informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie konkursu nr 1/2019 ,,PRACA-INTEGRACJA”

PFRON zaprasza organizacje pozarządowe posiadające agencje zatrudnienia do składania ofert w konkursie ogłoszonym w ramach programu „PRACA - INTEGRACJA”.

Celem programu „PRACA – INTEGRACJA” jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa będzie obsługiwała oferty zatrudnienia 413 osób niepełnosprawnych złożone przez Grupę Kapitałową ENEA, Pocztę Polską S.A i Grupę Kapitałową ORLEN.

Rolą organizacji będzie rekrutacja, poradnictwo zawodowe, szkolenia oraz przygotowanie do zatrudnienia, jak również wspieranie w pierwszym okresie zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Organizacja może również wesprzeć kadrę menedżerską pracodawcy poprzez szkolenia i spotkania informacyjne w zakresie zarządzania pracownikami z niepełnosprawnościami.

Oferty należy składać do 18 listopada b.r.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i załącznikami oraz do złożenia oferty

 

Ogłoszenie z dnia 29 października 2019 r. konkursu nr 1/2019 w ramach PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”, zatwierdzonego uchwałą nr 13/2016 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 8 grudnia 2016 r.

Informacje ogólne

 1. Konkurs realizowany jest w formie powierzenia, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).
 2. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON w planie finansowym PFRON na rok 2019 i 2020 środków finansowych na realizację PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”.

I. Cel konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowych do realizacji pakietu ofert nr 1 i 2 złożonych przez Spółki Grupy Kapitałowej ENEA i Spółki Grupy Kapitałowej PKN ORLEN oraz oferty nr 3 złożonej przez Pocztę Polską S.A. w ramach PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ,,PRACA-INTEGRACJA”, przyjętych do realizacji przez Zarząd PFRON uchwałą nr 56/2019 z dnia 13 września 2019 r., zwanych dalej „ofertami realizacji zadania publicznego” lub „ofertami NGO”.
 2. Adresatem programu, zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA” jest osoba niepełnosprawna pozostająca bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszająca gotowość do zatrudnienia, na rzecz której prowadzone będą działania aktywizacyjne w ramach programu.
 3. Wykaz miejsc i stanowisk pracy, będących przedmiotem ofert: Spółek Grupy Kapitałowej ENEA, Spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN oraz oferty Poczty Polskiej S.A., stanowi odpowiednio załącznik nr 2a, 2b, 2c do ogłoszenia o konkursie.

II. Podmioty uprawnione do składania ofert realizacji zadania publicznego, warunki składania ofert NGO

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert realizacji zadania publicznego w ramach konkursu są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwane dalej ,,Oferentami NGO”, które podejmą współpracę ze Spółkami Grupy Kapitałowej ENEA, Spółkami Grupy Kapitałowej PKN ORLEN oraz Pocztą Polską S.A.
 2. Oferenci NGO mogą złożyć ofertę NGO. Oferta musi obejmować wszystkie stanowiska pracy wymienione w załącznikach nr 2a, 2b, 2c do ogłoszenia o konkursie.
 3. W przypadku oferty wspólnej – dopuszcza się złożenie oferty NGO przez maksymalnie 3 (trzy) organizacje pozarządowe (w tym Lider).
 4. Na etapie składania oferty wspólnej Oferentów NGO musi wiązać umowa określająca zakres działań poszczególnych Oferentów NGO. W przedmiotowej umowie musi zostać wskazany Lider, który będzie odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i przekazanie do PFRON kompletu dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania. Odpowiedzialność Lidera polega również na weryfikacji przedkładanych Liderowi przez pozostałych Oferentów dokumentów rozliczeniowych, na podstawie których Lider przygotowuje zbiorcze zestawienie dokumentów do PFRON.
 5. Warunkiem złożenia oferty NGO jest:
  1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu);
  3. posiadanie wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (zamieszczony na ogólnopolskim portalu: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka);
  4. załączenie do oferty NGO  projektu porozumienia z poszczególnymi pracodawcami: Spółkami Grupy Kapitałowej ENEA lub Spółkami Grupy Kapitałowej PKN ORLEN lub Pocztą Polską S.A., regulującego współpracę między Zleceniobiorcą, a pracodawcą zawierającego w szczególności:
   1. przewidywany termin rekrutacji adresatów programu,
   2. przewidywany zakres niezbędnych działań prowadzących do zatrudnienia osób niepełnosprawnych na wskazanych stanowiskach pracy,
   3. przewidywany termin wskazania adresatów programu do zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
   4. zasady przekazywania Zleceniobiorcy przez przedsiębiorcę danych o zatrudnionych adresatach programu

    z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
 6. W przypadku oferty wspólnej warunki wskazane w ust. 5 pkt 1 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Oferentów NGO. Warunki określone w ust. 5 pkt 2-3 weryfikowane są w odniesieniu do Lidera.
 7. W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Oferentem NGO jest zarząd główny tej organizacji.
 8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:
  1. PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
  2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
  3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.
 9. Z udziału w konkursie wykluczone są podmioty:
  1. w związku z działalnością których lub działalnością podmiotów z nimi powiązanych, wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze na warunkach i zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego;
  2. które w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od dnia, w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON;
  3. w których funkcje członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania organizacji pełnią osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
  4. które w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu) nierzetelnie wykonywały zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON (w tym nierzetelnie i nieterminowo rozliczały środki PFRON).
 10. W przypadku oferty wspólnej warunki wymienione w ust. 8-9 obowiązują każdego z Oferentów NGO.

III. Rodzaje zadań realizowanych w ramach konkursu

Oferty realizacji zadania publicznego w ramach konkursu dotyczą zatrudnienia 413 osób niepełnosprawnych w: Spółkach Grupy Kapitałowej ENEA lub Spółkach Grupy Kapitałowej PKN ORLEN lub Poczcie Polskiej S.A., we wskazanych obszarach:

 1. Obszar A – rekrutacja i kompleksowe rozpoznanie potrzeb wynikających z niepełnosprawności, gotowości i przydatności zawodowej adresata programu na wybranym stanowisku pracy;
 2. Obszar B – dofinansowanie uzyskania przez adresata programu pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych:
  1. zadanie 1 – indywidualne i/lub grupowe kursy/szkolenia zawodowe,
  2. zadanie 2 – indywidualne i/lub grupowe kursy/warsztaty w zakresie kompetencji „miękkich”;
 3. Obszar C – zniwelowanie braków/barier funkcjonalnych/technicznych/innych, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających podjęcie zatrudnienia przez kandydata do pracy w ramach określonych zadań:
  1. zadanie 1 – dofinansowanie zakupu sprzętów/urządzeń/usług, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności adresata programu są niezbędne do podjęcia i wykonywania pracy i nie wchodzą w zakres standardowego wyposażenia stanowiska pracy,
  2. zadanie 2 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci asystenta/trenera pracy w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia – z możliwością wydłużenia okresu wsparcia w przypadkach uzasadnionych,
  3. zadanie 3 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci dofinansowania kosztów dojazdu do i z pracy, w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia – z możliwością wydłużenia okresu wsparcia w przypadkach uzasadnionych,
  4. zadanie 4 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci dodatku motywacyjnego dla adresata programu na pokrycie innych kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia – z możliwością wydłużenia okresu wsparcia w przypadkach uzasadnionych,
  5. zadanie 5 – działania na rzecz adresata programu, w porozumieniu z pracodawcami, mające na celu utrzymanie zatrudnienia, w tym wykorzystujące innowacyjne metody pracy.

IV. Termin i zasady składania ofert, weryfikacja formalna

 1. Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie od dnia 29 października 2019 r. do dnia 18 listopada 2019 r. (21 dni kalendarzowych).
 2. Ofertę NGO należy złożyć w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii Biura PFRON) lub wysłać za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres PFRON: Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa z dopiskiem: ,,PRACA – INTEGRACJA – Konkurs nr 1/2019”. Należy również przesłać skan tej oferty wraz z wymaganymi załącznikami (szczególnie załącznikiem nr 1 i nr 3) drogą elektroniczną na skrzynkę programy@pfron.org.pl w terminie wskazanym w ust. 1.
 3. Oferta NGO musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta NGO (Oferentów – w przypadku oferty wspólnej) i zaciągania zobowiązań finansowych.
 4. Ofertę NGO sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie.
 5. Za dzień złożenia oferty NGO uważa się dzień jej wpływu do Biura PFRON, a w przypadku ofert wysłanych za pomocą operatora pocztowego, datę stempla operatora pocztowego / datę nadania przesyłki.
 6. Uprawniony podmiot w ramach konkursu może złożyć jedną ofertę NGO na realizację zatrudnienia osób niepełnosprawnych u trzech pracodawców w ramach pakietów nr 2a, 2b oraz oferty nr 2c, stanowiących odpowiednio załączniki nr 2a, 2b i 2c do ogłoszenia o konkursie. Złożenie oferty wspólnej powoduje wyczerpanie limitu złożenia oferty dla każdego z Oferentów NGO, który zostanie wskazany w ofercie wspólnej.
 7. Rozpatrzenie oferty NGO nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. Weryfikacja formalna oferty NGO przeprowadzana jest w Biurze PFRON w terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia złożenia oferty, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.
 9. Ewentualne nieścisłości, błędy lub braki powinny zostać poprawione lub uzupełnione przez Oferenta NGO w terminie wyznaczonym przez PFRON (nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego wezwania z PFRON do ich usunięcia) - pod rygorem odrzucenia tej oferty. W przypadku oferty wspólnej wezwanie otrzymuje Lider. Oferta odrzucona wyłączona będzie z dalszego procedowania. Nie przewiduje się możliwości drugiego uzupełnienia oferty NGO.
 10. W uzasadnionych przypadkach, powstałych z przyczyn niezależnych od Oferenta NGO, dopuszcza się możliwość podjęcia przez PFRON decyzji o przywróceniu Oferentowi NGO terminu określonego w ust. 9. Ubiegając się o przywrócenie terminu Oferent NGO zobowiązany jest wskazać przyczyny uchybienia terminu. Decyzję w sprawie przywrócenia terminu podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON.
 11. PFRON przekazuje Oferentom NGO pisemną informację o wynikach weryfikacji formalnej oferty NGO w terminie do 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.
 12. Oferty NGO pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym przedstawiane są do oceny merytorycznej komisji konkursowej, o której mowa w rozdziale V ogłoszenia o konkursie.

V. Ocena merytoryczna ofert

 1. Do realizacji wszystkich trzech ofert pracodawców, będących przedmiotem konkursu, będzie mogła być wybrana jedna organizacja pozarządowa (jeden Oferent NGO), bądź oferty mogą być realizowane w partnerstwie przez maksymalnie trzy organizacje pozarządowe (w tym Lider).
 2. Oferty NGO ocenione pozytywnie pod względem formalnym, poddane są ocenie merytorycznej, która przeprowadzana jest w terminie do 10 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej.
 3. Ocena merytoryczna oferty NGO dokonywana jest przez komisję konkursową na „Karcie oceny merytorycznej” stanowiącej załącznik nr 2 do oferty realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”.
 4. Komisja konkursowa, o której mowa w ust. 3 działa na podstawie regulaminu. Regulamin stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie.
 5. Komisję konkursową powołuje zarządzeniem Prezes Zarządu PFRON wyznaczając spośród pracowników PFRON przewodniczącego komisji. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić eksperci, którzy mogą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej z głosem doradczym lub wydawać opinie. Ekspertów powołuje Prezes Zarządu PFRON na wniosek komisji konkursowej.
 6. Decyzję w sprawie wyboru Oferenta NGO do realizacji zadania publicznego, podejmuje Zarząd PFRON na podstawie rekomendacji komisji konkursowej. Realizacja zadania następuje po podpisaniu umowy powierzenia realizacji zadania publicznego z Oferentem NGO, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”. Ramowy wzór umowy powierzenia realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 3 do procedur realizacji PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”.

 VI. Kryteria oceny merytorycznej i przyjęte wagi

 1. Doświadczenie Oferenta (w przypadku oferty wspólnej dotyczy Lidera):
  1. SKUTECZNOŚĆ – w ramach konkursu stosowane są preferencje dla Oferentów NGO, którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, wg następujących wag:
   1. 15 pkt dla Oferentów NGO, którzy w ostatnich 3 latach (licząc wstecz od dnia ogłoszenia konkursu) przyczynili się do zatrudnienia nie mniej niż 100 osób (w ofercie należy podać tytuł projektu, źródło finansowania oraz nazwy pracodawców, u których osoby niepełnosprawne uzyskały zatrudnienie),
   2. 10 pkt dla Oferentów NGO, którzy w ostatnich 3 latach (licząc wstecz od dnia ogłoszenia konkursu) przyczynili się do zatrudnienia nie mniej niż 50 osób (w ofercie należy podać tytuł projektu, źródło finansowania oraz nazwy pracodawców, u których osoby niepełnosprawne uzyskały zatrudnienie),
   3. 5 pkt dla Oferentów NGO, którzy w ostatnich 3 latach (licząc wstecz od dnia ogłoszenia konkursu) przyczynili się do zatrudnienia nie mniej niż 20 osób (w ofercie należy podać tytuł projektu, źródło finansowania oraz nazwy pracodawców, u których osoby niepełnosprawne uzyskały zatrudnienie);
   4. 1 – 4 pkt dla Oferentów NGO, którzy w ostatnich 3 latach przyczynili się do zatrudnienia mniej niż 20 osób niepełnosprawnych;
  2. ZASIĘG – w ramach konkursu stosowane są preferencje dla Oferentów NGO, którzy w ostatnich 3 latach (licząc wstecz od dnia ogłoszenia konkursu) przyczynili się do zatrudnienia osób niepełnosprawnych z minimum 5 województw, wg następujących wag:
   1. 10 pkt – jeżeli zatrudnienie osób niepełnosprawnych nastąpiło na terenie od 11 do 16 województw,
   2. 5 pkt – jeżeli zatrudnienie osób niepełnosprawnych nastąpiło na terenie od 5 do 10 województw,
   3. 1 – 4 pkt – jeżeli zatrudnienie osób niepełnosprawnych nastąpiło na terenie od 1 do 4 województw;
  3. TRWAŁOŚĆ – w ramach konkursu stosowane są preferencje dla Oferentów NGO, którzy w ostatnich 3 latach (licząc wstecz od dnia ogłoszenia konkursu) przyczynili się do trwałego zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 5 pkt dla Oferentów NGO, którzy osiągnęli trwałość w projektach najmniej przez okres 6 miesięcy (tj. ponad 50% zatrudnionych osób niepełnosprawnych utrzymało zatrudnienie przez okres co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia uczestnictwa w projekcie aktywizacyjnym – należy podać liczbę osób, które utrzymały zatrudnienie, tytuł projektu, źródło finansowania oraz nazwy pracodawców, u których osoby niepełnosprawne utrzymały zatrudnienie).
 2. Złożenie oferty wspólnej – oferta złożona wspólnie otrzymuje dodatkowo 10 pkt.
 3. Opis zadań planowanych do realizacji (opis powinien przewidywać skonstruowanie dla każdego adresata programu indywidualnego budżetu osoby niepełnosprawnej - IBON):
  1. REKRUTACJA ADRESATÓW PROGRAMU – należy opisać planowany sposób przeprowadzenia rekrutacji w zawodach/miejscach pracy wskazanych w wybranym pakiecie – w ramach tego kryterium Oferent NGO może otrzymać od 0-5 pkt;
  2. WSPARCIE ADRESATA PROGRAMU PRZED ZATRUDNIENIEM – należy opisać planowane działania wspomagające osoby niepełnosprawne przed podjęciem zatrudnienia w zawodach wskazanych w wybranym pakiecie, biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności zrekrutowanych osób oraz charakterystykę stanowisk pracy – w ramach tego kryterium Oferent NGO może otrzymać od 0-5 pkt;
  3. WSPARCIE ADRESATA PROGRAMU W TRAKCIE ZATRUDNIENIA – należy opisać działania wspomagające osoby niepełnosprawne w trakcie zatrudnienia, biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności zatrudnionych osób – w ramach tego kryterium Oferent NGO może otrzymać od 0-5 pkt.
 4. Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej ofert NGO wraz z punktacją zawarte są w „Karcie oceny merytorycznej” stanowiącej załącznik nr 2 do oferty realizacji zadania publicznego w ramach konkursu nr 1/2019 „PRACA – INTEGRACJA”.

VII. Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania publicznego następuje z dniem podpisania umowy powierzenia realizacji zadania publicznego w ramach PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”.
 2. Warunkiem zawarcia umowy ze Zleceniobiorcą jest spełnianie przez Zleceniobiorcę warunków uczestnictwa zawartych w programie oraz w ogłoszeniu o konkursie w dniu podpisania umowy powierzenia realizacji zadania publicznego.
 3. Zleceniobiorca może ubiegać się o zawarcie umowy obejmującej jeden okres finansowania. Termin realizacji zadania trwa od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
 4. Środki finansowe PFRON, o których mowa w rozdziale IX ust. 4 ogłoszenia o konkursie, przeznaczone są na realizację zadania, z zastrzeżeniem zawartych w rozdziale IX ust. 4 postanowień dotyczących maksymalnej kwoty, do której mogą być podejmowane przez PFRON decyzje finansowe w 2019 roku i 2020 roku. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od dnia podpisania umowy/rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2020 r.
 5. Szczegółowy budżet należy sporządzić dla całego okresu finansowania.
 6. Realizacja zadań, o których mowa w rozdziale III pkt 3 niniejszego ogłoszenia, odbywa się w okresie do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy o pracę każdej z osób niepełnosprawnych zatrudnionych u wskazanych pracodawców w ramach PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
 7. Zakres udzielanego wsparcia w ramach poszczególnych obszarów wskazanych w rozdziale III ogłoszenia o konkursie zależy od potrzeb wynikających z niepełnosprawności adresata programu oraz charakteru stanowiska pracy, określonych w IBON.

VIII. Kwalifikowalność kosztów. Koszty obsługi zadania – pośrednie

 1. Katalog kosztów kwalifikowalnych zawarty jest w rozdziale VII procedury realizacji PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”.
 2. Kosztami niekwalifikowalnymi są w szczególności:
  1. nakłady na nabycie nieruchomości;
  2. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
  3. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
  4. koszty niezwiązane z realizacją oferty NGO;
  5. odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów;
  6. mandaty, grzywny, opłaty, koszty sądowe i inne koszty związane z niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez Zleceniobiorcę;
  7. odpisy amortyzacyjne (planowane i nieplanowane);
  8. koszty poniesione przed datą podpisania umowy, o której mowa w rozdziale VI ust. 1 ogłoszenia o konkursie oraz po dacie zakończenia realizacji tej umowy.
 3. Koszty związane z realizacją zadania kwalifikowalne są z uwzględnieniem zasady memoriałowej, wynikającej z postanowień art. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie z tą zasadą przychody i koszty uważa się za osiągnięte lub poniesione w momencie ich wystąpienia, niezależnie od terminu ich zapłaty.
 4. W ramach kosztów inwestycyjnych wykazywane są koszty dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa przekracza 10.000 zł, a przewidywalny okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok.
 5. Koszty obsługi zadania – pośrednie:
  1.  koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem i stanowią maksymalnie 10% wartości zadania określonego w rozdziale IX ust. 2 ogłoszenia o konkursie,
  2. katalog kosztów obsługi zadania publicznego (kosztów pośrednich) wskazany został w rozdziale VII ust. 15 procedury realizacji PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”.

IX. Wysokość środków PFRON przeznaczona na realizację oferty NGO, wartości progowe

 1. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON środków finansowych na realizację PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA– INTEGRACJA”.
 2. Maksymalny koszt zatrudnienia 413 osób niepełnosprawnych w ramach konkursu wynosi 7.021.000,00 zł (413 osób x 17.000,00 zł), z tym że maksymalny koszt:
  1. dojazdu adresata programu do i z pracy w okresie pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia –  wynosi 200 zł miesięcznie – z możliwością przedłużenia do całego okresu zatrudnienia przewidzianego programem, koszt powyżej 6 miesięcy wynosi 50% limitu tj. 100 zł;
  2. dodatku motywacyjnego dla adresata programu na pokrycie w okresie pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia innych kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia
   – wynosi 400 zł miesięcznie – z możliwością przedłużenia do całego okresu zatrudnienia przewidzianego programem koszt powyżej 6 miesięcy wynosi 50% limitu tj. 200 zł;
  3. przygotowania do pracy adresata programu, który nie podejmie zatrudnienia pomimo działań przewidzianych w programie – wynosi 3.000,00 zł na osobę objętą działaniami, przy czym rozliczenie kosztów może obejmować wyłącznie wydatki związane z realizacją Obszaru A i B programu.
 3. Maksymalny koszt obsługi zadania liczony ryczałtem wynosi 702.100,00 zł (413 osób x 17.000 x 10%), z uwzględnieniem faktycznie wydatkowanych kosztów, o których mowa w ust. 2.
 4. Maksymalny koszt realizacji oferty NGO wynosi 7.723 100,00 zł, z tym że w 2019 r. decyzje finansowe PFRON mogą dotyczyć maksymalnie kwoty 1.470.401,76 zł.
 5. Kwota 17.000,00 zł dotyczy jednego zatrudnionego adresata programu - w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i odnosi się do całego okresu udziału adresata programu w programie. W sytuacji, gdy adresat programu zatrudniony zostanie w niepełnym wymiarze czasu pracy – łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON ulega proporcjonalnemu obniżeniu, z zastrzeżeniem limitu określonego w ust. 2 pkt 3.
 6. W przypadku powierzenia wykonania usług będących elementem zadania wykonawcy zewnętrznemu, podstawa wyliczenia limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ulega pomniejszeniu odpowiednio o wartość usług powierzonych.
 7. W każdej sytuacji wydatkowane koszty muszą być zgodne z indywidualnym budżetem osoby niepełnosprawnej (IBON) opracowanym dla każdego adresata programu
  – w oparciu o potrzeby wynikające z niepełnosprawności i rodzaju podejmowanego zatrudnienia, przy czym:
  1. IBON może ulegać weryfikacji z uwzględnieniem dynamiki zmiany sytuacji zarówno po stronie adresata programu – osoby niepełnosprawnej, jak i pracodawcy;
  2. wnoszone zmiany finansowe będą uwzględniane poprzez korektę budżetu.
 8. Przesunięcia pomiędzy kosztami bieżącymi, a kosztami inwestycyjnymi wymagają zgody PFRON i podpisania aneksu do umowy, niezależnie od wartości tych przesunięć. Przesunięcia w ramach kosztów bieżących muszą uwzględniać limity kosztów określone w ust. 2 oraz być odzwierciedlone w korektach IBON.
 9. Koszty nie ujęte w budżecie zadania, sfinansowane w ramach dodatkowo zaangażowanych środków własnych Zleceniobiorcy (tj. środków nieuwzględnionych w budżecie oferty NGO), traktowane są jako koszty niekwalifikowalne.
 10. Do realizacji oferty NGO nie jest wymagany wkład własny, przy czym Oferent NGO może zadeklarować wniesienie wkładu własnego (np. świadczenia wolontariusza).

X. Wskaźniki ewaluacji zadań

 1. Celem ewaluacji zadania jest ocena jakości realizacji zadania (jego faktycznych efektów) w stosunku do założeń.
 2. Na etapie oceny merytorycznej ofert NGO brana jest pod uwagę deklarowana wielkość wskaźnika rezultatu tzn. liczba adresatów programu, którzy podejmą zatrudnienie.

XI. Audyt zewnętrzny zadania

 1. W zadaniu będącym przedmiotem konkursu wymagane jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pn.: „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, zamieszczonym na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl
 2. Koszt audytu może wynosić do 12.000,00 zł.

XII. Zasady przekazywania środków PFRON

Przekazanie przez PFRON środków finansowych nastąpi według następujących zasad:

 1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% umowy;
 2. druga transza zaliczkowo po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON.

 
Ważne linki

Data publikacji: 2019-10-29
Departament ds. Programów
Autor: Małgorzata Radziszewska