informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Dla właściwego zrozumienia zjawisk, postaw społecznych oraz podejmowania decyzji w oparciu o dane naukowe, niezbędne jest przeprowadzanie badań. Finansujemy badania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, których tematyka określana jest przez PFRON. Możemy także dofinansować badania na zamówienie ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizujemy także konkursy badawcze dla podmiotów zewnętrznych. O dofinansowanie mogą się ubiegać szkoły wyższe, instytuty badawcze, placówki PAN oraz inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zobacz w jaki sposób można wnioskować o środki na ten cel.

Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania Przewiń do tłumaczenia na język migowy

II Otwarty Konkurs pt. "Diagnoza, problemy, rozwiązania" na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż dnia 20.10.2017 r. Zarząd PFRON podjął następujące decyzje w sprawie dofinansowania wniosków złożonych w drugim otwartym konkursie na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B, w ramach art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
wnioski dofinansowane

PFRON informuje, że

 1. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o podjętej decyzji, w formie pisemnej. PFRON poinformuje Wnioskodawcę (Wnioskodawcę-Lidera) o:
 2. Ewentualnych zidentyfikowanych podczas oceny merytorycznej niekwalifikowalnych, zbędnych lub zawyżonych kosztach w budżecie projektu, Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) zobowiązany jest do zaktualizowania budżetu projektu, zgodnie z uwagami PFRON.
 3. Ewentualnej konieczności zaktualizowania harmonogramu, Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider), zobowiązany jest do zaktualizowania harmonogramu projektu zgodnie z uwagami PFRON.
 4. Wnioski które nie uzyskały dofinansowania podlegają archiwizacji.
 5. Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od negatywnej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o podjętej decyzji. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przed podpisaniem umowy Wnioskodawca zobowiązany będzie:

 1. Zgłosić bezzwłocznie do PFRON wszelkie informacje o zdarzeniach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanego dofinansowania, a także poinformować PFRON o wszelkich zmianach dotyczących realizacji projektu (np. w zakresie terminów realizacji poszczególnych działań) dokonanych przed dniem podpisania umowy,
 2. W przypadku, gdy umowę będą podpisywały inne osoby, niż statutowo upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy - dostarczyć oryginał pełnomocnictwa szczegółowego (z treści którego wynikać będzie upoważnienie do podpisania umowy w imieniu Wnioskodawcy) lub kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 3. Przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):
  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy.
  3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji budżetu i harmonogramu projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów zawarte są w załącznikach na stronie: Szczegółowe zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Moduł B Dofinansowanie realizacji projektów badawczych  opublikowane w dniu 18.05.2017 r.

Informujemy, że lista projektów negatywnie ocenionych została zamieszczona na stronie PFRON:

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach drugiego  otwartego konkursu na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B po rozpatrzeniu odwołań.

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2017-10-31
Autor: Departament ds. Programów