informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Informacje o rekrutacji

Charakterystyka osób, które zostają objęte wsparciem

Beneficjentami projektu są dorosłe OZP (680 os. – 340 K i 340 M), nieaktywne zawodowo, mające problemy z wejściem na rynek pracy jako osoby niepełnosprawne z występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. Proporcje uczestnictwa kobiet i mężczyzn zostały założone w proporcji 50% na 50% celowo, takie założenie ma na celu zwiększenie aktywności kobiet na rynku pracy.

Większość osób z najbliższego otoczenia OZP jest niechętna do dalszego wspierania swoich bliskich chorych, posiadają złe doświadczenie związane z podejmowaniem przez nich aktywności pro zawodowych, co wpływa na zwiększające się obawy, co do podejmowania kolejnych prób. Wzwiązku z tym należy zapewnić pomoc najbardziej zaangażowanym członkom rodzin iinnym osobom zaangażowanym, aby jak najefektywniej wspierać proces aktywizacji społeczno-zawodowej OZP. Drugą grupą beneficjentów są osoby z otoczenia OZP – rodzice, opiekunowie itp. - 520 os. – 347 K i 173 M. Taki podział wynika zdoświadczeń Partnerów, które wskazują, że to kobiety wzdecydowanej większości są osobami opiekującymi się OZP.

Beneficjent OZP projektu wmomencie przystępowania do projektu musi spełniać następujące warunki:

 • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne;
 • jeśli w ww. orzeczeniu jakoprzyczyna niepełnosprawności nie jest wskazana choroba psychiczna - zaświadczenie od psychiatry;
 • być nieaktywnym zawodowo;
 • być w wieku 18 – 64 lata.

Osoba z otoczenia OZP w momencie przystępowania do projektu musi spełniać następujące warunki:

 • być opiekunem prawnym BO OZP;
 • w przypadku bycia opiekunem nieprawnym – mogą być to jedynie osoby prywatne (nie instytucje).

Sposób rekrutacji uczestników

Nabór uczestników do projektu jest zgodny z polityką równych szans kobiet i mężczyzn. Wramach rekrutacji uczestników są stosowane procedury uniemożliwiające bezpośrednią ipośrednią dyskryminację. Podczas rekrutacji stosowana jest zasada równości szans co do wieku, płci, wykształcenia, stopnia niepełnosprawności, pochodzenia czy wyznania. Rekrutacja uczestników została rozpoczęta w pierwszej fazie realizacji projektu i trwać będzie w sposób ciągły przez 17 miesięcy. Przeprowadzana jest m.in. przy wsparciu wyspecjalizowanych placówek działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w oparciu o bazy danych znajdujące sie w posiadaniu Partnerów projektu. Projektodawcy kierują niniejszy projekt do dwóch grup beneficjentów ostatecznych:

 1. Osoby z zaburzeniami psychicznymi - OZP;
 2. Osoby z najbliższego otoczenia OZP - rodzina, opiekunowie, etc.

Nabór uczestników do projektu jest otwarty dla wszystkich chętnych, spełniających określone kryteria zawarte w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie” (z uwzględnieniem podziału K/M). Proces rekrutacji poprzedziły informacje o miejscach i terminach naboru kandydatów zamieszczone na stronie internetowej projektu, na stronach internetowych podmiotów realizujących projekt, ulotkach iplakatach rozmieszczonych wmiejscach ogólnie dostępnych tj. Poradniach Zdrowia Psychicznego, Urzędach Pracy, Środowiskowych Domach Samopomocy, Oddziałach Dziennych, Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej itp. Pierwsza grupa BO to OZP w wieku od 18 do 64 roku życia, zposiadanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub równoważnym, zdoświadczeniem choroby psychicznej, potrzebująca wsparcia w poszukiwaniu pracy bądź pełnej aktywizacji zawodowej. Beneficjentami projektu mogą być zarówno OZP zarejestrowane jak iniezarejestrowane jako bezrobotne oraz poszukujące pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Rekrutację właściwą prowadzi pracownik biurowy ds. rekrutacji i/lub pracownicy merytoryczni. Kandydat/ka do uczestnictwa w Projekcie zgłasza się do biura Projektu, gdzie wypełnia formularz zgłoszeniowy, zapoznaje się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie”, dostarcza wymagane dokumenty, odbywa rozmowy kwalifikacyjne. Pozakwalifikowaniu się, BO podpisuje deklarację ikontrakt uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Na wypadek rezygnacji BO z udziału w projekcie jest tworzona lista rezerwowa OZP z uwagi na szczególnie ”trudną” grupę docelową. Druga grupa BO to osoby zotoczenia OZP zaangażowane wproces aktywizacji społeczno-zawodowej OZP zakwalifikowanych do projektu. Osoba z otoczenia OZP, która zgłasza się do udziału w projekcie wypełnia formularz zgłoszeniowy, zapoznaje się z„Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie”, okazuje wymagane dokumenty, podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Chcąc zapewnić możliwość udział potencjalnych uczestników/czek projektu (osób niepełnosprawnych i ich otoczenia) pochodzących z obszaru całego kraju zostało zaplanowane, że poszczególne organizacje będą przyjmować beneficjentów/ki z następujących województw:

Klub Wsparcia Psychicznego – Bydgoszcz

 • Kujawsko – Pomorskie
 • Warmińsko – Mazurskie

Stowarzyszenie „Człowiek w potrzebie – Wolontariat Gorzowski” – Gorzów Wielkopolski

 • Lubuskie
 • Zachodniopomorskie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” – Kraków

 • Małopolskie
 • Śląskie

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – SIL – Lubartów

 • Lubelskie
 • Podkarpackie

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Łódź

 • Łódzkie
 • Świętokrzyskie

Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej – Warszawa

 • ·Mazowieckie
 • Podlaskie

Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny – Gdańsk

 • Pomorskie
 • Warmińsko – Mazurskie

Stowarzyszenie Na Tak – Poznań

 • Wielkopolskie
 • Dolnośląskie
 • Opolskie

Zgłaszać chęć uczestnictwa w projekcie można telefonicznie i mailowo, jednakże cały proces rekrutacji opisano powyżej. Instrukcja i warunki rekrutacji zostały umieszczone w materiałach informacyjnych i na stronie internetowej projektu. Możliwość uczestnictwa w projekcie dla osób spoza obszaru województw, na których funkcjonują biura Partnerów, z uwagi na formę prowadzonych działań, mają tylko minimum 10 osobowe grupy. Jeżeli zatem w określonej miejscowości chęć uczestnictwa wyraża min. 10 osób, to przedstawiciel/ka Partnera (najbliższy tej miejscowości) zapewnia zwrot kosztów dojazdu do stałego miejsca realizacji projektu.

Osoby, które brały udział w Projekcie pilotażowym „Wsparcie osób z zburzeniami psychicznymi na rynku pracy” lub w innych Projektach w ramach PO KL, mogą skorzystać tylko z takich form wsparcia, z których wcześniej nie korzystały (informacja uzyskana od BO podczas rekrutacji).