informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Ogłoszenie z dnia 24 marca 2017 r. konkursu pn. „Aktywność i wiedza” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 2/2017) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (...) Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art.36 ustawy zdnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2016r., poz.2046, zpóźn.zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2016r. poz.1945), zwanym dalej „rozporządzeniem MPiPS”.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1817, z późn.zm.).

Konkurs realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art.11 ust.1 pkt1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Cele konkursu

 1. Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.
 2. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji.

II. Kierunki pomocy, typy projektów i rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

 1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące:
  1. kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
  2. kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”.
 2. W przypadku kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”:
  1. zgłaszane w ramach konkursu projekty mogą dotyczyć następujących typów projektów:
   1. „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty)”,
   2. „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym (w szczególności: wystawy, zawody, festiwale, koncerty)”;
  2. każdorazowo (bez względu na typ projektu) projekt musi dotyczyć zadania pn.:„organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” (§1 pkt9 rozporządzenia MPiPS); dodatkowo (jako drugie) może być zgłoszone zadanie pn.:„promowanie aktywności osób niepełnosprawnych wróżnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” (§1 pkt10 rozporządzenia MPiPS);
  3. typ projektu „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym” odnosi się do projektów w których w budżecie wykazywane są koszty związane z udziałem publiczności.
 3. W przypadku kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”:
  1. zgłaszane w ramach konkursu projekty mogą dotyczyć następujących typów projektów:
   1. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – standardowe (czarnodruk, druk kolorowy, druk powiększony), z wkładem merytorycznym”,
   2. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – standardowe (czarnodruk, druk kolorowy, druk powiększony), bez wkładu merytorycznego”,
   3. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane pismem Braille’a, z wkładem merytorycznym”,
   4. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane pismem Braille’a, bez wkładu merytorycznego”,
   5. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane na nośnikach elektronicznych, z wkładem merytorycznym”,
   6. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane na nośnikach elektronicznych, bez wkładu merytorycznego”,
   7. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – internetowe, z wkładem merytorycznym”,
   8. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – internetowe, bez wkładu merytorycznego”,
   9. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – z wykorzystaniem conajmniej dwóch sposobów publikacji (standardowe lub pismem Braille’a lub na nośnikach elektronicznych lub internetowe), z wkładem merytorycznym”,
   10. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – z wykorzystaniem conajmniej dwóch sposobów publikacji (standardowe lub pismem Braille’a lub na nośnikach elektronicznych lub internetowe), bez wkładu merytorycznego”;
  2. wyrażenie „z wkładem merytorycznym”, o którym mowa w pkt1, odnosi się do przewidywanej w projekcie pracy autora (autorów) artykułów zamieszczanych w publikacji;
  3. projekt musi dotyczyć (bez względu na typ projektu) zadania pn.„opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych ielektronicznych: a)dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b)kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania” (§1 pkt12 rozporządzenia MPiPS).
 4. W ramach konkursu wykluczona została możliwość zgłaszania projektów dotyczących organizacji imprez turystycznych lub rekreacyjnych (kierunek pomocy 3), które trwają powyżej 7 dni lub które mają znamiona turnusu rehabilitacyjnego.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
  2. podmioty wymienione w art.3 ust.3 pkt1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj.osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. podmioty wymienione w art.3 ust.3 pkt2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj.stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;

– zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, z zastrzeżeniem postanowień ust.2-3.

 1. Warunkiem składania wniosków o zlecenie realizacji zadań przez podmioty, o których mowa wust.1 jest:
  1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych – w przypadku wniosków dotyczących organizacji imprez sportowych;
  3. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), z zastrzeżeniem postanowień ust.4-5.
 2. W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust.2 weryfikowane są wodniesieniu do każdego z Wnioskodawców.
 3. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku wspólnego przez organizację pozarządową, która nie spełnia warunku wskazanego w ust.2 pkt3, o ile co najmniej jeden z Wnioskodawców wskazanych we wniosku wspólnym spełnia ten warunek.
 4. W związku z postanowieniami ust.4:
  1. jako Wnioskodawca-Lider może być wskazany we wniosku wspólnym wyłącznie podmiot prowadzący działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu);
  2. łączna wysokość kosztów projektu przyporządkowana w budżecie projektu Wnioskodawcy, który prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 2lata (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) nie może przekraczać 50% łącznej wysokości kosztów projektu; w sytuacji gdy wniosek wspólny składany jest przez kilku Wnioskodawców niespełniających warunku określonego w ust.2 pkt3 – wskazany powyżej maksymalny limit odnosi się do łącznych kosztów projektu przyporządkowanych w budżecie projektu tym Wnioskodawcom.

IV. Termin i zasady składania wniosków

 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 29 marca 2017 roku do dnia 24kwietnia 2017 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, októrym mowa w ust.5, musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 roku do godziny 12:00. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku wGeneratorze Wniosków zostanie zablokowana.
 2. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu dwa wnioski, z tym że wramach danego kierunku pomocy Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż jeden wniosek. Wjednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje wyczerpanie limitu jednego wniosku w danym kierunku pomocy dla każdego zWnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.
 3. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 4. Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków.
 5. Wniosek uważa się za złożony do PFRON z chwilą zatwierdzenia poprzez Generator Wniosków (za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku). Pozatwierdzeniu wniosku jakiekolwiek zmiany we wniosku nie będą mogły być już wprowadzane.
 6. Ocena formalna i merytoryczna wniosku przeprowadzana jest przez PFRON na podstawie elektronicznej wersji wniosku – na etapie składania wniosku w ramach konkursu Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku. Papierowa wersja wniosku wraz z wymaganymi załącznikami stanowi załącznik do umowy ozlecenie realizacji zadań. Naetapie zawierania umowy wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione doskładania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców) i zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej wniosku, która weryfikowana jest na podstawie sumy kontrolnej. Niespełnienie przez Wnioskodawcę ww. warunków będzie skutkowało wycofaniem wniosku zdofinansowania.

V. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w konkursie

 1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych wkonkursie wynosi 17.000.000zł. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2017r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego, określonego w art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Zarząd PFRON może podjąć decyzję o utworzeniu, w ramach kwoty o której mowa wust.1, rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą od wyników oceny wniosków określając jednocześnie sposób rozdysponowania tej rezerwy.
 3. W ramach środków, o których mowa w ust.1, na poszczególne kierunki pomocy przeznacza się:
  1. w przypadku kierunku pomocy 3 – 70% środków, o których mowa w ust.1;
  2. w przypadku kierunku pomocy 4 – 30% środków, o których mowa w ust.1.
 4. W sytuacji, gdy wysokość środków finansowych przeznaczonych, zgodnie z postanowieniami ust.3, na dany kierunek pomocy będzie wyższa niż suma kwot wnioskowanych wykazanych wprojektach złożonych w ramach tego kierunku pomocy, Zarząd PFRON może dokonać korekty podziału środków na poszczególne kierunki, umożliwiającej wydatkowanie wszystkich środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zgłoszonych w ramach konkursu.
 5. W sytuacji gdy, suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną komisji konkursowej będzie wyższa od kwoty określonej wust.1, Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zwiększeniu wysokości środków finansowych PFRON na realizację konkursu.

VI. Warunki projektów zgłaszanych w konkursie

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektów określone zostały w regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów, opracowanych dla poszczególnych kierunków pomocy, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”. „Zasady” dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl). Ponadto, muszą zostać spełnione warunki wskazane w ust.2-5.
 2. Uczestnikami projektu są osoby lub instytucje bezpośrednio korzystające z realizacji projektu, w tym beneficjenci ostateczni projektu (tj.osoby niepełnosprawne). Jako uczestników projektu nie można wykazywać osób zatrudnionych w projekcie, tj.personelu administracyjnego lub merytorycznego projektu, wtym wolontariuszy, których wartość pracy stanowi wkład własny Wnioskodawcy w projekcie.
 3. W przypadku kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”:
  1. pod pojęciem „beneficjenta ostatecznego” należy rozumieć osoby biorące bezpośredni udział w działaniach zaplanowanych w projekcie (np.niepełnosprawnych artystów, sportowców); pojęcie „beneficjenta ostatecznego” obejmuje również osoby niepełnosprawne uczestniczące w imprezie w charakterze publiczności;
  2. pojęcie „uczestnika projektu” obejmuje również osoby uczestniczące w imprezie wcharakterze publiczności (np.rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych);
  3. w projektach dotyczących imprez sportowych beneficjentami ostatecznymi projektu nie mogą być zawodnicy kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych.
 4. W przypadku kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”:
  1. projekt musi określać grupę beneficjentów ostatecznych do których adresowane jest wydawnictwo; w przypadku wydawnictw kierowanych do otoczenia osób niepełnosprawnych (np.członków rodzin, kadry zaangażowanej w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych) projekt musi określać grupę osób niepełnosprawnych, której dotyczyć będzie wiedza przekazywana w wydawnictwie;
  2. w przypadku wydawnictw ciągłych:
   1. wydawnictwo musi być publikowane od co najmniej dwóch lat, licząc od daty złożenia wniosku,
   2. nakład wydawnictwa nie może przekroczyć nakładu wydawnictwa w roku 2016;
  3. wydawnictwo musi być dystrybuowane do uczestników projektu poprzez ogólnopolską sieć dystrybucji, tj.obejmującą co najmniej8 województw – warunek nie dotyczy wydawnictw publikowanych drukiem powiększonym lub pismem Braille'a;
  4. opis kolportażu musi dawać pewność, iż wydawnictwo dotrze do adresatów tego wydawnictwa (Wnioskodawca musi przedstawić we wniosku dane dotyczące nakładu wydawnictwa, planowanych zwrotów oraz planowane wskaźniki dotarcia wydawnictwa do adresatów);
  5. jeżeli projekt dotyczy kilku wydawnictw warunki wskazane w pkt1-4 muszą zostać spełnione w odniesieniu do każdego wydawnictwa.
 5. Podczas realizacji projektu Wnioskodawca musi:
  1. informować o współfinansowaniu projektu ze środków PFRON – informacja na ten temat musi być zamieszczona we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego projektu;
  2. eksponować logo PFRON, w tym umieszczać logo na zaproszeniach i innych materiałach służących realizacji projektu;
  3. w przypadku wydawnictw – umieścić w widocznych miejscach wydawnictwa informację odofinansowaniu nakładu ze środków PFRON.

VII. Zasięg terytorialny projektów

 1. W przypadku kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”:
  1. zgłaszane w ramach konkursu projekty muszą mieć charakter ponadregionalny – wprojektach musi zostać zapewniony udział beneficjentów ostatecznych projektu zconajmniej 4województw;
  2. jeżeli projekt dotyczy organizacji kilku imprez – udział beneficjentów ostatecznych projektu z co najmniej 4województw musi zostać zapewniony w każdej imprezie;
  3. Wnioskodawca musi zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie beneficjentom ostatecznym z poszczególnych województw (np.działania rekrutacyjne muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie).
 2. W przypadku kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji” zgłaszane w ramach konkursu projekty muszą mieć charakter ogólnopolski (jeżeli projekt dotyczy kilku wydawnictw warunek musi zostać spełniony w odniesieniu do każdego wydawnictwa). Wnioskodawca musi zapewnić dystrybucję wydawnictwa do uczestników projektu z co najmniej 8 województw, poprzez ogólnopolską sieć dystrybucji. Warunek nie dotyczy wydawnictw publikowanych drukiem powiększonym lub pismem Braille'a – w tym przypadku projekt musi mieć charakter ponadregionalny Wnioskodawca musi zapewnić dystrybucję wydawnictwa do beneficjentów ostatecznych projektu z co najmniej 4 województw (jeżeli projekt dotyczy kilku wydawnictw warunek musi zostać spełniony w odniesieniu dokażdego wydawnictwa).

VIII. Terminy realizacji projektów, okres kwalifikowalności kosztów

 1. Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31grudnia 2017 roku. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2017 roku) do daty zakończenia realizacji projektu (z tym że nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku), z zastrzeżeniem postanowień ust.2.
 2. Wnioskodawca nie może zgłosić projektu dotyczącego wydawnictwa objętego dofinansowaniem na podstawie umowy wieloletniej zawartej z PFRON w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów (bez względu na zakres ewentualnie planowanych działań) – jeżeli okres finansowania tej umowy (zgodnie z terminem realizacji wskazanym w umowie) mieści się w terminie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania w sytuacji, gdy ostatni okres finansowania umowy wieloletniej zawartej z PFRON kończy się (zgodnie z terminem realizacji wskazanym wumowie) w terminie pomiędzy 1 stycznia 2017 roku a 31 marca 2017 roku – zgłaszany wramach konkursu nr 2/2017 projekt może wówczas dotyczyć kosztów ponoszonych niewcześniej niż od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji umowy wieloletniej.

IX. Zasady przyznawania dofinansowania oraz wysokość wkładu własnego

 1. Wyłączenia w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania wskazane zostały w rozdziale V „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.
 2. Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu. Wymagane minimum wkładu własnego może być wniesione w postaci:
  1. wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych (tj.niepochodzącego z sektora finansów publicznych), lub
  2. wkładu finansowego ze źródeł publicznych (innych niż PFRON), lub
  3. wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza),

z zastrzeżeniem ust.3.

 1. Wysokość wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza) nie może przekroczyć 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.
 2. W sytuacji, gdy Wnioskodawca wnosi do realizacji projektu wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza) – przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 15 zł za jedną godzinę pracy. Jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką, jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza może być dokonana w oparciu ostawki obowiązujące dla tego personelu, z tym że warunkiem przyjęcia do kalkulacji kwoty wyższej niż kwota wskazana w ogłoszeniu o konkursie jest posiadanie przez wolontariusza kwalifikacji co najmniej takich jakie posiada stały personel.
 3. Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu własnego określone zostały w rozdziale VII „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

X. Wskaźniki ewaluacji projektów

 1. W „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, określone zostały następujące konstrukcje wskaźników ewaluacji:
  1. pierwszy wskaźnik nakładu – koszt osobodnia beneficjenta ostatecznego projektu, tj.iloraz kwoty dofinansowania przypadającej na jednego beneficjenta ostatecznego projektu oraz przeciętnej liczby dni udziału jednego beneficjenta ostatecznego w projekcie;
  2. drugi wskaźnik nakładu – koszt osobodnia uczestnika projektu, tj.iloraz kwoty dofinansowania przypadającej na jednego uczestnika projektu oraz przeciętnej liczby dni udziału jednego uczestnika w projekcie;
  3. pierwszy wskaźnik produktu – iloczyn liczby beneficjentów ostatecznych projektu oraz przeciętnej liczby dni udziału jednego beneficjenta ostatecznego w projekcie;
  4. drugi wskaźnik produktu – iloczyn liczby uczestników projektu oraz przeciętnej liczby dni udziału jednego uczestnika w projekcie.
 2. W „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, określone zostały następujące konstrukcje wskaźników ewaluacji:
  1. wskaźnik nakładu – w liczniku różnica kwoty dofinansowania i kosztów druku (powielenia), składu i kolportażu; w mianowniku liczba arkuszy wydawniczych;
  2. pierwszy wskaźnik produktu – łączna liczba arkuszy wydawniczych zredagowanych wramach projektu;
  3. drugi wskaźnik produktu – łączna liczba egzemplarzy wydawnictwa (wydawnictw) wramach projektu;
  4. wskaźnik rezultatu – łączna liczba rozdystrybuowanych egzemplarzy wydawnictwa (wydawnictw);

z zastrzeżeniem postanowień pkt5-6;

 1. w projektach dotyczących wydawnictw internetowych obowiązują następujące konstrukcje wskaźników:
  1. wskaźnik nakładu – w liczniku różnica kwoty dofinansowania i kosztów utrzymania strony na serwerze; w mianowniku liczba arkuszy wydawniczych;
  2. wskaźnik produktu – łączna liczba arkuszy wydawniczych zredagowanych w ramach projektu;
  3. wskaźnik rezultatu – liczba wejść na stronę.
 2. w projektach w których jednym ze sposobów publikacji jest internet (oprócz innego sposobu publikacji – standardowego lub pismem Braille’a lub na nośnikach elektronicznych) obowiązują wyłącznie konstrukcje wskaźników określone w pkt1-4.

XI. Audyt zewnętrzny projektu

 1. W projektach zgłaszanych w konkursie wymagane jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pn.„Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.
 2. Z uwzględnieniem postanowień zawartych w dokumencie, o którym mowa w ust.1:
  1. audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) jest równa bądź przekracza 700.000zł;
  2. z uwzględnieniem postanowień pkt1 – audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wraz z:
   1. wartością drugiego projektu zgłaszanego w konkursie (wartości poszczególnych projektów sumowane są począwszy od projektu o najniższej wartości),
   2. wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę wramach art.36 ustawy o rehabilitacji,
   3. wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę, wramach zadań ustawowych lub programów, o których mowa w rozdziale II „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub wcałości ze środków PFRON w ramach ustawy orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”,

jest równa lub przekracza 1.000.000zł.

 1. W związku z postanowieniami ust.2 pkt2, w celu ustalenia obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu zgłaszanego w ramach konkursu nr 2/2017 należy stosować następujące zasady:
  1. sumowanie wartości projektów należy rozpocząć od projektów, które zostały objęte dofinansowaniem ze środków PFRON, a następnie do wyliczeń dodać wartość projektu zgłaszanego w konkursie nr 2/2017 – każdorazowo wyliczeń należy dokonywać począwszy od projektu o najniższej wartości;
  2. w sytuacji gdy Wnioskodawca realizuje projekty objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wcześniej ogłoszonych konkursów (jeżeli terminy realizacji tych projektów pokrywają się z terminem projektu zgłaszanego wkonkursie nr 2/2017) – wyliczenia należy rozpocząć od konkursu ogłoszonego najwcześniej, a w ramach danego konkursu od projektu o najniższej wartości;
  3. w przypadku zawartej z PFRON umowy wieloletniej, której termin realizacji pokrywa się zterminem realizacji projektu zgłaszanego w konkursie nr 2/2017 należy zsumować:
   1. wartości projektu (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) z poszczególnych okresów realizacji, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie oraz
   2. planowaną wartość projektu (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) w okresie którego termin realizacji pokrywa się z terminem realizacji projektu zgłaszanego wkonkursie nr 2/2017 (jeżeli Wnioskodawca złożył zaktualizowany wniosek na kolejny okres realizacji projektu wieloletniego).
 2. Pod pojęciem „projekty realizowane równocześnie” należy rozumieć sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1dnia kalendarzowego.
 3. Za kwalifikowalny uznaje się koszt audytu nie przekraczający 2% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

XII. Limity kosztów kwalifikowalnych

 1. Suma kosztów ujętych w kategorii:
  1. koszty osobowe personelu administracyjnego – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu;
  2. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu – nie może przekroczyć:
   1. 9% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) nieprzekraczającej 500.000zł,
   2. 8% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 500.000zł do 1.000.000zł włącznie,
   3. 7% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 1.000.000zł do 2.000.000zł włącznie,
   4. 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 2.000.000zł do 5.000.000zł włącznie,
   5. 4% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) przekraczającej 5.000.000zł;
  3. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; koszty najmu (dzierżawy, leasingu) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 2. Na etapie oceny merytorycznej budżet projektu weryfikowany jest m.in. w celu wyeliminowania kosztów, które nie spełniają warunku racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

XIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków

 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań oceniane są w PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym. Ocena formalna przeprowadzana jest w terminie 20 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.
 2. Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zamieszczana jest na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków.
 3. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej, która przeprowadzana jest przez komisję konkursową w terminie 30 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny formalnej na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 4. W przypadku kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji” komisja konkursowa przeprowadzi ocenę merytoryczną wniosków zuwzględnieniem opinii wydanych (do każdego wniosku) przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres danego wydawnictwa (eksperci zewnętrzni). Przedmiotem opinii ekspertów zewnętrznych będzie zawartość merytoryczna projektu.
 5. Kryteria oceny formalnej oraz merytorycznej określone zostały w „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia” oraz w „Regulaminie składania, rozpatrywania irealizacji projektów – kierunek pomocy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.
 6. System punktacji w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej oraz przesłanki oceny pozytywnej określone zostały w „Karcie oceny merytorycznej”, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie.

XIV. Zasady przekazywania dofinansowania

Przekazanie przez PFRON środków finansowych nastąpi według następujących zasad:

 1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego dofinansowania;
 2. druga transza zaliczkowo po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON;
 3. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazania środków finansowych wcałości po podpisaniu umowy.

XV. Wartości procentowe i kwotowe do jakich Wnioskodawca może dokonywać przesunięć środków finansowych w budżecie projektu

 1. Jeżeli w trakcie realizacji projektu Zleceniobiorca wygeneruje oszczędności może dokonać (bezkonieczności uzyskania akceptacji PFRON i aneksowania umowy) przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję kosztu ujętą w tej samej lub innej kategorii kosztów, pod warunkiem, iż nie nastąpi zwiększenie tej pozycji kosztu owięcej niż 10% jej dotychczasowej wartości. Zmiany te nie mogą:
  1. skutkować zwiększeniem żadnej z pozycji kosztów ujętych w następujących kategoriach kosztów: „koszty osobowe personelu administracyjnego”, „koszty osobowe personelu merytorycznego”;
  2. przekraczać procentowych wartości kategorii kosztów wskazanych w rozdzialeXI ogłoszenia o konkursie.
 2. Propozycje przesunięć kwot pomiędzy kosztami bieżącymi a kosztami inwestycyjnymi, wymagają zgody PFRON niezależnie od wartości tych przesunięć.
 3. Ewentualne zwiększenie danej pozycji kosztu ujętej w jednej z następujących kategorii kosztów: „koszty osobowe personelu administracyjnego”, „koszty osobowe personelu merytorycznego” – może być dokonane jedynie po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy (w formie aneksu).

XVI. Zrealizowane przez PFRON w 2017r. i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

 1. W 2017 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 133.674.369,93 zł.
 2. W 2016 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 206.692.392,90zł.

 

Tłumaczenie na język migowy

Tłumaczenie na język migowy