informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Ogłoszenie o naborze ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w konkursie pn. „Działamy razem” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2022).

Do obowiązków eksperta będzie należeć, między innymi:

 • ocena merytoryczna wniosków, w tym zawartości merytorycznej projektu oraz racjonalności kosztów w budżecie,
 • wydawanie opinii,
 • obecność oraz czynny udział w pracach komisji konkursowej, które mogą odbywać się w formie zdalnej.

Wnioski oceniane będą przy użyciu formularza elektronicznego w Module Oceny aplikacji Generator Wniosków.

Kandydaci na ekspertów zobowiązani są do zapoznania się z treścią „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” oraz z ogłoszeniem o konkursie pn. „Działamy razem”. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku stanowi załącznik do ogłoszenia konkursu.

Zasady naboru ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań

I. Rodzaje projektów będących przedmiotem oceny

Eksperci oceniają wnioski dotyczące:

 • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”,
 • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”,
 • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Wskazane powyżej kierunki pomocy obejmują realizację następujących zadań z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

 1. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
  1. doradztwo zawodowe,
  2. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
  3. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
 3. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
  1. dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
  2. kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania;
 4. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
 5. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

II. Terminy i warunki przeprowadzenia oceny

Przewidywany termin rozpoczęcia oceny merytorycznej wniosków: grudzień 2022 r.

Przewidywany termin zakończenia oceny merytorycznej: maj 2023 r.

Termin zakończenia oceny merytorycznej wynika z możliwości ponownej oceny merytorycznej wniosków w sytuacji złożenia przez Wnioskodawców odwołań od oceny merytorycznej wniosków.

Ocena wniosków będzie odbywać się za wynagrodzeniem. Stawka za ocenę jednego wniosku będzie wynosić 200 zł brutto.

 1. Wnioski będą przesyłane do oceny drogą elektroniczną i oceniane przy użyciu formularza elektronicznego w Module Oceny w aplikacji Generator Wniosków. Dlatego w zgłoszeniu należy podać również aktualny adres e-mail.
 2. Termin na przeprowadzenie oceny merytorycznej będzie określony w umowie zawartej z Funduszem (nie krótszy niż 12 dni od daty przekazania przez PFRON wniosku do oceny).
 3. Do obowiązków ekspertów należeć będzie w szczególności obecność oraz czynny udział w pracach komisji konkursowej. Udział w posiedzeniach odbywać się będzie w dni robocze, w godzinach 9:00 -16:00. Eksperci będą informowani o terminie posiedzenia z jednodniowym wyprzedzeniem. Każdy z oceniających wniosek będzie przedstawiać swoją ocenę wraz z uzasadnieniem przyznanej punktacji oraz propozycję kwoty projektu. Następnie przeprowadzana będzie dyskusja oraz głosowanie. Posiedzenia komisji mogą odbywać się również w formie zdalnej, przy zastosowaniu urządzeń umożliwiających prowadzenie telekonferencji.
 4. Dokumenty wytworzone w trakcie udziału w pracach komisji muszą zostać podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z tym że kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP).

III. Kryteria wyboru ekspertów

Kandydaci na ekspertów muszą spełniać następujące kryteria:

 1. posiadać wyższe wykształcenie;
 2. posiadać obywatelstwo RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 3. posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 4. posiadać doświadczenie w ocenie merytorycznej ofert w ramach konkursów przeprowadzanych dla organizacji pozarządowych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub posiadać doświadczenie w ocenie ofert w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub mieć co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki związanej z przynajmniej jednym z zadań wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym;
 5. posiadać wiedzę dotyczącą co najmniej jednej z trzech kategorii:
  1. rynku pracy dla osób niepełnosprawnych pozwalającą na ocenę ekspercką projektów w ramach kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, w szczególności dotyczących wejścia osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego/ bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego;
  2. rynku wydawniczego w obszarze problemów osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia, pozwalającą na ocenę ekspercką projektów w ramach kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
  3. organizowaniu kampanii informacyjnych i imprez masowych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia pozwalającą na ocenę ekspercką projektów w ramach kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”, w szczególności dotyczących: kampanii prowadzonych w mediach: telewizja, radio, prasa, Internet, w formie spotkań informacyjnych, w formie imprez masowych oraz produkcji i emisji programów telewizyjnych lub produkcji i emisji audycji radiowych.

Kandydaci na ekspertów muszą zadeklarować i uzasadnić gwarancję rzetelności, bezstronności i poufności w trakcie całego procesu oceny wniosków oraz swoją dyspozycyjność.

IV. Wyłączenia z udziału w naborze

Z udziału w naborze ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu pn. „Działamy razem” wyłączone są osoby, które współpracują (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją pozarządową biorącą udział w konkursie.

Osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowały (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją pozarządową biorącą udział w konkursie pn. „Działamy razem” (a na dzień ogłoszenia konkursu zakończyły tę współpracę), będą wyłączone z oceny merytorycznej wniosków złożonych przez tę organizację.

Pod pojęciem „organizacji pozarządowej” należy rozumieć:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami.

Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej wniosku ekspert podpisuje deklarację bezstronności i poufności, zawartą w karcie oceny merytorycznej.

V. Wymagane dokumenty

Chcąc zostać ekspertem złóż następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 2. skan dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie.

VI. Zasady i termin składania zgłoszeń

Pisemne zgłoszenia kandydatów (tj. wypełniony kwestionariusz osobowy i skan dyplomu) należy składać drogą elektroniczną na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl, z zastrzeżeniem, iż muszą zostać podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z tym że kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP).

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do dnia 17 listopada 2022 r.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Osoby wybrane na ekspertów poinformujemy niezwłocznie o wynikach naboru.

VII. Dokumenty konkursowe

Z treścią ogłoszenia konkursu pn. „Działamy razem” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2022) oraz z „Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl, w zakładce: „Organizacje pozarządowe; Zadania zlecane – Aktualnie realizowane konkursy; „Działamy razem” (konkurs 1/2022); Dokumentacja konkursowa”.

Wszelkie zapytania związane z naborem ekspertów prosimy kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

Data publikacji: 2022-11-03
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi