informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Fundusz udziela wsparcia w refundacji składek KRUS niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników.

Najczęściej zadawane pytania przez osoby ubiegające się o refundację składek KRUS (FAQ)

Jeżeli jesteś rolnikiem prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i płacisz zwiększoną składkę KRUS, możesz ubiegać się o refundację składek KRUS w takiej wysokości, w jakiej zostały przez Ciebie opłacone. W tej sytuacji musisz posiadać i przesłać do PFRON aktualną decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ustalającą podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Dokument ten powinien zawierać informację o opłaceniu podwójnej składki emerytalno-rentowej.

Fundusz refunduje składki:

 • wypadkowe
 • chorobowe
 • macierzyńskie
 • emerytalno-rentowe

pod warunkiem, że opłacasz te składki w całości terminowo lub z uchybieniem terminu nie przekraczającym 14 dni.

Z refundacji wyłączone są:

 • składka zdrowotna
 • składki finansowane ze środków publicznych.

Wysokość składek KRUS, które musisz opłacić oraz termin do ich opłacenia określa ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dlatego składki na ubezpieczenia społeczne naliczaj i opłacaj według tych przepisów. Składki za dany kwartał musisz zapłacić w terminie. Za składki opłacone terminowo uznajemy składki opłacone w terminie określonym przez ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników lub składki opłacone z opóźnieniem nie dłuższym niż 14 dni. Wniosek o refundację składek KRUS za dany kwartał możesz złożyć dopiero po opłaceniu składek za ten kwartał. Zatem składki muszą być opłacone najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Jeżeli chcesz otrzymywać refundację składek KRUS musisz się zarejestrować. Sprawdź, czy spełniasz warunki, a następnie złóż odpowiednie dokumenty. Pierwszy wniosek Wn-U-A z załącznikami składasz:

 • w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres:
  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa lub
 • elektronicznie przez ePUAP na adres /PFRON/SkrytkaESP.

W celu rejestracji złóż następujące dokumenty:

 1. wniosek Wn-U-A zawierający Twoje dane (oraz dane niepełnosprawnych domowników, o ile refundacja dotyczy składek KRUS domowników);
 2. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających Twoje imię i nazwisko oraz numer PESEL i NIP, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa, to jest:
 • kopię dowodu osobistego
 • kopię decyzji o nadaniu NIP;
 1. formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PdR);
 2. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji rolnika i/lub niepełnosprawnego domownika (Status osoby niepełnosprawnej);
 3. kopie decyzji lub innego dokumentu potwierdzającego, że podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników. Dokument ten powinien zawierać wskazanie płatnika składek oraz tytuł ubezpieczenia i może być wystawiony:
 • do dnia 31 grudnia 1990 r. przez urząd gminy albo
 • przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 1. pełnomocnictwo - jeżeli chcesz upoważnić inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w swoim imieniu.

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych. W celu ustanowienia pełnomocnika możesz skorzystać z naszego wzoru pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo złóż w oryginale. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej musisz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym lub osobistym. Właściwie podpisane pełnomocnictwo w postaci elektronicznej wyślij przez ePUAP na adres /PFRON/SkrytkaESP. Zamiast oryginału dokumentu możesz złożyć jego odpis. Zgodność odpisu z oryginałem musi być poświadczona przez odpowiednie osoby. Może to zrobić notariusz, pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Odpis sporządzony w postaci elektronicznej wyżej wskazane osoby muszą potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Odwołaj pełnomocnictwo, jeżeli osoba wcześniej przez Ciebie upoważniona nie jest już Twoim pełnomocnikiem. Pamiętaj, że pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.

Jeżeli chcesz składać wnioski Wn-U-A w formie elektronicznej, zaznacz pole wybieram elektroniczną formę składania wniosków w części Oświadczenia na wniosku Wn-U-A. Po złożeniu takiego oświadczenia otrzymasz od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego, udostępnionego przez Fundusz. W kolejnych kwartałach ubiegania się o refundację będziesz miał możliwość składania wniosków Wn-U-A wraz z formularzem INF-O-PdR oraz ich korygowania w formie elektronicznej. Jeżeli elektroniczne złożenie dokumentu w danym miesiącu jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, w celu zachowania terminu, wyślij wniosek w formie papierowej.

Pamiętaj, że dokumenty zgłoszeniowe w sprawie refundacji składek KRUS składasz do nas:

 • w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres:
  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa lub
 • elektronicznie przez ePUAP na adres /PFRON/SkrytkaESP.

Natomiast kolejne wnioski o refundację składek KRUS, które sporządzasz w formie papierowej składasz do właściwego terytorialnie oddziału PFRON. W kolejnych kwartałach w celu otrzymania refundacji złóż:

 • wniosek Wn-U-A
 • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – INF-O-P-dR.

Dodatkowe informacje w sprawie refundacji składek znajdziesz w zakładce Najczęściej zadawane pytania w sprawie refundacji składek KRUS. Wyjaśnienia jak wypełnić wniosek Wn-U-A i INF-O-PdR są w zakładce Formularze dotyczące refundacji składek KRUS.

Korekty wniosków Wn-U-A począwszy od I kwartału 2009 r. składaj na aktualnie obowiązującym druku wniosku Wn-U-A .

Pamiętaj, że do każdej korekty wniosku Wn-U-A musisz załączyć formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – INF-O-P-dR.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników określa wysokość składek, które musisz opłacić oraz termin do ich opłacenia. Przepisy te wskazują, że składki na ubezpieczenia społeczne rolników opłacane są co kwartał. Termin płatności składek KRUS przypada ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału. Zaś wniosek Wn-U-A wraz z formularzem INF-O-PdR musisz złożyć do PFRON w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek za dany kwartał. Dlatego wniosek o refundację składek za dany kwartał złóż pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem drugiego miesiąca kwartału.

Pamiętaj, że jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Sobota jest uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeżeli ostatni dzień terminu na złożenie wniosku przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni.

Terminy złożenia wniosku Wn-U-A w 2024 r.

I kwartał 2024 - od 1 do 29 lutego 2024 r.
II kwartał 2024 - od 1 do 31 maja 2024 r.
III kwartał 2024 - od 1 sierpnia do 2 września 2024 r.
IV kwartał 2024 - od 1 listopada do 2 grudnia 2024 r.

Składki za dany kwartał musisz zapłacić w terminie. Za składki opłacone terminowo uznajemy składki opłacone w terminie określonym przez ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników lub składki opłacone z opóźnieniem nie dłuższym niż 14 dni. Wniosek o refundację składek KRUS za dany kwartał możesz złożyć dopiero po opłaceniu składek za ten kwartał. Zatem składki muszą być opłacone najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Otrzymasz refundację składek KRUS, jeżeli opłaciłeś składki w terminie określonym w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub z opóźnieniem nie dłuższym niż 14 dni. Wniosek o refundację składek KRUS za dany kwartał możesz złożyć dopiero po opłaceniu składek za ten kwartał. Zatem składki muszą być opłacone najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Pamiętaj, że do 30.09.2015 r. warunkiem otrzymania refundacji było opłacenie składek terminowo i w całości zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Osobą niepełnosprawną jest osoba, która posiada odpowiednie orzeczenie. Orzeczenie o niepełnosprawności to dokument, który potwierdza, że dana osoba jest niepełnosprawna. Jest to dokument imienny — wydawany dla jednej, konkretnej osoby. Aby ubiegać się o refundację składek w orzeczeniu musi być wskazany stopień niepełnosprawności albo niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji. Od 1 stycznia 1998 r. może to być:

 • orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które wydaje miejski, powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 • orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy albo orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, które wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Inne orzeczenia wydane po 1997 roku nie potwierdzą Twojej niepełnosprawności według przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jeżeli posiadasz ważne orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998 r., dokument ten traktuje się do czasu upływu jego ważności na równi:

 • z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli przysługuje Ci zasiłek pielęgnacyjny,
 • z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności w pozostałych przypadkach.

Orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS wydane po 1 stycznia 1998 r. nie potwierdzają niepełnosprawności w świetle ustawy o rehabilitacji. Posiadając takie orzeczenie, musisz wystąpić z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności do organu wydającego orzeczenia tj. miejskiego lub powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Osobą niepełnosprawną jest osoba, która posiada odpowiednie orzeczenie. Orzeczenie o niepełnosprawności to dokument, który potwierdza, że dana osoba jest niepełnosprawna. Jest to dokument imienny — wydawany dla jednej, konkretnej osoby. Aby ubiegać się o refundację składek w orzeczeniu musi być wskazany stopień niepełnosprawności albo niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji. Od 1 stycznia 1998 r. może to być:

 • orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które wydaje miejski, powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 • orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy albo orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, które wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Inne orzeczenia wydane po 1997 roku nie potwierdzą Twojej niepełnosprawności według przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Orzeczenie wydane przed 1998 rokiem (np. orzeczenie KRUS lub orzeczenie służb mundurowych) traktuj na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, o ile jest ono nadal ważne. Może tak być, gdy orzeczenie z tamtego okresu jest wydane na stałe. Zasady porównywania orzeczeń przedstawia poniższa tabela.

Stopnie niepełnosprawności w obecnym i byłym systemie orzekania o niepełnosprawności.

Stopnie niepełnosprawności orzekane przez miejskie, powiatowe lub wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenia wydawane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Orzeczenia wydawane przez komisje do spraw inwalidztwa
i zatrudnienia

Orzeczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

lekki

częściowa niezdolność do pracy

III grupa inwalidzka

stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

umiarkowany

częściowa niezdolność do pracy na orzeczeniu wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r.

całkowita niezdolność do pracy

II grupa inwalidzka

brak

znaczny

całkowita niezdolność do pracy na orzeczeniu wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r.

całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji

niezdolność do samodzielnej egzystencji

I grupa inwalidzka

stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego

 

Istnieje wyjątek, o którym musisz pamiętać przy ocenie ważnych orzeczeń sprzed 1998 roku. Dotyczy on orzeczeń wydanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Orzeczenie o III grupie inwalidztwa wydane wyłącznie ze względu na niezdolność do służby mundurowej nie potwierdza niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji (…). Jeżeli jednak w tym orzeczeniu jest stwierdzona również III grupa inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia, to jest to lekki stopień niepełnosprawności.

Wyroki sądów pracy i ubezpieczeń społecznych

Twoją niepełnosprawność może potwierdzić także wyrok sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Otrzymujesz go, gdy odwołujesz się do sądu od:

 • orzeczenia, które wydał wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • orzeczenia ZUS w sprawie niezdolności do pracy/samodzielnej egzystencji.

Aby otrzymać refundację składek za okres objęty wyrokiem sądu, prześlij do nas:

 • kopię wyroku sądowego lub
 • decyzję ZUS o przyznaniu bądź kontynuacji renty (wydaną na podstawie wyroku sądowego), lub
 • zaświadczenie ZUS o niepełnosprawności (wydane na podstawie wyroku sądowego).

 

Kwotę nienależnie otrzymanej refundacji wraz z odsetkami powinieneś zwrócić na numer rachunku bankowego BGK 66 1130 1017 0019 9361 9020 0041.

W celu usprawnienia przepływu informacji oraz wzajemnych rozliczeń finansowych, dokonaj właściwego opisu takich przelewów np.

 • nr PFRON, zwrot SODiR za okres MM/RRRR
 • nr PFRON, zwrot SODiR za okresy od MM/RRRR do MM/RRRR
 • nr PFRON, nota(y) odsetkowa(e) nr ...........................

Umieszczanie w tytule przelewu unikalnego numeru nadanego przez PFRON oraz precyzyjnych informacji o okresach, których wpłata dotyczy przyczyni się do szybszej identyfikacji dokumentów i przyspieszenia procesów decyzyjnych dotyczących dofinansowań i refundacji. Uwaga – zwrot co do zasady powinien być poprzedzony korektą wniosku za okres sprawozdawczy (okresy sprawozdawcze), którego ten zwrot dotyczy.

Jeżeli chcesz składać wnioski Wn-U-A w formie elektronicznej, zaznacz pole wybieram elektroniczną formę składania wniosków w części Oświadczenia na wniosku Wn-U-A. Po złożeniu takiego oświadczenia otrzymasz od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego, udostępnionego przez Fundusz. W kolejnych kwartałach ubiegania się o refundację będziesz miał możliwość składania wniosków Wn-U-A wraz z formularzem INF-O-PdR oraz ich korygowania w formie elektronicznej. Jeżeli elektroniczne złożenie dokumentu w danym miesiącu jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, w celu zachowania terminu, wyślij wniosek w formie papierowej.

Jeśli utraciłeś login i/lub hasło, prześlij do Funduszu prośbę o ponowne udostępnienie danych, umożliwiających zalogowanie się do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Prośba o nadanie nowego hasła i loginu powinna zawierać Twoje dane:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres
 • NIP - jeżeli posiadasz
 • Nr PFRON
 • Nr PESEL

Dodatkowo ww. prośba powinna być podpisana przez Ciebie lub osobę upoważnioną, dla której złożyłeś w Funduszu pełnomocnictwo.

Prośbę o nadanie nowych danych do logowania, zawierającą wyżej wskazane informacje, prześlij w formie maila lub pisma tradycyjnego do właściwego terytorialnie oddziału PFRON. Odpowiedź na poprawnie sformułowaną prośbę otrzymasz pisemnie za pośrednictwem poczty.

Jeżeli nie otrzymałeś jeszcze korespondencji z  loginem i hasłem jednorazowym i nie masz możliwości złożenia wniosku elektronicznie – a zbliża się termin na jego złożenie –powinieneś przesłać dokumenty w formie papierowej do właściwego terytorialnie oddziału PFRON celem zachowania terminu.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, udzielana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pomocy tej nie udziela się, jeśli przekroczysz limity dla tego rodzaju pomocy w okresie roku bieżącego oraz 2 lat go poprzedzających.

Limit ten dla jednego podmiotu określony jest na poziomie:

 • 20 tys. euro dla pomoc de minimis w rolnictwie,
 • 30 tys. euro dla pomoc de minimis w rybołówstwie.

Dlatego podmiot, który ma udzielić pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie bada wysokość kwot uzyskanych przez wnioskodawcę w ramach tego rodzaju pomocy. Podstawą dla zbadania wysokości otrzymanej pomocy de minimis jest „Zaświadczenie o pomocy de minimis”, zawierające dane o uzyskanych kwotach. Zaświadczenie takie zawiera miedzy innymi: kwotę pomocy, dane organu udzielającego pomocy, okres, za który została udzielona pomoc, dzień udzielenia pomocy, itd.

Jako podmiot udzielający pomocy de minimis mamy obowiązek przekazywać osobie otrzymującej refundację składek na ubezpieczenia społeczne zaświadczenia potwierdzające ten fakt. W sytuacji, gdy ubiegasz się o pomoc de minimis w innych urzędach, powinieneś przedstawić tym urzędom kopie zaświadczeń wydanych przez PFRON. Natomiast do PFRON przedstaw kopie zaświadczeń o pomocy de minimis od innych instytucji. Zaświadczenia z innych organów przekazujesz jednokrotnie, wraz z wnioskiem Wn-U-A. Zaznacz wówczas w pozycji 12 odpowiedź trzecią – „Wnioskodawca otrzymał pomoc de minimis inną niż udzielona przez PFRON”.

Refundacja składek KRUS udzielana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pomocy tej nie udziela się, jeśli miałaby przekroczyć limity indywidualne dla podmiotu. Nie można jej udzielić także wtedy, gdy miałyby przekroczyć limity krajowe, ustalone dla wszystkich podmiotów, korzystających z tego rodzaju pomocy w okresie roku bieżącego oraz 2 lat go poprzedzających.

Według obecnych przepisów łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przez państwo członkowskie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych, nie może przekroczyć górnego limitu krajowego. Limit ten dla Polski wynosi 295 932 125 euro. Z dniem przekroczenia limitu krajowego do 31 grudnia danego roku, nie możemy wypłacać refundacji składek KRUS, na podstawie składanych wniosków Wn-U-A przez rolników prowadzących działalność w rolnictwie. Dla każdego wniosku, złożonego do PFRON w związku z ubieganiem się o pomoc w rolnictwie, na podstawie którego wypłata refundacji miałaby nastąpić w okresie wykorzystanego krajowego limitu pomocy de minimis – należna kwota refundacji wyliczona przez PFRON będzie stanowiła 0 zł. Wnioski, w stosunku do których zostanie ustalone przez Fundusz saldo zerowe, z powodu przekroczenia limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie, nie mogą być wypłacone w terminie późniejszym.

Wniosek Wn-U-A wraz z formularzem INF-O-PdR musisz złożyć do PFRON do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek za dany kwartał. Wniosek o refundację składek za dany kwartał złóż więc pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem drugiego miesiąca kwartału.

Jeżeli nie złożyłeś wniosku Wn-U-A z załącznikiem INF-O-PdR w terminie, to możesz zwrócić się z prośbą o przywrócenie terminu na złożenie tych dokumentów. Aby termin został przywrócony musisz spełnić trzy poniższe warunki:

 • Wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny przekroczenia terminu na złożenie wniosku;
 • Uprawdopodobnić, że przekroczenie terminu nie nastąpiło z Twojej winy;
 • Dopełnić czynności dla której termin został przekroczony, czyli złożyć wniosek o refundację składek KRUS za dany kwartał.

Prośbę o przywrócenie terminu składasz:

 • w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa,
 • przez ePUAP na adres: /PFRON/SkrytkaESP lub
 • przez moduł Korespondencja w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, jeżeli posiadasz login i hasło do tego systemu.

Możesz skorzystać z wzoru wniosku o przywrócenie terminu udostępnionego przez Fundusz.

Jeżeli nie otrzymałeś jeszcze decyzji Prezesa Zarządu PFRON nakazującej zwrot środków, to nie możesz wystąpić z prośbą o zastosowanie tej ulgi w spłacie należności wobec PFRON.

Kiedy możesz wystąpić o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności?

Pamiętaj, że postępowania zwrotowe są prowadzone na podstawie różnego rodzaju informacji o nieprawidłowościach, pozyskiwanych m.in. na podstawie przeprowadzonych przez PFRON kontroli, postępowań sprawdzających lub czynności weryfikacyjnych. Jeżeli Fundusz otrzyma informacje o nieprawidłowościach, to na podstawie art. 49e ust. 2 ustawy o rehabilitacji (…) w pierwszej kolejności wzywa do zwrotu środków. W wezwaniu jest informacja o:

 • okresach z nieprawidłowościami,
 • rodzaju nieprawidłowości,
 • konieczności dokonania korekt zmniejszających w SODiR oraz
 • konieczności zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych (co do zasady od dnia otrzymania do dnia zwrotu środków).

Termin na zwrot to 3 m-ce. Od wezwania do zwrotu nie ma środka odwoławczego, bo to nie jest jeszcze rozstrzygnięcie. Na podstawie takiego wezwania możesz wysyłać do PFRON wyjaśnienie pisemne oraz wszelkie dokumenty przeczące ustaleniom Funduszu, które mogą spowodować zmniejszenie kwoty do zwrotu ustalonej przez Fundusz. Po upływie 3 miesięcy, gdy nie zwrócisz środków lub nie wypowiesz się w sprawie wezwanie do zwrotu, PFRON  wszczyna postępowanie administracyjne. Jesteś o tym informowany osobnym pismem. W toku postępowania administracyjnego możesz zapoznać się z całością zebranego materiału oraz przedstawiać dowody i wyjaśnienia przeczące ustaleniom Funduszu. W wyniku tych wyjaśnień kwota do zwrotu może ulec zmianie. Może również okazać się, że nieprawidłowości nie ma. Po zakończeniu postępowania dowodowego następuje rozstrzygnięcie. Jeśli nieprawidłowości wystąpiły, a do dnia rozstrzygnięcia nie zwróciłeś całej należnej kwoty z odsetkami, wydawania jest decyzja nakazująca zwrot środków. Jest ona doręczana Tobie pisemnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przez ePUAP. Z chwilą otrzymania tej decyzji możesz się odwołać tj.:

 • złożyć do Prezesa Zarządu PFRON – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji zwrotowej – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub
 • wnieść – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji zwrotowej – skargę do sądu (za pośrednictwem Prezesa Zarządu PFRON ) na otrzymane rozstrzygniecie.

Jeżeli nie odwołasz się od decyzji Prezesa Zarządu PFRON, przez co decyzja stanie się ostateczna, to wówczas możesz zwrócić się z wnioskiem o rozłożenie na raty spłaty należności lub odroczenia terminu płatności. Taka ulga może być zastosowana do należności głównej, jak również odsetek.

Jakie warunki musisz spełnić?

Okoliczności do ubiegania się o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności są określone w art. 49f ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (…). Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności może nastąpić ze względu na Twój ważny interes, interes publiczny lub względy gospodarcze i społeczne. Mogą to być również inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności.

Przez ważny Twój interes należy rozumieć wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od Ciebie, które uniemożliwiają jednorazową spłatę zadłużenia. Rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności należności będzie możliwe:

 • jeżeli jednorazowe opłacenie należności pozbawiłoby Ciebie i Twoją rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;
 • gdy chorujesz przewlekle;
 • w sytuacji znacznego pogorszenia Twojego stanu zdrowia, które skutkowałoby zmianą stopnia niepełnosprawności lub/i zakończeniem prowadzenia działalności;
 • w razie konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, co pozbawiłoby Ciebie możliwości uzyskiwania dochodu;
 • w przypadku zdarzenia losowego, np. śmierć członka rodziny zagrażająca dalszej Twojej egzystencji, kradzież mienia, klęski żywiołowe (powódź, pożar, susza, katastrofy naturalne) lub awarie techniczne, których skutki zagrażają zdrowiu i życiu, lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodującego okoliczności osłabiające Twoje możliwości płatnicze.

Przez interes publiczny należy rozumieć respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo i zaufanie obywateli do organów władzy.

Przez względy społeczne i gospodarcze należy rozumieć m.in. zagrożenie likwidacją pracodawcy lub likwidacją działalności gospodarczej.

Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy:

 • jest uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym Fundusz nie uzyska kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
 • kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
 • kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 5.000,00 zł, i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

Jak wystąpić o zastosowanie ulgi?

Złóż do PFRON wniosek o rozłożenie na raty spłaty należności lub odroczenia terminu płatności. Możesz to zrobić dopiero, gdy otrzymasz decyzję nakazującą zwrot niesłusznie pobranej refundacji składek KRUS. Wniosek powinien spełnić wymogi formalne określone w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Podaj w nim Twoje dane wraz z adresem, na podstawie których zidentyfikujemy Ciebie w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji oraz Twoje żądanie, np. rozłożenie na raty płatności należności wobec PFRON. Zaproponuj w nim harmonogram spłaty rat lub datę, do której spłata należności ma być odroczona. Wskaż przyczyny ubiegania się o zastosowanie ulgi. Wniosek powinien być wyczerpująco przez Ciebie umotywowany oraz wskazywać okoliczności niezależne od Ciebie, na które nie miałeś wpływu i dlatego nie jesteś w stanie jednorazowo zwrócić należności wynikające z decyzji. Wniosek o zastosowanie ulgi musi być przez Ciebie podpisany. Jeżeli wniosek w Twoim imieniu składa Twój pełnomocnik, to do wniosku podpisanego przez pełnomocnika trzeba załączyć pełnomocnictwo.

Przyczyny ubiegania się o ulgę powinny być potwierdzone odpowiednią dokumentacją, w tym dokumentami, które przedstawią Twoją sytuację finansową oraz możliwości płatnicze. Rodzaj oraz zakres dokumentów – na podstawie których dokonywana będzie analiza zaistnienia przesłanek warunkujących rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności – jest uzależniony od formy prawnej podmiotu, w ramach którego ubiegasz się o udzielenie ulgi oraz od rodzaju prowadzonej ewidencji finansowej.

Mogą to być m.in.:

 • Kserokopia zeznań podatkowych PIT za ostatni rok i oświadczenie o dochodach przypadających na członka rodziny pozostających w Twoim gospodarstwie domowym uzyskanych w okresie ostatnich trzech miesięcy (wraz z dowodami potwierdzającymi uzyskiwane dochody).
 • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu lub zaleganiu z podatkami.
 • Zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu lub zaleganiu w regulowaniu składek.
 • Oświadczenie o wysokości miesięcznych zobowiązań, np. z tytułu czynszu, opłat za energię elektryczną, opłat za gaz, kredytu bankowego (wraz z dowodami potwierdzającymi zobowiązania).
 • Oświadczenie o wysokości bieżących wydatków, np. wydatki na leki lub leczenie (wraz z dowodami potwierdzającymi wydatki).
 • Zaświadczenie o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej.
 • Harmonogram spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego.
 • Protokół komisji określający wysokość i zakres oszacowanych szkód np.: z pożaru, powodzi.
 • Wszelkie inne dokumenty mające wpływ Twoim zdaniem na rozpatrzenie sprawy.

Ważne informacje

 1. Możliwość rozłożenia na raty zapłaty należności/odroczenia terminu płatności stanowi szczególnego rodzaju ulgę. Dlatego ulga ta może być stosowana, jeśli jest uzasadniona Twoim ważnym interesem, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie. Stosowanie tego rodzaju ulgi oparte jest na uznaniu administracyjnym. Oznacza to, że PFRON może, ale nie musi skorzystać z uprawnienia określonego w art. 49f ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (…).
 2. Tylko kwota określona w decyzji Prezesa Zarządu PFRON, która nakazuje Tobie zwrot środków Funduszu może być przedmiotem postępowania o przyznanie ulgi. Dlatego wystąpienie z wnioskiem o rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności należności staje się zasadne dopiero po uzyskaniu – przez decyzję nakazującą zwrot środków – waloru ostateczności.
 3. Złożenie wniosku o rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności nie gwarantuje Tobie, że ulga w tym zakresie zostanie przyznana. Prezes Zarządu PFRON odmówi jej przyznania, jeżeli nie udostępnisz dokumentacji potwierdzającej istnienie przesłanek mogących stanowić podstawę udzielenia ulgi.
 4. Prezes Zarządu PFRON przyznaje ulgę w formie umowy.
 5. Warunki rozłożenia na raty/odroczenia terminu płatności:
  • Rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności może nastąpić tylko raz, a całkowity okres spłaty należności nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia zawarcia umowy.
  • Jeśli wniosek o zastosowanie ulgi jest rozpatrzony przez PFRON pozytywnie, to odsetki za zwłokę są naliczane do daty wpływu wniosku do PFRON o zastosowanie ulgi.
  • PFRON ustala dodatkową opłatę równą sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, która jest określana zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym, że stawka ta nie może być niższa niż 8% ani od stopy oprocentowania kredytu, który mógłbyś uzyskać na zasadach rynkowych.
  • W okresie obowiązywania umowy Prezes Zarządu PFRON nie wydaje decyzji o wstrzymaniu refundacji, nie dłużej jednak niż do dnia poprzedzającego dzień powstania dalszych zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON, które przekroczą ogółem kwotę 100 zł.
 6. Zawarcie umowy o ratalnej spłacie zadłużenia/odroczeniu terminu płatności należności zobowiązuje Ciebie do dokonywania w terminie i w pełnej wysokości wpłat na poszczególne raty, zgodnie z harmonogramem spłaty zadłużenia. Jeżeli dokonasz wpłaty na poczet danej raty po terminie albo w terminie, ale w zaniżonej wysokości, umowa ulega rozwiązaniu, a należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Natychmiastowa wymagalność należności skutkuje podjęciem działań zmierzających do przymusowego dochodzenia należności w trybie postępowania egzekucyjnego, co przyczyni się do zwiększenia zadłużenia nie tylko o należne odsetki za zwłokę, ale również o ewentualne koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne.

Tak, o ile spełnisz określone poniżej warunki.

Z chwilą otrzymania decyzji nakazującej zwrot nienależnie pobranej refundacji składek KRUS możesz się odwołać tj.:

 • złożyć do Prezesa Zarządu PFRON – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji zwrotowej – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub
 • wnieść – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji zwrotowej – skargę do sądu (za pośrednictwem Prezesa Zarządu PFRON ) na otrzymane rozstrzygniecie.

Jeżeli nie odwołasz się od decyzji Prezesa Zarządu PFRON, przez co decyzja stanie się ostateczna, to wówczas możesz zwrócić się o umorzenie należności wobec PFRON. Taka ulga może być zastosowana do należności głównej, jak również odsetek.

Jaki warunki musisz spełnić?

Okoliczności do ubiegania się o umorzenie należności wobec PFRON są określone w art. 49f ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (…). Umorzenie należności w części lub całości może nastąpić ze względu na Twój ważny interes, interes publiczny lub względy gospodarcze i społeczne. Mogą to być również inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności.

Przez ważny Twój interes należy rozumieć wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od Ciebie, które uniemożliwiają spłatę zadłużenia. Umorzenie należności będzie możliwe:

 • gdy opłacenie należności pozbawiłoby Ciebie i Twoją rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;
 • gdy chorujesz przewlekle;
 • w sytuacji znacznego pogorszenia Twojego stanu zdrowia, które skutkowałoby zmianą stopnia niepełnosprawności lub/i zakończeniem prowadzenia działalności;
 • w razie konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, co pozbawiłoby Ciebie możliwości uzyskiwania dochodu;
 • w przypadku zdarzenia losowego, np. śmierć członka rodziny zagrażająca dalszej Twojej egzystencji, kradzież mienia, klęski żywiołowe (powódź, pożar, susza, katastrofy naturalne) lub awarie techniczne, których skutki zagrażają zdrowiu i życiu, lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodującego okoliczności osłabiające Twoje możliwości płatnicze.

Przez interes publiczny należy rozumieć respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo i zaufanie obywateli do organów władzy.

Przez względy społeczne i gospodarcze należy rozumieć m.in. zagrożenie likwidacją pracodawcy lub likwidacją działalności gospodarczej.

Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy:

 • jest uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym Fundusz nie uzyska kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
 • kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
 • kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 5.000,00 zł, i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

Jak wystąpić o zastosowanie ulgi?

Złóż do PFRON wniosek o umorzenie należności wobec PFRON. Możesz to zrobić dopiero, gdy otrzymasz decyzję nakazującą zwrot niesłusznie pobranej refundacji składek KRUS. Wniosek powinien spełnić wymogi formalne określone w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Podaj w nim Twoje dane wraz z adresem, na podstawie których zidentyfikujemy Ciebie w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji oraz Twoje żądanie tj. umorzenie należności wobec PFRON. Wskaż przyczyny ubiegania się o zastosowanie tej ulgi. Wniosek powinien być wyczerpująco przez Ciebie umotywowany i wskazywać okoliczności niezależne od Ciebie, na które nie miałeś wpływu i dlatego nie jesteś w stanie wywiązać się z zobowiązań. Wniosek o zastosowanie ulgi musi być przez Ciebie podpisany. Jeżeli wniosek w Twoim imieniu składa Twój pełnomocnik, to do wniosku podpisanego przez pełnomocnika trzeba załączyć pełnomocnictwo.

Przyczyny ubiegania się o ulgę powinny być potwierdzone odpowiednią dokumentacją, w tym dokumentami, które przedstawią Twoją sytuację finansową oraz możliwości płatnicze. Rodzaj oraz zakres dokumentów – na podstawie których dokonywana będzie analiza zaistnienia przesłanek warunkujących umorzenie – jest uzależniony od formy prawnej podmiotu, w ramach którego ubiegasz się o udzielenie ulgi oraz od rodzaju prowadzonej ewidencji finansowej.

Mogą to być m.in.:

 • Kserokopia zeznań podatkowych PIT za ostatni rok i oświadczenie o dochodach przypadających na członka rodziny pozostających w Twoim gospodarstwie domowym uzyskanych w okresie ostatnich trzech miesięcy (wraz z dowodami potwierdzającymi uzyskiwane dochody)
 • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu lub zaleganiu z podatkami.
 • Zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu lub zaleganiu w regulowaniu składek.
 • Oświadczenie o pomocy de minimis lub o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymałeś w roku, w którym ubiegasz się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych. Oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy lub nieotrzymaniu pomocy powinny być podpisane przez Ciebie lub Twojego pełnomocnika.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie INF-O-PdR.
 • Oświadczenie o wysokości miesięcznych zobowiązań, np. z tytułu czynszu, opłat za energię elektryczną, opłat za gaz, kredytu bankowego (wraz z dowodami potwierdzającymi zobowiązania).
 • Oświadczenie o wysokości bieżących wydatków, np. wydatki na leki lub leczenie (wraz z dowodami potwierdzającymi wydatki).
 • Zaświadczenie o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej.
 • Harmonogram spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego.
 • Protokół komisji określający wysokość i zakres oszacowanych szkód np.: z pożaru, powodzi.
 • Wszelkie inne dokumenty mające wpływ Twoim zdaniem na rozpatrzenie sprawy.

Ważne informacje

 1. Możliwość umorzenia należności stanowi szczególnego rodzaju ulgę. Dlatego ulga ta może być stosowana, jeśli jest uzasadniona Twoim ważnym interesem, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie. Stosowanie tego rodzaju ulgi oparte jest na uznaniu administracyjnym. Oznacza to, że PFRON może, ale nie musi skorzystać z uprawnienia określonego w art. 49f ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (…).
 2. Tylko kwota określona w decyzji Prezesa Zarządu PFRON, która nakazuje Tobie zwrot środków Funduszu może być przedmiotem postępowania o przyznanie ulgi. Dlatego wystąpienie z wnioskiem o umorzenie należności staje się zasadne dopiero po uzyskaniu – przez decyzję nakazującą zwrot środków – waloru ostateczności.
 3. Złożenie wniosku o umorzenie nie gwarantuje Tobie, że ulga w tym zakresie zostanie przyznana. Prezes Zarządu PFRON odmówi jej przyznania, jeżeli nie udostępnisz dokumentacji potwierdzającej istnienie przesłanek mogących stanowić podstawę udzielenia ulgi.
 4. Prezes Zarządu PFRON przyznaje ulgę w formie decyzji.
 5. Przyznana ulga stanowi pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego, które dotyczą pomocy w ramach zasady de minimis.
 6. Odsetki za zwłokę, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy, zostaną naliczone na dzień wydania decyzji.
 7. Złożenie wniosku o umorzenie należności nie wstrzymuje działań windykacyjnych oraz nie powoduje zniesienia zaległości wobec PFRON. Ostateczny charakter decyzji skutkuje podjęciem działań zmierzających do przymusowego dochodzenia należności w trybie postępowania egzekucyjnego, co przyczyni się do zwiększenia zadłużenia nie tylko o należne odsetki za zwłokę, ale również o ewentualne koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne.

Tak, o ile opłaciłeś pozostałe składki, tj. składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie.

Przypominamy, że niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika miał możliwość ubiegać się za II kwartał 2020 r. wyłącznie o refundację składek na ubezpieczenia wypadkowe, macierzyńskie i chorobowe. Składki te musiałeś jednak opłacić w terminie, wynikającym z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (lub z maksymalnie 14-dniowym uchybieniem) oraz przed złożeniem wniosku Wn-U-A za ten okres.

Jeśli jesteś już zarejestrowany w PFRON jako niepełnosprawny rolnik (lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika), który ubiega się refundację składek KRUS, to kopię (scan lub czytelne zdjęcie) nowego orzeczenia przekaż osobiście albo wyślij emailem lub pocztą do właściwego terytorialnie oddziału PFRON.  Możesz również wysłać kopię (scan lub czytelne zdjęcie) nowego orzeczenie przez ePUAP na adres: /PFRON/SkrytkaESP. Pamiętaj, że orzeczenie musi być kompletne (1 i 2 strona orzeczenia) i czytelne w całości (czytelna treść rozstrzygnięcia i pieczątek z podpisami składu orzekającego).

Jeżeli Twój wniosek Wn-U-A jest skierowany do korekty z powodu braku orzeczenia, a Ty wysłałeś już nowe orzeczenie do PFRON, które jest ważne w kwartale wykazanym w tym wniosku, to nie musisz robić korekty wniosku. Stan wniosku zmieni się, gdy wprowadzimy nowe orzeczenie do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Nowe orzeczenie wprowadzimy do systemu w ciągu 14 dni od daty jego wpływu do PFRON.