informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Treść Programu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – adresując dopracodawców i organizacji pozarządowych nowy PILOTAŻOWY PROGRAM ,,PRACA - INTEGRACJA” wpisuje się w realizację zapisów Konwencji ONZ oPrawach Osób Niepełnosprawnych oraz standardy polityki Państwa określone wStrategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Celem PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA-INTEGRACJA”jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Zgodnie ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju głównym problemem polskiego rynku pracy są niewykorzystane zasoby pracy, zwłaszcza wśród grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i bezrobocie długoterminowe, w tym osób niepełnosprawnych. Budowanie spójności społecznej będzie możliwe dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu tej części kapitału ludzkiego, która obecnie (głównie w wyniku barier zewnętrznych), pozostaje nieaktywna na rynku pracy (wtym osób niepełnosprawnych).

W obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych niezwykle istotne mają być działania zmierzające do zmian systemowych oraz wzrostu profesjonalizmu, prowadzące dozwiększenia jakości udzielanej osobom niepełnosprawnym pomocy, przede wszystkim w celu umożliwienia im podejmowania aktywności zawodowej. Działania te mają zmierzać do stałego rozwoju rynku pracy osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu zawodowemu.

Obecny system aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest ukierunkowany na wsparcie pracodawców, natomiast zasadniczo nie uwzględnia konieczności udzielenia określonej pomocy osobie niepełnosprawnej podejmującej zatrudnienie. Konsekwencją takiego systemu jest m.in.: niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych, co obrazują dane statystyczne. Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym według danych zawartych na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl w I kw. 2016 r. wynosił 27,4 %, a wskaźnik zatrudnienia 23,7 % i jest on wciąż prawie dwukrotnie niższy niż średnia Unijna (45%). Znacznie gorzej wyglądają wskaźniki dotyczące aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej– odpowiednio: 16,9% i14,7%. Przy czym zwiększa się każdego roku liczba osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe – według danych zawartych na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl, np. w 2009r. wynosiła ona 5,1% (w przypadku osób sprawnych 20,8%), a w 2014r. już 9,8% (wprzypadku osób sprawnych 27,1%). Jednak nie przekłada się w sposób bezpośredni na wyrównany poziom zatrudnienia tej grupy osób w stosunku do osób sprawnych. Dysproporcje są znaczące – według danych za I kwartał 2016r. (GUS, Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski – aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat iwięcej) – współczynnik aktywności zawodowej w grupie osób posiadających wyższe wykształcenie wynosi 80,2%, w tym osób niepełnosprawnych ponad połowę mniej (32%), a wskaźnik zatrudnienia odpowiednio – 77,5% (dla ogółu ludności) i28,4% (dla osób niepełnosprawnych).

Strategia Rozwoju Kraju 2020 wskazuje, że zasoby siły roboczej cechuje między innymi niedostosowanie struktury podaży do popytu na pracę, niska opłacalność pracy w relacji do świadczeń społecznych, niski wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Aktywna polityka państwa powinna zatem być nakierowana naobszary stanowiące bariery dla wzrostu poziomu zatrudnienia.

Osoby niepełnosprawne często bez pomocy nie są w stanie rozpocząć aktywności zawodowej, głównie ze względu na wysokie koszty podejmowania tej aktywności oraz ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Brak ofert pracy stosownych do posiadanych kwalifikacji bądź brak adekwatnych do predyspozycji ofert przygotowania zawodowego są również barierami w podejmowaniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Niezbędne jest więc uzupełnienie systemowych rozwiązań o celowane programy, adresowane do osób niepełnosprawnych pozostających poza rynkiem pracy. Wramach PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA-INTEGRACJA” struktura planowanej pomocy ułożona została w sposób umożliwiający zaplanowanie irealizację pełnej ścieżki przygotowania osoby niepełnosprawnej do zatrudnienia, począwszy od wsparcia ocharakterze miękkim, poprzez realne podnoszenie kompetencji zawodowych, ograniczenie lub likwidację zdiagnozowanych barier funkcjonalnych, ażpozatrudnienie.

Współpraca pomiędzy PFRON a przedsiębiorcami (pracodawcami) oraz organizacjami pozarządowymi pozwolina efektywną realizację celów zawartych wustawie z dnia 27 sierpnia 1997 rokuo rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w art. 27 zobowiązuje Państwo do popierania możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz pomocy w znalezieniu, uzyskaniu iutrzymaniu zatrudnienia, między innymi poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym skutecznego dostępu do ogólnych programów poradnictwa specjalistycznego i zawodowego, usług pośrednictwa pracy oraz szkolenia zawodowego i kształcenia ustawicznego. Podkreśla też znaczenie prawa osób niepełnosprawnych do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami, co obejmuje prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy.

Mając na względzie zapisy przywołanych strategii oraz standardy polityki społecznej Państwa wytyczone Konwencją ONZ, PFRON wychodzi z propozycją nowego PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ,,PRACA – INTEGRACJA”.

I. Nazwa programu

PILOTAŻOWY PROGRAM „PRACA – INTEGRACJA”.

II. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. ewaluacji – należy przez to rozumieć ocenę skuteczności iefektywności programu;
 2. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania ianalizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu waspekcie finansowym i rzeczowym;
 3. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, októrych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 4. osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa wart. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr127, poz. 721, z późn. zm.);
 5. osobie pozostającej bez zatrudnienia – należy przez to rozumieć osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej (definicja obejmuje zarówno osobę zarejestrowaną wPowiatowym Urzędzie Pracy, jak również osobę niezarejestrowaną);
 6. otwartym rynku pracy – należy przez to rozumieć rynek dostępny dla wszystkich zainteresowanych, na którym zatrudnienie przebiega w warunkach konkurencyjnych, a każdy pracownik jest zatrudniany ze względu na swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe; pracownik będący osobą niepełnosprawną, zatrudniony na otwartym rynku pracy ma szansę nakompleksową rehabilitację zawodową i społeczną;
 7. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 8. potencjalnym pracodawcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo, zktórym PFRON zawarł porozumienie o współpracy w ramach programu, skutkujące wszczęciem procedury zlecenia w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie form wsparcia przewidzianych wObszarach: A–C programu;
 9. programie – należy przez to rozumieć PILOTAŻOWY PROGRAM „PRACA – INTEGRACJA”;
 10. przedsiębiorstwie – należy przez to rozumieć wyodrębnioną prawnie, organizacyjnie, techniczno-produkcyjnie i ekonomicznie: jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą jako podmiot gospodarki rynkowej, wtym przedsiębiorstwo państwowe, także w formie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oraz spółkę Skarbu Państwa, do której zastosowanie ma ustawa zdnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz.1578, z późn. zm.);
 11. przedsiębiorstwie państwowym – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo wrozumieniu ustawy z dnia 25września 1981 roku oprzedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384, z późn. zm.);
 12. PUP – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy;
 13. szkoleniu – należy przez to rozumieć pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania przez adresata programu pracy na wyposażonym w ramach programu stanowisku pracy;
 14. wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć:
  1. w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, aktóre nie zostały ani przedawnione ani umorzone,
  2. w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających zdecyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania:
   • wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – wprzypadku decyzji, w których nie wskazano terminu płatności,
   • wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem terminu płatności oznaczonego wdecyzji – wprzypadku decyzji z oznaczonym terminem płatności,
   • wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności;
 15. zatrudnieniu – należy przez to rozumieć pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy.

III. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, zpóźn.zm.).

IV. Cele programu

1.Celem ogólnym programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

2. Celami szczegółowymi programu są:

 1. wypracowanie i wzmocnienie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności pracowniczych niezbędnych dopodjęcia zatrudnienia przez 1.000 adresatów programu;
 2. zniwelowanie barier funkcjonalnych i technicznych, atakże wsparcie mobilności osób niepełnosprawnych, umożliwiające podjęcie iutrzymanie zatrudnienia przez 500 adresatów programu;
 3. podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez 1.000 adresatów programu; w każdym roku jego realizacji, a także:
 4. wzrost wskaźnika udziału osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników zatrudnionych upracodawców, będących uczestnikami programu;
 5. wzrost liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych u pracodawców, będących uczestnikami programu;
 6. budowanie pozytywnego wizerunku pracowników będących osobami niepełnosprawnymi poprzez promowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

V. Zasięg i okres realizacji programu

 1. Program realizowany jest na terenie całego kraju.
 2. Program realizowany jest od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą PFRON o zatwierdzeniu programu do dnia 31 grudnia 2020 roku.

VI. Adresaci i uczestnicy programu

 1. Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna pozostająca bez zatrudnienia, zorzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszająca gotowość dozatrudnienia, na rzecz której prowadzone będą działania aktywizacyjne w ramach programu.
 2. Uczestnikami programu są:
  1. przedsiębiorstwa, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, zgłaszające do PFRON gotowość zatrudnienia adresatów programu w ramach oferty obejmującej conajmniej 25 (dwadzieścia pięć) etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) naokres zatrudnienia nie krótszy niż 18 miesięcy, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie to przyczyni się do wzrostu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem, liczonego w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec roku, poprzedzającego rok złożenia oferty;
  2. organizacje pozarządowe realizujące zadanie publiczne zlecone przez PFRON.
 3. Przedsiębiorstwem, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 może być także przedsiębiorstwo będące spółką Skarbu Państwa.
 4. Organizacje pozarządowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2 muszą być wpisane doRejestru Agencji Zatrudnienia, prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.

VII. Warunki uczestnictwa w programie

Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

 1. PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
 2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
 3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.

VIII. Obszary wsparcia

1.Obszar A – rekrutacja i kompleksowe rozpoznanie potrzeb wynikających zniepełnosprawności, gotowości i przydatności zawodowej adresata programu nawybranym stanowisku pracy.

2.Obszar B – dofinansowanie uzyskania przez adresata programu pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych:

 1. zadanie 1 – indywidualne i/lub grupowe kursy/szkolenia zawodowe;
 2. zadanie 2 – indywidualne i/lub grupowe kursy/warsztaty w zakresie kompetencji „miękkich”.

3.ObszarC–zniwelowanie braków/barier funkcjonalnych/technicznych/innych, dotykających kandydata do pracy u potencjalnego pracodawcy:

 1. zadanie 1 – dofinansowanie zakupu sprzętów/urządzeń/usług, które zewzględu na rodzaj niepełnosprawności adresata programu są niezbędne dopodjęcia iwykonywania pracy upotencjalnego pracodawcy i nie wchodzą w zakres standardowego wyposażenia stanowiska pracy upotencjalnego pracodawcy;
 2. zadanie 2 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci asystenta/trenera pracy w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia – z możliwością wydłużenia okresu wsparcia wprzypadkach uzasadnionych;
 3. zadanie 3 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci dofinansowania kosztów dojazdu do i z pracy, w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia – zmożliwością wydłużenia okresu wsparcia w przypadkach uzasadnionych;
 4. zadanie 4 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci dodatku motywacyjnego dla adresata programu na pokrycie innych kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia – zmożliwością wydłużenia okresu wsparcia w przypadkach uzasadnionych;
 5. zadanie 5 – działania na rzecz adresata programu w porozumieniu z pracodawcą mające na celu utrzymanie zatrudnienia, w tym wykorzystujące innowacyjne metody pracy.
 1. Obszar D – budowanie pozytywnego wizerunku pracowników będących osobami niepełnosprawnymi i idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR):
  1. zadanie 1 – konkurs PFRON dla pracodawców, którzy zatrudnią w danym roku największą liczbę adresatów programu;
  2. zadanie 2 – konkurs PFRON nagradzany przez Pełnomocnika Rządu doSpraw Osób Niepełnosprawnych i Prezesa Zarządu PFRON, pod patronatem naczelnych organów władzy państwowej, dla pracodawców osiągających najwyższe wartości wskaźnika wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w danym roku i na podstawie opinii zatrudnionych adresatów programu.

IX. Formy i zakres pomocy

 1. Maksymalny koszt wsparcia ze środków PFRON działań na rzecz aktywności zawodowej adresata programu, wynosi:
  1. w przypadku adresata programu, który podejmie zatrudnienie w wyniku działań przewidzianych w programie – 17.000 zł, przy czym rozliczenie kosztów może obejmować wydatki związane zrealizacją Obszarów: A–C programu, koszty te nie mogą przekroczyć, wprzypadku:
   1. dojazdu adresata programu do i z pracy w okresie pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia – kwoty 200 zł miesięcznie,
   2. dodatku motywacyjnego dla adresata programu napokrycie w okresie pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia innych kosztów związanych zpodjęciem zatrudnienia – kwoty 400 zł miesięcznie;
   3. w przypadku adresata programu, który nie podejmie zatrudnienia pomimo działań przewidzianych w programie – 3.000 zł, przy czym rozliczenie kosztów może obejmować wyłącznie wydatki związane z realizacją Obszaru A iObszaru B programu.
 2. Dofinansowanie ze środków PFRON, o którym mowa wust.1 pkt1 dotyczy jednego, zatrudnionego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy adresata programu i odnosi się do całego okresu udziału adresata programu wprogramie. Wsytuacji, gdy adresat programu zatrudniony zostanie w niepełnym wymiarze czasu pracy – łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON ulega proporcjonalnemu obniżeniu.
 3. W ramach obszaru D programu PFRON może przyznać laureatom konkursów nagrodę.
 4. Zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczy działań przewidzianych wramach Obszarów A-C programu.
 5. Maksymalny koszt obsługi zadania publicznego, o którym mowa w ust. 4, wzakresie form wsparcia przewidzianych wObszarach: A–C programu, nie może przekroczyć:
  1. 14% kosztów zlecenia – jeśli zadanie dotyczy grupy wprzedziale 25-200 adresatów programu;
  2. 12% kosztów zlecenia – jeśli zadanie dotyczy grupy wprzedziale 201-300 adresatów programu;
  3. 10% kosztów zlecenia – jeśli zadanie dotyczy grupy powyżej 300 adresatów programu.
 6. Adresat programu otrzymujący wsparcie w ramach Obszaru C Zadanie 1 staje się właścicielem zakupionych sprzętów i urządzeń.
 7. Przewidziane formy wsparcia w ramach Obszarów A - C programu stanowią uzupełnienie wsparcia systemowego realizowanego i finansowanego przez PFRON oraz jednostki samorządu terytorialnego, w tym WUP i PUP, udzielanego zwykorzystaniem dostępnych instrumentów i narzędzi wsparcia, służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 8. Dofinansowaniu nie podlegają koszty, które zostały:
  1. sfinansowane ze środków PFRON na podstawie innego tytułu ustawy orehabilitacji, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON;
  2. sfinansowane z innych źródeł (w tym publicznych);
  3. poniesione przed datą przyjęcia zamówienia.
 9. Ten sam adresat programu nie może być objęty tymi samymi działaniami, jak działania o których mowa wrozdziale VIII ust. 1-3, w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ześrodków PFRON w tym samym czasie (w tym za pośrednictwem samorządu województwa lub samorządu powiatowego).

X.Tryb postępowania

 1. Przedsiębiorstwo zainteresowane zatrudnianiem adresatów programu składa doPFRON ofertę zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Oferta zawiera wszczególności: proponowane miejsca zatrudnienia, liczbę i wykaz oferowanych stanowisk oraz wymagania kompetencyjne dla kandydatów nate stanowiska.
 2. Oferta może zostać poddana wstępnej ocenie przez zewnętrznego eksperta PFRON, w celu weryfikacji zasadności zaangażowania PFRON wprzedsięwzięcie i racjonalności wydatkowania środków PFRON.
 3. Oferta przedsiębiorstwa stanowi podstawę zawarcia porozumienia z PFRON owspółpracy w ramach programu.
 4. Porozumienie określa warunki współpracy w ramach programu. Zawiera wszczególności zobowiązania:
  1. przedsiębiorstwa – do zatrudnienia adresatów programu, spełniających wymagania określone w ofercie i w okresie tam wskazanym;
  2. PFRON – do finansowania form wsparcia przewidzianych w programie; oraz warunki odstąpienia od porozumienia w przypadku:
  3. braku rozstrzygnięcia postępowania związanego ze zleceniem zadania publicznego, dotyczącego oferty zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
  4. niedotrzymania warunków porozumienia przez jedną ze stron;
  5. braku środków finansowych PFRON na realizację programu.
 5. Program jest realizowany przez PFRON, przy czym:
  1. Obszary: A – C realizowane są przez organizacje pozarządowe wyłonione wtrybie zlecania zadań publicznych w formie powierzenia działań napodstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego iowolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817);
  2. Obszar D jest realizowany na podstawie regulaminów konkursów, przyjętych przez Zarząd PFRON.
 6. Szczegółowy tryb realizacji Obszaru A–C, w tym wymagania dotyczące sposobu dysponowania sprzętami i urządzeniami zakupionymi w ramach programu, zawarty jest każdorazowo w zleceniu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1.
 7. Do 31 stycznia każdego roku realizacji programu, Zarząd PFRON może wyznaczyć dodatkowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące wtrakcie realizacji programu wdanym roku. Dokument ten może być modyfikowany przez Zarząd PFRON. Może zawierać dodatkowo wszczególności wskaźniki osiągania celów programu, a także kosztów kwalifikowanych, dotyczących realizacji poszczególnych form wsparcia przewidzianych wprogramie.
 8. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu. PFRON zapewni ich ogólnodostępność.

XI. Źródła finansowania programu

 1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON.
 3. W ramach programu finansowane są także wydatki PFRON, ponoszone na:
  1. promocję programu – do wysokości 1%;
  2. wynagrodzenia zewnętrznych ekspertów PFRON – do wysokości 1%;
  3. ewaluację programu – do wysokości 1% środków zaplanowanych na realizację programu.

XII. Realizatorzy programu

 1. Zadania Zarządu PFRON:
  1. zatwierdzenie procedur realizacji programu, w tym:
   1. wzorów: oferty zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz porozumienia wsprawie współpracy przy realizacji programu,
   2. regulaminów konkursów dla pracodawców;
  2. zatwierdzanie dokumentu wyznaczającego kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące wtrakcie realizacji programu wdanym roku;
  3. ustalanie zasad oceny efektywności programu;
  4. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu.
 2. Zadania Oddziałów PFRON - w zakresie określonym procedurami realizacji programu.
 3. Zadania Biura PFRON:
  1. promocja programu;
  2. zarządzanie i koordynacja realizacji programu;
  3. przyznawanie limitów środków finansowych na realizację programu;
  4. realizacja konkursów dla pracodawców przewidzianych w programie;
  5. monitorowanie realizacji programu;
  6. okresowa i końcowa ewaluacja programu.