informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Ogłoszenie z dnia 27 czerwca 2017 r. konkursu pn. „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”

(konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 3/2017) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945), zwanym dalej „rozporządzeniem MPiPS”.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

Konkurs realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I.  Cel konkursu

Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych.

II.  Kierunek pomocy, typy projektów i rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

 1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”.
 2. Zgłaszane w ramach konkursu projekty mogą dotyczyć następujących typów projektów:
  1. „organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  2. „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia”.
 3. W przypadku typu projektu „organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych” projekt może dotyczyć wyłącznie zadania pn. „organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji” (§ 1 pkt 3 rozporządzenia MPiPS).
 4. W przypadku typu projektu „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia” projekt może dotyczyć wyłącznie zadania pn. „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia” (§ 1 pkt 7 rozporządzenia MPiPS).
 5. W ramach konkursu wykluczona została możliwość zgłaszania projektów dotyczących realizacji zadania pn. „organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników” (§ 1 pkt 8 rozporządzenia MPiPS).

III.  Podmioty uprawnione do składania wniosków

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;

 – zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.

 1. Warunkiem składania wniosków o zlecenie realizacji zadań przez podmioty, o których mowa w ust. 1 jest:
  1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-5.
 2. W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.
 3. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku wspólnego przez organizację pozarządową, która nie spełnia warunku wskazanego w ust. 2 pkt 2, o ile co najmniej jeden z Wnioskodawców wskazanych we wniosku wspólnym spełnia ten warunek.
 4. W związku z postanowieniami ust. 4:
  1. jako Wnioskodawca-Lider może być wskazany we wniosku wspólnym wyłącznie podmiot prowadzący działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu);
  2. łączna wysokość kosztów projektu przyporządkowana w budżecie projektu Wnioskodawcy, który prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 2 lata (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) nie może przekraczać 50% łącznej wysokości kosztów projektu; w sytuacji gdy wniosek wspólny składany jest przez kilku Wnioskodawców niespełniających warunku określonego w ust. 2 pkt 2 – wskazany powyżej maksymalny limit odnosi się do łącznych kosztów projektu przyporządkowanych w budżecie projektu tym Wnioskodawcom.

IV. Termin i zasady składania wniosków

 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 28 czerwca 2017 roku do dnia 28 lipca 2017 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, o którym mowa w ust. 5, musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 28 lipca 2017 roku do godziny 1200. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.
 2. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu jeden wniosek. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje wyczerpanie limitu jednego wniosku dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.
 3. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 4. Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków.
 5. Wniosek uważa się za złożony do PFRON z chwilą zatwierdzenia poprzez Generator Wniosków (za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku). Po zatwierdzeniu wniosku jakiekolwiek zmiany we wniosku nie będą mogły być już wprowadzane.
 6. Ocena formalna i merytoryczna wniosku przeprowadzana jest przez PFRON na podstawie elektronicznej wersji wniosku – na etapie składania wniosku w ramach konkursu Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku. Papierowa wersja wniosku wraz z wymaganymi załącznikami stanowi załącznik do umowy o zlecenie realizacji zadań. Na etapie zawierania umowy wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców) i zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej wniosku, która weryfikowana jest na podstawie sumy kontrolnej. Niespełnienie przez Wnioskodawcę ww. warunków będzie skutkowało wycofaniem wniosku z dofinansowania.

V.  Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w konkursie

 1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 1.500.000 zł. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2017 r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego, określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Zarząd PFRON może podjąć decyzję o utworzeniu, w ramach kwoty o której mowa w ust. 1, rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą od wyników oceny wniosków określając jednocześnie sposób rozdysponowania tej rezerwy.
 3. W sytuacji gdy, suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną komisji konkursowej będzie wyższa od kwoty określonej w ust. 1, Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zwiększeniu wysokości środków finansowych PFRON na realizację konkursu.

VI. Warunki projektów zgłaszanych w konkursie

 1. W przypadku typu projektu „organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych” uczestnikami projektu mogą być członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych. Jako uczestników projektu nie można wykazywać osób zatrudnionych w projekcie, tj. personelu administracyjnego lub merytorycznego projektu, w tym wolontariuszy, których wartość pracy stanowi wkład własny Wnioskodawcy w projekcie.
 2. W przypadku typu projektu „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia” beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby którym przekazane zostaną przeszkolone w ramach projektu psy asystujące. Beneficjentami ostatecznymi mogą być osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne.
 3. Podczas realizacji projektu Wnioskodawca musi:
  1. informować o współfinansowaniu projektu ze środków PFRON – informacja na ten temat musi być zamieszczona we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego projektu;
  2. eksponować logo PFRON, w tym umieszczać logo na zaproszeniach i innych materiałach służących realizacji projektu.
 4. Wnioskowana na realizację projektu kwota dofinansowana ze środków PFRON nie może przekraczać kwoty 300.000 zł. W przypadku projektów wieloletnich ww. warunek odnosi się do każdego z okresów realizacji projektu.

VII. Zasięg terytorialny projektów

 1. Zgłaszane w ramach konkursu projekty muszą mieć charakter ponadregionalny albo ogólnopolski. W projektach musi zostać zapewniony udział:
  1. uczestników projektu z co najmniej 4 województw – w przypadku typu projektu „organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  2. beneficjentów ostatecznych projektu z co najmniej 2 województw – w przypadku typu projektu „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia”.
 2. Wnioskodawca musi zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom projektu lub beneficjentom ostatecznym projektu z poszczególnych województw (np. działania rekrutacyjne muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie).

VIII. Terminy realizacji projektów, okres kwalifikowalności kosztów

 1. W przypadku typu projektu „organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych”:
  1. konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
  2. za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2017 roku) do daty zakończenia realizacji projektu (z tym że nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku).
 2. W przypadku typu projektu „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia”:
  1. konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku;
  2. za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2017 roku) do daty zakończenia realizacji projektu (z tym że nie później niż do dnia 31 marca 2018 roku);
  3. w ramach konkursu mogą zostać zgłoszone również projekty wieloletnie – na warunkach określonych w ust. 3-8.
 3. Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy wieloletniej wyłącznie w przypadku typu projektu „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia”.
 4. Rozpoczęcie realizacji projektu wieloletniego musi nastąpić nie wcześniej niż 1 kwietnia 2017 roku. Zakończenie realizacji projektu wieloletniego musi nastąpić nie później niż 31 marca 2019 roku. Wyznacza się następujące maksymalne okresy finansowania projektów wieloletnich:
  1. pierwszy okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku;
  2. drugi okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku (tryb pozakonkursowy).
 5. W przypadku projektów wieloletnich:
  1. środki finansowe PFRON, o których mowa w rozdziale V ust. 1 ogłoszenia o konkursie, przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji projektów w pierwszym okresie finansowania; za kwalifikowalne w tym okresie uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2017 roku) do dnia 31 marca 2018 roku;
  2. Wnioskodawca zamieszcza w części B oraz w części C wniosku informacje dotyczące pierwszego okresu finansowania projektu chyba, że w danym punkcie części B lub części C wniosku przewidziana została konieczność podania dodatkowo informacji dotyczących całego okresu realizacji projektu (lub poszczególnych okresów realizacji projektu); harmonogram realizacji projektu oraz szczegółowy budżet projektu należy sporządzić dla pierwszego okresu finansowania projektu.
 6. W przypadku zawarcia umowy wieloletniej oraz przyznania dofinansowania na pierwszy okres finansowania projektu (maksymalnie od dnia 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku), Wnioskodawca składa do PFRON, przed rozpoczęciem drugiego okresu finansowania projektu, zaktualizowany wniosek (złożenie zaktualizowanego wniosku następuje w ramach trybu pozakonkursowego). Zaktualizowany wniosek zawiera m.in. szczegółowy budżet projektu dotyczący drugiego okresu finansowania projektu. Kwota dofinansowania wnioskowana na drugi okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu – z zastrzeżeniem postanowień rozdziału VI ust. 4 ogłoszenia o konkursie.
 7. Zaktualizowany wniosek, o którym mowa w ust. 6 należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku. Zaktualizowany wniosek podlega weryfikacji pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 8. W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na drugi okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej w ramach konkursu podlega zmianie w formie aneksu. Warunkiem zawarcia aneksu jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu.

IX.  Zasady przyznawania dofinansowania oraz wysokość wkładu własnego

 1. Wyłączenia w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania wskazane zostały w rozdziale V „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.
 2. Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu. Wymagane minimum wkładu własnego może być wniesione w postaci:
  1. wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych (tj. niepochodzącego z sektora finansów publicznych), lub
  2. wkładu finansowego ze źródeł publicznych (innych niż PFRON), lub
  3. wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza),

z zastrzeżeniem ust. 3.

 1. Wysokość wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza) nie może przekroczyć 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.
 2. W sytuacji, gdy Wnioskodawca wnosi do realizacji projektu wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza) – przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 15 zł za jedną godzinę pracy. Jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką, jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza może być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, z tym że warunkiem przyjęcia do kalkulacji kwoty wyższej niż kwota wskazana w ogłoszeniu o konkursie jest posiadanie przez wolontariusza kwalifikacji co najmniej takich jakie posiada stały personel.
 3. Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu własnego określone zostały w rozdziale VII „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

X.  Wskaźniki ewaluacji projektów

 1. W „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, określone zostały następujące konstrukcje wskaźników ewaluacji:
  1. w przypadku typu projektu „organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych”:
   1. wskaźnik nakładu – iloraz kwoty dofinansowania oraz liczby udzielonych godzin szkolenia (kursu lub warsztatu);
   2. wskaźnik produktu – średnia liczba udzielonych godzin szkolenia przypadająca na jednego uczestnika projektu;
   3. wskaźnik rezultatu – liczba uczestników projektu, którzy ukończyli założony w projekcie program szkolenia (kursu lub warsztatu).
  2. w przypadku typu projektu „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia”:
   1. pierwszy wskaźnik nakładu – iloraz kwoty dofinansowania oraz liczby udzielonych godzin szkolenia;
   2. drugi wskaźnik nakładu – iloraz kwoty dofinansowania oraz liczby przeszkolonych w ramach projektu psów, które pełnią rolę psa asystującego;
   3. wskaźnik produktu – średnia liczba udzielonych godzin szkolenia przypadająca na jednego psa asystującego;
   4. wskaźnik rezultatu – liczba przeszkolonych w ramach projektu psów, które pełnią rolę psa asystującego.
 2. W przypadku projektów wieloletnich Wnioskodawca przedstawia we wniosku konkursowym wartości wskaźników ewaluacji dla pierwszego okresu realizacji projektu. Wartości wskaźników planowane w kolejnym okresie realizacji projektu wieloletniego Wnioskodawca przedstawia w zaktualizowanym wniosku składanym w ramach trybu pozakonkursowego.

XI. Audyt zewnętrzny projektu

 1. W projektach zgłaszanych w konkursie wymagane jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pn. „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.
 2. Z uwzględnieniem postanowień zawartych w dokumencie, o którym mowa w ust. 1:
  1. audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) jest równa bądź przekracza 700.000 zł;
  2. z uwzględnieniem postanowień pkt 1 – audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wraz z:
   1. wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji,
   2. wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę, w ramach zadań ustawowych lub programów, o których mowa w rozdziale II „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”,

- jest równa lub przekracza 1.000.000 zł.

 1. W związku z postanowieniami ust. 2 pkt 2, w celu ustalenia obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu zgłaszanego w ramach konkursu nr 3/2017 należy stosować następujące zasady:
  1. sumowanie wartości projektów należy rozpocząć od projektów, które zostały objęte dofinansowaniem ze środków PFRON, a następnie do wyliczeń dodać wartość projektu zgłaszanego w konkursie nr 3/2017 – każdorazowo wyliczeń należy dokonywać począwszy od projektu o najniższej wartości;
  2. w sytuacji gdy Wnioskodawca realizuje projekty objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wcześniej ogłoszonych konkursów (jeżeli terminy realizacji tych projektów pokrywają się z terminem projektu zgłaszanego w konkursie nr 3/2017) – wyliczenia należy rozpocząć od konkursu ogłoszonego najwcześniej, a w ramach danego konkursu od projektu o najniższej wartości;
  3. w przypadku zawartej z PFRON umowy wieloletniej, której termin realizacji pokrywa się z terminem realizacji projektu zgłaszanego w konkursie nr 3/2017 należy zsumować:
   1. wartości projektu (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) z poszczególnych okresów realizacji, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie oraz
   2. planowaną wartość projektu (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) w okresie którego termin realizacji pokrywa się z terminem realizacji projektu zgłaszanego w konkursie nr 3/2017 (jeżeli Wnioskodawca złożył zaktualizowany wniosek na kolejny okres realizacji projektu wieloletniego).
 2. Pod pojęciem „projekty realizowane równocześnie” należy rozumieć sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego.
 3. Za kwalifikowalny uznaje się koszt audytu nie przekraczający 2% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

XII.  Limity kosztów kwalifikowalnych

 1. Suma kosztów ujętych w kategorii:
  1. koszty osobowe personelu administracyjnego – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu;
  2. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu – nie może przekroczyć 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu;
  3. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; koszty najmu (dzierżawy, leasingu) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń – nie może przekroczyć 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 2. Na etapie oceny merytorycznej budżet projektu weryfikowany jest m.in. w celu wyeliminowania kosztów, które nie spełniają warunku racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.
 3. W przypadku projektów wieloletnich wyznaczone w ust. 1 limity kosztów kwalifikowalnych obowiązują zarówno w pierwszym jak i w drugim okresie finansowania projektu.
 4. Na etapie oceny merytorycznej budżet projektu weryfikowany jest m.in. w celu wyeliminowania kosztów, które nie spełniają warunku racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

XIII.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków

 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań oceniane są w PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym. Ocena formalna przeprowadzana jest w terminie 20 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.
 2. Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zamieszczana jest na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków.
 3. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej, która przeprowadzana jest przez komisję konkursową w terminie 30 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny formalnej na stronie internetowej PFRON.
 4. Kryteria oceny formalnej oraz merytorycznej określone zostały w „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”, stanowiącym załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.
 5. System punktacji w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej oraz przesłanki oceny pozytywnej określone zostały w „Karcie oceny merytorycznej”, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie.

XIV. Zasady przekazywania dofinansowania

 1. Przekazanie przez PFRON środków finansowych nastąpi według następujących zasad:
  1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego dofinansowania;
  2. druga transza zaliczkowo po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON;
  3. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazania środków finansowych w całości po podpisaniu umowy.
 2. W przypadku umów wieloletnich warunkiem przekazania drugiej transzy dofinansowania, przyznanego Zleceniobiorcy na drugi okres realizacji projektu, jest zaakceptowanie przez PFRON ostatecznego rozliczenia dofinansowania udzielonego Zleceniobiorcy w pierwszym okresie realizacji projektu.

XV. Wartości procentowe i kwotowe do jakich Wnioskodawca może dokonywać przesunięć środków finansowych w budżecie projektu

 1. Jeżeli w trakcie realizacji projektu Zleceniobiorca wygeneruje oszczędności może dokonać (bez konieczności uzyskania akceptacji PFRON i aneksowania umowy) przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję kosztu ujętą w tej samej lub innej kategorii kosztów, pod warunkiem, iż nie nastąpi zwiększenie tej pozycji kosztu o więcej niż 10% jej dotychczasowej wartości. Zmiany te nie mogą:
  1. skutkować zwiększeniem żadnej z pozycji kosztów ujętych w następujących kategoriach kosztów: „koszty osobowe personelu administracyjnego”, „koszty osobowe personelu merytorycznego”;
  2. przekraczać procentowych wartości kategorii kosztów wskazanych w rozdziale XII ogłoszenia o konkursie.
 2. Propozycje przesunięć kwot pomiędzy kosztami bieżącymi a kosztami inwestycyjnymi, wymagają zgody PFRON niezależnie od wartości tych przesunięć.
 3. Ewentualne zwiększenie danej pozycji kosztu ujętej w jednej z następujących kategorii kosztów: „koszty osobowe personelu administracyjnego”, „koszty osobowe personelu merytorycznego” – może być dokonane jedynie po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy (w formie aneksu).

XVI. Zrealizowane przez PFRON w 2017 r. i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

 1. W 2017 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 211.192.800,73 zł.
 2. W 2016 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 206.692.392,90 zł.