informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Chcesz wiedzieć, kto jest osobą niepełnosprawną w świetle Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - sprawdź szczegóły.

Rejestracja osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność

Jeżeli chcesz otrzymywać refundację składek na ubezpieczenia społeczne musisz się zarejestrować. Sprawdź, czy spełniasz warunki, a następnie złóż odpowiednie dokumenty. Pierwszy wniosek Wn-U-G z załącznikami składasz:

 • w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa lub
 • elektronicznie przez ePUAP na adres /PFRON/SkrytkaESP

W celu rejestracji złóż następujące dokumenty:

 1. wniosek Wn-U-G (pdf 312 KB)
 2. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:
  • pełną i skróconą nazwę, o ile posiadasz,
  • imię i nazwisko,
  • numery PESEL, REGON i NIP, o ile według przepisów prawa powinny być Tobie nadane; 
   Obecnie nie wymagamy dokumentów wskazanych w tym punkcie. Sprawdzamy dane wykazane przez Ciebie we wniosku Wn-U-G w rejestrach publicznych. Korzystamy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz rejestru REGON. Poinformujemy Cię o tym, gdy ustalimy niezgodność danych wykazanych we wniosku z danymi znajdującymi się w rejestrach publicznych. Zostaniesz wezwany do złożenia wyjaśnień i/lub przesłania kopii aktualnych dokumentów, potwierdzających wskazane we wniosku dane.
 3. formularz informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - INF-O-PdR (pdf 221 KB), gdy prowadzisz działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych lub
  formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - INF-O-PdM (pdf 155 KB), gdy prowadzisz działalność gospodarczą w pozostałych sektorach;
 4. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji (Status osoby niepełnosprawnej);
 5. pełnomocnictwo - jeżeli chcesz upoważnić inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w swoim imieniu.

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych. W celu ustanowienia pełnomocnika możesz skorzystać z naszego wzoru pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo złóż w oryginale. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej musisz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym lub osobistym. Właściwie podpisane pełnomocnictwo w postaci elektronicznej wyślij przez ePUAP na adres /PFRON/SkrytkaESP. Zamiast oryginału dokumentu możesz złożyć jego odpis. Zgodność odpisu z oryginałem musi być poświadczona przez odpowiednie osoby. Może to zrobić notariusz, pełnomocnik będący adwokatem, radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy. Odpis sporządzony w postaci elektronicznej wyżej wskazane osoby muszą potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Odwołaj pełnomocnictwo, jeżeli osoba wcześniej przez Ciebie upoważniona nie jest już Twoim pełnomocnikiem. Pamiętaj, że pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.

Jeżeli chcesz składać wnioski Wn-U-G w formie elektronicznej wypełnij właściwym oświadczeniem pozycje: 50 i 51 we wniosku Wn-U-G. Do składania wniosków Wn-U-G w formie elektronicznej potrzebne są: identyfikator (login) i hasło dostępu do udostępnionego przez PFRON Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Otrzymasz te dane od PFRON (wraz z instrukcją pierwszego logowania w systemie) w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie dokumentu pisemnego z zaznaczoną odpowiedzią ‘Proszę o wydanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu’. Możesz je uzyskać bez względu na to, czy wniosek ten jest wnioskiem zgłoszeniowym, czy składanym za późniejsze okresy sprawozdawcze. Niewypełnienie poz. 50 jest równoznaczne z wybraniem odpowiedzi ‘Nie proszę o wydanie identyfikatora i hasła dostępu’. Zaznaczenie tej odpowiedzi nie odbiera Tobie możliwości późniejszego otrzymania identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

Dokumenty zgłoszeniowe w sprawie refundacji składek składasz do nas:

 • w formie pisemnej na adres:
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa
 • poprzez ePUAP na adres: /PFRON/SkrytkaESP

Natomiast kolejne wnioski o refundację, które sporządzasz w formie papierowej składasz do właściwego terytorialnie oddziału PFRON.

Dodatkowe informacje w sprawie refundacji składek znajdziesz w zakładce Najczęściej zadawane pytania w sprawie refundacji składek ZUS. Wyjaśnienia w zakresie wypełniania wniosku Wn-U-G i INF-O-PdM lub INF-O-PdR są w zakładce Formularze dotyczące refundacji składek ZUS.

Termin składania wniosku

Wniosek Wn-U-G za każdy okres sprawozdawczy musisz złożyć w odpowiednim terminie. Okresem sprawozdawczym, tj. okresem, za który przysługuje refundacja, jest miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski Wn-U-G od lutego 2022 r. składa się do ostatniego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek wyznaczony przepisami ZUS za miesiąc wykazany we wniosku.

Uwaga! Za okresy do grudnia 2021 r. termin złożenia wniosku upływał ostatniego dnia miesiąca, w którym był wyznaczony termin płatności składek za miesiąc wykazany we wniosku. Termin złożenia wniosku Wn-U-G za styczeń 2022 r. został wyjątkowo przesunięty przepisami prawa do 30 kwietnia 2022 r.

Pamiętaj, że jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Sobota jest uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeżeli ostatni dzień terminu na złożenie wniosku przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni.

Terminy składania wniosku Wn-U-G w 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Okres prowadzenia działalności gospodarczej

 

Termin złożenia wniosku Wn-U-G

 

Grudzień 2023

do 29 lutego 2024

Styczeń 2024

do 2 kwietnia 2024

Luty 2024

do 30 kwietnia 2024

Marzec 2024

do 31 maja 2024

Kwiecień 2024

do 1 lipca 2024

Maj 2024

do 31 lipca 2024

Czerwiec 2024

do 2 września 2024

Lipiec 2024

do 30 września 2024

Sierpień 2024

do 31 października 2024

Wrzesień 2024

do 2 grudnia 2024

Październik 2024

do 31 grudnia 2024

Listopad 2024

do 31 stycznia 2025

Grudzień 2024

do 28 lutego 2025

Jeżeli nie złożysz wniosku Wn-U-G w terminie możesz wystąpić do nas z wnioskiem o jego przywrócenie. Aby termin ten został przywrócony, musisz spełnić trzy poniższe warunki:

 • wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia, w którym ustała przyczyna, z powodu której nie złożyłeś wniosku na czas;
 • wykazać brak swojej winy w niezachowaniu terminu;
 • złożyć wniosek o refundację składek za miesiąc, dla którego termin został przekroczony.

Prośbę o przywrócenie terminu składasz do nas:

 • w formie pisemnej na adres:  
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa
 • w formie elektronicznej przez moduł Korespondencja w SODiR lub przez ePUAP na adres: /PFRON/SkrytkaESP.

Pamiętaj, że refundujemy w części lub w całości obowiązkowe składki emerytalne i rentowe. Wysokość refundacji zależy od Twojego stopnia niepełnosprawności oraz od wielkości składek, które opłacasz do ZUS. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa wysokość składek, które musisz opłacić oraz termin do ich opłacenia. Dlatego składki na ubezpieczenia społeczne naliczaj i opłacaj według tych przepisów. Składki za dany miesiąc musisz zapłacić w terminie. Za składki opłacone terminowo uznaje się składki opłacone w terminie określonym przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych lub składki opłacone z opóźnieniem nie dłuższym niż 14 dni. Wniosek o refundację składek za dany miesiąc możesz złożyć dopiero po opłaceniu składek za ten miesiąc. Zatem składki muszą być opłacone najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.