informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność”, kierunek pomocy 2 – decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2019 roku wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uwaga ! Decyzja o udzieleniu dofinansowania dotyczy wniosków zgłoszonych w kierunku pomocy 2: „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, których pozytywna ocena merytoryczna nie jest przedmiotem odwołania.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu w ramach alokacji środków przewidzianej w kierunku pomocy 2 ustalonych zostało 6 odrębnych list rankingowych. Zarząd PFRON udzielił dofinansowania w wysokości 80 % kwoty dofinansowania ogółem proponowanej przez komisję konkursową, przy zachowaniu 100 % kwoty dofinansowania proponowanej przez komisję w § 6270 (wydatki inwestycyjne) i następującego minimum punktowego dla poszczególnych list rankingowych:

Lista rankingowa

Liczba
wniosków dof.

Minimalna liczba punktów

Kwota dof.

OGÓŁEM

(w zł)

Wydatki bieżące

(w zł)

Wydatki inwestycyjne

(w zł)

Liczba

benef.

1)

94

61

33 626 812,00

33 479 712,00

147 100,00

9 037

2)

4

63

5 859 943,00

5 859 943,00

0,00

933

3)

6

57,5

2 437 056,00

2 437 056,00

0,00

3 038

4)

12

59,5

6 940 144,00

6 835 159,00

104 985,00

16 535

5)

8

65

4 868 866,00

4 843 066,00

25 800,00

795

6)

19

61,5

13 938 043,00

13 938 043,00

0,00

38 128

Razem

143

 

67 670 864,00

67 392 979,00

277 885,00

68 466

Planowane jest w ramach projektów dofinansowanych ze środków PFRON, realizowanych w kierunku pomocy 2, objęcie wsparciem 68 466 osób niepełnosprawnych, w tym 8 606 dzieci i młodzieży oraz 59 860 osób dorosłych. W przypadku umów wieloletnich wsparcie dotyczy wszystkich okresów finansowania.

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 1) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty dotyczące zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”:

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 2) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty dotyczące zadania pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”:

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 3) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty w których zgłoszone zostały działania dotyczące rehabilitacji domowej dzieci niepełnosprawnych oraz edukacji rodziców (opiekunów prawnych) w miejscu ich zamieszkania poprzez przygotowanie do samodzielnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego:

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 4) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty w których zgłoszone zostały działania dotyczące poradnictwa indywidualnego i grupowego oraz grup środowiskowego wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych:

 Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 5) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”:

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 6) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty dotyczące pozostałych zadań/działań, niewymienionych w pkt 1-5:

Kolejne decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania dotyczące wniosków zgłoszonych w kierunku pomocy 2 będą miały miejsce po rozpatrzeniu odwołań od wyników oceny merytorycznej.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z treścią komunikatu z dnia 28 stycznia 2019 r. decyzja Zarządu PFRON dotycząca wniosków zgłoszonych w kierunkach pomocy 1, 3, 4, 5, 6, które uzyskają dofinansowanie zostanie podana w odrębnym komunikacie, niezwłocznie po jej podjęciu.

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale IX i X „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów - kierunek pomocy 2: „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Jednocześnie przypominamy, że przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy (…).

 

 

Data publikacji: 2019-02-01
-