informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność” – decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia kolejnych dofinansowań organizacjom pozarządowym na realizację w 2019 roku wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach kolejnej decyzji Zarząd PFRON udzielił dofinansowań w wysokości 35 221 756,00 zł, z przeznaczeniem na realizację w 2019 roku kolejnych 132 wniosków, w wysokości 80% kwoty dofinansowania ogółem proponowanej przez komisję konkursową, przy zachowaniu 100% kwoty dofinansowania proponowanej przez komisję w § 6270 (wydatki inwestycyjne).

Łączna kwota udzielonych dofinansowań wynosi 177 075 994,00 zł i dotyczy realizacji 508 wniosków ocenionych pozytywnie.

Kierunek pomocy,

lista rankingowa

Liczba wniosków dofinansowanych

(narastająco)

Minimalna liczba punktów

Dofinansowanie

(narastająco)

Kierunek 1

29

52

16 886 418,00

Kierunek 2, lista 1)

176

57

63 895 368,00

Kierunek 2, lista 2)

27

50

11 968 384,00

Kierunek 2, lista 3)

14

48

4 919 060,00

Kierunek 2, lista 4)

33

38,5

17 953 495,00

Kierunek 2, lista 5)

36

50

19 721 680,00

Kierunek 2, lista 6)

43

54,5

23 278 671,00

Kierunek 3

93

51

10 256 229,00

Kierunek 4

19

49

1 805 886,00

Kierunek 5

31

51

3 170 748,00

Kierunek 6

7

46,5

3 220 055,00

Razem (narastająco)

508

 

177 075 994,00

W ramach realizacji 508 projektów dofinansowanych ze środków PFRON, zgłoszonych w kierunkach pomocy 1, 2, 3 i 6 planowane jest objęcie wsparciem  144 156  osób niepełnosprawnych, w tym
20 489 dzieci i młodzieży oraz 123 667 osób dorosłych. W przypadku umów wieloletnich wsparcie osób niepełnosprawnych dotyczy wszystkich okresów finansowania.

Informujemy, że Zarząd PFRON podjął decyzję o zwiększeniu wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie wynoszącej zgodnie z ogłoszeniem 100 mln zł. Łączna kwota udzielonych dofinansowań przekracza kwotę alokacji na konkurs o 77 075 994,00 zł (tj. ponad 77%).  

Objęte dofinansowaniem w konkursie „Szansa-Rozwój-Niezależność” zostały wszystkie wnioski pozytywnie ocenione merytorycznie, złożone w kierunkach pomocy 1 i 6 oraz wnioski umieszczone na listach rankingowych 3) i 4) w kierunku pomocy 2. Wobec dużej liczby wniosków pozytywnie ocenionych w konkursie Zarząd PFRON czyni starania o zwiększenie wysokości środków na realizację przedmiotowego konkursu.

 

Kierunek pomocy 1

Lista wniosków dofinansowanych

 

Kierunek pomocy 2

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 1) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty dotyczące zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”:

 

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 2) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty dotyczące zadania pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”:

 

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 3) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty w których zgłoszone zostały działania dotyczące rehabilitacji domowej dzieci niepełnosprawnych oraz edukacji rodziców (opiekunów prawnych) w miejscu ich zamieszkania poprzez przygotowanie do samodzielnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego:

Lista wniosków dofinansowanych. (załącznik nr 6)

 

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 4) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty w których zgłoszone zostały działania dotyczące poradnictwa indywidualnego i grupowego oraz grup środowiskowego wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych:

Lista wniosków dofinansowanych

 

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 5) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”:

 

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 6) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty dotyczące pozostałych zadań/działań, niewymienionych na listach 1-5:

 

Kierunek pomocy 3

 

Kierunek pomocy 4

 

Kierunek pomocy 5

 

Kierunek pomocy 6

Lista wniosków dofinansowanych.

 W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w Regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów opracowanych dla kierunków pomocy 1, 2, 3, 4, 5 i 6, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

Jednocześnie przypominamy, że przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy (…).
Data publikacji: 2019-03-29
Departament ds. Programów
Autor: Ludmiła Wolska