informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tu znajdziesz dokumenty potrzebne do ubiegania się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne.

Objaśnienia do formularza INF-O-PdM

Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-PdM) przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą.

Sekcja A

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Punkt 1-3 – wpisz podstawowe informacje na temat podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis tj. NIP, imię i nazwisko albo nazwa, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu.

Uwaga !!!

W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w punktach 1-3 podaj NIP tej spółki, nazwę, pod jaką spółka funkcjonuje na rynku, oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki.

W przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje osoba niepełnosprawna z tytułu prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, w punktach 1-3 podaj informacje dotyczące tej działalności

Sekcja A1

Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce.

Punkt 1a-3a wypełnij wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce. W tych punktach wpisz podstawowe informacje na temat wspólnika (osoby niepełnosprawnej) tj. NIP (o ile posiada), imię i nazwisko albo nazwa wspólnika, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika.

Uwaga!!!

W przypadku kiedy w punktach 1-3 części A formularza jako beneficjenta pomocy wskażesz spółkę cywilną, jawną, partnerską albo komplementariusza spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej pozostałe informacje zawarte w formularzu, począwszy od punktu 4 dotyczą tej działalności. W pozostałych przypadkach informacje zawarte w formularzu dotyczą wnioskodawcy tj. osoby niepełnosprawnej.

Punkt 4 - Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę.

Podaj pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Punkt 5 - Forma prawna podmiotu – zaznacz właściwą pozycję znakiem X.

W przypadku zaznaczenia „INNA” podaj jaka np. spółka cywilna.

Punkt 6 - Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne  z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – zaznacz właściwą pozycję znakiem X.

Zaznacz:

 • mikroprzedsiębiorstwo – jeżeli wnioskodawca zatrudnia mniej niż 10 pracowników i jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
 • małe przedsiębiorstwo- jeżeli wnioskodawca zatrudnia mniej niż 50 pracowników i jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
 • średnie przedsiębiorstwo- jeżeli wnioskodawca zatrudnia mniej niż 250 pracowników i jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Punkt 7 - Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, ze zm.).

Wpisz klasę PKD zgodną z klasyfikacją z 2007 r. W przypadku posiadania więcej niż jednego kodu PKD, podaj kod dotyczący prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaj klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód.

Punkt 8 - Data utworzenia podmiotu - wpisz datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.

Punkt 9 – Powiązania z innymi przedsiębiorcami – odpowiedz na pytania zawarte w podpunktach od 9a do 9e. W przypadku gdy zaznaczysz  chociaż jedną odpowiedz twierdzącą, podaj numer NIP wszystkich powiązanych z wnioskodawcą przedsiębiorców oraz łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych wszystkim powiązanym przedsiębiorcom. Wartość pomocy podaj w euro według średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Punkt 10 - Informacja o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy - odpowiedz na pytania zawarte w podpunktach od 10a do 10c.  
W sytuacji gdy zaznaczysz :

 • odpowiedz twierdzącą w podpunkcie a lub b - podaj identyfikator podatkowy NIP wszystkich połączonych lub przejętych przedsiębiorców oraz łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych wszystkim połączonym lub przejętym przedsiębiorcom;
 • odpowiedz twierdzącą w podpunkcie c - podaj identyfikator podatkowy NIP przedsiębiorcy przed podziałem oraz łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym  roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach  podatkowych przedsiębiorcy istniejącemu przed podziałem w odniesieniu do działalności przejmowanej.

Jeśli nie masz możliwości ustalenia, jaka część pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę przed podziałem przeznaczona była na działalność przejętą podaj:

 • łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz
  w dwóch poprzedzających latach podatkowych przedsiębiorcy przed podziałem,
 • wartość kapitału przedsiębiorcy przed podziałem (w PLN),
 • wartość kapitału podmiotu na moment podziału (w PLN).

Wartość pomocy podaj w euro według średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Uwaga Punkt 9-10 !!!

Według przepisów wspólnotowych  wszystkie podmioty, które są kontrolowane (prawnie lub de facto) przez ten sam podmiot, należy traktować jako jedno przedsiębiorstwo.
Na potrzeby kumulacji pomocy de minimis zdefiniowano pojęcie „jednego przedsiębiorstwa”. Zgodnie z nim, za jedno przedsiębiorstwo uznaje się wszystkie przedsiębiorstwa pozostające ze sobą w jednej z następujących relacji:

 • jedno przedsiębiorstwo posiada w drugim przedsiębiorstwie większość praw głosu akcjonariuszy lub udziałowców,
 • jedno przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa,
 • jedno przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego akcie założycielskim lub umowie spółki,
 • jedno przedsiębiorstwo, które jest akcjonariuszem lub udziałowcem innego przedsiębiorstwa, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami lub udziałowcami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu akcjonariuszy lub udziałowców tego przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwo pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych powyżej poprzez jedno inne przedsiębiorstwo lub kilka innych przedsiębiorstw.

 W przypadku wystąpienia jednego z ww. powiązań między dwoma lub więcej podmiotami powinny być one traktowane jako „jedno przedsiębiorstwo”, któremu przysługuje jeden limit pomocy de minimis. Mając powyższe na uwadze zobowiązano wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis do przedstawiania informacji o ich powiązaniach z innymi przedsiębiorstwami.

Sekcja B

Nie wypełniaj sekcji B.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne nie uzupełniają sekcji B.

Sekcja C

Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu ma być udzielona pomoc de minimis - odpowiedz na pytania zawarte w punktach od 1 do 5.
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1, 2 lub 4 – w punkcie 6 wskaż, czy zapewniona jest rozdzielność rachunkowa uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych punktach działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy de minimis, a jeżeli tak to w jaki sposób.

Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na:

 • prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz
 • prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także
 • określeniu w dokumentacji zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.

W części C formularza deklarujesz, czy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w związku, z którą ubiega się o pomoc de minimis w określonych sektorach. Pomoc de minimis nie może być udzielona podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorach takich jak:

 • rybołówstwo i akwakultura oraz
 • w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych.

Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w jednym z powyższych sektorów może ubiegać się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie. W tej sytuacji do składanego wniosku o refundację składek na ubezpieczenia społeczne dołącza formularz INF-O-PdR.

Jednocześnie w sekcji C deklarujesz, czy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w sektorze drogowego transportu towarów. Informacja ta jest niezbędna w celu przestrzegania limitu pomocy de minimis w stosunku do działalności prowadzonej w tym sektorze. Kwota pomocy de minimis dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze drogowego transportu towarów nie może przekroczyć w okresie trzech kolejnych lat obrotowych 100 tys. EUR. Limit pomocy  w sektorze transportu pasażerskiego w okresie trzech ostatnich lat obrotowych wynosi 200 tys. EUR

Ponadto, ze względu na wyłączenie możliwości udzielania pomocy de minimis na nabycie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie transportu drogowego towarów, jesteś zobowiązany do wskazania, czy pomoc będzie przeznaczona na ten cel.

Sekcja D

Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Pomocy de minimis nie można łączyć z pomocą państwa w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych lub z pomocą państwa dla tego samego środka finansowania ryzyka, w przypadku gdyby taka kumulacja miała przekroczyć odpowiedni maksymalny poziom intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń  grupowych lub w decyzji Komisji.  Pomoc de minimis, której nie przyznano w odniesieniu do konkretnych kosztów kwalifikowalnych lub której nie można przypisać do takich kosztów, można łączyć  z inną pomocą państwa przyznaną zgodnie z rozporządzeniem w  sprawie wyłączeń grupowych lub zgodnie z decyzją przyjętą przez Komisję.

W związku z tym w Sekcji D wskaż czy wnioskowana pomoc de minimis  zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować  kosztów, a jeżeli tak, to czy na pokrycie  tych samych kosztów, wnioskodawca otrzymał inną pomoc.

W tabeli wykaż pomoc de minimis oraz pomoc inną niż de minimis udzieloną z innych źródeł na te same koszty tj. refundacje składek na ubezpieczenia społeczne. Brak informacji o pomocy de minimis, otrzymanej łącznie z inną pomocą publiczną na te same koszty, mógłby skutkować przekroczeniem dozwolonego pułapu intensywności pomocy.

Jeżeli wypełnisz poz. 46 wniosku Wn-U-G kwotą wyższą niż 0 zł, kwotę tę oraz wszystkie dane dotyczące tej pomocy (tj. dzień udzielenia pomocy, podmiot udzielający pomocy, podstawę prawną udzielenia pomocy, numer programu pomocowego, pomocy indywidualnej, formę prawną oraz przeznaczenie pomocy) wykaż w tabeli w Sekcji D załącznika.

Jednocześnie w przypadku gdy uzupełniasz tabelę uzupełnij również opis przedsięwzięcia, na realizację którego pomoc została udzielona (pkt 1-8 znajdujące się pod tabelą w Sekcji D).

Sekcja E

Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zawierający wszystkie części musi być podpisany przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę stosownym pełnomocnictwem dostarczonym do Funduszu.