informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Kierunek AKTYWNOŚĆ”, kierunek pomocy 2 - decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął pierwszą decyzję w sprawie udzielenia dofinansowań organizacjom pozarządowym na realizację w 2020 roku wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu w ramach alokacji środków przewidzianej w kierunku pomocy 2 ustalonych zostało 6 odrębnych list rankingowych.

Zarząd PFRON przyznał dofinansowania zgodnie z kwotami proponowanymi przez komisję konkursową na realizację 52 wniosków w łącznej wysokości 30 055 028,81 zł, w tym § 2450 (wydatki bieżące) –  29 985 902,81 zł, § 6270 (wydatki inwestycyjne) –  69 126,00 zł.

W ramach realizacji 52 projektów dofinansowanych ze środków PFRON, zgłoszonych w kierunku pomocy 2, planowane jest objęcie wsparciem 11 965 osób niepełnosprawnych, w tym 1 694 dzieci i młodzieży oraz 10 271 osób dorosłych. W przypadku umów wieloletnich liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dotyczy wszystkich okresów finansowania.

Kierunek

pomocy 2

Liczba wniosków dofinansowanych

Minimalna

liczba

punktów

Dofinansowanie

(w zł)

Lista 1)

28

61

8 374 918,10

Lista 2)

5

62

5 359 360,43

Lista 3)

2

61

948 165,00

Lista 4)

6

52

3 324 439,47

Lista 5)

9

65,5

7 038 221,11

Lista 6)

2

67,5

5 009 924,70

Razem

52

x

30 055 028,81

W przypadku projektów, których rozpoczęcie realizacji planowane jest na styczeń 2020 roku, wypłatę pierwszej transzy w wysokości 60 % przyznanego dofinansowania, przewidziano w 2019 roku.

Wypłata

w roku

Udzielone

dofinansowanie

ogółem

Udzielone

dofinansowanie

(§ 2450)

Udzielone

dofinansowanie

(§ 6270)

2019

8 109 678,53 zł

8 051 552,53 zł

58 126,00 zł

2020

21 945 350,28 zł

21 934 350,28 zł

11 000,00 zł

Razem

30 055 028,81

29 985 902,81 zł

69 126,00 zł

Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskały dofinansowania, zostały umieszczone na liście rezerwowej. Kolejne decyzje w sprawie udzielenia dofinansowań dotyczące wniosków zgłoszonych w kierunku pomocy 2 będą miały miejsce po rozpatrzeniu odwołań od wyników oceny merytorycznej.

Kierunek pomocy 2

 

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 1) - projekty dotyczące zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”.

Lista wniosków dofinansowanych. (załącznik nr 1)
Lista rezerwowa. (załącznik nr 2)

 

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 2) - projekty dotyczące zadania pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”.

Lista wniosków dofinansowanych, (załącznik nr 3)

Lista rezerwowa. (załącznik nr 4)

 

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 3) – projekty, w których zgłoszone zostały działania dotyczące rehabilitacji domowej dzieci niepełnosprawnych oraz edukacji rodziców (opiekunów prawnych) w miejscu ich zamieszkania poprzez przygotowanie do samodzielnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

Lista wniosków dofinansowanych. (załącznik nr 5)

Lista rezerwowa. (załącznik nr 6)

 

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 4) – projekty, w których zgłoszone zostały działania dotyczące poradnictwa indywidualnego i grupowego oraz grup środowiskowego wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych.

Lista wniosków dofinansowanych. (załącznik nr 7)

 

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 5) – projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”.

Lista wniosków dofinansowanych, (załącznik nr 8)

Lista rezerwowa. (załącznik nr 9)

 

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 6) – projekty dotyczące pozostałych zadań/działań, niewymienionych na listach 1-5.

Lista wniosków dofinansowanych, (załącznik nr 10)

Lista rezerwowa. (załącznik nr 11)

 

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale IX i X „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów - kierunek pomocy 2: „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”. (https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/szansa-rozwoj-niezaleznosc-konkurs-nr-12018/zasady-wspierania-realizacji-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych-zlecanych-organizacjom-pozarzadowym-przez-pfron/)

Jednocześnie przypominamy, że przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy (…).
Data publikacji: 2019-12-03
Departament ds. Programów
Autor: Ludmiła Wolska