informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Fundusz udziela wsparcia w refundacji składek KRUS niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników.

Najczęściej zadawane pytania przez osoby ubiegające się o refundację składek KRUS (FAQ)

Jeżeli jesteś rolnikiem prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i płacisz zwiększoną składkę KRUS możesz ubiegać się o refundację składek KRUS w takiej wysokości, w jakiej zostały przez Ciebie opłacone. W tej sytuacji musisz posiadać i przesłać do PFRON aktualną decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustalającą podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Dokument ten powinien zawierać informację o opłaceniu podwójnej składki emerytalno- rentowej.

Pamiętaj, że Fundusz refunduje składki:

 • wypadkowe
 • chorobowe
 • macierzyńskie
 • emerytalno-rentowe

pod warunkiem, że opłacasz te składki w całości terminowo lub z uchybieniem terminu nie przekraczającym 14 dni.

Z refundacji wyłączone są natomiast:

 • składka zdrowotna
 • składki finansowane ze środków publicznych

Ważne

Fundusz refunduje składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników, pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 40 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, przekraczającym 14 dni.

 

Po raz pierwszy, dokonując rejestracji, złóż osobiście lub pocztą (na adres Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa):

 1. wniosek Wn-U-A (pdf 316 KB) zawierający Twoje dane (oraz dane niepełnosprawnych domowników, o ile refundacja dotyczy składek KRUS domowników);
 2. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających Twoje imię i nazwisko oraz numer PESEL i NIP, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa, to jest:
  • kopię dowodu osobistego
  • kopię decyzji o nadaniu NIP
 3. formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PdR) (pdf 220 KB)
 4. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji rolnika i/lub niepełnosprawnego domownika;
 5. kopie decyzji lub innego dokumentu potwierdzającego, że podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników. Dokument ten powinien zawierać wskazanie płatnika składek oraz tytuł ubezpieczenia i może być wystawiony:
  • do dnia 31 grudnia 1990 r. przez urząd gminy albo
  • przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 6. pełnomocnictwo - jeżeli chcesz upoważnić inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w swoim imieniu.

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. W celu ustanowienia pełnomocnika możesz skorzystać z wzoru proponowanego przez Fundusz. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale. Zamiast oryginału dokumentu możesz złożyć jego odpis, w sytuacji gdy jego zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez notariusza albo przez pełnomocnika będącego jednocześnie adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Należy pamiętać, że pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. W przypadku kiedy nie chcesz żeby osoba przez Ciebie upoważniona w dalszym ciągu mogła podpisywać i przesyłać dokumenty w Twoim imieniu, powinieneś przesłać do Funduszu odwołanie pełnomocnictwa. Ponadto trzeba pamiętać, że pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.

Ważne
Zawsze trzeba poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie dokumentów załączonych do wniosku zgłoszeniowego.

W kolejnych kwartałach w celu otrzymania refundacji należy składać:

 1. wniosek WN-U-A
 2. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – INF-O-P-dR.

Dokumenty zgłoszeniowe dotyczące refundacji składek składasz w formie pisemnej do Biura Funduszu mieszczącego się pod adresem:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          
al. Jana Pawła II 13                                                                                                               
00-828 Warszawa

Natomiast kolejne wnioski o refundację składasz do właściwego terytorialnie oddziału PFRON.

Korekty wniosków Wn-U-A począwszy od I kwartału 2009 r. składaj na aktualnie obowiązującym druku wniosku Wn-U-A (pdf 316 KB).

Ważne

Do każdej korekty wniosku Wn-U-A musisz załączyć Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – INF-O-P-dR (pdf 220 KB).

Wniosek Wn-U-A wraz z formularzem INF-O-PdR złóż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek za dany kwartał, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przepisy te wskazują, że składki na ubezpieczenia społeczne rolników opłacane są co kwartał. Termin płatności przypada ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału. W związku z powyższym wniosek o refundację składek za dany kwartał powinieneś złożyć w terminie od 1 do ostatniego  dnia drugiego miesiąca kwartału.

Ważne

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
Sobota została uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy, w związku z tym w przypadku, gdy ostatni dzień terminu na złożenie wniosku przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni.

Terminy złożenia wniosku Wn-U-A w 2022 r.

I KWARTAŁ 2022 - od 1 do 28 lutego 2022 r.
II KWARTAŁ 2022 - od 1 do 31 maja 2022 r.
III KWARTAŁ 2022 - od 1 do 31 sierpnia 2022 r.
IV KWARTAŁ 2022 - od 1 do 30 listopada 2022 r.

Ważne

Fundusz refunduje składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników, pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 40 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, przekraczającym 14 dni.

Począwszy od 01.10.2015 r. refundacja składek na ubezpieczenia społeczne będzie Ci przysługiwała jeżeli opłaciłeś składki z uchybieniem obowiązującego Cię terminu nie przekraczającym 14 dni.

Ważne

Do 30.09.2015 r. warunkiem otrzymania refundacji było opłacenie składek terminowo i w całości zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Od 1 stycznia 1998 r. podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną jest wyłącznie orzeczenie wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Orzeczenia innych organów, wydane po 31 grudnia 1997 r. nie stanowią podstawy do uznania osoby za niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji (…).

Jeżeli posiadasz ważne orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998 r., dokument ten traktuje się do czasu upływu jego ważności na równi:

 • z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli przysługuje Ci zasiłek pielęgnacyjny,
 • z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności w pozostałych przypadkach.

Orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS wydane po 1 stycznia 1998 r. nie potwierdzają niepełnosprawności w świetle ustawy o rehabilitacji. Posiadając takie orzeczenie,  musisz wystąpić z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności do organu wydającego orzeczenia tj.

 • powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Od 1 stycznia 1998 r. podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną a tym samym ubiegania się o refundację jest wyłącznie:

 • orzeczenie wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub
 • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Orzeczenia innych organów (np. KRUS, wojskowych komisji lekarskich lub komisji lekarskich MSWiA) wydane po 31 grudnia 1997 r. nie stanowią podstawy do uznania osoby za niepełnosprawną. Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydane przed 1 stycznia 1998 r., traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności tylko jeżeli są nadal ważne. Równoważność zapisów stopni niepełnosprawności w obecnym i byłym systemie orzecznictwa prezentuje poniższa tabela.

 

Stopnie niepełnosprawności orzekane przez powiatowe lub wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenia wydawane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Orzeczenia wydawane przez komisje do spraw inwalidztwa i zatrudnienia

Orzeczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

lekki

częściowa niezdolność do pracy

III grupa inwalidzka

stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

umiarkowany

częściowa niezdolność do pracy na orzeczeniu wydanym
w okresie od
1 stycznia
do 16 sierpnia 1998 r.

całkowita niezdolność do pracy

II grupa inwalidzka

brak

znaczny

całkowita  niezdolność do pracy na orzeczeniu wydanym
w okresie od
1 stycznia do
16 sierpnia 1998 r.

całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji

I grupa inwalidzka

stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego

Kwotę nienależnie otrzymanej refundacji wraz z odsetkami powinieneś zwrócić na numer rachunku bankowego BGK 66 1130 1017 0019 9361 9020 0041.

Jeżeli chcesz składać wnioski Wn-U-A w formie elektronicznej, zaznacz pole wybieram elektroniczną formę składania wniosków w części Oświadczenia na wniosku Wn-U-A/korekcie wniosku Wn-U-A. Po złożeniu takiego oświadczenia otrzymasz listownie, identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz. Powyższa korespondencja zawierać będzie również instrukcją pierwszego logowania w systemie. W kolejnych kwartałach ubiegania się o refundację składek będziesz miał możliwość składania wniosków Wn-U-A wraz z formularzem INF-O-PdR oraz ich korygowania w formie elektronicznej. Jeżeli elektroniczne złożenie dokumentu w danym kwartale jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, w celu zachowania terminu musisz wysłać wniosek w formie papierowej.

W przypadku utraty loginu i/lub hasła, prześlij do Funduszu prośbę o ponowne udostępnienie danych umożliwiających zalogowanie się do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Prośba o nadanie nowego hasła i loginu powinna zawierać Twoje dane:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres
 • NIP- jeżeli posiadasz
 • Nr PFRON
 • Nr PESEL

Dodatkowo ww. prośba powinna być podpisana przez Ciebie lub osobę upoważnioną, dla której przedłożyłeś w Funduszu stosowne pełnomocnictwo.

Prośbę o nadanie nowych danych do logowania zawierającą wyżej wskazane informacje prześlij w formie maila lub pisma tradycyjnego do właściwego terytorialnie oddziału PFRON. Odpowiedź na poprawnie sformułowaną prośbę otrzymasz pisemnie za pośrednictwem poczty.

W sytuacji, gdy nie otrzymałeś jeszcze korespondencji z  loginem i hasłem jednorazowym i nie masz możliwości złożenia wniosku elektronicznie- a zbliża się termin na jego złożenie-  powinieneś przesłać dokumenty w formie papierowej do właściwego terytorialnie oddziału PFRON celem zachowania terminu.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika udzielana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pomocy tej nie udziela się w przypadku przekroczenia limitów przeznaczonych dla tego rodzaju pomocy w okresie roku bieżącego oraz 2 lat go poprzedzających.

Limit ten określony jest na poziomie:

 • 20 tys. euro dla pomoc de minimis w rolnictwie,
 • 30 tys. euro dla pomoc de minimis w rybołówstwie,

W związku z powyższym podmiot, który ma udzielić pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie bada wysokość kwot uzyskanych przez wnioskodawcę w ramach tego rodzaju pomocy. Podstawą dla zbadania wysokości otrzymanej pomocy de minimis jest „Zaświadczenie o pomocy de minimis” zawierające dane o uzyskanych kwotach (np. wysokość pomocy, dane organu udzielającego pomocy, okres, za który została udzielona pomoc, itd.).

Fundusz jako podmiot udzielający pomocy de minimis ma obowiązek przekazywać beneficjentowi refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zaświadczenia potwierdzające ten fakt. W sytuacji, gdy beneficjent ubiega się o pomoc de minimis w innych urzędach, powinien przedstawić tym urzędom kopie zaświadczeń wydanych przez PFRON.

Jeżeli nie złożyłeś wniosku w obowiązującym Cię terminie, możesz zwrócić się z prośbą o przywrócenie terminu na złożenie w/w dokumentu. Aby termin został przywrócony musisz spełnić trzy poniższe warunki:

 1. Wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu  w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny przekroczenia terminu na złożenie wniosku;
 2. Uprawdopodobnić, że uchybienie terminu nastąpiło bez Twojej winy;
 3. Dopełnić czynności dla której termin został przekroczony - czyli złożyć wniosek o refundację składek za ten kwartał;

Prośbę o przywrócenie terminu prześlij na adres Funduszu w Warszawie: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. W tym celu możesz skorzystać z wzoru wniosku o przywrócenie terminu udostępnionego przez Fundusz (docx 16 KB).

ZAKRES PRZEDMIOTOWY ROZŁOŻENIA NA RATY/ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI:

 1. REFUNDACJA - należności pieniężne dotyczące zwrotu środków przyznanych osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji
 2. DOFINANSOWANIE - należności pieniężne dotyczące zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przyznanego na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji

Zgodnie z treścią art. 49f ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji, na wniosek dłużnika lub strony umowy, której przedmiot obejmuje dokonanie wydatków ze środków Funduszu, organy i podmioty powołane do zawierania takich umów mogą rozłożyć na raty spłatę tych należności lub odroczyć termin ich płatności (w drodze umowy), w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi, lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności w rozumieniu art. 49 ust. 5b.

Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności stosuje się do:

 • należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacenia składek za niepełnosprawnego domownika na podstawie art. 25a (art. 49f ust.3a);
 • należności pieniężnych dotyczących zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przyznanego na podstawie art. 26a (art. 49f ust. 3c).

ZAKRES PODMIOTOWY WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ROZŁOŻENIE NA RATY/ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

O rozłożenia na raty/odroczenie terminu płatności może ubiegać się:

 • osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji;
 • niepełnosprawny rolnik z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji;
 • rolnik zobowiązany do opłacenia składek za niepełnosprawnego domownika z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji;
 • pracodawca z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przyznanego na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji.

PRZESŁANKI UBIEGANIA SIĘ O ROZŁOŻENIE NA RATY/ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

Rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności może nastąpić ze względu na ważny interes dłużnika, interes publiczny, względy gospodarcze i społeczne.

Przez ważny interes dłużnika należy rozumieć wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od wnioskodawcy, które uniemożliwiają jednorazową spłatę zadłużenia. Rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności należności będzie możliwe w przypadku:

 • gdy jednorazowe opłacenie należności pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,
 • przewlekłej choroby zobowiązanego;
 • znacznego pogorszenia stanu zdrowia, które skutkowałoby zmianą stopnia niepełnosprawności lub/i zakończeniem prowadzenia działalności;
 • konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny pozbawiającej zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu;
 • zdarzenia losowego, np. śmierć członka rodziny zagrażająca dalszej egzystencji dłużnika, kradzież mienia, klęski żywiołowe, np. powódź, pożar, susza, katastrofy naturalne lub awarie techniczne, których skutki zagrażają zdrowiu i życiu, lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodującego okoliczności osłabiające możliwości płatnicze dłużnika.

Przez interes publiczny należy rozumieć respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo i zaufanie obywateli do organów władzy.

Przez względy społeczne i gospodarcze należy rozumieć m.in.:

 • zagrożenie likwidacją pracodawcy lub likwidacją działalności gospodarczej.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Dłużnik ubiegający się o zastosowanie ulgi musi złożyć wniosek. Wniosek powinien spełnić wymogi formalne określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), w szczególności:

 • wskazanie strony od której pochodzi;
 • adres strony;
 • żądanie, np. rozłożenie na raty płatności należności;
 • przyczyny ubiegania się o zastosowanie ulgi – wniosek powinien być wyczerpująco umotywowany i wskazywać okoliczności niezależne od wnioskodawcy, na zaistnienie których dłużnik nie miał wpływu, a których zaistnienie powoduje, że nie jest w stanie jednorazowo wywiązać się ze spłaty zobowiązań;
 • przyczyny ubiegania się o ulgę powinny być potwierdzone stosowną dokumentacją określającą zasadność rozłożenia na raty/odroczenia terminu płatności, w tym dokumentacją odzwierciedlającą sytuację finansową oraz możliwości płatnicze wnioskodawcy;
 • proponowany harmonogram spłaty rat lub datę, do której spłata należności ma być odroczona;
 • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania. W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo.

WYKAZ DOKUMENTÓW

Rodzaj oraz zakres dokumentacji, na podstawie której dokonywana będzie analiza zaistnienia przesłanek warunkujących rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności, powinien być uzależniony od formy prawnej podmiotu ubiegającego się o udzielenie ulgi oraz od rodzaju prowadzonej ewidencji finansowej.

Dokumenty dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej:

 • Roczne sprawozdanie finansowe za dwa ostatnie lata wraz z raportem biegłego rewidenta (dofinansowanie).
 • Sprawozdanie z działalności za dwa ostatnie lata (dofinansowanie).
 • Sprawozdanie F-01 za rok bieżący (dofinansowanie).
 • Prognozy finansowe na rok bieżący i następny, w tym bilans, rachunek wyników i przepływów finansowych (dofinansowanie).
 • Zestawienie istotnych danych o bieżącej sytuacji finansowej, np. umów, kontraktów, zleceń, porozumień, wygranych przetargów (dofinansowanie, refundacja).
 • Kserokopia zeznań podatkowych PIT za ostatni rok i oświadczenie o dochodach przypadających na członka rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskanych w okresie ostatnich trzech miesięcy (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu lub zaleganiu z podatkami (dofinansowanie, refundacja).
 • Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w regulowaniu składek (dofinansowanie).

Inne dokumenty:

 • Aktualne dokumenty potwierdzające zadłużenie z tytułu innych zobowiązań, np. z tytułu czynszu, opłat za energię elektryczną, opłat za gaz, kredytu bankowego (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Aktualne dokumenty potwierdzające bieżące wydatki np. wydatki na leki oraz leczenie (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Zaświadczenie o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Harmonogram spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego (dofinansowanie, refundacja).
 • Protokół komisji określający wysokość i zakres oszacowanych szkód np.: z pożaru, powodzi (dofinansowanie, refundacja).
 • Wszelkie inne dokumenty mające wpływ, zdaniem strony, na rozpatrzenie sprawy (dofinansowanie, refundacja).

WAŻNE

 • Instytucja rozłożenia na raty zapłaty należności/odroczenia terminu płatności stanowi szczególnego rodzaju ulgę, której zastosowanie może mieć miejsce w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie. Stosowanie tego rodzaju ulgi oparte jest na uznaniu administracyjnym, co oznacza, że organ może, ale nie musi skorzystać z uprawnienia określonego w tym przepisie.
 • Tylko kwota określona w decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nakazującej zwrot środków Funduszu może być przedmiotem postępowania o przyznanie ulgi, tym samym wystąpienie z wnioskiem o rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności należności staje się zasadne dopiero po uzyskaniu przez decyzję nakazującą zwrot środków waloru ostateczności.
 • Złożenie wniosku o rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności nie gwarantuje, że ulga w tym zakresie zostanie przyznana. W przypadku nieudostępnienia przez wnioskodawcę dokumentacji potwierdzającej istnienie przesłanek mogących stanowić podstawę udzielenia ulgi, Prezes Zarządu PFRON odmówi jej przyznania.
 • Prezes Zarządu PFRON przyznaje ulgę w formie umowy.
 • Warunki rozłożenia na raty/odroczenia terminu płatności:
 1. Rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności może nastąpić tylko raz, a całkowity okres spłaty należności nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku odsetki za zwłokę są naliczane na datę wpływu wniosku do PFRON.
 3. Organ ustala dodatkową opłatę równą sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym, że stawka ta nie może być niższa niż 8% ani od stopy oprocentowania kredytu, który dłużnik mógłby uzyskać na zasadach rynkowych. Opłata dodatkowa wynosi 11,87% kwoty głównej należności.
 4. W okresie obowiązywania umowy Prezes Zarządu PFRON nie wydaje decyzji o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania, nie dłużej jednak niż do dnia poprzedzającego dzień powstania dalszych zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekraczających ogółem kwotę 100 zł.
 • Zawarcie umowy o ratalnej spłacie zadłużenia/odroczeniu terminu płatności należności powoduje po stronie dłużnika obowiązek dokonywania w terminie i w pełnej wysokości wpłat na poszczególne raty, zgodnie z harmonogramem spłaty zadłużenia. W przypadku dokonania wpłaty na poczet danej raty po terminie albo w terminie, ale w zaniżonej wysokości, umowa ulega rozwiązaniu, a należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Natychmiastowa wymagalność należności skutkuje podjęciem działań zmierzających do przymusowego dochodzenia należności w trybie postępowania egzekucyjnego, co przyczyni się do zwiększenia zadłużenia nie tylko o należne odsetki za zwłokę, ale również o ewentualne koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY UMORZENIA:

 1. REFUNDACJA - należności pieniężne dotyczące zwrotu środków przyznanych osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji
 2. DOFINANSOWANIE - odsetki od nienależnie pobranych kwot na podstawie art. 26a, pod warunkiem spłaty kwoty głównej należności nie później niż w terminie określonym w art. 49e ust. 2 ustawy o rehabilitacji

Zgodnie z treścią art. 49f ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, na wniosek dłużnika lub strony umowy, której przedmiot obejmuje dokonanie wydatków ze środków Funduszu, organy i podmioty powołane do zawierania takich umów mogą umorzyć (w drodze decyzji) w części lub całości należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi, lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności w rozumieniu art. 49 ust. 5b ww. ustawy.

Umorzenie stosuje się do:

 • należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacenia składek za niepełnosprawnego domownika na podstawie art. 25a (art. 49f ust.3a);
 • odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, pod warunkiem spłaty kwoty głównej należności nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia okoliczności powodujących obowiązek zwrotu (art. 49f ust. 3b).

ZAKRES PODMIOTOWY WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UMORZENIE

O umorzenie może ubiegać się:

 • osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji;
 • niepełnosprawny rolnik z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji;
 • rolnik zobowiązany do opłacenia składek za niepełnosprawnego domownika z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji;
 • pracodawca, z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu odsetek od nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji.

PRZESŁANKI UBIEGANIA SIĘ O UMORZENIE

Umorzenie w części lub całości należności może nastąpić ze względu na ważny interes dłużnika, interes publiczny, względy gospodarcze i społeczne, a także inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności, o której mowa w art. 67d § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Stwierdzenie całkowitej nieściągalności należności

Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy:

 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
 • kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia  w postępowaniu egzekucyjnym;
 • kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 5.000,00 zł, i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

Przez ważny interes dłużnika należy rozumieć wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od wnioskodawcy, które uniemożliwiają spłatę zadłużenia. Umorzenie należności pieniężnych będzie możliwe w przypadku:

 • gdy opłacenie należności pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,
 • przewlekłej choroby zobowiązanego;
 • znacznego pogorszenia stanu zdrowia, które skutkowałoby zmianą stopnia niepełnosprawności lub/i zakończeniem prowadzenia działalności;
 • konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny pozbawiającej zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu;
 • zdarzenia losowego, np. śmierć członka rodziny zagrażająca dalszej egzystencji dłużnika, kradzież mienia, klęski żywiołowe, np. powódź, pożar, susza, katastrofy naturalne lub awarie techniczne, których skutki zagrażają zdrowiu i życiu, lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodującego okoliczności osłabiające możliwości płatnicze dłużnika.

Przez interes publiczny należy rozumieć respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo i zaufanie obywateli do organów władzy.

Przez względy społeczne i gospodarcze należy rozumieć m.in.:

 • zagrożenie likwidacją pracodawcy lub likwidacją działalności gospodarczej.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Dłużnik ubiegający się o zastosowanie ulgi musi złożyć wniosek.

Wniosek powinien spełnić wymogi formalne określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), w szczególności:

 • wskazanie strony, od której pochodzi;
 • adres strony;
 • żądanie, np. umorzenie należności, umorzenie odsetek;
 • przyczyny ubiegania się o zastosowanie ulgi – wniosek powinien być wyczerpująco umotywowany i wskazywać okoliczności niezależne od wnioskodawcy, na zaistnienie których dłużnik nie miał wpływu, a których zaistnienie powoduje, że nie jest w stanie wywiązać się z zobowiązań;
 • przyczyny ubiegania się o ulgę powinny być potwierdzone stosowną dokumentacją określającą zasadność umorzenia, w tym dokumentacją odzwierciedlającą sytuację finansową oraz możliwości płatnicze wnioskodawcy.
 • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania. W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo.

WYKAZ DOKUMENTÓW

Rodzaj oraz zakres dokumentacji, na podstawie której dokonywana będzie analiza zaistnienia przesłanek warunkujących umorzenie należności lub odsetek powinien być uzależniony od formy prawnej podmiotu ubiegającego się o udzielenie ulgi oraz od rodzaju prowadzonej ewidencji finansowej.

Dokumenty potwierdzające całkowitą nieściągalność:

 • Prawomocne postanowienie sądu zawierające szczegółowe uzasadnienie przyczyn oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania.
 • Prawomocne postanowienie sądu o niezaspokojeniu kwoty zaległości w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym.
 • Bilans likwidacyjny oraz dokonanie podziału funduszów masy.
 • Postanowienie właściwego organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w przypadku stwierdzenia, że w tym postępowaniu nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Dokumenty dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej:

 • Roczne sprawozdanie finansowe za dwa ostatnie lata wraz z raportem biegłego rewidenta (dofinansowanie).
 • Sprawozdanie z działalności za dwa ostatnie lata (dofinansowanie).
 • Sprawozdanie F-01 za rok bieżący (dofinansowanie).
 • Prognozy finansowe na rok bieżący i następny, w tym bilans, rachunek wyników i przepływów finansowych (dofinansowanie).
 • Zestawienie istotnych danych o bieżącej sytuacji finansowej, np. umów, kontraktów, zleceń, porozumień, wygranych przetargów (dofinansowanie, refundacja).
 • Kserokopia zeznań podatkowych PIT za ostatni rok i oświadczenie o dochodach przypadających na członka rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskanych w okresie ostatnich trzech miesięcy (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu lub zaleganiu z podatkami (dofinansowanie, refundacja).
 • Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w regulowaniu składek (dofinansowanie).
 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie strona otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenia o wielkości pomocy otrzymanej tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy lub nieotrzymaniu pomocy powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania strony (dofinansowanie, refundacja);
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – INF-O-PdM lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie INF-O-PdR (dofinansowanie, refundacja).

Inne dokumenty:

 • Aktualne dokumenty potwierdzające zadłużenie z tytułu innych zobowiązań, np. z tytułu czynszu, opłat za energię elektryczną, opłat za gaz, kredytu bankowego (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Aktualne dokumenty potwierdzające bieżące wydatki np. wydatki na leki oraz leczenie (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Zaświadczenie o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Harmonogram spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego (dofinansowanie, refundacja).
 • Protokół komisji określający wysokość i zakres oszacowanych szkód np.: z pożaru, powodzi (dofinansowanie, refundacja).
 • Wszelkie inne dokumenty mające wpływ, zdaniem strony, na rozpatrzenie sprawy (dofinansowanie, refundacja).

WAŻNE

 • Instytucja umorzenia należności stanowi szczególnego rodzaju ulgę, której zastosowanie może mieć miejsce w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności. Stosowanie tego rodzaju ulgi oparte jest na uznaniu administracyjnym, co oznacza, że organ może, ale nie musi skorzystać z uprawnienia określonego w tym przepisie.
 • Tylko kwota określona w decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nakazującej zwrot środków Funduszu może być przedmiotem postępowania o przyznanie ulgi, tym samym wystąpienie z wnioskiem o umorzenie należności staje się zasadne dopiero po uzyskaniu przez decyzję nakazującą zwrot środków waloru ostateczności.
 • Złożenie wniosku o umorzenie nie gwarantuje, że ulga w tym zakresie zostanie przyznana. W przypadku nieudostępnienia przez wnioskodawcę dokumentacji potwierdzającej istnienie przesłanek mogących stanowić podstawę udzielenia ulgi, Prezes Zarządu PFRON odmówi jej przyznania.
 • W przypadku nieuregulowania kwoty głównej w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia okoliczności powodujących obowiązek zwrotu, Prezes Zarządu PFRON odmówi przyznania ulgi – warunek dotyczy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Prezes Zarządu PFRON przyznaje ulgę w formie decyzji.
 • Przyznana ulga stanowi pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
 • Odsetki za zwłokę, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy, zostaną naliczone na dzień wydania decyzji.
 • Wydanie decyzji odmawiającej umorzenia powoduje wymagalność należności wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia wpłaty. Ostateczny charakter decyzji (strona nie wniesie odwołania) skutkuje podjęciem działań zmierzających do przymusowego dochodzenia należności w trybie postępowania egzekucyjnego, co przyczyni się do zwiększenia zadłużenia nie tylko o należne odsetki za zwłokę, ale również o ewentualne koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne.

Tak, o ile opłacisz pozostałe składki, tj. składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie.

Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobligowany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, ma możliwość ubiegać się za II kwartał 2020 r. wyłącznie o refundację składek na ubezpieczenia wypadkowe, macierzyńskie i chorobowe, pod warunkiem ich opłacenia w terminie, wynikającym z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (lub z maksymalnie 14-dniowym uchybieniem) oraz do dnia złożenia wniosku Wn-U-A (w terminie do 1 czerwca 2020 r.). Wówczas we wniosku Wn-U-A należy pozostawić pustą pozycję 9 – „Kwota składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe” (wnioskodawca wypełniający wniosek elektronicznie poprzez SODiR podaje kwotę: 0 - zero), ponieważ wpisuje się w nią – zgodnie z objaśnieniem do druku – kwotę należnych składek opłaconych przez wnioskodawcę w całości do dnia złożenia wniosku. Natomiast w poz. 10 – „Kwota składek na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie”, wpisuje się faktycznie opłaconą kwotę składek na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie.

 

 

Moje orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności straciło ważność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i nie mam jeszcze nowego orzeczenia. Czy mogę w dalszym ciągu ubiegać się/składać wnioski o refundację składek KRUS?

Tak, o ile ważność tego orzeczenia może zostać przedłużona na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842, ze, zm.). W takim przypadku wnioskodawca w celu wydłużenia okresu ważności orzeczenia - własnego lub niepełnosprawnego domownika - zarejestrowanego w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, powinien niezwłocznie przekazać do PFRON stosowne oświadczenie o nieposiadaniu nowego, ostatecznego orzeczenia lub wymagany - w określonych przepisami prawa przypadkach - dokument potwierdzający złożenie w odpowiednim terminie wniosku o wydanie nowego orzeczenia.

Orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji, którego ważność:

 1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Przepisy punktu pierwszego wchodzą w życie z mocą od 9 grudnia 2019 r., a punktu drugiego od 8 marca 2020 r.

Orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o:

 • częściowej niezdolności do pracy,
 • całkowitej niezdolności do pracy,
 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji

– wydane na czas określony na podstawie, np. przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Zasady określone powyżej mają odpowiednie zastosowanie do orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID, jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy.

Osoby niepełnosprawne powinny w przypadku, gdy:

 • posiadały czasowe orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydane przez Zespoły ds. Orzekania o Niepełnoprawności, którego ważność upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., a nie otrzymały nowego orzeczenia,
 • posiadały czasowe orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, którego ważność upłynęła, a nie otrzymały nowego orzeczenia,

przesłać niezwłocznie do Biura PFRON (al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa) lub na adres mailowy: sod@pfron.org.pl kopię lub czytelny skan/zdjęcie złożonego do organu, wydającego orzeczenie, wniosku o nowe orzeczenie, wraz z potwierdzeniem wpływu. Należy bowiem zauważyć, że przepisy wskazane powyżej uzależniają możliwość automatycznego przedłużenia orzeczeń czasowych, od złożenia do organu orzekającego w odpowiednim terminie, wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia. PFRON może przedłużyć ważność takich orzeczeń, wyłącznie po otrzymaniu kopii wniosku o nowe orzeczenie, złożonego w terminach, określonych powyżej.

Wyjątek stanowi jedynie orzeczenie czasowe o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności), którego ważność upływa począwszy od dnia 8 marca 2020 r. Takie orzeczenie nie wymaga przesłania do PFRON wniosku złożonego uprzednio do organu orzekającego o wydanie kolejnego orzeczenia. Od 8 marca 2020 r. mogły obowiązywać już ograniczenia, związane z koronawirusem, więc wniosek do organu orzekającego mógł być niemożliwy do złożenia.

Ponadto niezbędne jest niezwłoczne wysłanie - przez osoby ubiegające się o refundację składek KRUS - nowego orzeczenia (w tym orzeczenia o niezaliczeniu do grona osób niepełnosprawnych) do PFRON (kopia lub skan/czytelne zdjęcie wysłane do Biura PFRON lub na skrzynkę sod@pfron.org.pl), ponieważ kolejne orzeczenie może zawierać inne rozstrzygniecie, w stosunku do poprzedniego. Zbyt późne wysłanie może oznaczać konieczność zwrotu środków, gdy Fundusz z powodu braku informacji wypłaci nienależnie środki.