informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Kierunek AKTYWNOŚĆ”, kierunek pomocy 1 i 6 - decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął drugą decyzję w sprawie udzielenia dofinansowań organizacjom pozarządowym na realizację w 2020 roku wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Decyzja dotyczy wniosków zgłoszonych w następujących kierunkach pomocy:

  • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”,
  • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

W ramach drugiej decyzji Zarząd PFRON przyznał dofinansowania zgodnie z kwotami proponowanymi przez komisję konkursową na realizację 15 wniosków w łącznej wysokości 9 373 431,28 zł (§ 2450, wydatki bieżące). W przypadku projektów, których rozpoczęcie realizacji planowane jest na styczeń 2020 roku, wypłatę pierwszej transzy w łącznej wysokości 2 144 316,15 zł tj. 60 % przyznanego dofinansowania, przewidziano w 2019 roku.

Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskały dofinansowania, zostały umieszczone na liście rezerwowej. Kolejne decyzje w sprawie udzielenia dofinansowań będą miały miejsce po rozpatrzeniu odwołań od wyników oceny merytorycznej.

Łączna kwota udzielonych dofinansowań w konkursie wynosi 39 428 460,09 zł i dotyczy realizacji 67 wniosków ocenionych pozytywnie w ramach których planowane jest objęcie wsparciem 18 823 osób niepełnosprawnych, w tym 2 244 dzieci i młodzieży oraz 16 579 osób dorosłych. W przypadku umów wieloletnich liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dotyczy wszystkich okresów finansowania.

Kierunek

pomocy

Liczba wniosków

dofinansowanych

NARASTAJĄCO

Minimalna

liczba

punktów

Dofinansowanie

NARASTAJĄCO

(w zł)

1

12

57

7 551 869,28

2

52

x

30 055 028,81

Lista 1)

28

61

8 374 918,10

Lista 2)

5

62

5 359 360,43

Lista 3)

2

61

948 165,00

Lista 4)

6

52

3 324 439,47

Lista 5)

9

65,5

7 038 221,11

Lista 6)

2

67,5

5 009 924,70

6

3

53

1 821 562,00

Razem

67

x

39 428 460,09

W 2019 roku planowana jest wypłata środków finansowych w łącznej wysokości 10 253 994,68 zł.

Wypłata

w roku

Dofinansowanie

NARASTAJĄCO

ogółem

Dofinansowanie

NARASTAJĄCO

§ 2450

Dofinansowanie

NARASTAJĄCO

§ 6270

2019

10 253 994,68 zł

10 195 868,68 zł

58 126,00 zł

2020

29 174 465,41 zł

29 163 465,41 zł

11 000,00 zł

Razem

39 428 460,09 zł

39 359 334,09 zł

69 126,00 zł

Kierunek pomocy 1

 

Kierunek pomocy 6

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów dla poszczególnych kierunków pomocy. 

Jednocześnie przypominamy, że przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy (…).

 

 

Data publikacji: 2019-12-12
Departament ds. Programów
Autor: Ludmiła Wolska