informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Realizacja projektów

Finansowanie poszczególnych etapów projektu odbywa się na podstawie wniosku o płatność oraz dołączonych do niego kopii wszystkich dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. W przygotowaniu wniosku pomocna będzie instrukcja wypełnienia wniosku. Po podpisaniu umowy beneficjent może wystąpić z wnioskiem o wypłatę pierwszej transzy dotacji – maksimum 20% kwoty dofinansowania przewidzianej na pierwsze 12 miesięcy wdrażania projektu. Realizacja wniosków o kolejne transze dotacji jest uzależniona od rozliczenia minimum 60% lub 80%, w zależności od zawartej umowy, kwoty dotychczas otrzymanych transz, które nie zostały rozliczone oraz od stopnia zaawansowania realizacji projektu, a w przypadku projektu współfinansowanego ze środków własnych dodatkowo – odpowiedniej części tych środków. Wnioskowanie o kolejne raty środków możliwe jest w systemie miesięcznym, trzy-miesięcznym lub półrocznym – zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie. Sprawozdawczość w ramach SPO RZL Każdy beneficjent ma obowiązek monitorowania swojego projektu i sporządzania sprawozdań zgodnie z obowiązującym prawem, zawartą umową i wskazówkami instytucji wdrażającej. Sprawozdania są wypełniane i składane jako okresowe, roczne i końcowe. Służą one do przekazywania informacji Instytucji Wdrażającej o postępach i ewentualnych trudnościach wynikłych podczas realizacji projektu oraz przekazywaniu danych niezbędnych z punktu widzenia wymogów sprawozdawczości krajowej wobec Komisji Europejskiej. Sprawozdania muszą zostać dostarczone przez beneficjenta do Instytucji Wdrażającej zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. W sprawie trybu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz. U. Nr 44, poz. 283) z późn. zm.

Sprawozdanie okresowe - do 10 dni kalendarzowych od upływu okresu sprawozdawczego lub od zakończenia projektu , w przypadku gdy jest to ostatnie sprawozdanie okresowe sporządzane w ramach danego projektu. W sprawozdaniu okresowym beneficjent musi przedstawić informacje na temat stanu realizacji projektu oraz szczegółowe informacje o skali osiągniętych rezultatów. W przypadku zaistniałych problemów należy podać środki zaradcze, które beneficjent zamierza w związku z tym podjąć. W skład sprawozdania wchodzi także informacja finansowa na temat przebiegu realizacji projektu. Sprawozdanie roczne – do 25 dni kalendarzowych od upływu okresu sprawozdawczego lub od zakończenia projektu w przypadku sprawozdania rocznego za rok , w którym projekt został zakończony. Zakres informacji przekazywanych w sprawozdaniu nie różni się od zakresu informacji przekazywanych w sprawozdaniu okresowym. Sprawozdanie końcowe - do 25 dni kalendarzowych od daty zakończenia projektu realizowanego przez beneficjenta . Sprawozdanie podsumowuje cały okres realizacji projektu i powinno być przesłane wraz z wnioskiem o płatność końcową. Wzór sprawozdania stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach SPO RZL 2004-2006 (Dz. U. Nr 110, Poz. 755). Dotyczy PEFS: Beneficjenci realizujący projekty w ramach Działania 1.4 schemat a) SPO RZL są m.in. zobowiązani do przekazywania Instytucji Wdrażającej informacji na temat beneficjentów ostatecznych. Dane o beneficjentach ostatecznych należy przekazywać za pomocą specjalnej aplikacji.

UWAGA! Z uwagi na fakt, iż funkcjonalność formularza PEFS pozwala określić czy Beneficjenci Ostateczni uczestniczyli do końca projektu tylko na formatce Indywidualny beneficjent ostateczny (bezrobotny), tym samym informujemy, że obowiązek zbierania danych o osobach, które przerwały udział w projekcie dotyczy wyłącznie beneficjentów ostatecznych niepracujących (bezrobotnych). Mając powyższe na uwadze zostały wprowadzone stosowne i jednoznaczne zapisy w Instrukcji wypełniania formularza PEFS.