informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Sięgamy po sukces” – wyniki oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W Generatorze Wniosków zamieszczone zostaną „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Wnioskodawcom zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków:

Kierunek pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”.

Lista rankingowa wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 1, 

Lista wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 1.

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 3) wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) - projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”.

W uzupełnieniu komunikatu z dnia 4 marca 2022 r. informujemy, że komisja konkursowa oceniła pozytywnie wniosek nr 500420 złożony przez Fundację Aktywni Bez Barier z siedzibą w Poznaniu, dotyczący realizacji projektu pn. „Od aktywności do samodzielności – warsztaty”, średnia liczba punktów: 62.

Kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”.

Lista rankingowa wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 3,

Lista wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 3.

Kierunek pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”.

Lista rankingowa wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 4,

Lista wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 4.

Kierunek pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”.

Lista rankingowa wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 5,

Lista wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 5.

Kierunek pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Lista rankingowa wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 6,

Lista wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 6.

Odwołania od wyników oceny merytorycznej wniosków.

Zgodnie z zapisami Regulaminów składania, rozpatrywania i realizacji projektów (…) Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może złożyć odwołanie od:

 • negatywnej oceny merytorycznej wniosku,
 • pozytywnej oceny merytorycznej wniosku w sytuacji zidentyfikowania błędów w ocenie projektu, popełnionych przez komisję konkursową (przykładowo: nieprawidłowo wyliczona przez komisję kwota dofinansowania, odjęcie punktów za nieistniejące w treści wniosku braki, omyłki rachunkowe podczas analizy tabeli budżetowej).

Terminy i warunki złożenia odwołania

Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny merytorycznej na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) tj. w terminie do 30 marca 2022 r.

 1. W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku.
 2. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wnioskodawcy.
 3. Warunkiem skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej jest przedstawienie przez Wnioskodawcę (Wnioskodawcę-Lidera) argumentów odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem.
 4. Odwołanie można złożyć:
  1. osobiście w siedzibie PFRON w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 (za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON),
  2. drogą pocztową, przesyłając na adres: PFRON, al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: Zadania zlecane – konkurs „Sięgamy po sukces” (za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego),
  3. w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z zastrzeżeniem, iż kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP); dokument należy przesłać na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl lub poprzez platformę ePUAP, wpisując w tytule e-maila: Zadania zlecane – konkurs „Sięgamy po sukces” (za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania na skrzynkę PFRON),
 5. W przypadku odwołań składanych drogą pocztową lub osobiście w PFRON uprzejmie prosimy o przesłanie skanu odwołania także drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl w terminie do dnia 30 marca 2022 r (wpisując w tytule e-maila: Zadania zlecane – konkurs „Sięgamy po sukces”).

Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Opublikowane listy rankingowe wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) zawierają liczbę punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej. Decyzja Zarządu PFRON dotycząca wniosków, które uzyskają dofinansowanie zostanie podana w odrębnym komunikacie, niezwłocznie po jej podjęciu.

Data publikacji: 2022-03-21
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Autor: Wydział ds. Zlecania Zadań