informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tu znajdziesz  dokumenty potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Objaśnienia

Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) przez pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Sekcja A Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna

Punkt 1-3 w sekcji A – wpisz podstawowe informacje na temat beneficjenta pomocy i prowadzonej przez niego działalności, tj. NIP, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc oraz jego adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu. Dane powinny być zgodne z danymi z wniosku Wn-D: NIP (poz. 3 we wniosku Wn-D), nazwa podmiotu (poz. 5 we wniosku Wn-D), adres podmiotu z ostatniego, poprawnie zweryfikowanego wniosku Wn-D (poz. 16-21 we wniosku Wn-D).

Uwaga !!!
W przypadku pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych beneficjentem pomocy jest pracodawca, więc wskaż dane pracodawcy. Nie uzupełniaj sekcji A1, gdyż ona nie dotyczy pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń.

Punkt 4 - Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę Podaj pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której pracodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Punkt 5 - Forma prawna podmiotuzaznacz właściwą pozycję znakiem X.
W przypadku zaznaczenia „INNA” podaj jaka np. spółka cywilna.

Punkt 6 - Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – zaznacz właściwą pozycję znakiem X.

Zaznacz:

 • mikroprzedsiębiorstwo – jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 10 pracowników
  i jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
 • małe przedsiębiorstwo- jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 50 pracowników i jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
 • średnie przedsiębiorstwo- jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 250 pracowników i jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Punkt 7 - Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, ze zm.).

Wpisz klasę PKD zgodną z klasyfikacją z 2007 r. W przypadku posiadania więcej niż jednego kodu PKD, podaj kod dotyczący prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą pracodawca ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaj klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód.

Punkt 8 - Data utworzenia podmiotu - wpisz datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, w związku z którą pracodawca ubiega się o pomoc.

Punkt 9 – Powiązania z innymi przedsiębiorcami – odpowiedz na pytania zawarte w podpunktach od 9a do 9f. W przypadku zaznaczenia chociaż jednej odpowiedzi twierdzącej, podaj identyfikator podatkowy NIP wszystkich powiązanych z wnioskodawcą przedsiębiorców.

Uwaga!!!

W orzecznictwie unijnym wielokrotnie wyrażano pogląd, iż podmioty o złożonej strukturze, na które składa się wiele powiązanych ze sobą jednostek o odrębnej osobowości prawnej, należy traktować jak jednolity organizm gospodarczy. Wszystkie zatem podmioty, które są kontrolowane (prawnie lub faktycznie) przez ten sam podmiot, należy traktować jako jedno przedsiębiorstwo.

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi za przedsiębiorstwa powiązane uznaje się wszystkie przedsiębiorstwa pozostające ze sobą w jednej z następujących relacji:

 • przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
 • przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
 • przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
 • przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

W przypadku wystąpienia jednego z ww. powiązań między dwoma lub więcej podmiotami powinny być one traktowane jako „jedno przedsiębiorstwo”.

Obok powiązań kapitałowych mogą jeszcze wystąpić relacje zachodzące pomiędzy przedsiębiorcami za pośrednictwem kontrolujących je osób fizycznych (wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz, członek zarządu). W takim przypadku nastąpi powiązanie pod warunkiem, że wskazane podmioty prowadzą działalność na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych. Unijne przepisy precyzują co należy rozumieć pod pojęciem rynku pokrewnego. Jest to rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu w stosunku do właściwego rynku. Oznacza to następującą zależność: wytwórca materiału do produkcji danego produktu, producent tego produktu oraz jego dystrybutor.

Mając powyższe na uwadze pracodawca ubiegając się o pomoc w formie dofinansowania do wynagrodzeń ma obowiązek przedstawić informacje o powiązaniach z innymi przedsiębiorstwami. W tym celu w części A formularza dodano pkt 9 zawierający pytania odnośnie powiązań podmiotu ubiegającego się o pomoc.

Sekcja B

Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna – w części B formularza zaznacz właściwą pozycję w punktach od 1 do 5 i 7.

Punkt 6 nie dotyczy pracodawców ubiegających się o dofinansowanie
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Pracodawca spełnia warunek, o którym mowa w punkcie 1, jeśli po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, rezerwowy oraz kapitał z aktualizacji wyceny) uzyska wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego, tj. akcyjnego lub zakładowego.

Punkty 1 i 2 nie dotyczą mikro-, małych i średnich przedsiębiorców istniejących krócej niż 3 lata (od dnia utworzenia do dnia wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy).

W pkt 7 podaj informacje o sytuacji ekonomicznej każdego powiązanego z pracodawcą przedsiębiorstwa. Zaznacz odpowiedź TAK jeżeli została spełniona co najmniej jedna przesłanka określona w punktach od 1 do 5. Odpowiedź NIE DOTYCZY zaznacz wyłącznie w przypadku braku wystąpienia powiązań z innymi podmiotami.

Sekcja C Informacja o decyzji Komisji Europejskiej nakładającej obowiązek zwrotu udzielonej pomocy publicznej - zaznacz właściwą pozycję znakiem X.

Informacja o obowiązku zwrotu udzielonej pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej, dotyczy zarówno pracodawcy, jak i każdego powiązanego z nim przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi pomocy publicznej nie udziela się przedsiębiorstwu, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem.

Sekcja D Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu ma być udzielona pomoc publiczna

Punkty od 1a do 1j, 2, 3 w części D - ta część formularza określa sektory, w jakich prowadzona jest działalność podmiotu. Wypełnienie nie jest wymagane, w związku z tym, że żaden z tych sektorów nie jest wyłączony z możliwości otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń.

Punkt 4

Informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia na realizację którego podmiot ubiega się o pomoc

 1. opis przedsięwzięcia, w tym planowane daty jego rozpoczęcia i zakończenia –wskaż, czego dotyczy przedsięwzięcie, na realizację którego ubiegasz się o pomoc. Wpisz okres sprawozdawczy wynikający z dokumentu, do którego informacja jest załącznikiem.
 2. lokalizacja przedsięwzięcia – wskaż adres siedziby wnioskodawcy.
 3. wykaz kosztów przedsięwzięcia oraz ich wartości nominalne i zdyskontowane - wskaż kwotę całkowitych kosztów płacy poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym wynikającym z dokumentu, do którego informacja jest załącznikiem tj. sumę pozycji 52 – „Koszty płacy” z formularzy INF-D-P, zliczoną z okresu sprawozdawczego, do którego INF-O-PP stanowi załącznik.

Punkt 5

Nie wypełniaj punktu 5. Nie dotyczy on pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Sekcja D formularza zawiera informacje na temat przedsięwzięcia na realizację którego ubiegasz się o pomoc. Przez przedsięwzięcie należy rozumieć
w szczególności projekt, inwestycję, działanie lub usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym.

Informacje w części D pkt 4 formularza dotyczą przedsięwzięcia, na które pracodawca wnioskuje o pomoc składając formularz INF-O-PP, natomiast w części E pkt 8 formularza wykazujesz jaką pomoc pracodawca otrzymał już na to przedsięwzięcie z innych źródeł.

Sekcja E Informacje dotyczące otrzymanej pomocy

Punkt 1-4 - zaznacz właściwą pozycję znakiem X.

Pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w punkcie 4 zaznaczają odpowiedź „nie dotyczy”.

Punkt 5 - w przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1, 3 lub 4 wypełnij tabelę zamieszczoną poniżej tego punktu, w odniesieniu do już otrzymanej pomocy.

Instrukcja wypełnienia tabeli jest dostępna w części G formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Uwaga!!!

Tabelę uzupełnij tylko w przypadku, gdy otrzymałeś pomoc z innych źródeł do kosztów płacy (za dany okres sprawozdawczy) poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych, na które ma być przeznaczona pomoc z PFRONu.

Punkt 6 - podaj całkowitą wartość w euro pomocy otrzymanej przez pracodawcę i podmioty z nim powiązane (podmioty, których numery NIP wskazałeś w części A pkt 9 Formularza INF-O-PP) w ramach tego samego przeznaczenia w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o pomoc.

Wartość pomocy podaj w euro według średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Punkt 7

Nie wypełniaj punktu 7. Nie dotyczy on pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Punkt 8 – w przypadku, gdy w tabeli zamieszczonej w pkt 5 wykazałeś jakąkolwiek pomoc, dodatkowo podaj informacje dotyczące przedsięwzięcia na realizację którego tę pomoc otrzymałeś.

Sekcja F Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zawierający wszystkie części musi być podpisany przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę stosownym pełnomocnictwem dostarczonym do Funduszu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 708, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 312, ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 157, poz. 1031, ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.)