informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność” – decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że – zgodnie z zapowiedzią - na wniosek Zarządu nastąpiła zmiana w planie finansowym PFRON na 2019 rok polegająca na zwiększeniu o kwotę 31,971 mln zł środków przeznaczonych na realizację zadań zlecanych w 2019 roku. Aktualnie jest to kwota 278,971 mln zł. Tym samym jest to najwyższa od dziesięciu lat kwota przeznaczona na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w ramach konkursów.

W związku z powyższym, Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia kolejnych dofinansowań organizacjom pozarządowym na realizację w 2019 roku wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach kolejnej decyzji Zarząd PFRON udzielił dofinansowań w wysokości 32 810 889,00 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków zgłoszonych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, w następujący sposób:

  1. 90% kwoty dofinansowania ogółem proponowanej przez komisję konkursową, przy zachowaniu 100% kwoty dofinansowania proponowanej przez komisję w § 6270 (wydatki inwestycyjne) na realizację 223 wniosków uwzględnionych na liście rankingowej nr 1) - projekty dotyczące zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, a w konsekwencji:
    • zwiększenie wysokości już udzielonego dofinansowania na realizację 176 wniosków (z 80 do 90% kwoty dofinansowania ogółem proponowanej przez komisję konkursową),
    • udzielenie dofinansowania na realizację 47 wniosków znajdujących się na liście rezerwowej nr 1) projektów proponowanych dofinansowania.
  2. 80% kwoty dofinansowania ogółem proponowanej przez komisję konkursową, przy zachowaniu 100% kwoty dofinansowania proponowanej przez komisję w § 6270 (wydatki inwestycyjne) na realizację 17 wniosków znajdujących się na listach rezerwowych 2), 5) i 6) projektów proponowanych do dofinansowania

W ramach realizacji nowo dofinansowanych 64 wniosków planowane jest we wszystkich okresach finansowania objęcie wsparciem 6 431 osób niepełnosprawnych.

Dzięki decyzji Zarządu PFRON z dnia 12 kwietnia 2019 r. wszystkie 393 wnioski pozytywnie ocenione merytorycznie w ramach kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” uzyskały dofinansowanie.

 

Tabela przedstawia informacje o udzielonych dofinansowaniach, w ujęciu narastającym.

Kierunek pomocy,
lista rankingowa

Liczba wniosków dofinansowanych

Kwota dofinansowania narastająco (w zł)

Kierunek 1

29

16 886 418,00

Kierunek 2

393

174 547 547,00

Kierunek 2, lista rankingowa 1)

223

88 811 581,00

Kierunek 2, lista rankingowa 2)

31

13 137 835,00

Kierunek 2, lista rankingowa 3)

14

4 919 060,00

Kierunek 2, lista rankingowa 4)

33

17 953 495,00

Kierunek 2, lista rankingowa 5)

39

20 529 579,00

Kierunek 2, lista rankingowa 6)

53

29 195 997,00

Kierunek 3

93

10 256 229,00

Kierunek 4

19

1 805 886,00

Kierunek 5

31

3 170 748,00

Kierunek 6

7

3 220 055,00

Razem

572

209 886 883,00

 

W ramach realizacji 572 projektów dofinansowanych ze środków PFRON, zgłoszonych w kierunkach  pomocy 1, 2, 3 , 4, 5 i 6 planowane jest objęcie wsparciem  150  587 osób niepełnosprawnych, w tym
22 313 dzieci i młodzieży oraz 128 274 osób dorosłych. W przypadku umów wieloletnich wsparcie osób niepełnosprawnych dotyczy wszystkich okresów finansowania.

Informujemy, że Zarząd PFRON zwiększył o 109 886 883 zł wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie wynoszącą zgodnie z ogłoszeniem 100 mln zł. Łączna kwota udzielonych dofinansowań przekracza kwotę alokacji na konkurs o  ponad 109%.  

Objęte dofinansowaniem w konkursie „Szansa-Rozwój-Niezależność” zostały wszystkie wnioski pozytywnie ocenione merytorycznie, złożone w kierunkach pomocy 1, 2 i 6.

 

Kierunek pomocy 2

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 1) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty dotyczące zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”:

Lista wniosków dofinansowanych

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 2) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty dotyczące zadania pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”:

Lista wniosków dofinansowanych

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 5) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”:

Lista wniosków dofinansowanych

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 6) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty dotyczące pozostałych zadań/działań, niewymienionych na listach 1-5:

Lista wniosków dofinansowanych

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów opracowanych dla kierunków pomocy  2, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

 

Jednocześnie przypominamy, że przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy (…).
Data publikacji: 2019-04-12
Departament ds. Programów
Autor: Ludmiła Wolska