informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach konkursu pn. „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach konkursu pn. „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 3/2017) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ogłoszonego przez PFRON w dniu 27 czerwca 2017 r.

Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach konkursu pn. „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”.

Przedstawicielem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może być osoba, która współpracuje lub w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowała (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją pozarządową lub podmiotem biorącym udział w konkursie.

Członkowie komisji konkursowej będą oceniać wnioski dotyczące zadań określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945), złożone do PFRON w ramach konkursu pn. „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”.

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki:

  1. uzyskanie rekomendacji organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 2 albo podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej,
  2. posiadanie dobrej znajomości problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  3. posiadanie minimum dwuletniego stażu działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  4. posiadanie obywatelstwa RP i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. przyjęcie warunków udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Osobom reprezentującym organizacje pozarządowe w komisji konkursowej przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na „Formularzu zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursu pn. „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

„Formularz” należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub przesłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II nr 13
00-828 Warszawa

w terminie do dnia 18 lipca 2017 r.

z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej – Zadania zlecane, konkurs „Profesjonalni w działaniu”.

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową należy również przesłać skan zgłoszenia drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl najpóźniej w terminie do dnia 18 lipca 2017 r.  Zgłoszenia, w przypadku których warunek ten nie zostanie zachowany, nie będą podlegały rozpatrzeniu.  

W przypadku zgłoszeń składanych osobiście do PFRON za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu do Biura PFRON. W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego, z uwzględnieniem obowiązku przekazania skanu na podany powyżej adres e-mail najpóźniej do dnia 18 lipca 2017 r.

Z treścią ogłoszenia konkursu pn. „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych” oraz z „Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” a także z „Regulaminem komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursów  ogłaszanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych" można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl, w zakładce „zadania zlecane – konkursy dla organizacji pozarządowych”.

Wszelkie zapytania związane z naborem kandydatów proszę kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl

Wzór „Formularza zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursu ogłoszonego przez PFRON”

Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON

Regulamin komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Załącznik nr 9 do Zasad wspierania realizacji