informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

„Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460) występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór Partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, który będzie stanowił projekt pozakonkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

I. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólne z Liderem Projektu przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu pt. „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” na podstawie umowy o dofinansowanie, którą Lider Projektu podpisze z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju jako Instytucją Pośredniczącą.

II. Zakres tematyczny partnerstwa

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do podniesienia poziomu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku, poprzez opracowanie i przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu osobom niewidomym w Polsce dostępu do psów przewodników oraz włączenie go do polityk publicznych w obszarze rehabilitacji społecznej osób niewidomych.
W ramach partnerstwa:

 1. Na etapie przygotowania projektu zadaniem wyłonionych Partnerów będzie pomoc w przygotowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
 2. Na etapie realizacji projektu zadaniem Partnerów będzie uczestnictwo w realizacji projektu w zakresie i w sposób określony w umowie o partnerstwie.

Określenie zakresu, sposobu, warunków i kosztów realizacji zadań Partnerów w ramach projektu nastąpi w oparciu o oferty poszczególnych Partnerów oraz uzgodnienia dokonane pomiędzy Liderem i Partnerami na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz w trakcie procesu oceny wniosku przez Instytucję Pośredniczącą.

Projekt przewiduje realizację projektu zgodnie z zapisami projektu fiszki projektowej, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

III. Wymagania wobec Partnera

Partnerem może być podmiot krajowy wybrany zgodnie z procedurą określoną w art. 33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460) spełniający następujące wymagania:

A. Wymogi formalne:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
 2. Statut, jeśli podmiot go posiada.
 3. Aktualne zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.
 4. Aktualne zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
 5. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2017 poz. 1137) – zawarte w treści oferty.
 6. Oświadczenie, iż podmiot nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – zawarte w treści oferty.
 7. Oświadczenie, że podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania – zawarte w treści oferty.
 8. Deklaracja gotowości współpracy z PFRON jako Liderem w trakcie przygotowania projektu oraz podczas jego realizacji - zawarta w treści oferty.

B. Wymogi merytoryczne:

 1. prowadzenie udokumentowanej działalności na rzecz osób z dysfunkcją wzroku przez okres co najmniej 6 lat;
 2. doświadczenie w realizacji lub współrealizacji co najmniej trzech projektów dotyczących zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednego projektu, w którym miało miejsce szkolenie psów przewodników oraz przygotowanie osób niewidomych do współpracy z tymi psami, w okresie ubiegłych 5 lat.

Partnerem nie może być podmiot podlegający wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub wobec którego orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:

 • Art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • Art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

IV. Niezbędne dokumenty

Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):

 1. Wypełniony „Formularz oferty” zgodny co do treści z wzorem dołączonym do ogłoszenia, w tym wymagane oświadczenia oraz deklaracja.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
 3. Statut, jeśli podmiot go posiada.
 4. Aktualne zaświadczenie wydane przez ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.
 5. Aktualne zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.

V. Kryteria wyboru

 1. Liczba ekspertów zadeklarowanych do uczestnictwa w projekcie:
  1. 1: 1 punkt
  2. 2: 2 punkty
  3. 3: 3 punkty
  4. 4: 4 punkty
  5. 5 i powyżej: 5 punktów
 2. Liczba instruktorów zadeklarowanych do uczestnictwa w projekcie:
  1. 1: 2 punkty
  2. 2: 4 punkty
  3. 3 i powyżej: 6 punktów
 3. Liczba lat doświadczenia w zakresie szkolenia i udostępniania psów przewodników:
  1. Poniżej 3 lat: 1 punkt
  2. Powyżej 3 – do 5 lat: 3 punkty
  3. Powyżej 5 lat: 5 punktów
 4. Liczba wyszkolonych i udostępnionych osobom niewidomym psów przewodników w całym okresie działalności:
  1. Do 10 psów: 1 punkt
  2. 11-20 psów: 3 punkty
  3. 21-30 psów: 5 punktów
  4. Powyżej 30 psów: 7 punktów
 5. Liczba lat doświadczenia w prowadzeniu udokumentowanej działalności na rzecz osób z dysfunkcją wzroku:
  1. 6 lat: 1 punkt
  2. Powyżej 6 – do 10 lat: 3 punkty
  3. Powyżej 10 lat: 5 punktów
 6. Liczba projektów dotyczących zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat:
  1. Mniej niż 5: 1 punkt
  2. 5 – 7: 3 punkty
  3.  Powyżej 7: 5 punktów

Do udziału w projekcie zostanie wybranych pięciu Oferentów, którzy uzyskają największą łączną liczbę punktów w ramach kryteriów 1-6.
Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460).

VI. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec Partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis opatrzony pieczęcią imienną).
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej (skan) na adres poczty elektronicznej: kgurbiel@pfron.org.pl.
 6. Ofertę należy złożyć do dnia 24 października 2018 r. do godz.24. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Procedura wyboru Partnera

 1. PFRON powoła Komisję do oceny zgłoszeń kandydatów na Partnera.
 2. Po upływie terminu składania ofert Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru ofert najkorzystniejszych zgodnie z następującą procedurą:
  1. Komisja dokona oceny kompletności ofert zgodnie z wymogami określonymi w pkt IV.
   W przypadku stwierdzenia, że oferta jest niekompletna, Komisja wezwie podmiot, który złożył ofertę, do jej uzupełnienia, wyznaczając mu stosowny termin, nie dłuższy niż 5 dni roboczych.
   Oferty niekompletne, które nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone.
  2. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione przez Komisję zgodnie z kryteriami określonymi w pkt V.
   W trakcie oceny Komisja może zwrócić się do podmiotu, który złożył ofertę, o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty niezbędne do dokonania oceny, wyznaczając mu stosowny termin, nie dłuższy niż 5 dni roboczych.
  3. Komisja dokona wyboru jako najkorzystniejszych pięciu ofert, które w wyniku oceny uzyskają najwyższą liczbę punktów.
 3. Oferenci, którzy złożą oferty, zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej PFRON.
 4. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
 5. Podmiotom wybranym zgodnie z procedurą określoną w pkt 2 ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania Lidera i Partnera oraz koszty ich realizacji, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu, pod warunkiem uzyskania jego dofinansowania.

VIII. Procedura odwoławcza

 1. Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia odwołania do Prezesa Zarządu PFRON w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia o wynikach konkursu na stronie internetowej PFRON, w formie elektronicznej (skan), na adres poczty elektronicznej wskazany do składania ofert.
 2. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu.
 3. Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej PFRON.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przewiduje się dokonanie ponownej oceny ofert przez nową Komisję Konkursową.

  1. Wzór formularza ofertowego
  2. Fiszka projektu pozakonkursowego - projekt
Data publikacji: 2018-10-02
-