informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kwota przysługującej refundacji składek uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności - sprawdź szczegóły.

Wysokość refundacji


Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą składkę emerytalną i rentową. Wysokość refundacji jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

 • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy podsiadasz znaczny stopień niepełnosprawności;
 • 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy podsiadasz umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy podsiadasz lekki stopień niepełnosprawności.

W 2021 r. minimalne kwoty składek wyliczone na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynoszą:

 • 615,93 zł – na ubezpieczenie emerytalne
 • 252,43 zł – na ubezpieczenie rentowe

a w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności zgodnie art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • 163,97 zł - na ubezpieczenie emerytalne
 •   67,20 zł - na ubezpieczenie rentowe

Poniższe tabele przedstawiają kwoty refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ww. okres, wyliczone od powyższych składek, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności Beneficjentów.

ZUS przez pierwsze 2 lata działalności (podstawą wymiaru składek jest 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia)

 

Stopień niepełnosprawności

składka emerytalna
163,97

składka rentowa
67,20

suma składek
231,17

znaczny

231,17

umiarkowany

138,70

lekki

69,35

Duży ZUS (podstawą wymiaru składek jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego)

 

Stopień niepełnosprawności

składka emerytalna
615,93

składka rentowa
252,43

suma składek
868,36

znaczny

868,36

umiarkowany

521,02

lekki

260,51


W przypadku, gdy opłacasz składki (emerytalne i rentowe) w wysokości innej niż określone powyżej, ubiegając się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, jesteś zobligowany dokonać procentowych wyliczeń należnej kwoty refundacji (poz. 23 druku Wn-U-G), od faktycznie poniesionych do ZUS kwot. Zgodnie z objaśnieniem do pozycji 23 w druku Wn-U-G („Należna kwota refundacji”) możesz również pozostawić tę pozycję nieuzupełnioną. Wówczas wyliczenie kwoty do wypłaty, nastąpi na podstawie wartości podanych w pozycjach 17-20 i 22 druku.

Ważne

Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem opłacenia tych składek najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni.

Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za lata 2008-2020.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1218)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9, ze zm.)
 • Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190, z 28.06.2014 r., str. 45)