informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Aktualizacja wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego do umów wieloletnich, zawartych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji, na kolejny okres realizacji projektów od dnia 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Projekty realizowane w trybie pozakonkursowym

Aktualizacja wniosków na kolejny okres realizacji projektów wieloletnich, tj. od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. obejmie Zleceniobiorców, z którymi zawarte zostały umowy wieloletnie w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w następujących konkursach:

 1. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs nr 1/2018) - trzeci okres finansowania projektów. Ogłoszenie konkursu 
 2. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs nr 1/2019) – drugi okres finansowania projektów. Ogłoszenie konkursu 

Aktualizacja wniosku w Generatorze Wniosków

Aktualizacja wniosku następuje poprzez Generator Wniosków, po wcześniejszym odblokowaniu Generatora przez PFRON i zmianie statusu wniosku na:

 1. „propozycja aneksu dla trzeciego okresu finansowania” – dotyczy umowy zawartej w konkursie pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”,
 2. „propozycja aneksu dla drugiego okresu finansowania” – w przypadku umowy zawartej w konkursie pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ””.

Zmiana statusu wniosku dokonywana jest przez pracownika Funduszu obsługującego dany wniosek. Po dokonaniu zmiany statusu wniosku, w podglądzie wniosku, w części podsumowanie pojawi się przycisk „aktualizuj wniosek”. Użycie przycisku spowoduje odblokowanie wniosku do edycji. Z uwagi na wyczyszczenie harmonogramu projektu oraz tabeli budżetowej generator automatycznie wykazuje błąd w Części B oraz w Części C wniosku.

Ocena formalna oraz merytoryczna zaktualizowanego wniosku przeprowadzana jest przez Fundusz na podstawie elektronicznej wersji wniosku.– Na etapie składania aktualizacji wniosku w ramach trybu pozakonkursowego Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku. Papierowa wersja zaktualizowanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami stanowi załącznik do aneksu do umowy o zlecenie realizacji zadań. Na etapie zawierania aneksu do umowy zaktualizowany wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców) i zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej zaktualizowanego wniosku, która weryfikowana jest na podstawie sumy kontrolnej.

 • Podczas aktualizowania wniosku na kolejny okres realizacji projektu, Zleceniobiorca zamieszcza informacje dotyczące tego okresu realizacji, w tym m.in. opracowany dla tego okresu realizacji - szczegółowy budżet i harmonogram projektu. Opracowując budżet należy uwzględnić obowiązujące limity kosztów kwalifikowalnych, które zostały wyznaczone w ogłoszeniu o konkursie. W przypadku projektów wieloletnich wyznaczone w ogłoszeniu konkursu limity kosztów kwalifikowalnych obowiązują zarówno w pierwszym jak i w drugim oraz trzecim okresie finansowania projektu.
 • Kwota dofinansowania wnioskowana na kolejny okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu.
 • Jeżeli wartość wskaźników nakładu zgłoszonych w zaktualizowanym wniosku jest wyższa od wartości tych wskaźników zgłoszonych we wniosku na pierwszy okres realizacji projektu, Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia w zaktualizowanym wniosku wyjaśnień w tym zakresie.
 • Należy uwzględnić wartości wskaźnika bazowego ustalonego przez Zarząd PFRON odpowiednio dla konkursu:
  1. nr 1/2018, komunikat ze wskaźnikami bazowymi dla konkursu nr 1/2018 
  2. nr 1/2019, komunikat ze wskaźnikami bazowymi dla konkursu nr 1/2019 

Terminy

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu zaktualizowany wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego kolejny okres realizacji projektu. W związku z powyższym elektroniczna wersja zaktualizowanego wniosku musi zostać złożona do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez Generator Wniosków, do dnia 15 grudnia 2020 r. do godz. 2400. Wsparcie techniczne udzielane jest w dniach roboczych w godzinach 9 – 16. Opis problemu proszę przesłać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl wraz z linkiem do wniosku w którym wystąpił problem.

Ocena merytoryczna wniosku

Zgodnie z regulaminem rozpatrywania zaktualizowanych wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego obowiązującego w przypadku umów wieloletnich, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, podczas analizy zaktualizowanego wniosku zespół oceniający:

 1. ustala czy zgłoszony w ramach trybu pozakonkursowego projekt jest tożsamy z projektem objętym umową wieloletnią oraz czy ewentualne zgłoszone przez Wnioskodawcę w projekcie poprawki są racjonalne i niezbędne,
 2. przeprowadza weryfikację budżetu projektu (w celu wyeliminowania nieuprawnionych, zbędnych i zawyżonych kosztów) oraz ocenę spójności budżetu z ewentualnie skorygowaną częścią merytoryczną projektu, a także ocenę spójności z kosztami wskazanymi we wniosku składanym w ramach konkursu,
 3. przeprowadza ocenę wartości wskaźnika nakładu pod względem racjonalności – w sytuacji, gdy wartość wskaźnika zaproponowana w zaktualizowanym wniosku jest wyższa od wartości z poprzedniego okresu realizacji projektu. Ocena wartości wskaźnika nakładu przeprowadzana jest z uwzględnieniem wartości wskaźnika bazowego ustalonego przez Zarząd PFRON. Jeżeli podczas oceny merytorycznej aktualizowanego w trybie pozakonkursowym wniosku zostanie zidentyfikowane przekroczenie wartości wskaźnika nakładu w stosunku do wartości wskaźnika bazowego, wówczas zaproponowana przez zespół kwota dofinansowania ulega obniżeniu.

Przyznanie dofinansowania

W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej w ramach konkursu podlegać będzie zmianie w formie aneksu. Warunkiem zawarcia aneksu jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu.

Data publikacji: 2020-11-13
Departament ds. Programów
Autor: Ludmiła Wolska