informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tu znajdziesz dokumenty potrzebne do ubiegania się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne.

Objaśnienia do formularza INF-O-PdM

Kiedy muszę uzupełniać formularz INF-O-PdM?

Refundacji składek ZUS udzielamy jako pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Dlatego wraz z wnioskiem Wn-U-G, w określonych sytuacjach, musisz do nas wysłać formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR. Rodzaj dokumentu zależy od tego, w jakim sektorze prowadzisz działalność.

Jeśli prowadzisz działalność w rolnictwie lub rybołówstwie i w związku z tą działalnością ubiegasz się o pomoc, to wysyłasz formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – INF-O-PdR. Więcej informacji o tym formularzu znajdziesz w tym miejscu.

Jeśli prowadzisz działalność w sektorach innych niż rolnictwo i rybołówstwo i w związku z tą działalnością ubiegasz się o pomoc, to składasz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – INF-O-PdM. Formularz INF-O-PdM składasz jeden raz w roku. Formularz ten wyślij wraz z pierwszym składanym – w danym roku kalendarzowym – wnioskiem Wn-U-G. Liczy się data nadania wniosku. Formularz INF-O-PdM musisz również załączyć do wniosku Wn-U-G, gdy Twoje dane, które wykazałeś w ostatnim złożonym dokumencie uległy zmianie. Nie wysyłaj formularza INF-O-PdM bez wniosku Wn-U-G.

Jak uzupełnić formularz INF-O-PdM (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis)?

Formularz INF-O-PdM wypełnij wyraźnie pismem maszynowym lub ręcznie drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Formularz składa się z siedmiu stron. Na ostatniej stronie formularza znajdują się objaśnienia, które musisz uwzględniać przy jego uzupełnianiu. Ostatniej strony z objaśnieniami nie musisz wysyłać do PFRON.

Sekcja A Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą we własnym imieniu (nie działając jednocześnie w spółce cywilnej lub osobowej) to w sekcji A wpisujesz dane Twojej działalności, a sekcja A1 pozostaje pusta.

W takiej sytuacji w punkcie od 1 do 3 w sekcji A wpisz Twoje dane jako przedsiębiorcy, który ubiega się o pomoc de minimis tj. NIP, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, który reprezentujesz oraz adres Twojego miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu, który reprezentujesz. Dane te muszą być zgodne z danymi z wniosku Wn-U-G, do którego dodajesz INF-O-PdM, czyli:

 • NIP w pozycji 1 w sekcji A w INF-O-PdM musi być taki sam jak NIP w pozycji 8 we wniosku Wn-U-G,
 • imię i nazwisko albo nazwa podmiotu w pozycji 2 w sekcji A w INF-O-PdM muszą być zgodne z nazwą podmiotu w pozycji 19 we wniosku Wn-U-G,
 • adres w pozycji 3 w sekcji A w INF-O-PdM musi być zgodny z adresem wykazanym w pozycjach od 20 do 25 we wniosku Wn-U-G.

Jeśli obecnie składany wniosek Wn-U-G nie ma uzupełnionych pozycji od 19 do 25, to pozycje 2 i 3 w sekcji A w INF-O-PdM muszą być zgodne z pełną nazwą i adresem wykazanym w ostatnim, poprawnie zweryfikowanym wniosku Wn-U-G.

Jeśli ubiegasz się o refundację składek jako:

 • wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo
 • komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem,

w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, to w punkcie od 1 do 3 w sekcji A podaj NIP tej spółki, nazwę, pod jaką spółka funkcjonuje na rynku, oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki.

W takiej sytuacji musisz uzupełnić również sekcję A1, w której w punktach od 1 do 3 wykazujesz swoje dane jako wspólnika lub komplementariusza danej spółki. Dane wykazane w sekcji A1 muszą być zgodne z danymi z wniosku Wn-U-G, do którego dodajesz INF-O-PdM, czyli:

 • NIP w pozycji 1a w sekcji A1 w INF-O-PdM musi być taki sam jak NIP w pozycji 8 we wniosku Wn-U-G,
 • imię i nazwisko albo nazwa podmiotu w pozycji 2a w sekcji A1 w INF-O-PdM muszą być zgodne z nazwą podmiotu w pozycji 19 we wniosku Wn-U-G,
 • adres w pozycji 3a w sekcji A1 w INF-O-PdM musi być zgodny z adresem wykazanym w pozycjach od 20 do 25 we wniosku Wn-U-G.

Jeśli obecnie składany wniosek Wn-U-G nie ma uzupełnionych pozycji od 19 do 25, to pozycje 2 i 3 w sekcji A w INF-O-PdM muszą być zgodne z pełną nazwą i adresem wykazanym w ostatnim, poprawnie zweryfikowanym wniosku Wn-U-G.

W punkcie 4 w sekcji A wpisz ‘Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę’. Podaj pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której masz siedzibę podmiotu, który reprezentujesz lub miejsce zamieszkania. Pamiętaj, że jeśli część A1 formularza INF-O-PdM jest nieuzupełniona, to identyfikator gminy z pozycji 4 w sekcji A w INF-O-PdM musi być taki sam jak identyfikator adresu w pozycji 28 we wniosku Wn-U-G.

Identyfikatory gmin znajdziesz w tym miejscu.

W punkcie 5 w sekcji A ‘Forma prawna podmiotu’ zaznacz właściwą pozycję znakiem X. Jeśli zaznaczysz ‘inna’, to podaj – w polu poniżej tej odpowiedzi – jaka to jest forma prawna np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Pamiętaj, że jeśli część A1 formularza INF-O-PdM jest nieuzupełniona, to forma prawna podmiotu, wykazana w punkcie 5 w sekcji A w INF-O-PdM musi być taka sama jak forma prawa wykazana w pozycji 14 we wniosku Wn-U-G. Jeśli obecnie składany wniosek Wn-U-G nie ma uzupełnionej tej pozycji, to forma prawna podmiotu wykazana w punkcie 5 w sekcji A w INF-O-PdM musi być taka sama jak forma prawna wykazana w pozycji 14 w ostatnim, poprawnie zweryfikowanym wniosku Wn-U-G.

W punkcie 6 w sekcji A ‘Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 …’ zaznacz właściwą pozycję znakiem X. Pamiętaj, że jeśli część A1 formularza INF-O-PdM jest nieuzupełniona, to wielkość podmiotu wykazana w punkcie 6 w sekcji A w INF-O-PdM musi być taka sama jak wielkość podmiotu wykazana w pozycji 16 we wniosku Wn-U-G. Jeśli obecnie składany wniosek Wn-U-G nie ma uzupełnionej tej pozycji, to wielkość podmiotu wykazana w punkcie 6 w sekcji A w INF-O-PdM, musi być taka sama jak wielkość wykazana w pozycji 16 w ostatnim, poprawnie zweryfikowanym wniosku Wn-U-G.

Wybierz:

mikroprzedsiębiorca, jeśli:

 • zatrudniasz mniej niż 10 pracowników i
 • Twój roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 milionów euro.

mały przedsiębiorca, jeśli:

 • zatrudniasz mniej niż 50 pracowników i
 • Twój roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 10 milionów euro.

średni przedsiębiorca, jeśli:

 • zatrudniasz mniej niż 250 pracowników i
 • Twój roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub
 • całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

inny przedsiębiorca, jeśli jesteś dużym przedsiębiorcą - innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca.

W punkcie 7 w sekcji A ‘Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. …’ wpisz klasę PKD zgodną z klasyfikacją z 2007 r. W przypadku posiadania więcej niż jednego kodu PKD, podaj kod dotyczący prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą ubiegasz się o pomoc. Jeżeli nie masz możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaj klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód. Pamiętaj, że jeśli część A1 formularza INF-O-PdM jest nieuzupełniona, to klasa PKD wykazana w punkcie 7 w sekcji A w INF-O-PdM, musi być taka sama jak klasa PKD wykazana w pozycji 17 we wniosku Wn-U-G. Jeśli obecnie składany wniosek Wn-U-G nie ma uzupełnionej tej pozycji, to klasa PKD wykazana w punkcie 7 w sekcji A w INF-O-PdM, musi być taka sama jak klasa PKD wykazana w pozycji 17 w ostatnim, poprawnie zweryfikowanym wniosku Wn-U-G.

Jeśli w punkcie 7 sekcji A wskażesz PKD, które należy do sektora rybołówstwa i akwakultury lub działalności w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych, to wniosek Wn-U-G skierujemy do korekty, ponieważ złożyłeś niewłaściwy formularz. Właściwym formularzem w tym przypadku jest INF-O-PdR, o którym więcej informacji znajdziesz w tym miejscu.

W punkcie 8 w sekcji A ‘Data utworzenia podmiotu’ wpisz datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, w związku z którą ubiegasz się o pomoc.

W punkcie 9 w sekcji A ‘Powiązania z innymi przedsiębiorcami’ odpowiedz na pytania zawarte w podpunktach od 9a do 9e.
Jeśli zaznaczysz chociaż jedną odpowiedź ‘tak’, to podaj:

 • w podpunkcie a) – identyfikator podatkowy NIP wszystkich powiązanych z Tobą przedsiębiorców oraz
 • w podpunkcie b) – łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych wszystkim powiązanym przedsiębiorcom (w euro).

Wartość pomocy de minimis w euro podaj według średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, który obowiązuje w dniu udzielenia pomocy.

Jeśli zaznaczysz odpowiedź ‘nie” na wszystkie pytania z podpunktów od 9a do 9e, to nie uzupełniasz dodatkowych pól w pozycji 9.

Pamiętaj, że podmioty o złożonej strukturze, na które składa się wiele powiązanych ze sobą jednostek o odrębnej osobowości prawnej, musisz traktować jak jednolity organizm gospodarczy. Wszystkie podmioty, które są kontrolowane (prawnie lub faktycznie) przez ten sam podmiot, traktuj jako jedno przedsiębiorstwo.

Oceń, czy jedno przedsiębiorstwo może wywierać dominujący wpływ na działalność drugiego, ze względu na wskazane poniżej relacje:

 • jeden przedsiębiorca posiada w drugim przedsiębiorstwie większość praw głosu;
 • jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków organu zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy;
 • jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami założycielskimi;
 • jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innego przedsiębiorcy lub jego członkiem, samodzielnie kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy;
 • przedsiębiorstwo pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych powyżej poprzez jednego innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców.

Jeśli Ciebie jako przedsiębiorcę, który ubiega się o refundacje składek ZUS wiąże z innym podmiotem (lub innymi podmiotami) przynajmniej jedna z relacji określonych w pkt 9 w sekcji A w INF-O-PdM, to Twoje przedsiębiorstwo i podmioty z Tobą powiązane tworzą jedno przedsiębiorstwo, któremu przysługuje jeden limit pomocy de minimis.

Za powiązane nie uważa się podmiotów, jeśli powiązanie występuje wyłącznie za pośrednictwem organu publicznego, np. Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Komisja Europejska nie uznaje również za jedno przedsiębiorstwo podmiotów powiązanych za pośrednictwem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Oznacza to, że każde z przedsiębiorstw powiązanych wyłącznie za pośrednictwem osoby fizycznej, będzie mogło korzystać z odrębnego limitu pomocy de minimis. Jeśli jednak związki między przedsiębiorstwami zachodzą za pośrednictwem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, to powinny być one traktowane jako jedno przedsiębiorstwo.

W punkcie 10 w sekcji A ‘Informacja o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy” - odpowiedz na pytania zawarte w podpunktach od 10a do 10c.

Jeśli zaznaczysz:

 • odpowiedz ‘tak’ w podpunkcie a) lub b), to podaj także:
  • identyfikator podatkowy NIP wszystkich połączonych lub przejętych przedsiębiorców oraz
  • łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych wszystkim połączonym lub przejętym przedsiębiorcom (w euro);
 • odpowiedz ‘tak’ w podpunkcie c), to podaj także:
  • identyfikator podatkowy NIP przedsiębiorcy przed podziałem oraz
  • łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych przedsiębiorcy istniejącemu przed podziałem w odniesieniu do działalności przejmowanej (w euro).

Jeśli nie masz możliwości ustalenia, jaka część pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę przed podziałem przeznaczona była na działalność przejętą podaj:

 • łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych przedsiębiorcy przed podziałem (w euro),
 • wartość kapitału przedsiębiorcy przed podziałem (w złotówkach),
 • wartość kapitału podmiotu na moment podziału (w złotówkach).

Wartość pomocy de minimis w euro podaj według średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Jeśli zaznaczysz odpowiedź ‘nie’ na wszystkie pytania z podpunktów od 10a do 10c, to nie uzupełniasz dodatkowych pól w pozycji 10.

Pamiętaj, że przedsiębiorstwa przejęte lub połączone traktuje się jako jedno przedsiębiorstwo. Natomiast w przypadku podziału, pomoc de minimis uzyskana przez przedsiębiorstwo przed podziałem, powinna być właściwie przydzielona podmiotom po podziale.

Sekcja B Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Nie uzupełniaj sekcji B. Ta część formularza INF-O-PdM nie musi być uzupełniania, jeśli ubiegasz się o refundację składek ZUS.

Sekcja C Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

W sekcji C wskazujesz w jakich sektorach prowadzisz działalność gospodarczą i w związku z którą działalnością ubiegasz się o pomoc de minimis.

W każdym punkcie od 1 do 4 w sekcji C wybierz obowiązkowo odpowiedź ‘tak’ lub ‘nie’.

Jeśli w punkcie 4 w sekcji C wybierzesz odpowiedź ‘tak’, to musisz również wskazać odpowiedź ‘tak’ lub ‘nie’ na pytanie dodatkowe w punkcie 4 w sekcji C. Pamiętaj, że odpowiedź ‘tak’ na pytania dodatkowe w punkcie 4 wyklucza możliwość udzielenia pomocy, ponieważ pomoc de minimis nie może być przeznaczona na nabycie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie transportu drogowego towarów.

Jeśli zaznaczysz co najmniej jedną odpowiedź ‘tak’ w punktach od 1 do 4 w sekcji C, to musisz również wskazać odpowiedź ‘tak’ lub ‘nie’ w punkcie 5 w sekcji C.

Jeśli zaznaczysz co najmniej jedną odpowiedź ‘tak’ w punktach 1, 2 lub 4 w sekcji C, to musisz również wskazać odpowiedź ‘tak’ lub ‘nie’ w punkcie 6 w sekcji C. W pozostałych przypadkach wskaż odpowiedź ‘nie dotyczy’.

Jeśli na pytanie 6 w sekcji C wybierzesz odpowiedź ‘tak’, to wyjaśnij w polu dodatkowym w jaki sposób zapewniasz rozdzielność rachunkową.

Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na:

 • prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz
 • prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także
 • określeniu w dokumentacji zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.

Informacje, które przedstawiasz w sekcji C są nam potrzebne do ustalenia właściwego limitu pomocy de minimis, który Tobie przysługuje. Kwota pomocy de minimis dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze drogowego transportu towarów nie może przekroczyć w okresie trzech kolejnych lat obrotowych 100 tys. euro. Ponadto nie możemy udzielać pomocy de minimis na nabycie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie transportu drogowego towarów.

Pomoc de minimis nie może być udzielona podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorach takich jak:

 • rybołówstwo i akwakultura oraz
 • w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą wyłącznie w jednym z tych sektorów, to możesz ubiegać się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. W takim przypadku do wniosku Wn-U-G dołącz formularz INF-O-PdR. Więcej informacji o tym formularzu znajdziesz w tym miejscu.

Na podstawie klasy PKD, którą wykazujesz w punkcie 7 w sekcji A ustalamy, czy pomoc de minimis może być Tobie udzielona oraz sektor działalności, do jakiego pomoc zostanie zakwalifikowana (w tym właściwy rodzaj dokumentu tj. INF-O-PdM bądź INF-O-PdR). Natomiast na podstawie informacji zawartych w części C ustalamy, jaki jest dopuszczalny limit pomocy de minimis. Weryfikacji poprawności wypełnienia punktu A7 i sekcji C dokonujemy na podstawie danych dostępnych w rejestrach publicznych, tj. CEIDG, REGON oraz KRS.

Przykłady:

 1. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą wyłącznie w sektorze ogólnym, np. ‘Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach’, to:
 • w punkcie 7 sekcji A wskaż kod PKD tej działalności – 4721 (sektor ogólny);
 • na pytania od 1 do 4 w sekcji C wybierz odpowiedź ‘nie’;
 • na pytania 5 i 6 w sekcji C nie musisz odpowiadać.

Limit pomocy de minimis, który Tobie przysługuje to 200 000 euro.

 1. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą wyłącznie w sektorze drogowego transportu towarów, to:.
 • w punkcie 7 sekcji A wskaż kod PKD tej działalności tj. 4941 (sektor drogowego transportu towarów);
 • na pytania od 1 do 3 w sekcji C wybierz odpowiedź ‘nie’;
 • na pytanie 4 w sekcji C wybierz odpowiedź ‘tak’, a na pytanie dodatkowe w tym samym punkcie wskaż odpowiedź ‘tak’ lub ‘nie’;
 • na pytanie 5 w sekcji C wybierz odpowiedź ‘tak’, a na pytanie 6 w sekcji C ‘nie’.

Limit pomocy de minimis, który Tobie przysługuje to 100 000 euro.

 1. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w sektorze ogólnym, np. ‘Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach’ oraz w sektorze rolnictwa i ubiegasz się o refundację składek z tytułu prowadzenia działalności w sektorze ogólnym oraz masz rozdzielność rachunkową, to:
 • w punkcie 7 sekcji A wskaż kod PKD działalności z sektora ogólnego – 4721;
 • na pytanie 2 w sekcji C wybierz odpowiedź ‘tak’, a na pytania 1, 3–4 w sekcji C wybierz odpowiedź ‘nie’;
 • na pytanie 5 w sekcji C wybierz odpowiedź ‘nie’, a na pytanie 6 w sekcji C wybierz odpowiedź ‘tak’ i wyjaśnij w polu dodatkowym w jaki sposób zapewniasz rozdzielność rachunkową.

Limit pomocy de minimis, który Tobie przysługuje w tej sytuacji to 200 000 euro. Uwaga! Jeżeli jednak nie masz rozdzielności rachunkowej, to na pytanie 6 wybierz odpowiedź ‘nie’, a dopuszczalny limit pomocy, który Tobie przysługuje to 20 000 euro.

Sekcja D Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis.

W sekcji D wskaż czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów, a jeżeli tak, to czy na pokrycie tych samych kosztów otrzymałeś inną pomoc.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne jest pomocą de minimis, przeznaczoną na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów, dlatego na pierwsze pytanie wskaż odpowiedź ‘tak’. Drugie pytanie natomiast powiązane jest z pozycją 46 we wniosku Wn-U-G.

Jeśli w pozycji 46 we Wn-U-G wykażesz pomoc publiczną, pomoc de minimis lub inne wsparcie ze środków publicznych do składek ZUS, wykazanych w pozycji 38 lub 39 wniosku Wn-U-G, to zaznacz odpowiedź ‘tak’ na drugie pytanie w sekcji D załącznika INF-O-PdM. Jeśli nie otrzymałeś innej pomocy do składek emerytalnej i rentowej, zaznacz odpowiedź ‘nie’ w drugim pytaniu w sekcji D załącznika INF-O-PdM.

W takim przypadku kwotę otrzymanej pomocy, którą wykazałeś w pozycji 46 we Wn-U-G oraz wszystkie dane dotyczące tej pomocy, wykaż w tabeli w sekcji D załącznika. W tabeli wskaż dzień udzielenia pomocy, podmiot udzielający pomocy, podstawę prawną udzielenia pomocy, formę pomocy, wartość otrzymanej pomocy oraz przeznaczenie pomocy. Więcej informacji w sprawie uzupełniania tabeli w sekcji D – w przypadku otrzymania pomocy z innych źródeł do składek na ubezpieczenia społeczne – znajdziesz w instrukcji wypełnienia tabeli w części D formularza, która stanowi odrębną część formularza.

Jeśli wypełniasz tabelę w sekcji D, to uzupełnij również opis przedsięwzięcia, na realizację którego pomoc została udzielona. Informacje te przedstawiasz w punktach od 1 do 8, które znajdują się za tabelą w sekcji D.

Pamiętaj, że brak informacji o pomocy, otrzymanej łącznie z inną pomocą publiczną na te same koszty, mógłby skutkować przekroczeniem dozwolonego pułapu pomocy.

Sekcja E Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

W sekcji E wskazujesz dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:

 • imię i nazwisko;
 • stanowisko służbowe;
 • numer telefonu;
 • data i podpis.

Formularz INF-O-PdM musi być podpisany przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę odpowiednim pełnomocnictwem, dostarczonym do Funduszu.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną prowadzącą działalność gospodarczą i formularz INF-O-PdM podpisujesz we własnym imieniu, to wpisz swoje imię i nazwisko i złóż podpis.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą i formularz INF-O-PdM podpisujesz w jej imieniu, to wpisz swoje imię i nazwisko, jako pełnomocnika i złóż podpis.