informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Zmiana ogłoszenia o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu oraz wzoru formularza ofertowego

Tekst jednolity ogłoszenia z dnia 27-05-2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2017 poz. 1475 z późn. zm.) występując jako przyszły Lider Projektu ogłasza otwarty nabór Partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, który będzie stanowił projekt pozakonkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

I. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa będzie wspólne z Liderem Projektu przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu pt. „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” na podstawie umowy o dofinansowanie, którą Lider Projektu podpisze z Centrum Projektów Europejskich jako Instytucją Pośredniczącą.

II. Zakres tematyczny partnerstwa

Celem głównym projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu kształcenia i dokształcania trenerów orientacji przestrzennej oraz programu szkolenia osób niewidomych i słabowidzących w zakresie orientacji przestrzennej w wyniku współpracy ponadnarodowej.

W ramach partnerstwa:

 1. Na etapie przygotowania projektu zadaniem wyłonionych Partnerów będzie pomoc w przygotowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
 2. Na etapie realizacji projektu zadaniem Partnerów będzie uczestnictwo w realizacji projektu w zakresie i w sposób określony w umowie o partnerstwie.

Określenie zakresu, sposobu, warunków i kosztów realizacji zadań Partnerów w ramach projektu nastąpi w oparciu o oferty poszczególnych Partnerów oraz uzgodnienia dokonane pomiędzy Liderem i Partnerami na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz w trakcie procesu oceny wniosku przez Instytucję Pośredniczącą.

Projekt przewiduje realizację projektu zgodnie z zapisami projektu fiszki projektowej, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

III. Wymagania wobec Partnera

Partnerem może być podmiot krajowy wybrany zgodnie z procedurą określoną w art. 33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1475 z późn. zm.), będący organizacją pozarządową zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688) spełniający następujące wymagania:

A. Wymogi formalne:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
 2. Statut, jeśli podmiot go posiada, lub inny równoważny dokument zawierający zapis o prowadzeniu przez podmiot działalności na terenie całej Polski
 3. Oświadczenie, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne – zawarte w treści oferty.
 4. Oświadczenie, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków i opłat – zawarte w treści oferty.
 5. Oświadczenie, że funkcji członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania podmiotu nie pełnią osoby prawomocnie skazane za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2017 poz. 1137) – zawarte w treści oferty.
 6. Oświadczenie, iż podmiot nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – zawarte w treści oferty.
 7. Oświadczenie, że podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania – zawarte w treści oferty.
 8. Deklaracja gotowości współpracy z PFRON jako Liderem w trakcie przygotowania projektu oraz podczas jego realizacji  - zawarta w treści oferty.

B. Wymogi merytoryczne:

 1. Doświadczenie Oferenta w realizacji lub współrealizacji szkoleń osób z dysfunkcją wzroku w zakresie orientacji przestrzennej lub obejmujących orientację przestrzenną, w których wzięło udział łącznie co najmniej 100 uczestników, w tym co najmniej 50 osób dorosłych, w okresie ubiegłych 5 lat przed ogłoszeniem o naborze;
 2. Zadeklarowanie do udziału w projekcie co najmniej 1 eksperta mającego co najmniej 5 lat doświadczenia w problematyce szkoleń dla osób dorosłych z dysfunkcją wzroku w obszarze orientacji przestrzennej, który jest zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę lub który jest członkiem zarządu Oferenta od co najmniej 1 roku przed ogłoszeniem o naborze, albo z którym Oferent stale współpracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne, w tym umowy  o współpracy z wolontariuszem i współpraca ta trwa łącznie co najmniej 1 rok przed ogłoszeniem o naborze;
 3. Dysponowanie co najmniej 5 trenerami w zakresie szkoleń dla osób dorosłych w obszarze orientacji przestrzennej, którzy są zatrudnieni u Oferenta na podstawie umowy o pracę lub z którymi Oferent regularnie współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umów o współpracy z wolontariuszem, obejmującą co najmniej 3 szkolenia w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem o naborze.

Partnerem nie może być podmiot podlegający wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub wobec którego orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:

 • Art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • Art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

IV. Niezbędne dokumenty

Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

 1. Wypełniony „Formularz oferty” zgodny co do treści z wzorem dołączonym do ogłoszenia, w tym wymagane oświadczenia oraz deklaracja.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
 3. Statut, jeśli podmiot go posiada lub inny równoważny dokument, zawierający zapis o prowadzeniu przez podmiot działalności na terenie całej Polski
 4. Pełnomocnictwo, jeśli składana oferta i oświadczenia podpisywane są przez inną/e osobę/osoby niż osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

V. Kryteria wyboru

 1. Liczba i doświadczenie ekspertów w problematyce szkoleń dla osób dorosłych z dysfunkcją wzroku w obszarze orientacji przestrzennej, zadeklarowanych do uczestnictwa w projekcie, których Oferent zatrudnia na podstawie umowy o pracę lub którzy są członkami zarządu Oferenta od co najmniej 1 roku przed ogłoszeniem o naborze lub z którymi Oferent stale współpracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne, w tym umowy o współpracy z wolontariuszem, i współpraca ta trwa łącznie co najmniej 1 rok przed ogłoszeniem o naborze; łącznie Oferent może zadeklarować nie więcej niż dwóch ekspertów:
  1. ekspert mający pomiędzy 5 a 10 lat doświadczenia: 1 punkt za każdego eksperta
  2. ekspert mający co najmniej 10 lat doświadczenia: 3 punkty za każdego eksperta
 2. Liczba trenerów w zakresie szkoleń dla osób dorosłych w obszarze orientacji przestrzennej, których Oferent zatrudnia na podstawie umowy o pracę lub z którymi Oferent regularnie współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umów o współpracy z wolontariuszem i współpraca ta obejmuje co najmniej 3 szkolenia w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem o naborze, zadeklarowanych do uczestnictwa w projekcie:
  1. 5-7: 1 punkt
  2. 8-10: 3 punkty
  3. 11-15: 5 punktów
  4. 16-20: 7 punktów
  5. Powyżej 20: 9 punktów
 3. Liczba lat doświadczenia Oferenta w zakresie szkoleń w zakresie orientacji przestrzennej dla osób z dysfunkcją wzroku przed ogłoszeniem o naborze:
  1. Powyżej 5 lat – 7 lat: 1 punkt
  2. Powyżej 7 lat – 10 lat: 3 punkty
  3. Powyżej 10 lat: 5 punktów
 4. Liczba uczestników szkoleń dla osób dorosłych z zakresu orientacji przestrzennej w okresie ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem o naborze:
  1. 51-100: 1 punkt
  2. 101-200: 3 punkty
  3. 201-300: 5 punktów
  4. Powyżej 300: 7 punktów
 5. Liczba szkoleń dla trenerów orientacji przestrzennej zrealizowanych przez Oferenta w okresie ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem o naborze:
  1. Brak: 0 punktów
  2. 1: 3 punkty
  3. 2: 6 punkty
  4. Co najmniej 3: 9 punktów
 6. Liczba projektów dotyczących rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z dysfunkcją wzroku zrealizowanych we współpracy międzynarodowej w ciągu ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem o naborze:
  1. Brak: 0 punktów
  2. 1 projekt: 1 punkt
  3. 2-3 projekty: 3 punkty
  4. 4-5 projektów: 5 punktów
  5. Powyżej 5 projektów: 7 punktów

Do udziału w projekcie zostanie wybranych nie więcej niż trzech Oferentów, którzy uzyskają największą łączną liczbę punktów w ramach kryteriów 1-6.

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1475 z póź.zm.).

VI. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec Partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis opatrzony pieczęcią imienną).
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej (skan) na adres poczty elektronicznej: kgurbiel@pfron.org.pl
 6. Ofertę należy złożyć do dnia 26.06.2020 r. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Procedura wyboru Partnera

 1. PFRON powoła Komisję do oceny zgłoszonych ofert na Partnera.
 2. Po upływie terminu składania ofert Komisja dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru ofert najkorzystniejszych zgodnie z następującą procedurą:
  1. Komisja dokona oceny kompletności ofert zgodnie z wymogami określonymi w pkt IV.|

   W przypadku stwierdzenia, że oferta jest niekompletna, Komisja wezwie podmiot, który złożył ofertę, do jej uzupełnienia, wyznaczając mu stosowny termin, nie dłuższy niż  5 dni roboczych.

  2. Oferty niekompletne, które nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone.

   Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione przez Komisję zgodnie z kryteriami określonymi w pkt V.

   W trakcie oceny Komisja może zwrócić się do podmiotu, który złożył ofertę, o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty niezbędne do dokonania oceny, wyznaczając mu stosowny termin, nie dłuższy niż  5 dni roboczych.

  3. Komisja dokona wyboru jako najkorzystniejszych nie więcej niż trzech ofert, które w wyniku oceny uzyskają najwyższą liczbę punktów.
 3. Oferenci, którzy złożą oferty, zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej PFRON
 4. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
 5. Podmiotom wybranym zgodnie z procedurą określoną w pkt 2 ogłaszający nabór zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania Lidera i Partnerów oraz koszty ich realizacji, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu, pod warunkiem uzyskania jego dofinansowania.

VIII. Procedura odwoławcza

 1. Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia odwołania do Prezesa Zarządu PFRON w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia o wynikach konkursu na stronie internetowej PFRON, w formie elektronicznej (skan), na adres poczty elektronicznej wskazany do składania ofert.
 2. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu.
 3. Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej PFRON.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania zostanie dokonana ponowna ocena ofert przez nową Komisję Konkursową.

IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016. str. 1; „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Administrator

Administratorem danych osobowych osób fizycznych, które złożyły ofertę w naborze jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II 13. Z administratorem można skontaktować się także telefonicznie pod numerem (22) 50 55 500 oraz poprzez e-mail kancelaria@pfron.org.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem (22) 50 55 165 lub listownie na adres Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Inspektor ochrony danych jest osobą, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Cel przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych, których dane pozyska w związku z rozpatrywaniem zgłoszonych ofert, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 10 RODO, ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Do 31.12.2026 r.

Komu Państwa dane mogą być udostępniane?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty uprawnione do dokonywania kontroli projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” oraz podmioty uprawnione do dokonywania kontroli w PFRON. 

Prawa osoby, której dane dotyczą
 1. Na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii.
 2. Na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych.
 3. Na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej).
 4. Na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
 5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Wybór partnerów w projekcie nie będzie oparty o decyzje podjęte w sposób zautomatyzowany.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek umożliwiający udział w naborze.

Data publikacji: 2020-06-05
Autor: Wydział ds. Projektów Współfiansowanych