informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Jeżeli jesteś niepełnosprawnym rolnikiem lub rolnikiem zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika i spełniasz warunki ubiegania się o refundację składek KRUS, zarejestruj się w PFRON. Jak to zrobić?

Rejestracja rolnika

Aby dokonać rejestracji, przekaż osobiście lub pocztą (na adres Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa):

 1. wniosek Wn-U-A (pdf 316 KB) zawierający Twoje dane (oraz dane niepełnosprawnych domowników, o ile refundacja dotyczy składek KRUS domowników);
 2. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających Twoje imię i nazwisko oraz numer PESEL i NIP, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa, to jest:
  • kopię dowodu osobistego
  • kopię decyzji o nadaniu NIP
 3. formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PdR) (pdf 220 KB)
 4. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji rolnika i/lub niepełnosprawnego domownika;
 5. kopie decyzji lub innego dokumentu potwierdzającego, że podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników. Dokument ten powinien zawierać wskazanie płatnika składek oraz tytuł ubezpieczenia i może być wystawiony:
  • do dnia 31 grudnia 1990 r. przez urząd gminy albo
  • przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 6. pełnomocnictwo  - jeżeli chcesz upoważnić inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w swoim imieniu.


Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. W celu ustanowienia pełnomocnika możesz skorzystać z wzoru proponowanego przez Fundusz. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale. Zamiast oryginału dokumentu możesz złożyć jego odpis, w sytuacji gdy jego zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez notariusza albo przez pełnomocnika będącego jednocześnie adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. W przypadku kiedy nie chcesz, żeby osoba przez Ciebie upoważniona w dalszym ciągu mogła podpisywać i przesyłać dokumenty w Twoim imieniu, prześlij do Funduszu odwołanie pełnomocnictwa. Ponadto trzeba pamiętać, że pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.

Ważne

Zawsze trzeba poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie dokumentów załączonych do wniosku zgłoszeniowego.

Jeżeli chcesz składać wnioski Wn-U-A w formie elektronicznej, zaznacz pole wybieram elektroniczną formę składania wniosków w części Oświadczenia na wniosku Wn-U-A. Po złożeniu takiego oświadczenia otrzymasz od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz. W kolejnych kwartałach ubiegania się o refundację będziesz miał możliwość składania wniosków Wn-U-A wraz z formularzem INF-O-PdR oraz ich korygowania w formie elektronicznej. Jeżeli elektroniczne złożenie dokumentu w danym miesiącu jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, w celu zachowania terminu wyślij wniosek w formie papierowej.

Dokumenty zgłoszeniowe dotyczące refundacji składek składasz w formie pisemnej do Biura Funduszu mieszczącego się pod adresem:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

Natomiast kolejne wnioski o refundację składasz do właściwego terytorialnie oddziału PFRON.

Termin składania wniosku

Wniosek Wn-U-A wraz z formularzem INF-O-PdR prześlij do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek za dany kwartał, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przepisy te wskazują, że składki na ubezpieczenia społeczne rolników opłacane są co kwartał. Termin płatności przypada ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału. W związku z powyższym wniosek o refundację składek za dany kwartał złóż w terminie od 1 do ostatniego dnia drugiego miesiąca kwartału.

Ważne

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
Sobota została uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w związku z tym w przypadku, gdy ostatni dzień terminu na złożenie wniosku przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni.

Terminy złożenia wniosku Wn-U-A w 2022 r.

I KWARTAŁ 2022 - od 1 do 28 lutego 2022 r.
II KWARTAŁ 2022 - od 1 do 31 maja 2022 r.
III KWARTAŁ 2022 - od 1 do 31 sierpnia 2022 r.
IV KWARTAŁ 2022 - od 1 do 30 listopada 2022 r.

Fundusz refunduje składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników, pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 40 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, przekraczającym 14 dni.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r., poz. 266, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 743, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1218)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., Nr 121, poz. 810, ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9, ze zm.)
 • Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190, z 28.06.2014 r., str. 45)