informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tu znajdziesz  dokumenty potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie  INF-O-PR.

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Punkt 1-2 – wpisz nazwę przedsiębiorstwa oraz adres siedziby przedsiębiorstwa.

Punkt 3. Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie włączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) – zaznacz właściwą pozycję znakiem X

Zaznacz:

 • mikroprzedsiębiorstwo – jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 10 pracowników i jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
 • małe przedsiębiorstwo- jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 50 pracowników i jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
 • średnie przedsiębiorstwo- jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 250 pracowników i jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Sekcja B. Informacje o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc.

W części B formularza deklarujesz, czy pracodawca prowadzi działalność gospodarczą, w związku z którą ubiega się o pomoc - w rolnictwie czy w rybołówstwie. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi: „działalność w rolnictwie”, wybierz jeden z dostępnych podpunktów „w leśnictwie” lub „inna niż w leśnictwie”.

Sekcja C. Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy?

Zaznacz opcję „tak” lub „nie”.

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi pomocy publicznej nie udziela się przedsiębiorstwu, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem.

Sekcja D. Informacje dotyczące otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc

W sekcji D formularza przedstaw informacje dotyczące pomocy otrzymanej przez pracodawcę w odniesieniu do tych samych kosztów, o które ubiega się z PFRONu (wynika to z zasad kumulacji pomocy publicznej). Informacje te są niezbędne w celu monitorowania dozwolonego pułapu intensywności pomocy (10 mln euro rocznie).

Jeżeli pracodawca otrzymał w danym roku pomoc publiczną na koszty płacy poniesione
w związku z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych z innych źródeł niż Fundusz, kwotę tej pomocy oraz wszystkie dotyczące jej dane wykaż w tabeli w Sekcji D tj.:

 • dzień udzielenia pomocy (wynikający z decyzji lub umowy),
 • podstawę prawną pomocy (tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy),
 • wartość pomocy (wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w decyzji lub umowie),
 • formę pomocy (forma otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania kredytów, zwolnienie lub umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub części, inne);
 • przeznaczenie pomocy (wskaż, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji w gospodarstwie rolnym lub rybołówstwie czy działalności bieżącej).

W przypadku, gdy pracodawca nie otrzymał za okresy przypadające w danym roku kalendarzowym, z innych źródeł, pomocy do tych samych kosztów, o których dofinansowanie ubiega się z PFRON (tj. kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych), pozostaw Sekcję D niewypełnioną. Jednocześnie do wniosku załącz oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 708, ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312, ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1)