informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Informacje o Partnerach

1. Stowarzyszenie Klub Wsparcia Psychicznego z Bydgoszczy

Historia Ponad 20 lat temu rodziny osób chorujących na chorobę psychiczną oraz psychoterapeuci tych osób założyli nieformalną grupę wsparcia. Po roku wspólnych spotkań grupa ta stała się Założycielem Stowarzyszenia Klub Wsparcia Psychicznego, które zyskało statut stowarzyszenia w 1992 r. Przez pierwsze lata działalności do roku 1995 Klub ograniczał swoje działania do spotkań grup wsparcia dla rodzin i osób chorujących na choroby psychiczne, które odbywały się dwa razy w tygodniu. W 1996 r. Stowarzyszenie rozszerzyło swoją działalność o organizowanie wycieczek, spotkań okolicznościowych, wieczorków poetyckich. Działania te cieszyły się coraz większym zainteresowaniem coraz szerszego grona osób. Jednocześnie Klub nawiązywał kontakty z innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu działalności.

W 2000 r. Klub Wsparcia Psychicznego, nie zatracając swoich pierwotnych celów, zmienił system funkcjonowania. Ograniczył ilość spotkań grup wsparcia do jednego w tygodniu, przy czym zwiększył ilość prowadzonych warsztatów, szkoleń itp. W 2006 r. wprowadzono pierwszą zmianę do statutu stowarzyszenia, która była konieczna, ponieważ część jego członków stanowiły już nie osoby chorujące na chorobę psychiczną czy ich rodziny, ale osoby chorujące na inne choroby przewlekłe, czy też osoby niepełnosprawne ruchowo.

dziś Klub Wsparcia Psychicznego działa w oparciu o zaangażowanie Zarządu i członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy. Prowadzi cotygodniowe spotkania, organizuje wycieczki, spotkania okolicznościowe, zabawy, realizuje projekty z zakresu promocji zdrowia psychicznego oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej (…).

jutro Będziemy, aby Ci, którzy potrzebują wsparcia, dostali je.

2. Stowarzyszenie „Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski” z Gorzowa Wielkopolskiego.

Stowarzyszenie Wolontariat Gorzowski jest organizacją pożytku publicznego działającą od 2003 r., starającą się identyfikować problemy społeczne i szukać form ich trwałego rozwiązywania. Wolontariat jako forma pomagania jest skierowany głównie do ON i starszych pozostających w domach. Wolontariuszami są zazwyczaj uczniowie szkół średnich, a także osoby niepełnosprawne, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz beneficjenci projektów unijnych. Wolontariat osób niepełnosprawnych jest pewnym novum, a podejmowany jest w celu tworzenia warunków do działania, przełamywania barier społecznych, pokazywania możliwości różnych form aktywności niepełnosprawnym, jak również społeczeństwu. Jest to szalenie ważne z uwagi na istniejące stereotypy pokazujące ON jako niezaradne, pokrzywdzone i niechętne do działania, którym społeczeństwo ma zapewnić opiekę i zabezpieczenie rentowe. Aktywne działanie, wolontariat jako forma przygotowania do pracy, burzą ten niekorzystny obraz, a na dodatek pokazują rzeczywistą atrakcyjność społeczną ON, które mogą być włączane w główny nurt życia. (…). W projektach pracują także osoby niepełnosprawne - trudniej jest osiągać cele, ale nam się to udaje. Dzięki działaniom projektowym pracę znalazło już około 80 ON.

3. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" z Krakowa.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” jest organizacją pozarządową, która działa od 1992 r., wspierając dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie terapii, rehabilitacji i aktywizacji społecznej. Celem działań ChSON „Ognisko” jest rozwój indywidualny ON, przygotowanie ich do samodzielnego, niezależnego, godnego życia. Staramy się odkrywać i ukazywać społeczeństwu wartość i dary ON oraz dążyć do przywrócenia właściwego im miejsca w rodzinie, społeczeństwie i w Kościele. (…) Towarzyszymy ON i ich rodzinom w ich życiu, wspieramy w aspektach: duchowym, emocjonalnym, intelektualnym oraz w sferze konkretnej pomocy. Powyższe działania podejmujemy we współpracy z: władzami rządowymi i samorządowymi, Kościołem i innymi podmiotami. W sierpniu 2006 r. w Stowarzyszeniu wdrożono System Zarządzania Jakością, który obejmuje wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w obszarze terapii, rehabilitacji i aktywizacji społecznej, w tym zawodowej (…). W grudniu 2007 r. za wieloletnią, konsekwentną działalność na rzecz ON skoncentrowaną na jej indywidualnym rozwoju oraz przygotowaniu do samodzielnego, niezależnego i godnego życia, Stowarzyszenie otrzymało z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego wyróżnienie w konkursie „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. (…)

Od 2005 r. Stowarzyszenie prowadzi projekty, których głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, chorujących psychicznie czy długotrwale bezrobotnych. Poprzez realizację tych projektów staramy się przygotować i wprowadzić na otwarty rynek pracy ON, dając im w ten sposób szansę na godne i samodzielne życie.

W maju 2007 r. ChSON „Ognisko” uruchomiło działalność Przedsiębiorstwa Społecznego „Ognisko” Sp. z o.o., które zatrudnia osoby niepełnosprawne intelektualnie, chorujące psychicznie lub długotrwale pozostające bez pracy. Celem powołanej do życia spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji celów społecznych. W latach 2008-2010 ChSON „Ognisko” prowadziło działania na rzecz aktywizacji zawodowej ON w ramach projektu pod nazwą „Centrum Zatrudnienia Wspieranego dla Osób Niepełnosprawnych”. Zadaniem Centrum było stworzenie możliwości zatrudnienia ON na otwartym rynku pracy poprzez wspieranie ich w procesie poszukiwania, zdobywania i utrzymywania miejsca pracy przy wsparciu trenera pracy. Działania w tym obszarze były kontynuowane w kolejnych projektach pn. „Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” oraz „Aktywni Razem – partnerstwo na rzecz wprowadzenia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy”. Dzięki naszym programom ponad 110 osób z niepełnosprawnością uzyskało zatrudnienie na otwartym rynku pracy, a ponad 80 nadal je utrzymuje.

4. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Sil" z Lubartowa

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL" w Lubartowie powstało w 1996 roku i o od tej pory skutecznie przeciwdziała zjawisku marginalizacji, wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, niosąc pomoc osobom pokrzywdzonym. Nasz zespół to grupa bardzo ambitnych i kreatywnych osób, misyjne wspierających działania na rzecz osób zmarginalizowanych. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest: aktywizacja społeczna i zawodowa w celu przeciwdziałania zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz umożliwienie dostępu do dóbr i przywilejów społecznych, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie osób fizycznych i prawnych dla osiągnięcia poprawy warunków życia lokalnej społeczności, a także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Stowarzyszenie prowadzi: Klub Integracji Społecznej, Klub Seniora i Osoby Niepełnosprawnej, Specjalistyczną Placówkę Profilaktyczno-wychowawczą ,, PROMYK’’ dla 20 dzieci z terenu powiatu lubartowskiego. W ostatnich latach Stowarzyszenie zrealizowało:

 • projekt "Wzmocnienie Systemu Wymiaru Sprawiedliwości" pod nazwą „Przemóc Niemoc - Pokonać Przemoc" dla 50 beneficjentów oraz „Przemóc Niemoc - Ograniczenie Zjawiska Marginalizacji Społecznej w Powiecie Lubartowskim” dla 50 beneficjentów długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS pn. „Prosynteza” dotyczący opracowania Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji PO KL,
 • cykliczne od 2008r. realizujemy działania w ramach projektu "KROK ZA PRÓG" dla OZP. Celem głównym projektu było powołanie 3-osobowego Zespołu Interwencji który świadczy bezpłatne wizyty in vivo (w składzie lekarz psychiatra, pracownik socjalny i psycholog) w środowisku rodzinnym OZP które nie zostały objęte dostępnymi formami pomocy. Każda rodzina otrzymała minimum 3 wizyty: diagnostyczną, opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz monitoringującą przebieg jego realizacji,
 • cyklicznie od 2005 r. prowadzimy warsztaty korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy i rodzin z problemem przemocy (we współpracy z PCPR w Lubartowie, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Lubartowie, Miejską Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie),
 • · projekt „Śladami twórczości ludowej” współfinansowany przez UE w ramach EFS, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Celem głównym projektu była aktywna integracja 14 osób niepełnosprawnych w tym OZP.

5. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych (TPN) z siedzibą w Łodzi jest organizacją pozarządową działającą od 1992 r. Naszą misją jest udzielanie pomocy osobom przewlekle chorującym psychicznie – głównie na schizofrenię – w jak najpełniejszej integracji społeczno-zawodowej. Głównym celem działalności TPN jest organizowanie różnorodnych form opieki i rehabilitacji środowiskowej dla osób chorych oraz zapobieganie ich izolacji społecznej. Prowadzimy ciągłą rehabilitację w placówkach dziennych i całodobowych: Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A” w Łodzi, Samopomocowym Klubie „Więź” w Łodzi, Grupowych Mieszkaniach Chronionych (…), Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz Hostelu w Jedliczach koło Grotnik.

Rehabilitacja ON psychicznie w ww. placówkach odbywa się poprzez następujące formy terapii: treningi umiejętności praktycznych (higieniczny, lekowy, budżetowy, kulinarny), zajęcia o charakterze terapeutycznym (grupy dyskusyjna, treningi komunikacji, asertywności, relaksacja, hipoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, teatroterapia), zajęcia o charakterze edukacyjnym, lektorat jęz. angielskiego, warsztaty komputerowe, psychoedukacja), terapię manualną i arteterapię, zajęcia o charakterze rekreacyjno-sportowym, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, aktywizację zawodową, konsultacje indywidualne — psychologiczne, psychiatryczne i socjalne (…).

Od 2009 r. TPN realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Miasta Łodzi cierpiących na zaburzenia psychiczne. Wsparcie obejmuje pomoc w dbałości o siebie i najbliższe otoczenie, wsparcie w leczeniu, załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w problemach rodzinnych. Bardzo ważnym narzędziem w rehabilitacji osób chorujących psychicznie jest aktywizacja zawodowa. TPN wdraża tego typu programy od 1996 r. W strukturach stowarzyszenia zatrudnione są ON na stanowiskach chronionych – jako pracownicy biurowi i fizyczni.

W latach 1999-2001 zrealizowany został polsko-szkocki projekt, którego celem był transfer na grunt polski szkockiego modelu firmy społecznej i skutecznego systemu szkolenia zawodowego. Na bazie wyniesionych doświadczeń, TPN zrealizowało w ramach IW EQUAL partnerski projekt Koalicja Łamania Oporów Społecznych „KŁOS”. W trakcie jego trwania w ośrodku w Jedliczu testowany był hotel-firma społeczna, w którym pracowały osoby chorujące psychicznie i długotrwale bezrobotne z terenów wiejskich. Projekt, którego pomysłodawcą i administratorem było TPN uzyskał tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2007”. Wynikiem projektu jest „KŁOS” Sp. z o.o. działająca w oparciu o model firmy społecznej oferująca zatrudnienie i staż w branży hotelarsko-gastronomicznej osobom chorym psychicznie.

6. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z Warszawy

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej została powołana dekretem w 1992 r. (…). Powstanie Caritas na Pradze było odpowiedzią na wieloraką ludzką biedę, bardzo widoczną w tej części stolicy, a także kontynuacją tradycji Kościoła Katolickiego niesienia pomocy duchowej i materialnej zarówno przez duchownych, jak i świeckich jego członków. (...) Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej otrzymała m.in. Medal Jubileuszowy w 2005 roku z okazji 90-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Pragi, będący wyrazem uznania dla wieloletniej pracy na rzecz mieszkańców i Dzielnicy Pragi Północ. Do instytucji Caritas DWP należą: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas, Jadłodajnia im. Św. Brata Alberta, Punkt Pomocy Doraźnej, Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn, (która z biegiem lat przekształciła się w Centrum Charytatywno-Opiekuńcze (…), w ramach którego funkcjonują obecnie: całodobowe schronisko, Punkt Pomocy Doraźnej, Ognisko Wychowawcze dla dzieci, Jadłodajnia oraz mieszkania kontraktowe powstałe w ramach programu wychodzenia z bezdomności), Dom Samotnej Matki, świetlice socjoterapeutyczne oferujące pomoc dla dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji emocjonalnej, społecznej i ekonomicznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, niosące pomoc osobom niepełnosprawnym umysłowo, „Dom Otwartych Serc” (…), w którym funkcjonuje Centrum Interwencji Kryzysowej (placówka dla osób z rodzin alkoholowych, doznających przemocy fizycznej i psychicznej), Dom Samopomocy przeznaczony dla osób chorych psychicznie (placówka dająca wsparcie 30 osobom, udzielająca pomocy psychologicznej i socjalnej), Domy Dziennego Pobytu dla osób starszych i samotnych (…), Integracyjny Klub Pracy (utworzony z myślą o osobach bezrobotnych i niepełnosprawnych, napotykających trudności w uzyskaniu zatrudnienia, umożliwiający podniesienie kwalifikacji poprzez bezpłatną naukę języka obcego, kursy obsługi komputera, udział w Warsztatach Zakładania Własnej Działalności Gospodarczej, Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy), Saskie Centrum Rodziny (…), Stacje Opieki, noszące nazwę Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego Caritas DWP (…). Caritas od początku istnienia organizuje cykliczne akcje: Akcję Wakacyjną (fundusze na kolonie pochodzące gł. z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom), Jałmużnę Wielkopostną, czy Chleb Miłości. (…) Caritas uczestniczył w wielu innych akcjach ogólnopolskich: zbiórkach darów, pomocy dla powodzian (…), akcji „Polakom na Litwie”, pomocy dla Kosowa i dla Ruandy, pomocy ofiarom tsunami, poszkodowanym w katastrofie katowickiej, programie PEAD, „Adopcji na odległość”, „Skrzydła” i wielu innych.

7. Stowarzyszenie "Nadzieja dla Rodziny" z Gdańska

Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny zostało utworzone z grupy rodzin prężnie działających na rzecz osób po kryzysach psychicznych oraz ich rodzin i opiekunów. Członkowie Stowarzyszenia od 2005 r. aktywnie współtworzą Zintegrowany System Środowiskowego Wsparcia dla osób cierpiących z powodu kryzysów psychicznych na terenie województwa Pomorskiego. Głównym obszarem działań Stowarzyszenia są problemy związane ze sferą socjalno-bytową osób po kryzysach psychicznych, a także działania mające na celu wspieranie systemu rodzinnego, który został dotknięty problemem choroby. Członkowie Stowarzyszenia dzięki pozyskiwanym dotacjom, realizując cele statutowe, tworzą kolejne ogniwa Zintegrowanego Systemu Środowiskowego Wsparcia poprzez działania takie jak:

 • tworzenie grup wsparcia dla rodzin (osób po kryzysach psychicznych) prowadzonych przez specjalistów, które umożliwiają wymianę doświadczeń i dyskusję,
 • aktywne uczestnictwo w kampanii w ramach dnia solidarności "Schizofrenia Otwórzcie Drzwi", w której w ramach corocznych happeningów zwraca się uwagę społeczeństwa na problemy osób po kryzysach psychicznych, a także przekazuje informacje na temat dostępnych form pomocy tym osobom,
 • promocja zdrowia psychicznego, której celem jest walka ze stereotypami dotyczącymi choroby psychicznej, przekazanie wiedzy na temat profilaktyki zdrowia psychicznego oraz właściwych zachowań w przypadku niepokojących objawów,
 • wspieranie systemu rodzinnego poprzez włączanie rodziny w proces leczenia i rehabilitacji za pomocą systemowych terapii rodzinnych, konsultacji indywidualnych oraz organizacji szkoleń i warsztatów z zakresu psychoedukacji oraz komunikacji dla rodzin osób po kryzysach psychicznych,
 • tworzenie i prowadzenie całodobowej placówki rehabilitacji psychiatrycznej Hostel, w której realizowane jest zadanie "Inkubator Samodzielności" dla 11 osób cierpiących z powodu kryzysów psychicznych,
 • opracowanie i realizację projektów rehabilitacji poprzez pracę dla osób po kryzysach psychicznych, czego wynikiem jest Partnerstwo w pilotażu oraz w projekcie "Wsparcie osób z| zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II".

W roku 2011 zostaliśmy laureatami Nagrody Bursztynowego Mieczyka za współpracę z innymi partnerami w szczególności z instytucjami sektora publicznego. Od roku 2010 posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.

8. Stowarzyszenie na Tak z Poznania

Stowarzyszenie Na Tak (dawniej: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa) jest największym stowarzyszeniem w Wielkopolsce pomagającym osobom niepełnosprawnym. Zostało założone w 1989 r. przez grupę rodziców dzieci z Zespołem Downa. Stowarzyszenie pomaga na każdym etapie życia osobom z różnymi schorzeniami genetycznymi i neurologicznymi. Zajmuje się wsparciem i edukacją rodzin, organizacją doraźnej pomocy, a także organizacją obozów, wyjazdów terapeutycznych oraz spotkań integracyjnych. Ze wsparcia Stowarzyszenia korzysta stale prawie 500 rodzin dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych. Ponad 250 osób otrzymuje różnorodną pomoc w placówkach dziennych.

Wypełniając luki w istniejącym systemie edukacji i rehabilitacji ON, Stowarzyszenie powołuje własne placówki (obecnie 10 podmiotów). W 1990 r. powstało Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Orzeszek" – jedyne w Polsce, gdzie rehabilitują i uczą się dzieci ze złożoną, wieloraką niepełnosprawnością. W 2004 roku została powołana dla tych dzieci Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum „Zakątek”, a w 2007 roku Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” ukierunkowany na wsparcie dorosłych osób ze złożoną i głębszą niepełnosprawnością. Dla dzieci niepełnosprawnych wymagających specjalistycznych zajęć usprawniających Stowarzyszenie utworzyło w 2000 r. Poradnię Rozwojową dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka”.

Stowarzyszenie Na Tak zajmuje się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. W roku 1994 założyło pierwszy w Poznaniu Warsztat Terapii Zajęciowej "Przylesie", następnie Warsztat Terapii Zajęciowej "Krzemień" (2000) oraz Agencję Zatrudnienia Wspomaganego „Bizon” (2006) wspierającą osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w pozyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia. Od 2012 roku przy Stowarzyszeniu działa Klub Integracji Społecznej, gdzie osoby z niepełnosprawnością, obok aktywizacji zawodowej, mogą uzyskać wsparcie coucha w trudnych sprawach życiowych. W samym stowarzyszeniu znalazło zatrudnienie 15 osób niepełnosprawnych. Działania Na Tak wyróżnione zostały w konkursie Lodołamacze 2007 (srebrny medal) oraz Lodołamacze 2009 (złoty medal). Ponadto Stowarzyszenie prowadzi Galerię "tak" (od 2002) prezentującą i chroniącą sztukę twórców „art - brut” oraz Wielkopolski Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych www.pion.pl (od 2003 r).

Corocznie, we współpracy z samorządem lokalnym, fundacjami i prywatnymi sponsorami, stowarzyszenie realizuje kilkadziesiąt projektów celowych nakierowanych na rozwiązywanie palących problemów ON na wszystkich etapach życia. Organizuje cykliczne kampanie medialne i działalność szkoleniową, dzięki którym wpływa na zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie i propaguje udział ON we wszystkich dziedzinach życia. Od 2009 r. stowarzyszenie organizuje kampanię społeczną „Akademia Ludzi Pozytywnych”. W 2011 r. rozpoczął się cykl konferencji „Spotkania Na Tak” dotyczących podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną. W kwietniu 2012 r. w Poznaniu odbyła się pierwsza edycja maratonu integracyjnego „Run of Spirit – Bieg Na Tak”. Stowarzyszenie jest doświadczoną i wiarygodną organizacją lokalną. Jej działalność skupia się na zapewnieniu każdemu z podopiecznych warunków do życia na miarę ich własnych możliwości i marzeń. Życia, w którym niepełnosprawność jest faktem, z którym trzeba się liczyć, ale który nie jest wyrokiem.