informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Kierunek AKTYWNOŚĆ” – zakończenie oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych w kierunku pomocy 2

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, złożonych w ramach konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu w kierunku pomocy 2 ustalonych zostało sześć odrębnych list rankingowych.

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 1) - projekty dotyczące zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie merytorycznie, (załącznik nr 1)

Lista wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie. (załącznik nr 2)

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 2) - projekty dotyczące zadania pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie merytorycznie, (załącznik nr 3)

Lista wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie. (załącznik nr 4)

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 3) – projekty, w których zgłoszone zostały działania dotyczące rehabilitacji domowej dzieci niepełnosprawnych oraz edukacji rodziców (opiekunów prawnych) w miejscu ich zamieszkania poprzez przygotowanie do samodzielnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie merytorycznie, (załącznik nr 5)

Lista wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie. (załącznik nr 6)

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 4) – projekty, w których zgłoszone zostały działania dotyczące poradnictwa indywidualnego i grupowego oraz grup środowiskowego wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie merytorycznie, (załącznik nr 7)

Lista wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie. (załącznik nr 8)

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 5) – projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie merytorycznie, (załącznik nr 9)

Lista wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie. (załącznik nr 10)

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 6) – projekty dotyczące pozostałych zadań/działań, niewymienionych na listach 1-5.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie merytorycznie, (załącznik nr 11)

Lista wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie. (załącznik nr 12)

W Generatorze Wniosków zamieszczone zostaną „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Wnioskodawcom zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

Opublikowane listy rankingowe wniosków pozytywnie ocenionych zawierają liczbę punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej. Decyzja Zarządu PFRON dotycząca wniosków, które uzyskają dofinansowanie zostanie podana w odrębnym komunikacie, niezwłocznie po jej podjęciu.

Odwołania od wyników oceny merytorycznej wniosków.

Zgodnie z zapisami, o których mowa w rozdziale VIII „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od:

  • negatywnej oceny merytorycznej wniosku,
  • pozytywnej oceny merytorycznej wniosku w sytuacji zidentyfikowania błędów w ocenie projektu, popełnionych przez komisję konkursową (przykładowo: nieprawidłowo wyliczona przez komisję kwota dofinansowania, odjęcie punktów za nieistniejące w treści wniosku braki, omyłki rachunkowe podczas analizy tabeli budżetowej).

Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny merytorycznej na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) tj. w terminie do 10 grudnia 2019 r.

1)      W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku.

2)      Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.

3)      Warunkiem skierowania przez Zarząd PFRON wniosku do ponownej oceny merytorycznej jest przedstawienie przez Wnioskodawcę (Wnioskodawcę-Lidera) argumentów odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem.

4)      Przy podejmowaniu decyzji w sprawie skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej, brane jest pod uwagę czy Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) przedstawił w odwołaniu informacje mogące mieć wpływ na zmianę przyznanej oceny.

5)      Odwołanie do Zarządu PFRON można złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II Nr 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: Zadania zlecane - „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

6)      W przypadku odwołań składanych osobiście do PFRON za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON. W przypadku odwołań składanych drogą pocztową za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego.

7)      Skan odwołania przesłać drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl w terminie do 10 grudnia 2019 r.

Data publikacji: 2019-12-03
Departament ds. Programów
Autor: Ludmiła Wolska