informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tu znajdziesz  dokumenty potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Kiedy muszę uzupełniać formularz INF-O-PR?

Jeśli prowadzisz działalność w rolnictwie lub rybołówstwie, a dofinansowanie do wynagrodzeń stanowi dla Ciebie pomoc publiczną, to w celu otrzymania wsparcia musisz przedstawić nam informacje czy:

 • ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, który wynika z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 • otrzymałeś do kosztów płacy osób niepełnosprawnych inne wsparcie publiczne.

Informacje te przedstawiasz na formularzu INF-O-PR. Jest to formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Składasz go wraz z każdym wnioskiem Wn-D lub korektą wniosku Wn-D. Formularz INF-O-PR znajdziesz w tym miejscu.

Jeśli prowadzisz działalność w sektorach innych niż rolnictwo i rybołówstwo, to dodatkowe informacje, wynikające z przepisów unijnych, przedstawiasz na formularzu INF-O-PP. Jest to formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Więcej informacji o tym formularzu znajdziesz w tym miejscu.

Jak uzupełnić formularz INF-O-PR (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie)?

Formularz INF-O-PR wypełnij wyraźnie pismem maszynowym lub ręcznie drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem.

Sekcja A Informacje dotyczące wnioskodawcy

W punkcie 1 i 2 w sekcji A wpisz Twoje dane, jako pracodawcy, który ubiega się o pomoc.

Dane te muszą być zgodne z danymi z wniosku Wn-D, do którego dodajesz INF-O-PR, czyli:

 • Twoje imię i nazwisko albo nazwa podmiotu, który reprezentujesz w pozycji 1 w sekcji A w INF-O-PR muszą być zgodne z nazwą podmiotu w pozycji 5 we wniosku Wn-D,
 • adres Twojego miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu, który reprezentujesz w pozycji 2 w sekcji A w INF-O-PR musi być zgodny z adresem wykazanym w pozycjach od 16 do 21 we wniosku Wn-D.

W punkcie 3 w sekcji A ‘Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 …’ zaznacz właściwą pozycję znakiem X. Pamiętaj, że wielkość podmiotu wykazana w punkcie 3 w sekcji A w INF-O-PR musi być taka sama jak wielkość podmiotu, wykazana w pozycji 9 we wniosku Wn-D. Jeśli obecnie składany wniosek Wn-D nie ma uzupełnionej tej pozycji, to wielkość podmiotu wykazana w punkcie 3 w sekcji A w INF-O-PR musi być taka sama jak wielkość wykazana w pozycji 9 w ostatnim, poprawnym wniosku Wn-D.

Wybierz:

mikroprzedsiębiorstwo, jeśli:

 • zatrudniasz mniej niż 10 pracowników i
 • Twój roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 milionów euro.

małe przedsiębiorstwo, jeśli:

 • zatrudniasz mniej niż 50 pracowników i
 • Twój roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 10 milionów euro.

średnie przedsiębiorstwo, jeśli:

 • zatrudniasz mniej niż 250 pracowników i
 • Twój roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub
 • całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3, jeśli jesteś dużym przedsiębiorcą (innym niż MŚP).

Sekcja B Informacje o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc

W sekcji B deklarujesz czy prowadzisz działalność gospodarczą, w związku z którą ubiegasz się o pomoc - w rolnictwie czy w rybołówstwie. Jeśli zaznaczysz ‘działalność w rolnictwie’, to wybierz jeden z dostępnych podpunktów ‘w leśnictwie’ lub ‘inna niż w leśnictwie’.

Sekcja C Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy?

W sekcji C zaznacz właściwą odpowiedź ‘tak’ lub ‘nie’.

Dofinansowanie do wynagrodzeń nie przysługuje przedsiębiorcy, który ma obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej.

Sekcja D Informacje dotyczące otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc

W sekcji D przedstaw informacje o pomocy, którą otrzymałeś do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych, wykazanych w załącznikach INF-D-P. Obowiązek ten wynika z zasad kumulacji pomocy publicznej. Informacje te wykorzystujemy, aby monitorować dozwolony pułap - 10 mln euro rocznie. Jeżeli otrzymałeś w danym roku pomoc publiczną z innych źródeł niż Fundusz na koszty płacy, które ponosisz w związku z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych, kwotę tej pomocy oraz wszystkie dotyczące jej dane, wykaż w tabeli w sekcji D. Wskaż:

 • dzień udzielenia pomocy - wynikający z decyzji lub umowy,
 • podstawę prawną pomocy - tytuł aktu prawnego, który stanowi podstawę do udzielenia pomocy,
 • wartość pomocy - wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w decyzji lub umowie,
 • formę pomocy - forma otrzymanej pomocy, np. dotacja, dopłaty do oprocentowania kredytów, zwolnienie lub umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub części, inne,
 • przeznaczenie pomocy - informacja czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji w gospodarstwie rolnym lub rybołówstwie czy działalności bieżącej.

Jeśli – za okresy przypadające w danym roku kalendarzowym – nie otrzymałeś z innych źródeł, pomocy do tych samych kosztów, o których dofinansowanie ubiegasz się z PFRON (tj. kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych), pozostaw sekcję D niewypełnioną. Jeżeli nie otrzymałeś też za ten rok kalendarzowy dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON, to do wniosku Wn-D wraz z formularzem INF-O-PR załącz oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.

Poniżej części D wskaż dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:

 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu;
 • data i podpis.

Formularz INF-O-PR musi być podpisany przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę odpowiednim pełnomocnictwem dostarczonym do Funduszu.

Jeżeli jesteś pracodawcą i formularz INF-O-PR podpisujesz we własnym imieniu, to wpisz swoje imię i nazwisko i złóż podpis.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem pracodawcy i formularz INF-O-PR podpisujesz w imieniu pracodawcy, to wpisz swoje imię i nazwisko, jako pełnomocnika i złóż podpis.

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej jest samodzielnym dokumentem.

Dodajesz go do formularza INF-O-PR, ale tylko jeśli prowadzisz działalność w rolnictwie lub rybołówstwie i nie otrzymałeś jeszcze za okresy z danego roku kalendarzowego:

 • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON, a także
 • pomocy z innych źródeł do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych, o których dofinansowanie ubiegasz się z PFRON.

Uzupełnione oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej musi być podpisane przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę odpowiednim pełnomocnictwem dostarczonym do Funduszu.

Jeżeli jesteś pracodawcą i oświadczenie podpisujesz we własnym imieniu, to wpisz swoje imię i nazwisko i złóż podpis.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem pracodawcy i oświadczenie podpisujesz w imieniu pracodawcy, to wpisz swoje imię i nazwisko, jako pełnomocnika i złóż podpis.

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej znajdziesz w tym miejscu.