informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tu znajdziesz  dokumenty potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Kiedy muszę uzupełniać formularz IN-O-PP?

Jeśli jesteś pracodawcą, dla którego dofinansowanie do wynagrodzeń jest pomocą publiczną, to w celu otrzymania wsparcia – poza badaniem efektu zachęty – musisz spełnić dodatkowe warunki unijne:

 • nie możesz znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów, które są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie udzielania pomocy publicznej;
 • nie może ciążyć na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, który wynika z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 • nie możesz otrzymać dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, gdy wypłata skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u przedsiębiorcy.

Jeśli prowadzisz działalność w sektorach innych niż rolnictwo i rybołówstwo, to informacje te przedstawiasz na formularzu INF-O-PP. Jest to formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Składasz go wraz z każdym wnioskiem Wn-D lub korektą wniosku Wn-D. Formularz INF-O-PP znajdziesz w tym miejscu.

Jeśli prowadzisz działalność w rolnictwie lub rybołówstwie składasz wraz z wnioskiem Wn-D lub korektą wniosku Wn-D formularz INF-O-PR. Jest to formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Więcej informacji o tym formularzu znajdziesz w tym miejscu.

Jak uzupełnić formularz INF-O-PP (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)?

Formularz INF-O-PP wypełnij wyraźnie pismem maszynowym lub ręcznie drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem. Formularz składa się z dwunastu stron, ale wyślij do PFRON tylko 7 pierwszych stron, gdyż strony od 8 do 12 zawierają wyłącznie objaśnienia do tabeli w sekcji E formularza.

Sekcja A Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna

W punkcie od 1 do 3 w sekcji A wpisz Twoje dane jako pracodawcy, który ubiega się o pomoc tj. NIP, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, który reprezentujesz oraz adres Twojego miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu, który reprezentujesz. Dane te muszą być zgodne z danymi z wniosku Wn-D, do którego dodajesz INF-O-PP, czyli:

 • NIP w pozycji 1 w sekcji A w INF-O-PP musi być taki sam jak NIP w pozycji 3 we wniosku Wn-D,
 • imię i nazwisko albo nazwa podmiotu w pozycji 2 w sekcji A w INF-O-PP muszą być zgodne z nazwą podmiotu w pozycji 5 we wniosku Wn-D,
 • adres w pozycji 3 w sekcji A w INF-O-PP musi być zgodny z adresem wykazanym w pozycjach od 16 do 21 we wniosku Wn-D.

Jeśli obecnie składany wniosek Wn-D nie ma uzupełnionych pozycji adresowych, to adres wykazany w pozycji 3 w sekcji A w INF-O-PP musi być taki sam jak adres wskazany w pozycjach od 16 do 21 w ostatnim, poprawnym wniosku Wn-D.

W punkcie 4 w sekcji A wpisz ‘Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę’. Podaj pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której masz siedzibę podmiotu, który reprezentujesz lub miejsce zamieszkania. Pamiętaj, że identyfikator gminy z pozycji 4 w sekcji A w INF-O-PP musi być taki sam jak identyfikator adresu w pozycji 10 we wniosku Wn-D.

Jeśli obecnie składany wniosek Wn-D nie ma uzupełnionej tej pozycji, to ‘Identyfikator gminy …’ wykazany w punkcie 4 w sekcji A w INF-O-PP musi być taki sam jak identyfikator adresu wykazany w pozycji 10 w ostatnim, poprawnym wniosku Wn-D.

Identyfikatory gmin znajdziesz w tym miejscu.

W punkcie 5 w sekcji A ‘Forma prawna podmiotu’ zaznacz właściwą pozycję znakiem X. Jeśli zaznaczysz ‘inna’, to podaj – w polu poniżej tej odpowiedzi – jaka to jest forma prawna np. spółka cywilna. Pamiętaj, że forma prawna podmiotu wykazana w punkcie 5 w sekcji A w INF-O-PP musi być taka sama jak forma prawa wykazana w pozycji 7 we wniosku Wn-D. Jeśli obecnie składany wniosek Wn-D nie ma uzupełnionej tej pozycji, to forma prawna podmiotu wykazana w punkcie 5 w sekcji A w INF-O-PP musi być taka sama, jak forma prawna wykazana w pozycji 7 w ostatnim, poprawnym wniosku Wn-D.

W punkcie 6 w sekcji A ‘Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 …’ zaznacz właściwą pozycję znakiem X. Pamiętaj, że wielkość podmiotu wykazana w punkcie 6 w sekcji A w INF-O-PP musi być taka sama jak wielkość podmiotu wykazana w pozycji 9 we wniosku Wn-D. Jeśli obecnie składany wniosek Wn-D nie ma uzupełnionej tej pozycji, to wielkość podmiotu wykazana w punkcie 6 w sekcji A w INF-O-PP musi być taka sama jak wielkość wykazana w pozycji 9 w ostatnim, poprawnym wniosku Wn-D.

Wybierz:

mikroprzedsiębiorca, jeśli:

 • zatrudniasz mniej niż 10 pracowników i
 • Twój roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 milionów euro.

mały przedsiębiorca, jeśli:

 • zatrudniasz mniej niż 50 pracowników i
 • Twój roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 10 milionów euro.

średni przedsiębiorca, jeśli:

 • zatrudniasz mniej niż 250 pracowników i
 • Twój roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub
 • całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

inny przedsiębiorca, jeśli jesteś dużym przedsiębiorcą (innym niż MŚP).

Uwaga! Jeśli wypełniasz wniosek jako pracodawca, dla którego dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, aby określić wielkość przedsiębiorstwa, stosuj przepisy unijne*. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo jest powiązane z innym przedsiębiorcami, to zsumuj dane dotyczące stanu zatrudnienia oraz dane finansowe (roczny obrót lub roczna suma bilansowa) swoje oraz wszystkich jednostek powiązanych z Twoim przedsiębiorstwem. Dane o liczbie personelu, zatrudnionego zarówno w Twoim przedsiębiorstwie, jak i podmiotach powiązanych, określ według art. 5 Załącznika nr I do rozporządzenia unijnego*.

Do określania liczby zatrudnionych i kwot finansowych wykorzystuj dane obliczane w skali rocznej, za ostatni zatwierdzony okres obrachunkowy. Uwzględniaj je od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie stwierdzisz, że:

 • w skali rocznej przekroczyłeś określone powyżej pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe, albo że
 • nastąpił spadek poniżej tych pułapów,

to uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa nastąpi tylko, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. Ta zasada nie dotyczy tzw. zmian dynamicznych, czyli sytuacji, które wynikają ze zmiany w strukturze właścicielskiej przedsiębiorstwa. Gdy nastąpi zmiana w strukturze właścicielskiej, wielkość zmień w dniu dokonania się tej zmiany, jeśli wynika tak z ponownej analizy danych dotyczących zatrudnienia i danych finansowych.

Jeśli wypełniasz wniosek za nowo utworzone przedsiębiorstwo, którego księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, odpowiednie dane przyjmij z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego.

*Załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

W punkcie 7 w sekcji A ‘Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. …’ wpisz klasę PKD zgodną z klasyfikacją z 2007 r. Jeśli posiadasz więcej niż jeden kod PKD, podaj kod dotyczący prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą ubiegasz się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaj klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód. Pamiętaj, że klasa PKD wykazana w punkcie 7 w sekcji A w INF-O-PP musi być taka sama jak klasa PKD wykazana w pozycji 11 we wniosku Wn-D. Jeśli obecnie składany wniosek Wn-D nie ma uzupełnionej tej pozycji, to klasa PKD wykazana w punkcie 7 w sekcji A w INF-O-PP musi być taka sama jak klasa PKD wykazana w pozycji 11 w ostatnim, poprawnym wniosku Wn-D.

Jeśli w punkcie 7 sekcji A wskażesz PKD, które należy do sektora rybołówstwa i akwakultury lub produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, to wniosek Wn-D zostanie skierowany do korekty, ponieważ dołączyłeś niewłaściwy formularz. Właściwym formularzem w tym przypadku jest INF-O-PR, o którym więcej informacji znajdziesz w tym miejscu.

W punkcie 8 w sekcji A ‘Data utworzenia podmiotu’ wpisz datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, w związku z którą ubiegasz się o pomoc.

W punkcie 9 w sekcji A ‘Powiązania z innymi przedsiębiorcami’ odpowiedz na pytania zawarte w podpunktach od 9a do 9f. Jeśli zaznaczysz chociaż jedną odpowiedź twierdzącą, to podaj identyfikator podatkowy NIP wszystkich powiązanych z Tobą przedsiębiorców.

Pamiętaj, że według przepisów unijnych* podmioty o złożonej strukturze, na które składa się wiele powiązanych ze sobą jednostek o odrębnej osobowości prawnej, trzeba traktować jak jednolity organizm gospodarczy. Wszystkie podmioty, które są kontrolowane (prawnie lub faktycznie) przez ten sam podmiot, należy traktować jako jedno przedsiębiorstwo.

Sprawdź powiązanie na dwóch poziomach. W pierwszej kolejności oceń, czy jedno przedsiębiorstwo może wywierać dominujący wpływ na działalność drugiego, ze względu na wskazane poniżej relacje:

 • jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu;
 • jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków organu zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy;
 • jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami założycielskimi;
 • jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innego przedsiębiorcy lub jego członkiem, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, samodzielnie kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy;
 • przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych w powyżej wskazanych punktach poprzez jednego innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców.

W drugiej kolejności zbadaj, czy któraś z powyższych relacji nie zachodzi pomiędzy przedsiębiorstwami za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie. W pewnych sytuacjach, nawet pomimo wykluczenia istnienia związków pomiędzy przedsiębiorstwami na pierwszym poziomie badania, mogą być one uznane za powiązane ze względu na łączące je związki osobowe. Do stwierdzenia powiązań za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie konieczne jest jednak dodatkowo wykazanie, że dane przedsiębiorstwa prowadzą działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub na rynkach pokrewnych. Rynek pokrewny jest to rynek dla danego produktu lub usługi, który znajduje się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu w stosunku do właściwego rynku. Może to być następująca zależność: wytwórca materiału do produkcji danego produktu, producent tego produktu oraz jego dystrybutor.

W ramach powiązań osobowych wyróżnia się również powiązania rodzinne, które istnieją, gdy bezpośredni lub pośredni udział w kontroli lub zarządzaniu dwoma różnymi podmiotami krajowymi mają osoby, między którymi zachodzi pokrewieństwo lub powinowactwo. Komisja Europejska uznała jako przesłankę do stwierdzenia współdziałania osób fizycznych nie tylko istnienie relacji małżeństwa, ale także relacji, które wynikają z pełnienia ról rodzica, brata, a nawet szwagierki. Wydaje się zatem, że w przypadku relacji rodzinnych istotny jest sam fakt istnienia tej właśnie relacji i możliwość wspólnego sprawowania kontroli nad różnymi przedsiębiorstwami.

Jeśli Ciebie jako pracodawcę, który ubiega się o dofinansowanie wiąże z innym podmiotem (lub innymi podmiotami) przynajmniej jedna z relacji określonych w pkt 9 w sekcji A w INF-O-PP, to Twoje przedsiębiorstwo i podmioty z Tobą powiązane tworzą jedno przedsiębiorstwo. W takiej sytuacji:

 • wielkość przedsiębiorstwa,
 • stany zatrudnienia ustalane dla celów efektu zachęty metodą ilościową (poz. 39 i 41 we wniosku Wn-D),
 • sytuacja ekonomiczna,
 • limit pomocy - 10 mln euro w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych na podstawie rozporządzenia unijnego** – pkt 6 w sekcji E formularza INF-O-PP

ustal w oparciu o dane finansowe oraz zatrudnienia całej jednostki gospodarczej, czyli wszystkich przedsiębiorstw ze sobą powiązanych.

*Załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

** art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Sekcja A1 Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce                                   

Nie uzupełniaj sekcji A1. Ta część formularza nie dotyczy pomocy, w związku z którą wypełniasz formularz.                                                         

Sekcja B Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna

W sekcji B zaznacz właściwą pozycję w punktach od 1 do 5 i 7.

W punkcie 1 w sekcji B wybierz odpowiedź ‘tak’ lub ‘nie’, jeśli jesteś pracodawcą, który prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółdzielni. Jeśli prowadzisz działalność w innych formach prawnych zaznacz ‘nie dotyczy’.

Warunek, o którym mowa w punkcie 1 jest spełniony, jeśli po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, rezerwowy oraz kapitał z aktualizacji wyceny) uzyskasz wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego, tj. akcyjnego lub zakładowego.

W punkcie 2 w sekcji B wybierz odpowiedź ‘tak’ lub ‘nie’, jeśli jesteś pracodawcą, który prowadzi działalność w formie spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej. Jeśli prowadzisz działalność w innych formach prawnych zaznacz ‘nie dotyczy’.

Punkty 1 i 2 w sekcji B zaznacz ‘nie dotyczy’, jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i prowadzisz działalność krócej niż 3 lata. Okres ten licz od dnia utworzenia działalności do dnia wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy. Przy określeniu obowiązku wypełniania punktu 1 i 2 w sekcji B odpowiedzią ‘tak’ lub ‘nie’, bierz pod uwagę wielkość Twojego przedsiębiorstwa, bez danych podmiotów powiązanych.

W punkcie 3 i 4 w sekcji B wybierz odpowiedź ‘tak’ lub ‘nie’. Pytania te dotyczą wszystkich pracodawców bez względu na formę prawną i termin rozpoczęcia działalności.

W punkcie 5 w sekcji B wybierz odpowiedź ‘tak’ lub ‘nie’, jeśli jesteś dużym przedsiębiorcą, zaś odpowiedź ‘nie dotyczy’ w pozostałych przypadkach. Przy określeniu obowiązku wypełniania punktu 5 w sekcji B odpowiedzią ‘tak’ lub ‘nie’ bierz pod uwagę wielkość Twojego przedsiębiorstwa, bez danych podmiotów powiązanych. Oznacza to, iż punkt 5 wypełnisz odpowiedzią ‘tak’ lub ‘nie’, jeśli posiadasz samodzielnie status ‘dużego’ przedsiębiorcy. Jeśli zaś samodzielnie – w oparciu o własne dane dotyczące stanu zatrudnienia oraz dane finansowe – jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, to wybierz w punkcie 5 w sekcji B odpowiedź ‘nie dotyczy’.

Punkt 6 w sekcji B nie uzupełniaj. Wypełnia się go jedynie w przypadku innych form pomocy, takich jak: pożyczki, gwarancje, odroczenia, rozłożenia na raty.

W punkcie 7 w sekcji B zaznacz odpowiedź ‘tak’ lub ‘nie’, jeśli w punkcie 9 w sekcji A wykazałeś podmioty powiązane. Sytuację ekonomiczną podmiotów powiązanych oceniasz w oparciu o przesłanki określone w punktach od 1 do 5 sekcji B.

Jeżeli w punkcie 9 w sekcji A nie wykazałeś powiązań z innymi podmiotami, ponieważ na wszystkie pytania udzieliłeś odpowiedzi ‘nie’, to wybierz w punkcie 7 w sekcji B odpowiedź ‘nie dotyczy’.

Sekcja C Informacja o decyzji Komisji Europejskiej nakładającej obowiązek zwrotu udzielonej pomocy publicznej                                                                                       

W sekcji C zaznacz właściwą pozycję znakiem X. Obowiązek zwrotu udzielonej pomocy, który wynika z decyzji Komisji Europejskiej, nie może dotyczyć zarówno Ciebie, jako pracodawcy, który ubiega się o dofinansowanie, jak i każdego powiązanego z Tobą przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie do wynagrodzeń nie przysługuje przedsiębiorcy, który ma obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej.

Sekcja D Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu ma być udzielona pomoc publiczna

Punkty od 1a do 1j, 2, 3 w sekcji D określają sektory, w jakich prowadzona jest działalność podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna. Nie musisz uzupełniać tych punktów, ponieważ żaden z tych sektorów nie jest wyłączony z możliwości otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń.

W punkcie 4 w sekcji D wskaż informacje, które dotyczą przedsięwzięcia, w związku z którym ubiegasz się o pomoc:

 • opis przedsięwzięcia, w tym planowane daty jego rozpoczęcia i zakończenia – wpisz ‘dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych’ i podaj okres sprawozdawczy wynikający z wniosku Wn-D, do którego dodajesz wypełniany obecnie formularz INF-O-PP;
 • lokalizacja przedsięwzięcia – wskaż adres Twojego miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu, który reprezentujesz;
 • wykaz kosztów przedsięwzięcia oraz ich wartości nominalne i zdyskontowane - wskaż kwotę całkowitych kosztów płacy, które poniosłeś w związku z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych w danym okresie sprawozdawczym (miesiącu). Jest to suma z pozycji 52 – ‘Koszty płacy’ z formularzy INF-D-P dodanych do wniosku Wn-D za okres sprawozdawczy (miesiąc), do którego dodajesz też INF-O-PP.

Nie wypełniaj punktu 5 w sekcji D. Ta część formularza nie dotyczy pomocy, w związku z którą wypełniasz formularz INF-O-PP.     

Pamiętaj, że informacje, określane w sekcji D pkt 4 formularza INF-O-PP dotyczą przedsięwzięcia, w związku z którym ubiegasz się o pomoc i składasz formularz INF-O-PP. Przedstawiasz więc informacje, które dotyczą dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Natomiast w sekcji E w pkt 8 formularza INF-O-PP wykazujesz, jaką pomoc otrzymałeś już na to przedsięwzięcie z innych źródeł, czyli jaką pomoc otrzymałeś do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych za miesiąc, którego dotyczy wniosek Wn-D.

Sekcja E Informacje dotyczące otrzymanej pomocy

W punktach od 1 do 4 w sekcji E zaznacz właściwą pozycję znakiem X.

W punktach 1 i 3 w sekcji E wskaż odpowiedź ‘tak’ jeśli otrzymałeś z innych źródeł pomoc do kosztów płacy osób niepełnosprawnych za okres sprawozdawczy z wniosku Wn-D, do którego dodajesz INF-O-PP. Jeśli jednak nie otrzymałeś z innych źródeł pomocy do kosztów płacy osób niepełnosprawnych, to wskaż odpowiedź ‘nie’.

W punkcie 2 w sekcji E wskaż odpowiedź ‘tak’, ponieważ pomoc zostanie przeznaczona na zidentyfikowane koszty, tj. koszty płacy pracowników niepełnosprawnych.

W punkcie 4 w sekcji E wskaż odpowiedź ‘nie dotyczy’. Ten punkt nie dotyczy pomocy, w związku z którą wypełniasz formularz.  

Tabelę w punkcie 5 w sekcji E wypełnij, jeśli zaznaczyłeś odpowiedź ‘tak’ w punkcie 1 i 3 w sekcji E. Podaj wyłącznie pomoc z innych źródeł, otrzymaną do kosztów płacy osób niepełnosprawnych, w związku z którymi ubiegasz się o pomoc za dany miesiąc. W tabeli tej nie wykazuj pomocy, którą otrzymałeś z PFRON w ramach dofinansowania do wynagrodzeń za poprzednie miesiące. Instrukcję wypełnienia tabeli w punkcie 5 w sekcji E znajdziesz w sekcji G formularza INF-O-PP.

Uwaga! Jeśli wskazujesz inną pomoc w tabeli, to pamiętaj, że kwota tej pomocy powinna być również wykazana w poz. 49 i 53 załącznika INF-D-P (lub załączników INF-D-P, gdy pomoc z innych źródeł dotyczy kosztów płacy kilku pracowników). Wykaż tę pomoc tylko w okresie sprawozdawczym, którego ona dotyczy. W takim przypadku uzupełnij także informację dotyczącą przedsięwzięcia, na realizację którego podmiot tę pomoc otrzymał, czyli punkty od 8a do 8e w sekcji E w INF-O-PP.

W punkcie 6 w sekcji E podaj całkowitą wartość w euro pomocy otrzymanej w danym roku kalendarzowym przez Ciebie i podmioty z Tobą powiązane w ramach dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych*. Wartość pomocy podaj w euro według średniego kursu walut obcych w dniu udzielenia pomocy. Średni kurs walut obcych ogłasza Narodowy Bank Polski.

Dzień udzielenia pomocy – w przypadku dofinansowania do wynagrodzeń – to dzień wypłaty środków przez PFRON. Zazwyczaj jest to dzień tożsamy z datą otrzymania środków przez pracodawcę. We wnioskach składanych np. w 2023 r. uwzględnij każdą pomoc wypłaconą przez PFRON w 2023 r. – Tobie oraz podmiotom z Tobą powiązanym – do dnia składania formularza INF-O-PP, także taką która dotyczy wniosków za okresy sprawozdawcze poprzedzające rok 2023 (od stycznia 2009 r.).

Dofinansowanie wypłacone w 2023 r. — w związku z korektą zwiększającą kwotę dofinansowania za okresy sprawozdawcze, które poprzedzają rok 2023 — zwiększy kwotę otrzymanej pomocy publicznej w 2023 r. Dlatego uwzględnij tę kwotę w pkt 6 części E każdego formularza INF-O-PP, składanego w 2023 r. Zwrot części lub całości kwoty dofinansowania w 2023 r. — w związku z korektą zmniejszającą za okresy sprawozdawcze bieżące lub poprzedzające rok 2023 — zmniejszy kwotę otrzymanej pomocy publicznej w 2023 r., ale tylko wtedy, jeżeli wypłata zwracanych środków nastąpiła w 2023 r. W takim przypadku przelicz zwracaną kwotę na euro po kursie z dnia wypłaty tych środków. Jeśli jednak zwrot będzie dotyczył środków wypłaconych przed 1 stycznia 2023 r., to nie będzie to miało przełożenia na wartość wykazywaną w pkt 6 sekcji E każdego formularza INF-O-PP składanego w 2023 r.

Jeżeli otrzymasz w danym roku kalendarzowym pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie przepisów unijnych* poza Systemem Obsługi Dofinansowań i Refundacji, to również dolicz tę pomoc do całkowitej wartości pomocy w euro w punkcie 6 w sekcji E. Wartość tej pomocy w euro ustal według dnia udzielenia pomocy, który wskazał podmiot udzielający tej pomocy.

* Na podstawie art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Punkt 7 w sekcji E nie wypełniaj. Ten punkt nie dotyczy pomocy, w związku z którą wypełniasz formularz.           

Jeśli w tabeli w punkcie 5 w sekcji E wykazałeś jakąkolwiek pomoc z innych źródeł do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych, to wypełnij również punkty od 8a do 8e w sekcji E. Podaj informacje dotyczące przedsięwzięcia, na realizację którego tę pomoc otrzymałeś.

Sekcja F Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

W sekcji F wskazujesz dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:

 • imię i nazwisko;
 • stanowisko służbowe;
 • numer telefonu;
 • data i podpis.

Formularz INF-O-PP musi być podpisany przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę odpowiednim pełnomocnictwem dostarczonym do Funduszu.

Jeżeli jesteś pracodawcą i formularz INF-O-PP podpisujesz we własnym imieniu, to w sekcji E wpisz swoje imię i nazwisko i złóż podpis.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem pracodawcy i formularz INF-O-PP podpisujesz w imieniu pracodawcy, to w sekcji E wpisz swoje imię i nazwisko, jako pełnomocnika i złóż podpis.