informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Ogłoszenie konkursu - Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy

Ogłoszenie z dnia 19 października 2016r. pilotażowego konkursu pn.„Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych wrynek pracy” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2016) na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2017r., środków finansowych narealizację zadania ustawowego określonego w art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2011r. Nr127, poz.721, zpóźn.zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań zzakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa wrozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2008r. Nr29, poz.172, zpóźn.zm.).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.239, zpóźn.zm.). Konkurs realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art.11 ust.1 pkt1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem pilotażu jest zidentyfikowanie form wsparcia, które prowadzą do stabilnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

I. Cel konkursu

Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy, w tym poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego.

II. Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

 1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące kierunku pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy.
 2. W„Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” wskazane zostały:
  1. typy projektów;
  2. sposób łączenia zadań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. Nr29, poz.172, z późn.zm.) w danym typie projektu.
 3. „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje istowarzyszenia;
  2. podmioty wymienione w art.3 ust.3 pkt1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj.osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. podmioty wymienione w art.3 ust.3 pkt2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj.stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;

– zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, z zastrzeżeniem postanowień ust.2-3.

 1. Warunkiem składania wniosków o zlecenie realizacji zadań przez podmioty, o których mowa w ust.1 jest:
  1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu).
 2. W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust.2 weryfikowane są wodniesieniu do każdego z Wnioskodawców.

IV. Termin i zasady składania wniosków

 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 20października 2016 roku do dnia 14listopada 2016 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, októrym mowa w ust.6, musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 14listopada 2016 roku do godziny 12 00 . Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku wGeneratorze Wniosków zostanie zablokowana.
 2. Konkurs dotyczy projektów, których okres realizacji wyznaczony został w rozdziale VIII ogłoszenia o konkursie. W przypadku projektów w których stosowana jest metoda zatrudnienia wspomaganego – złożenie wniosku w ramach konkursu jest równoznaczne z ubieganiem się o zawarcie umowy wieloletniej.
 3. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu jeden wniosek. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje wyczerpanie limitu jednego wniosku dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.
 4. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 5. Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków.
 6. Wniosek uważa się za złożony do PFRON z chwilą zatwierdzenia poprzez Generator Wniosków (za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku). Pozatwierdzeniu wniosku jakiekolwiek zmiany we wniosku nie będą mogły być już wprowadzane.
 7. Ocena formalna i merytoryczna wniosku przeprowadzana jest przez PFRON na podstawie elektronicznej wersji wniosku – na etapie składania wniosku w ramach konkursu Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku. Papierowa wersja wniosku wraz z wymaganymi załącznikami stanowi załącznik do umowy ozlecenie realizacji zadań. Na etapie zawierania umowy wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców) i zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej wniosku, która weryfikowana jest na podstawie sumy kontrolnej. Niespełnienie przez Wnioskodawcę ww. warunków będzie skutkowało wycofaniem wniosku z dofinansowania.

V. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w konkursie

 1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych wkonkursie (w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku) wynosi 20.000.000zł. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2017r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego, określonego w art.36 ustawy orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Dopuszcza się możliwość podejmowania decyzji o dofinansowaniu realizacji projektów zgłoszonych w konkursie w ramach środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2016r. na realizację zadania ustawowego określonego w art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 3. Zarząd PFRON może podjąć decyzję o utworzeniu, w ramach kwoty o której mowa wust.1, rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą od wyników oceny wniosków określając jednocześnie sposób rozdysponowania tej rezerwy.
 4. W sytuacji gdy, suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną komisji konkursowej będzie wyższa od kwoty określonej w ust.1, Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zwiększeniu wysokości środków finansowych PFRON na realizację konkursu.

VI. Warunki projektów zgłaszanych w konkursie

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektów określone zostały w „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”. Ponadto, muszą zostać spełnione warunki wskazane w ust.2-10.
 2. Wymiar czasu pracy beneficjentów ostatecznych projektu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę musi wynosić:
  1. co najmniej 0,25 etatu – w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności;
  2. co najmniej 0,5 etatu – w przypadku osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  3. co najmniej 0,5 etatu – w przypadku osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną;
  4. co najmniej 0,75 etatu – w przypadku osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności (z zastrzeżeniem postanowień pkt3).
 3. Udział w projekcie osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 20% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu – warunek nie dotyczy osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną.
 4. Udział w projekcie osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności musi stanowić co najmniej 25% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu. Wymóg udziału co najmniej 25% osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności ulega obniżeniu proporcjonalnie do udziału osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, niepełnosprawność narządu słuchu, niepełnosprawność narządu wzroku.
 5. Wskazane w ust.3 i 4 procentowe wskaźniki odnoszą się do okresu realizacji projektu od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.
 6. Ta sama osoba nie może zostać objęta wsparciem w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów dofinansowanych ze środków publicznych, jeżeli cele realizacji tych projektów zakładają osiągnięcie takich samych rezultatów; pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego.
 7. Działania w projektach (w których stosowana jest metoda zatrudnienia wspomaganego) muszą być prowadzone zgodnie z:
  1. wytycznymi, dotyczącymi świadczenia usług przez trenera pracy, opracowanymi wramach projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”, zrealizowanego w ramach PriorytetuI „Zatrudnienie iintegracja społeczna” Działanie1.3 „Ogólnopolskie programy integracji iaktywizacji zawodowej” Poddziałanie1.3.6 „PFRON – projekty systemowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:
   1. „Zestaw narzędzi do rekrutacji trenerów pracy”;
   2. „Zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy”;
   3. „Zestaw narzędzi do monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy”; dostępnymi na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), w zakładce „Programy Unii Europejskiej” / „Publikacje wypracowane w ramach projektów”;

lub

 1. standardami Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego (EUSE).
 1. W projektach, w których stosowana jest metoda zatrudnienia wspomaganego rekomenduje się rekrutację osób o szczególnych trudnościach w znalezieniu iutrzymaniu pracy, które bez kompleksowego wsparcia trenera pracy nie mają szans na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, w tym szczególnie:
  1. osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  2. osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
  3. osób z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym;
  4. osób z niepełnosprawnością sprzężoną; charakteryzujących się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego, co dodatkowo wpływa na ich niską konkurencyjność na rynku pracy.
 2. Uwzględnienie w rezultatach projektu osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej może nastąpić, o ile spełnione zostaną następujące warunki:
  1. okres na jaki zostanie zawarta umowa cywilnoprawna (albo łączny okres na jaki zostaną zawarte umowy cywilnoprawne) musi wynosić co najmniej 3 miesiące;
  2. wartość umowy (albo łączna wartość umów) będzie równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ominimalnym wynagrodzeniu za pracę, z tym że w sytuacji gdy umowa cywilnoprawna zostanie zawarta na okres powyżej trzech miesięcy (albo gdy łączny okres na jaki zostaną zawarte umowy cywilnoprawne wynosić będzie powyżej 3miesięcy), wartość umowy (albo łączna wartość umów) musi być odpowiednio wyższa, np. wartość umowy zawartej (albo łączna wartość umów zawartych) na okres czterech miesięcy musi być równa lub wyższa od czterokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  3. miesięczne wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej musi odpowiadać conajmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 3. Uwzględnienie w rezultatach projektu osób podejmujących działalność gospodarczą może nastąpić, o ile działalność ta prowadzona będzie przez beneficjenta ostatecznego przez okres minimum 3miesięcy od daty rozpoczęcia wykonywania tej działalności.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np.stan zdrowia beneficjenta ostatecznego, uwarunkowania lokalnego rynku pracy) Pełnomocnicy Zarządu PFRON mogą podejmować decyzje o uwzględnieniu w rezultatach projektu beneficjentów ostatecznych zatrudnionych na wymiar czasu pracy niższy niż wskazany w ust.2 – zzastrzeżeniem, iż zmniejszenie wymiaru czasu pracy nie może przekraczać 50% wymaganych wartości.

VII. Zasięg terytorialny projektów

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty o charakterze lokalnym, regionalnym, ponadregionalnym lub ogólnopolskim.

VIII. Terminy realizacji projektów, okres kwalifikowalności kosztów

 1. Konkurs dotyczy projektów wieloletnich realizowanych od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku. W przypadku projektów w których stosowana jest metoda zatrudnienia wspomaganego Wnioskodawca może zgłosić w ramach konkursu wyłącznie projekt dwuletni (nie jest możliwe zgłoszenie projektu, którego termin realizacji zawiera się wyłącznie w pierwszym okresie finansowania). Termin realizacji projektów, które nie przewidują stosowania metody zatrudnienia wspomaganego, może zawierać się w pierwszym okresie finansowania albo może obejmować oba okresy finansowania.
 2. Rozpoczęcie realizacji projektu musi nastąpić nie wcześniej niż 1stycznia 2017 roku. Zakończenie realizacji projektu musi nastąpić nie później niż 31 marca 2019 roku. Wyznacza się następujące maksymalne okresy finansowania projektów:
  1. pierwszy okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku – okres ten obejmuje działania związane z:
   1. rekrutacją, przygotowaniem do zatrudnienia i zatrudnieniem beneficjentów ostatecznych projektu,
   2. utrzymaniem w zatrudnieniu beneficjentów ostatecznych, którzy na dzień rekrutacji do projektu pozostawali w zatrudnieniu – dotyczy osób zatrudnionych zwykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, w przypadku których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony;
  2. drugi okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku (tryb pozakonkursowy) – okres ten obejmuje wyłącznie:
   1. utrzymanie w zatrudnieniu beneficjentów ostatecznych projektu, którzy uzyskali zatrudnienie w pierwszym okresie finansowania projektu,
   2. utrzymanie w zatrudnieniu beneficjentów ostatecznych projektu, którzy na dzień rekrutacji do projektu pozostawali w zatrudnieniu – jeżeli proces wspomagania wmiejscu pracy nie został zakończony,
   3. rekrutacją, przygotowaniem do zatrudnienia i zatrudnieniem beneficjentów ostatecznych projektu – wyłącznie w sytuacji rezygnacji dotychczasowych beneficjentów ostatecznych z udziału w projekcie (zastępstwo); rekrutacją mogą zostać objęte jedynie osoby, które w okresie ostatnich 3 miesięcy przed datą rekrutacji do projektu nie pozostawały w zatrudnieniu.
 3. Środki finansowe PFRON, o których mowa w rozdziale V ust.1 ogłoszenia o konkursie, przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji projektów w pierwszym okresie finansowania. Za kwalifikowalne w tym okresie uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2017 roku) do dnia 31 marca 2018 roku.
 4. Wnioskodawca zamieszcza w części B oraz w części C wniosku informacje dotyczące pierwszego okresu finansowania projektu chyba, że w danym punkcie części B lub części C wniosku przewidziana została konieczność podania dodatkowo informacji dotyczących całego okresu realizacji projektu (lub poszczególnych okresów realizacji projektu). Harmonogram realizacji projektu oraz szczegółowy budżet projektu należy sporządzić dla pierwszego okresu finansowania projektu.
 5. W przypadku zawarcia umowy wieloletniej oraz przyznania dofinansowania na pierwszy okres finansowania projektu (maksymalnie od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku), Wnioskodawca składa do PFRON, przed rozpoczęciem drugiego okresu finansowania projektu, zaktualizowany wniosek (złożenie zaktualizowanego wniosku następuje w ramach trybu pozakonkursowego). Zaktualizowany wniosek zawiera m.in.szczegółowy budżet projektu dotyczący drugiego okresu finansowania projektu. Kwota dofinansowania wnioskowana na drugi okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu. Kwota zaplanowana we wniosku konkursowym musi uwzględniać postanowienia ust.2 pkt2 dotyczące zakresu możliwych do podejmowania w drugim okresie finansowania projektu działań oraz wynikającą z tych uwarunkowań liczbę beneficjentów ostatecznych projektu objętych wsparciem w tym okresie.
 6. Zaktualizowany wniosek, o którym mowa w ust.5 należy złożyć w terminie do dnia 15grudnia 2017 roku. Zaktualizowany wniosek podlega weryfikacji pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 7. W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na drugi okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej w ramach konkursu podlega zmianie w formie aneksu.
 8. Warunkiem zawarcia aneksu, o którym mowa w ust.7 jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu.

IX. Zasady przyznawania dofinansowania oraz wysokość wkładu własnego

 1. Wyłączenia w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania wskazane zostały wrozdziale V „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.
 2. Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu. Wkład własny może zostać wniesiony w postaci wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych (tj.niepochodzącego z sektora finansów publicznych) lub wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza) lub wkładu finansowego ze źródeł publicznych (innych niż PFRON) – zzastrzeżeniem, iż wysokość wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza) nie może przekroczyć 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych wramach projektu. Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu własnego określone zostały w rozdziale VII „Zasad wspierania realizacji zadań zzakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.
 3. W sytuacji, gdy Wnioskodawca wnosi do realizacji projektu wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza) – przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 15zł za jedną godzinę pracy. Jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką, jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza może być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, z tym że warunkiem przyjęcia do kalkulacji kwoty wyższej niż kwota wskazana wogłoszeniu o konkursie jest posiadanie przez wolontariusza kwalifikacji co najmniej takich jakie posiada stały personel.

X. Wskaźniki ewaluacji projektów

 1. Konstrukcje wskaźników ewaluacji określone zostały w „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.
 2. Projekty zgłaszane w ramach konkursu muszą zakładać osiągnięcie drugiego wskaźnika rezultatu (liczba beneficjentów ostatecznych, którzy utrzymają zatrudnienie przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty uzyskania zatrudnienia) na poziomie nie mniejszym niż 20% beneficjentów ostatecznych projektu. Wskazany powyżej procentowy wskaźnik badany jest nie później niż przed upływem okresu 6 miesięcy od daty zakończenia pierwszego okresu finansowania projektu. Termin ten może zostać przedłużony wsytuacji przerw w zatrudnieniu beneficjenta ostatecznego projektu – z zastrzeżeniem, iż muszą zostać spełnione warunki wskazane w Rozdziale XI ust.6 „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy” (między innymi przerwa pomiędzy poszczególnymi okresami zatrudnienia nie może być dłuższa niż 30 dni).
 3. Na podstawie odrębnej uchwały Zarządu PFRON Wnioskodawca może otrzymać ze środków PFRON zwrot wniesionego, w ramach realizacji projektu, wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych. Z zastrzeżeniem postanowień ust.4-5 zwrot wniesionego wkładu własnego może nastąpić jeżeli wartość drugiego wskaźnika rezultatu, po upływie 12 miesięcy od daty uzyskania zatrudnienia przez beneficjentów ostatecznych projektu, wynosić będzie co najmniej:
  1. 50% beneficjentów ostatecznych projektu – Wnioskodawca może uzyskać zwrot 100% wniesionego wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych;
  2. 40% beneficjentów ostatecznych projektu – Wnioskodawca może uzyskać zwrot 80% wniesionego wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych;
  3. 30% beneficjentów ostatecznych projektu – Wnioskodawca może uzyskać zwrot 60% wniesionego wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych;
  4. 25% beneficjentów ostatecznych projektu – Wnioskodawca może uzyskać zwrot 50% wniesionego wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych;
  5. 20% beneficjentów ostatecznych projektu – Wnioskodawca może uzyskać zwrot 40% wniesionego wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych.
 4. Spełnienie warunków uprawniających do zwrotu wniesionego, w ramach realizacji projektu, wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych weryfikowane jest przez PFRON nie później niż na ostatni dzień realizacji drugiego okresu finansowania (tj.nadzień 31 marca 2019 roku).
 5. W sytuacji gdy beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby które na dzień rekrutacji do projektu pozostawały w zatrudnieniu (dotyczy osób zatrudnionych z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, w przypadku których proces wspomagania wmiejscu pracy nie został zakończony) Wnioskodawca może wystąpić o zwrot wniesionego, w ramach realizacji projektu, wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych nie wcześniej niż po upływie okresu 6 miesięcy od daty zakończenia pierwszego okresu finansowania projektu. Wskazane w ust.3 wartości procentowe stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem iż utrzymanie zatrudnienia przez ww.beneficjentów ostatecznych podlega weryfikacji od dnia rekrutacji tych beneficjentów do projektu.

XI. Audyt zewnętrzny projektu

 1. W projektach zgłaszanych w konkursie wymagane jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pn.„Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, zamieszczonym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 2. Z uwzględnieniem postanowień zawartych w dokumencie o którym mowa w ust.1:
  1. audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) jest równa bądź przekracza 700.000zł – w przypadku projektów składanych w konkursie brana jest pod uwagę wartość projektu wskazana dla pierwszego okresu realizacji, z tym że jeżeli Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie na realizację projektu, to przy ubieganiu się o dofinansowanie na drugi okres finansowania projektu (w ramach trybu pozakonkursowego) brana będzie pod uwagę suma wartości projektu z pierwszego okresu realizacji oraz zokresu będącego przedmiotem zaktualizowanego wniosku;
  2. z uwzględnieniem postanowień pkt1 – audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wraz z:
   1. wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę wramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   2. wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę, wramach zadań ustawowych lub programów, o których mowa w rozdziale II „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, - jest równa lub przekracza 1.000.000zł.
 3. W związku z postanowieniami ust.2 pkt2, w celu ustalenia obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu zgłaszanego w ramach konkursu nr 1/2016 należy stosować następujące zasady:
  1. sumowanie wartości projektów należy rozpocząć od projektów, które zostały objęte dofinansowaniem ze środków PFRON, a następnie do wyliczeń dodać wartość projektu zgłaszanego w konkursie nr 1/2016 – każdorazowo wyliczeń należy dokonywać począwszy od projektu o najniższej wartości;
  2. w sytuacji gdy Wnioskodawca realizuje projekty objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wcześniej ogłoszonych konkursów (jeżeli terminy realizacji tych projektów pokrywają się z terminami projektu zgłaszanego wkonkursie nr 1/2016) – wyliczenia należy rozpocząć od konkursu ogłoszonego najwcześniej, a w ramach danego konkursu od projektu o najniższej wartości;
  3. w przypadku zawartej z PFRON umowy wieloletniej, której termin realizacji pokrywa się z terminem realizacji projektu zgłaszanego w konkursie nr 1/2016 należy zsumować:
   1. wartości projektu (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) zposzczególnych okresów realizacji, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie oraz
   2. planowaną wartość projektu (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wokresie którego termin realizacji pokrywa się z terminem realizacji projektu zgłaszanego w konkursie nr 1/2016 (jeżeli Wnioskodawca planuje złożenie zaktualizowanego wniosku na kolejny okres realizacji projektu wieloletniego).
  4. Pod pojęciem „projekty realizowane równocześnie” należy rozumieć sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1dnia kalendarzowego.
  5. Za kwalifikowalny uznaje się koszt audytu nie przekraczający 2% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu, nie więcej jednak niż 6.000zł.

XII. Limity kosztów kwalifikowalnych

 1. Suma kosztów ujętych w kategorii:
  1. koszty osobowe personelu administracyjnego – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu;
  2. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu – nie może przekroczyć:
   1. 9% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) nieprzekraczającej 500.000zł,
   2. 8% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 500.000zł do 1.000.000zł włącznie,
   3. 7% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 1.000.000zł do 2.000.000zł włącznie,
   4. 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 2.000.000zł do 5.000.000zł włącznie,
   5. 4% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) przekraczającej 5.000.000zł;
  3. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; koszty najmu (dzierżawy, leasingu) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 2. Wyznaczone w ust.1 limity kosztów kwalifikowalnych obowiązują zarówno wpierwszym jak i w drugim okresie finansowania projektu.
 3. Na etapie oceny merytorycznej budżet projektu weryfikowany jest m.in. w celu wyeliminowania kosztów, które nie spełniają warunku racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

XIII. Termin, tryb, kryteria i preferencje stosowane przy wyborze wniosków

 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań oceniane są w PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym. Ocena formalna przeprowadzana jest w terminie 20 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.
 2. Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zamieszczana jest na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków.
 3. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej, która przeprowadzana jest w terminie 30 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny formalnej na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 4. Kryteria oceny formalnej oraz merytorycznej określone zostały w „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.
 5. System punktacji w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej oraz przesłanki oceny pozytywnej określone zostały w „Karcie oceny merytorycznej”, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie.
 6. W ramach konkursu stosowane są preferencje dla wniosków, w których wartość pierwszego wskaźnika rezultatu (tj.liczba beneficjentów ostatecznych projektu, którzy zostaną zatrudnieni w wyniku realizacji projektu) określona zostanie na poziomie conajmniej 25% beneficjentów ostatecznych projektu. Preferencje stosowane są wgnastępujących zasad:
  1. jeżeli wartość pierwszego wskaźnika rezultatu określona zostanie na poziomie od25% do 35% beneficjentów ostatecznych projektu – Wnioskodawca otrzyma dodatkowo 5 punktów;
  2. jeżeli wartość pierwszego wskaźnika rezultatu określona zostanie na poziomie powyżej 35% beneficjentów ostatecznych projektu – Wnioskodawca otrzyma dodatkowo 10 punktów;
  3. do wartości pierwszego wskaźnika rezultatu wliczane są również osoby, które na dzień rekrutacji do projektu pozostają w zatrudnieniu (dotyczy osób zatrudnionych zwykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, w przypadku których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony);
  4. dodatkowa punktacja przyznawana jest przez komisję konkursową do punktacji wynikającej z oceny merytorycznej wniosku.

XIV. Zasady przekazywania dofinansowania

 1. Przekazanie przez PFRON środków finansowych nastąpi według następujących zasad:
  1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego dofinansowania, z tym że w sytuacji przekazywania środków finansowych w 2016 roku wysokość pierwszej transzy może zostać zwiększona do 60% przyznanego dofinansowania;
  2. druga transza zaliczkowo po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON;
  3. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazania środków finansowych w całości po podpisaniu umowy.
 2. Warunkiem przekazania drugiej transzy dofinansowania, przyznanego Zleceniobiorcy na drugi okres realizacji projektu, jest zaakceptowanie przez PFRON ostatecznego rozliczenia dofinansowania udzielonego Zleceniobiorcy w pierwszym okresie realizacji projektu.

XV. Wartości procentowe i kwotowe do jakich Wnioskodawca może dokonywać przesunięć środków finansowych w budżecie projektu

 1. Jeżeli w trakcie realizacji projektu Zleceniobiorca wygeneruje oszczędności może dokonać (bez konieczności uzyskania akceptacji PFRON i aneksowania umowy) przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję kosztu ujętą w tej samej lub innej kategorii kosztów, pod warunkiem, iż nie nastąpi zwiększenie tej pozycji kosztu owięcej niż 10% jej dotychczasowej wartości. Zmiany te nie mogą:
  1. skutkować zwiększeniem żadnej z pozycji kosztów ujętych w następujących kategoriach kosztów: „koszty osobowe personelu administracyjnego”, „koszty osobowe personelu merytorycznego”;
  2. przekraczać procentowych wartości kategorii kosztów wskazanych w rozdzialeXII ogłoszenia o konkursie.
 2. Propozycje przesunięć kwot pomiędzy kosztami bieżącymi a kosztami inwestycyjnymi, wymagają zgody PFRON niezależnie od wartości tych przesunięć.
 3. Ewentualne zwiększenie danej pozycji kosztu ujętej w jednej z następujących kategorii kosztów: „koszty osobowe personelu administracyjnego”, „koszty osobowe personelu merytorycznego” – może być dokonane jedynie po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy (w formie aneksu).

XVI. Zrealizowane przez PFRON w 2016r. i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

 1. W 2016 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 202.824.102,00zł.
 2. W 2015 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 178.072.144,86zł.