informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Kierunek AKTYWNOŚĆ” - decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął trzecią decyzję w sprawie udzielenia dofinansowań organizacjom pozarządowym na realizację w 2020 roku wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Decyzja dotyczy wniosków zgłoszonych w następujących kierunkach pomocy:

  • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”,
  • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”,
  • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”,
  • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”.

Decyzję dotyczącą kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, podjętą w 2019 roku, uaktualniono o wyniki ponownej oceny merytorycznej wniosków dokonanej na podstawie złożonych odwołań.

Informacja o udzieleniu kolejnych dofinansowań zostanie opublikowana niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd PFRON.

Zarząd PFRON przyznał dofinansowania zgodnie z kwotami proponowanymi przez komisję konkursową na realizację 178 wniosków w łącznej wysokości 41.499.449,03 zł, w tym § 2450 (wydatki bieżące) – 41.405.549,03 zł, § 6270 (wydatki inwestycyjne) – 93.900,00 zł. W ramach realizacji 178 projektów dofinansowanych ze środków PFRON, planowane jest objęcie wsparciem 31.947 osób niepełnosprawnych, w tym 6.486 dzieci i młodzieży oraz 25.461 osób dorosłych.

Łączna kwota udzielonych dofinansowań w konkursie wynosi 80.927.909,12 zł i dotyczy realizacji 245 wniosków ocenionych pozytywnie w ramach których planowane jest objęcie wsparciem 50 770 osób niepełnosprawnych, w tym 8.730 dzieci i młodzieży oraz 42.040 osób dorosłych. W przypadku umów wieloletnich liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dotyczy wszystkich okresów finansowania.

Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskały dofinansowania, zostały umieszczone na liście rezerwowej. Informacja o udzieleniu kolejnych dofinansowań zostanie opublikowana niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd PFRON.

Kierunek

pomocy

Liczba wniosków

dofinansowanych

NARASTAJĄCO

Minimalna

liczba

punktów

Dofinansowanie

NARASTAJĄCO

(w zł)

1

12

57

7 551 869,28

2

69

 x

50 689 189,57

Lista 1)

29

61

8 742 297,10

Lista 2)

6

62

5 506 286,68

Lista 3)

5

53

2 251 380,00

Lista 4)

7

52

3 673 959,47

Lista 5)

16

62,5

14 741 202,03

Lista 6)

6

67

15 774 064,29

3

125

30

16 673 586,06

4

5

59

402 686,92

5

31

41

3 789 015,29

6

3

53

1 821 562,00

Razem

245

 x

80 927 909,12

Kierunek pomocy 1

Kierunek pomocy 2

- zgodnie z ogłoszeniem konkursu w ramach alokacji środków przewidzianej w kierunku pomocy 2 ustalonych zostało 6 odrębnych list rankingowych.

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa nr 1

- projekty dotyczące zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”.

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa nr 2 

- projekty dotyczące zadania pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”.

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa nr 3

– projekty, w których zgłoszone zostały działania dotyczące rehabilitacji domowej dzieci niepełnosprawnych oraz edukacji rodziców (opiekunów prawnych) w miejscu ich zamieszkania poprzez przygotowanie do samodzielnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa nr 4

– projekty, w których zgłoszone zostały działania dotyczące poradnictwa indywidualnego i grupowego oraz grup środowiskowego wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych.

Lista wniosków dofinansowanych. 

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa nr 5

– projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”.

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa nr 6

– projekty dotyczące pozostałych zadań/działań, niewymienionych na listach 1-5.

Kierunek pomocy 3

Lista wniosków dofinansowanych.

Kierunek pomocy 4

Kierunek pomocy 5

Lista wniosków dofinansowanych.

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów dla poszczególnych kierunków pomocy.

Jednocześnie przypominamy, że przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy (…).
Data publikacji: 2020-03-06
Departament ds. Programów
Autor: Ludmiła Wolska