informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Jeżeli jesteś niepełnosprawnym rolnikiem lub rolnikiem zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika i spełniasz warunki ubiegania się o refundację składek KRUS, zarejestruj się w PFRON. Jak to zrobić?

Rejestracja rolnika w SODiR

Jeżeli chcesz otrzymywać refundację składek KRUS musisz się zarejestrować. Sprawdź, czy spełniasz warunki, a następnie złóż odpowiednie dokumenty. Pierwszy wniosek Wn-U-A z załącznikami składasz:

 • w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa lub
 • elektronicznie przez ePUAP na adres /PFRON/SkrytkaESP

W celu rejestracji złóż następujące dokumenty:

 1. wniosek Wn-U-A zawierający Twoje dane (oraz dane niepełnosprawnych domowników, o ile refundacja dotyczy składek KRUS domowników);
 2. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających Twoje imię i nazwisko oraz numer PESEL i NIP, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa, to jest:
 • kopię dowodu osobistego
 • kopię decyzji o nadaniu NIP;
 1. formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PdR);
 2. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji rolnika i/lub niepełnosprawnego domownika (Status osoby niepełnosprawnej);
 3. kopie decyzji lub innego dokumentu potwierdzającego, że podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników. Dokument ten powinien zawierać wskazanie płatnika składek oraz tytuł ubezpieczenia i może być wystawiony:
 • do dnia 31 grudnia 1990 r. przez urząd gminy albo
 • przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 1. pełnomocnictwo - jeżeli chcesz upoważnić inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w swoim imieniu.

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych. W celu ustanowienia pełnomocnika możesz skorzystać z naszego wzoru pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo złóż w oryginale. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej musisz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym lub osobistym. Właściwie podpisane pełnomocnictwo w postaci elektronicznej wyślij przez ePUAP na adres /PFRON/SkrytkaESP. Zamiast oryginału dokumentu możesz złożyć jego odpis. Zgodność odpisu z oryginałem musi być poświadczona przez odpowiednie osoby. Może to zrobić notariusz, pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Odpis sporządzony w postaci elektronicznej wyżej wskazane osoby muszą potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Odwołaj pełnomocnictwo, jeżeli osoba wcześniej przez Ciebie upoważniona nie jest już Twoim pełnomocnikiem. Pamiętaj, że pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.

Jeżeli chcesz składać wnioski Wn-U-A w formie elektronicznej, zaznacz pole wybieram elektroniczną formę składania wniosków w części Oświadczenia na wniosku Wn-U-A. Po złożeniu takiego oświadczenia otrzymasz od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz. W kolejnych kwartałach ubiegania się o refundację będziesz miał możliwość składania wniosków Wn-U-A wraz z formularzem INF-O-PdR oraz ich korygowania w formie elektronicznej. Jeżeli elektroniczne złożenie dokumentu w danym miesiącu jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, w celu zachowania terminu, wyślij wniosek w formie papierowej.

Pamiętaj, że dokumenty zgłoszeniowe w sprawie refundacji składek KRUS składasz do nas:

 • w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres:
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa
 • poprzez ePUAP na adres:/PFRON/SkrytkaESP

Natomiast kolejne wnioski o refundację składek KRUS, które sporządzasz w formie papierowej składasz do właściwego terytorialnie oddziału PFRON.

Dodatkowe informacje w sprawie refundacji składek znajdziesz w zakładce Najczęściej zadawane pytania w sprawie refundacji składek KRUS. Wyjaśnienia, jak wypełnić wniosek Wn-U-A i INF-O-PdR są w zakładce Formularze dotyczące refundacji składek KRUS.

Termin składania wniosku

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników określa wysokość składek, które musisz opłacić oraz termin do ich opłacenia. Przepisy te wskazują, że składki na ubezpieczenia społeczne rolników opłacane są co kwartał. Termin płatności składek KRUS przypada ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału. Zaś wniosek Wn-U-A wraz z formularzem INF-O-PdR musisz złożyć do PFRON w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek za dany kwartał. Dlatego wniosek o refundację składek za dany kwartał złóż pomiędzy pierwszym a ostatnim  dniem drugiego miesiąca kwartału.

Pamiętaj, że jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Sobota jest uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeżeli ostatni dzień terminu na złożenie wniosku przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni.

Terminy złożenia wniosku Wn-U-A w 2024 r.

I kwartał 2024 - od 1 do 29 lutego 2024 r.
II kwartał 2024 - od 1 do 31 maja 2024 r.
III kwartał 2024 - od 1 sierpnia do 2 września 2024 r.
IV kwartał 2024 - od 1 listopada do 2 grudnia 2024 r.

Składki za dany kwartał musisz zapłacić w terminie. Za składki opłacone terminowo uznajemy składki opłacone w terminie określonym przez ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników lub składki opłacone z opóźnieniem nie dłuższym niż 14 dni. Wniosek o refundację składek KRUS za dany kwartał możesz złożyć dopiero po opłaceniu składek za ten kwartał. Zatem składki muszą być opłacone najpóźniej w dniu złożenia wniosku.