informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Kodeks Etyki

Kwestia wypracowania i utrzymania standardów etycznych działania instytucji jest niezwykle istotna z punktu widzenia zarówno jakości pracy, jak i satysfakcji pracowników.

Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 128/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. zatwierdzony został nowy Kodeks Etyki pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zastąpił poprzedni tego typu dokument, funkcjonujący od 2011 roku.

Kodeks ma charakter jawny; zdecydowaliśmy się opublikować go również na witrynie Funduszu jako dokument pokazujący zaangażowanie naszej instytucji w rozwijanie standardów pracy.

W razie pytań odnośnie realizacji postanowień Kodeksu, prosimy o kontakt mailowy pod adresem:

rzecznik@pfron.org.pl 

rzecznik_etyki@pfron.org.pl 

Kodeks Etyki Pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§1

Postanowienia ogólne

 1. Kodeks Etyki Pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwany dalej „Kodeksem Etyki” lub „Kodeksem” określa standardy postępowania, których mają obowiązek przestrzegać w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych członkowie Zarządu Funduszu, osoby sprawujące funkcje kierownicze oraz pozostali pracownicy Funduszu, w tym osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.
 2. Ilekroć w Kodeksie Etyki mowa o „Pracownikach” lub „Pracownikach Funduszu”, dotyczy to wszystkich kategorii osób wymienionych w ust. 1.

§2

Zasady obowiązujące w procesie pracy w Funduszu

 1. Za naczelną zasadę obowiązującą Pracowników Funduszu w procesie pracy uznaje się traktowanie pracy jako służby publicznej, która winna być wykonywana z poszanowaniem godności innych osób i swojej własnej.
 2. Pracownicy Funduszu kierują się w relacjach służbowych następującymi zasadami:
  1. zasadą praworządności,
  2. zasadą transparentności,
  3. zasadą profesjonalizmu,
  4. zasadą adekwatności,
  5. zasadą nienadużywania uprawnień,
  6. zasadą bezstronności i niezależności,
  7. zasadą obiektywizmu,
  8. zasadą współodpowiedzialności.
 3. Zasada praworządności:
  1. w trakcie czynności służbowych Pracownik stosuje normy i procedury wynikające z przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Funduszu;
  2. działania Pracownika winny posiadać podstawę prawną i być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
  3. Pracownik ma obowiązek stosowania się do wymogów prawa z należytą starannością, mając na względzie interes publiczny;
  4. informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności Pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.
 4. Zasada transparentności:
  1. Pracownik, w szczególności mający wpływ na gospodarowanie środkami publicznymi, dokonuje czynności w sposób przejrzysty, a uzyskane informacje o charakterze publicznym udostępnia w pełnym zakresie, z wyłączeniem informacji chronionych przepisami prawa powszechnego bądź przepisami wewnętrznymi;
  2. niedopuszczalna jest podległość służbowa pomiędzy osobami bliskimi (osobami pozostającymi w związku małżeńskim, w konkubinacie, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, osobami pozostającymi w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli lub domownikami).
 5. Zasada profesjonalizmu:
  1. każdy Pracownik dba o terminową i efektywną realizację zadań, wykorzystując przy tym w pełni posiadaną i nabywaną wiedzę i doświadczenie; a także o jak najwyższą jakość pracy;
  2. każdy Pracownik zobowiązany jest do racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi poprzez podejmowanie przemyślanych, zgodnych z interesem publicznym decyzji w rozporządzaniu tymi środkami;
  3. Pracownik, w szczególności pełniący funkcje kierownicze bądź reprezentujący Fundusz w kontaktach zewnętrznych powinien zachowywać schludny wygląd i ubiór stosowny do pracy biurowej.
 6. Zasada adekwatności:
  1. przy realizacji obowiązków służbowych Pracownik podejmuje działania współmierne do obranego celu;
  2. Pracownik zwraca uwagę na adekwatne wyważenie interesów Beneficjentów Funduszu i interesu publicznego.
 7. Zasada nienadużywania uprawnień:
  1. z posiadanych uprawnień Pracownik może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu udzielone;
  2. Pracownik nie może korzystać z udzielonych uprawnień dla osiągnięcia celów, dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione interesem publicznym.
 8. Zasada bezstronności i niezależności:
  1. przy realizacji obowiązków służbowych Pracownik działa bezstronnie i niezależnie w granicach posiadanych kompetencji;
  2. na postępowanie Pracownika nie może mieć wpływu interes osobisty lub rodzinny ani jakakolwiek inna presja;
  3. Pracownik nie może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, na podstawie której on lub osoba bliska (pozostająca z Pracownikiem w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub domownik) miałby jakikolwiek interes finansowy lub osobisty; zasady wyłączania się Pracownika z działań, w których zachodzi konflikt interesów, określają w Funduszu odrębne przepisy wewnętrzne i obowiązujące przepisy prawa.
 9. Zasada obiektywizmu:
  1. Pracownik uwzględnia w swej pracy wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne znaczenie, a także nie uwzględnia okoliczności niezwiązanych z daną sprawą;
  2. przy realizacji obowiązków służbowych Pracownik unika arbitralnych działań i wszelkich form faworyzowania Beneficjentów Funduszu lub współpracowników, bez względu na motywy takiego postępowania;
 10. Zasada współodpowiedzialności:
  1. niedozwolone jest uchylanie się od podejmowania decyzji, leżących w kompetencjach Pracownika, jak też unikanie odpowiedzialności za skutki działań, zrealizowanych na ich podstawie lub skutki zaniechań – dotyczy to również odpowiedzialności za słowa;
  2. relacje służbowe opierają się na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami;
  3. każdy Pracownik dba o dobre stosunki międzyludzkie;
  4. Pracownik godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności Funduszu;
  5. w miejscu pracy Pracownik powinien przeciwstawiać się jakimkolwiek działaniom lub zachowaniom dyskryminującym, np. mobbingowi, molestowaniu, stalkingowi i innym formom przemocy psychicznej i fizycznej.

§ 3

Rzecznik Etyki

 1. W Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych funkcjonuje Rzecznik Etyki.
 2. Rzecznik Etyki powoływany jest na dwuletnią kadencję przez Prezesa Zarządu PFRON spośród Pracowników Funduszu.
 3. Rzecznik Etyki jest osobą zaufania publicznego, pełniącą swoje obowiązki społecznie.
 4. Do zadań Rzecznika Etyki należy:
  1. dbanie o jakość przestrzegania standardów etycznych wynikających z Kodeksu Etyki i wyrażanie opinii w tym zakresie;
  2. proponowanie Zarządowi Funduszu działań w zakresie jakości przestrzegania standardów etycznych;
  3. inicjowanie szkoleń i innych działań upowszechniających standardy etyczne i rozwijających kulturę organizacyjną Funduszu w tym zakresie;
  4. przeprowadzanie postępowań wyjaśniających wszelkie naruszenia zasad etyki i interwencji w tym zakresie;
  5. inicjowanie zmian w Kodeksie Etyki;
  6. współpraca z Rzecznikami Etyki w innych instytucjach;
  7. przeprowadzanie cyklicznych badań jakości przestrzegania standardów etycznych;
  8. składanie Zarządowi PFRON co najmniej raz w roku raportu ze stanu przestrzegania standardów etycznych.
 5. Każdy pracownik Funduszu może zgłosić Rzecznikowi Etyki naruszenie standardów etycznych wynikających z Kodeksu Etyki, bądź propozycji i inicjatyw w tym zakresie poprzez rozmowę bezpośrednią, mail na adres rzecznik_etyki@pfron.org.pl lub na piśmie. W przypadku zgłoszenia naruszenia standardów etycznych Rzecznik Etyki zobowiązany jest do podjęcia interwencji z zachowaniem należytej dyskrecji i ochrony Pracownika, decydującego się na ujawnienie takiego naruszenia, w szczególności na uniknięcie przez Pracownika negatywnych konsekwencji faktu ujawnienia naruszenia.

§ 4

Odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki

 1. Pracownicy Funduszu zobowiązani są do kierowania się zasadami Kodeksu Etyki w realizacji zadań służbowych.
 2. Pracownicy Funduszu składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem, które dołączane jest do ich akt pracowniczych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Kodeksu Etyki.
 3. Za naruszenie zasad Kodeksu Etyki Pracownicy ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną