informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Sięgamy po sukces” - zakończenie oceny formalnej wniosków

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ocena formalna wniosków przeprowadzona została przez PFRON na podstawie elektronicznej wersji wniosku. Kryteria oceny formalnej określone zostały w regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów, opracowanych dla poszczególnych kierunków pomocy, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

Wyniki oceny formalnej nie uwzględniają wyłączeń w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania, o których mowa w rozdziale V. „Zasad wspierania realizacji zadań (…)”. W tym zakresie opublikowany zostanie na stronie internetowej PFRON odrębny komunikat.

Wyniki oceny formalnej wniosków:

Lista wniosków ocenionych formalnie pozytywnie,

Lista wniosków ocenionych formalnie negatywnie

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zostały przekazane do oceny merytorycznej, która przeprowadzana jest w terminie 30 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny formalnej na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

Od negatywnej oceny formalnej wniosku przysługuje Wnioskodawcy (Wnioskodawcy-Liderowi) odwołanie. Odwołanie Wnioskodawca może złożyć do Biura PFRON w ciągu 5 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej: www.pfron.org.pl, tj. w terminie do 9 lutego 2022 r. Odwołanie podlega rozpatrzeniu przez PFRON.

 1. W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku.
 2. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wnioskodawcy.
 3. W uzasadnieniu złożonego odwołania Wnioskodawca (Wnioskodawca – Lider) musi odnieść się do przedstawionych przez PFRON przyczyn negatywnej oceny formalnej oraz wskazać propozycję usunięcia stwierdzonych we wniosku uchybień.
 4. Odwołanie można złożyć:
  • osobiście w siedzibie PFRON w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 (za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON),
  • drogą pocztową, przesyłając na adres: PFRON, al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: Zadania zlecane – konkurs „Sięgamy po sukces” (za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego),
  • w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z zastrzeżeniem, iż kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP); dokument należy przesłać na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl lub poprzez platformę ePUAP, wpisując w tytule e-maila: Zadania zlecane – konkurs „Sięgamy po sukces” (za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania na skrzynkę PFRON)
 5. W przypadku odwołań składanych drogą pocztową lub osobiście w PFRON uprzejmie prosimy o przesłanie skanu odwołania także drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl w terminie do dnia 9 lutego 2022 r. (wpisując w tytule e-maila: Zadania zlecane – konkurs „Sięgamy po sukces”).
Data publikacji: 2022-02-02
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Autor: Wydział ds. Zlecania Zadań