informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Ogłoszenie o naborze kandydatów NGO do komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach konkursu 1/2022 „Działamy razem”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach konkursu pn. „Działamy razem” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2022).

I. Podmioty uprawione do zgłaszania kandydatów

Pod pojęciem „organizacji pozarządowej” należy rozumieć:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami.

II. Warunki zgłoszenia kandydatów

 1. Każda z organizacji pozarządowych może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.
 2. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, które złożyły wniosek w ramach konkursu pn. „Działamy razem”.
 3. Przedstawicielem do komisji konkursowej organizacji pozarządowej nie może być osoba, która współpracuje lub w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowała (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją pozarządową biorącą udział w konkursie.

III. Przedmiot oceny

Członkowie komisji konkursowej będą oceniać wnioski dotyczące zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, złożone do PFRON w ramach konkursu pn. „Działamy razem”.

IV. Kryteria wyboru kandydatów

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki:

 1. uzyskanie rekomendacji organizacji pozarządowej do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
 2. posiadanie dobrej znajomości problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 3. posiadanie minimum dwuletniego stażu działalności w organizacjach pozarządowych ;
 4. posiadanie obywatelstwa RP i korzystanie z pełni praw publicznych.

V. Wymagane dokumenty oraz termin ich przekazania

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na „Formularzu zgłoszenia kandydata NGO do udziału w pracach komisji konkursowej”, którego wzór stanowi załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.

Formularz należy złożyć w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.

 1. W przypadku Formularza składanego w wersji papierowej, dokumenty należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub przesłać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej – Zadania zlecane, konkurs „Działamy razem”.
 2. W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową należy również przesłać skan zgłoszenia drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl, najpóźniej w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. Zgłoszenia, w przypadku których warunek ten nie zostanie zachowany, nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 3. Dopuszcza się możliwość przekazania zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl (bez konieczności przekazywania wersji papierowej), pod warunkiem, iż wszystkie wymagane na dokumentach podpisy zostaną złożone przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z tym że kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP).

Uwaga! W przypadku zgłoszeń składanych osobiście do PFRON za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu do Biura PFRON.

Uwaga! W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego, z uwzględnieniem obowiązku przekazania skanu na podany powyżej adres e-mail najpóźniej do dnia 10 listopada 2022 r.

VI. Zasady pracy komisji konkursowej

Przewidywany termin rozpoczęcia oceny merytorycznej wniosków: grudzień 2022 r.

Przewidywany termin zakończenia oceny: maj 2023 r.

Do obowiązków członków komisji konkursowej należeć będzie w szczególności obecność oraz czynny udział w pracach komisji. Udział w posiedzeniach komisji odbywać się będzie w dni robocze, w godzinach 9:00-16:00.

Prace komisji konkursowej mogą odbywać się w formie zdalnej, przy zastosowaniu urządzeń umożliwiających prowadzenie telekonferencji. W związku z powyższym, o ile to możliwe, preferowane będzie składanie podpisów na poszczególnych dokumentach (w tym kartach oceny merytorycznej oraz listach do głosowania) za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z tym że kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP).

Praca w komisji konkursowej ma charakter nieodpłatny i jej członkowie nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

VII. Dokumenty konkursowe

Z treścią ogłoszenia konkursu pn. „Działamy razem” oraz z „Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: http://pfron.org.pl/, w zakładce „Organizacje pozarządowe; Zadania zlecane – aktualnie realizowane konkursy; „Działamy razem” (konkurs nr 1/2022)”, „Dokumentacja konkursowa”.

Wszelkie zapytania związane z naborem kandydatów prosimy kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl

Data publikacji: 2022-11-03
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi