgłaszających się podmiotów.
 3. Informacja o wyborze Partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej PFRON.
 4. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

VIII. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec Partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis opatrzony pieczęcią imienną).
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, na adres ogłaszającego konkurs: PFRON, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, Kancelaria.
 6. Termin składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie 21 dni od dnia upublicznienia ogłoszenia na stronie PFRON w godzinach pracy PFRON, tj. pon.-pt. w godz. 08.00 - 16.00. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Po upływie terminu składania ofert Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 5 dni roboczych od terminu składania ofert. Do wskazanego czasu oceny nie wlicza się czasu oczekiwania na przedstawienie przez Oferenta dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów, jeśli zwróci się o nie Komisja Konkursowa.
 8. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz uzyska najwyższą liczbę punktów. Warunkiem wyboru jest uzyskanie co najmniej 70 punktów.
 9. Oferenci, którzy złożą oferty, zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej ogłaszającego konkurs.
 10. Wybranemu podmiotowi ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania Lidera i Partnera oraz koszty ich realizacji, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu, pod warunkiem uzyskania jego dofinansowania.
 11. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego Partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru na Partnera kolejnego Oferenta, który uzyskał drugą w kolejności liczbę punktów, pod warunkiem uzyskania przez niego co najmniej 70 punktów.

VIII. Procedura odwoławcza

 1. Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia odwołania do Prezesa Zarządu PFRON w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia o wynikach konkursu na stronie internetowej PFRON, w formie pisemnej, na adres składania ofert.
 2. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu.
 3. Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej PFRON.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przewiduje się dokonanie ponownej oceny ofert przez nową Komisję Konkursową.
Data publikacji: 2017-10-27
Departament ds. Programów
Autor: Krystyna Gurbiel